Geschrieben von: Erkiner Donnerstag, den 22. Januar 2009 um 21:36 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 22. Januar 2009 um 21:40 Uhr

131  Download (0)

Tam metin

(1)

Bu devrim, ABD’nin yanı başında, onun boğucu

ekonomik ambargosu altında, önce sosyalist sistemin, sonra uluslararası dayanışmanın ve son olarak da

Latin Amerika’daki sol hükümetlerin desteğiyle ayakta durdu. Yerkürenin her yanına yayılmış sol örgütler de Küba devrimine borçludur. Afrika’da sömürgeciliğe karşı çarpışan Küba askerleri, geri bıraktırılmış

ülkelere giden Kübalı doktorlar, öğretmenlerler,

1990’dan sonra da yıkılmayan bir devrimin insanlara

verdiği umut... 

(2)

Öncelikle bilinen bir zihniyetten

kurtulmak gerek: Kimilerine göre 30 yıl önce Brejnev yoldaş gerekeni

söylerdi; ardından onun yerini önce Fidel Castro sonra Raul aldı.

Sosyalizmde yaşanılan bunca kötü

deneyimden sonra, araştırmak ve

öğrenmek yerine, “önderlik bilir”

(3)

olduk ