• Sonuç bulunamadı

Hemodiyaliz Hastalar›nda Alternatif Bir Yol OlarakSafenofemoral Loop Fistül: Klinik Ön Çal›flma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hemodiyaliz Hastalar›nda Alternatif Bir Yol OlarakSafenofemoral Loop Fistül: Klinik Ön Çal›flma"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Darç›n et al

Saphenofemoral Loop Fistula

Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13:146-148

146

VASCULAR SURGERY

146

Hemodiyaliz Hastalar›nda Alternatif Bir Yol Olarak

Safenofemoral Loop Fistül: Klinik Ön Çal›flma

SAPHENOFEMORAL LOOP FISTULA FOR HEMODIALYSIS ACCESS AS AN

ALTERNATIVE ROUTE: A PRELIMINARY CLINICAL STUDY

Osman Tansel Darç›n, Alper Sami Kunt, Deniz Demir, Mehmet Salih Ayd›n, Mehmet Halit Andaç

Harran Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dal›, fianl›urfa

Özet

Amaç: Her ne kadar hemodiyaliz amaçl› arteriyovenöz fistül ameliyatlar› genellikle üst ekstremitede aç›lsalar da, bu bölgelerindeki

fistülleri tromboze olan hastalarda kullan›labilecek alternatif yollarla ilgili çal›flmalar süregelmektedir.

Materyal ve Metod: Safenofemoral loop fistülü aç›lan iki olgu de¤erlendirildi. Olgular›n her ikisinin de daha önce aç›lm›fl tromboze

üst ekstremite fistülleri vard› ve bu bölgelerinden fistül aç›lma flanslar› kalmam›flt›. Spinal anestezi alt›nda hastalara safenofemoral loop fistülü aç›ld›.

Bulgular: Hastalar›n fistüllerinin postoperatif dönemde trill verdi¤i izlendi. Alt ekstremitelerinde bu dönemde herhangi bir iskemi

bulgusuna rastlanmad›. Periferik nab›zlar› iyi al›n›yordu. Takipte her iki hastan›n da sorunsuz olarak fistüllerinden hemodiyalize al›nd›klar› gözlendi.

Sonuç: Safenofemoral loop fistülleri üst ekstremitelerinden fistül aç›lma flanslar›n› yitirmifl olan hastalarda kullan›fll› bir hemodiyaliz

yoludur. Bu yöntem, politetrafluoroetilen greft fistülleriyle karfl›laflt›r›ld›¤› zaman ise daha düflük infeksiyon ve tromboz riski ile ayn› zamanda ekonomik bir alternatiftir.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, alternatif yol, safenofemoral loop fistül

Türk Gö¤üs Kalp Damar Cer Derg 2005;13:146-148

Summary

Background: Although arteriovenous fistula access operations have been usually performed on upper extremities, studies still

continue searching for alternative fistula access routes in patients whose access is thrombosed.

Methods: Two cases who received saphenofemoral loop arteriovenous access were evaluated. Both of them were operated before

several times, all fistulas were thrombosed and no suitable site for fistula formation remained in the upper extremities. Under spinal anesthesia, they undergone saphenofemoral loop fistula access.

Results: The fistulas of the patients have revealed thrill postoperatively. No ischemia was detected on the lower extremities and

peripheral pulses were palpable. They undergone hemodialysis without any problem.

Conclusion: Saphenofemoral loop fistula is a suitable access route in patients who has no other chance of upper extremity fistula. It

also is cheaper than polytetrafluoroethylene access grafts with a lower risk of infection and thrombosis.

Keywords: Hemodialysis access, alternative route, saphenofemoral loop fistula

Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13:146-148

Adres: Osman Tansel Darç›n, Harran Üniversitesi T›p Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dal›, fianl›urfa e-mail: otdarcin@hotmail.com

Gelifl Tarihi: Eylül 2004 Revizyon: - Kabul Tarihi: 30 Ekim 2004

Girifl

Hemodiyaliz uygulamalar›nda h›zl› bir ekstrakorporeal kan ak›m› sa¤lamak için uzun y›llardan beri arteriyovenöz fistül ameliyatlar› yap›la gelmektedir [1,2]. Bu amaçla daha çok üst ekstremitelerin arter ve venleri kullan›lmakla birlikte, özellikle elveriflli ven bulunamayan hastalarda alternatif cerrahi yöntemler de uygulanabilmektedir [3-5]. Bu çal›flmada biz, ülkemiz cerrahi kliniklerinde s›k uygulanmayan bir hemodiyaliz fistülü olan, safenofemoral loop fistüllerindeki klinik ön deneyimlerimizi de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Materyal ve Metod

(2)

Türk Gögüs Kalp Damar Cer Derg 2005;13:146-148

Darç›n ve Arkadafllar› Safenofemoral Loop Fistül

147

DAMAR CERRAH‹S‹

Cerrahi Teknik

Hastalar, spinal anestezi alt›nda ameliyata al›narak, sa¤ - alt ekstremiteleri haz›rland›. ‹nguinal bölgeye yap›lan vertikal kesi, v. safena magna trasesi boyunca dize kadar uzat›larak bu bölgeye kadar olan safen veni ç›kar›ld›. 5000 ünite (ü) sistemik heparinizasyon sonras›nda, sa¤ kas›ktaki a. femoralis süperfisiyalis ask›ya al›nd›. Daha sonra kesinin 1/3 orta bölgesinde medial ve laterale do¤ru ciltalt› dokusu disseke edilerek, loop için cep oluflturuldu. Safen veni U fleklinde çevrilerek a. femoralis süperfisyalise uç - yan anastomoze edildi (Resim 1). Fistülün palpasyonunda tril al›nd›¤› izlendikten sonra, ciltalt›na konulan tespit stürleri ile safen loopu 3-4 yerden tespit edildi ve kesi kapat›larak ameliyat sonland›r›ld›. Fistüller, arteriyalize olmalar› için, üç hafta süreyle hemodiyalizde kullan›lmad›. Hastalar, 2-10 ayl›k süreler boyunca fizik muayene ile izlendiler.

Bulgular

Bu süreler boyunca, her ikisinde de fistül bölgelerinde tril al›nmaktayd›. Yine postoperatif kontroller s›ras›nda yap›lan fizik muayenede fistül aç›lm›fl olan sa¤-alt ekstremitede distal nab›zlar›n izlendi¤i görüldü. Her iki hastan›n da distal ekstremitelerinde herhangi bir iskemi bulgusuna rastlanmad›. Yine her iki hasta da, daha sonraki dönemde fistül bölgelerinden herhangi bir sorun yaflamadan hemodiyalize girdiler.

Tart›flma

Kronik böbrek yetmezli¤inde böbrek nakillerinin yeterli verici bulunamamas›, periton diyalizinin de yeterli hijyenin her zaman sa¤lanamamas› gibi problemler nedeniyle halen hemodiyaliz uygulamalar› tedavide en güçlü alternatif olma özelli¤ini sürdürmektedir. Hemodiyaliz için de hastada h›zl› ak›ml› bir damar yolu oluflturulmas› ihtiyac›, bu yöntemin kullan›ld›¤› ilk y›llardan beri arteriyovenöz fistül açma giriflimlerini gündeme getirmifltir. ‹deal bir hemodializ fistülünde ak›m h›z›n›n en az 200 ml/dk olmas› gerekti¤i belirtilmektedir [1].

‹yi bir hemodiyaliz fistülünün kullan›m› kolay, ak›m› yeterli, uzun süre kullan›labilir ve güvenli olmal›d›r [1,2]. Günümüze dek yap›lan çal›flmalar, en güvenli ve kullan›fll› bölgelerin önkol ve kolda aç›lan fistüller oldu¤unu göstermifltir. Ancak bu arada fistülleri tromboze olan hastalardaki alternatif fistül açma bölgeleri ile ilgili çal›flmalar da süregelmektedir [2-7]. Bu amaçla halen klasik yöntemlere yap›lan de¤iflik modifikasyonlar denendi¤i gibi, prostetik greftlerle arteriyovenöz fistül açma yöntemleri de uygulanmaktad›r [3-7]. Huber ve arkadafllar› [7], otojen fistüllerle politetrafluoroetilen greft kullan›larak aç›lan fistülleri karfl›laflt›rm›fllar ve otojen fistüllerin aç›k kalma oranlar›n› anlaml› bir flekilde daha yüksek bulmufllard›r. Di¤er yandan otojen fistüllerde enfeksiyon geliflmesi riski de düflüktür [1,2]. Bu nedenle de biz klinikte yapay greflerden ziyade otojen alternatif fistüller üzerinde durduk ve üst ekstremitelerinde fistül flans› kalmam›fl olan bu iki hastam›zda alt ekstremite safen loop fistülü açmay› uygun gördük. Bu flekilde bir taraftan yapay greftin getirece¤i ekonomik yükten kaç›n›rken, di¤er taraftan da hastaya daha uzun süreli aç›k kalabilecek bir fistül flans› vermifl olduk. Hemodiyaliz amaçl› arteriyovenöz fistüllerin aç›l›m› esnas›nda önceli¤in üst ekstremitelere ve non-dominant olan kola verilmesi gerekti¤i belirtilmektedir [1,2]. Ancak üst ekstremitelerinde otojen dokular›yla arteriyovenöz fistül aç›lmas› flans›n› yitirmifl olan hastalarda alternatif uygulaman›n yapay greft mi yoksa alt ekstremite damarlar› m› olmas› gerekti¤i konusu literatürde aç›k de¤ildir. Literatürde yapay greftlerin enfeksiyon ve tromboz riskinin yüksek olu¤u belirtilirken, alt ekstremite fistüllerinin de distal iskemiyi art›rabilece¤inden söz edilmektedir [1]. Ancak yap›lan yeni çal›flmalarda alt ekstremite fistüllerinde iskemik komplikasyonlar›n düflük oranda izlendi¤i ya da izlenmedi¤i bildirilmektedir [8,9]. Bizim her iki olgumuz da preoperatif dönemde alt ekstremite iskemisi yönünden de¤erlendirildi ve bu bölgede t›kay›c› arter hastal›klar› olmad›¤› izlendikten sonra ameliyata al›nd›. Hasta say›m›z s›n›rl› olmakla birlikte, postoperatif dönemde distal iskemi bulgular›n›n bulunmamas›, literatürle uyum göstermektedir.

Alt ekstremitede özellikle uyluk bölgesine aç›lan fistüllerde kullan›lacak teknik yöntemler konusunda da farkl› uygulamalar söz konusudur [3,9,10]. Pierre-Paul ve arkadafllar› [3], safen loop fistüllerinin hemodiyaliz amac›yla kullan›labilece¤ini belirtirken, Gradman ve arkadafllar› [9], süperfisyel femoral ven transpozisyonu ile yap›lan fistüllerin de baflar›yla çal›flt›¤›n› göstermifllerdir. Ancak iki hastadan elde etti¤imiz deneyimler, hangi yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n, kolay hemodiyaliz ponksiyonu için, transpoze edilen venin cilt alt›na yerlefltirilmesi s›ras›nda cilde yak›n bir flekilde geçirilmesi gerekti¤ini gösterdi. Bu durum, özellikle cilalt› ya¤ dokusu uyluk bölgesinde kal›n olan bayan ve obez hastalarda daha da önem kazanmaktad›r. Di¤er yandan biz, Pierre-Paul ve arkadafllar›ndan farkl› olarak haz›lad›¤›m›z safen venini ana femoral artere de¤il, süperfisyel femoral artere yapt›k. Bu flekilde, bir kontrol grubuyla de¤erlendirme olana¤›m›z olmasa da, bu teknikle alt ekstremite ak›m kaça¤›n›n bir miktar daha az olabilece¤ini düflündük.

Sonuç olarak, alt ekstemite safen loop fistülleri, üst ekstremite otojen damar dokular›nda fistül flans› olmayan hastalarda göz önünde bulundurulmas› gereken bir alternatiftir. Bu yöntemin yapay greftlere göre daha ekonomik ve komplikasyonsuz olmas› nedeniyle, t›kay›c› arter hastal›¤› bulunmayan olgularda baflar›yla uygulanabilece¤ini düflünüyoruz.

(3)

Darç›n et al

Saphenofemoral Loop Fistula

Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2005;13:146-148

148

VASCULAR SURGERY

Kaynaklar

1. Gelabert HA, Freischlag JA. Hemodialysis access. In: Rutherford RB ed. Vascular Surgery. Philadelphia: W.B. Saunders, 2000:1466-77.

2. Madran H, Özgür B, Kürflad S, Sakarya A, Erhan Y, Aydede H. Kronik hemodiyalizde vasküler giriflimler. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cer Derg 2001;2:38-47.

3. Pierre-Paul D, Williams S, Lee T, Gahtan V. Saphenous vein loop to femoral artery arteriovenous fistula: a practical alternative. Ann Vasc Surg 2004;18:223-7.

4. Çekirdekçi A, Rahman A, Burma O, Cihangiro¤lu M. Polytetraflouroethylene (PTFE) greftlerle hemodiyaliz amaçl› arterio-venöz fistül uygulamalar›. Damar Cer Derg 2000;9:24-7.

5. Ç›k›r›kç›o¤lu M, Ege T, Süt N, Duran E. Arteriyovenöz fistül operasyonlar›nda venöz transpozisyon uygulamalar›na ait sonuçlar›m›z. Damar Cer Derg 2002;11:21-7.

6. Çekirdekçi A, Eren O, Ifl›k A ve ark. Uç-yan arteriovenöz fistüllerde lokal hemodinami¤i de¤ifltirmeye yönelik bir teknik modifikasyon. Diyaliz Transplant Yan›k 1994;7: 42-6.

7. Huber TS, Carter JW, Carter RL, Seeger JM. Patency of autogenous and polytetrafluoroethylene upper extremity arteriovenous hemodialysis accesses: A systematic review. J Vasc Surg 2003;38:1005-11.

8. Korkut AK, Haberal C, Özcan V ve ark. Arteriovenöz fistüllerin erken dönem aç›kl›¤›n›n venöz sistem bas›nc›n›n ölçümü ile tayini. Damar Cer Derg 2000;9:9-14.

9. Gradman WS, Cohen W, Haji-Aghaii M. Arteriovenous fistula construction in the thigh with transposed superficial femoral vein: our initial experience. J Vasc Surg 2001;33:968-75.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu hastada da çok sayıda otojen ve greftli AV fistül açıldı ve belli bir süre işlev gördükten sonra fistüller tıkandı... Ökten

Majör depresif hastal›k, özellikle iskemik kalp hastal›¤› ve konjestif kalp yetersizli¤i bulunan olgularda

İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi'nde, 1987-1994 yılları arasında, 7 yıllık sürede 27 kronik hemodiyaliz hastasına

Evereklioglu C, Er H, Bekir NA, Borazan M, Zorlu F: Compa- rison of secondary implantation of flexible open-loop anterior cham- ber and scleral-fixated posterior chamber

Etkilenmemiş üst ekstremiteler ile kontrol grubunun aynı taraf üst ekstremiteleri : DDÇT ile karşılaştırıldıklarında anlamlı oır farklıl ık bulunmuştur

Üst Ekstremitede Distal İskemiye Neden Olan Arteriovenöz Fistül: Bir Olgu.. Melike Elif Teker*,

Viral Hepatitle Savafl›m Derne¤i rehberinde transaminaz düzeyleri dikkate al›nmaks›z›n bafl- lang›çta karaci¤er biyopsisi yap›lmas›n›n tedavi- ye karar vermek için

Anti-HEV antikorlar›n›n pozitifli¤i ile yafl, cinsiyet, kan yoluyla bulaflan hepatit B ve hepatit C gibi hepatitler, transfüzyon say›s› ve hemodiyaliz say›s›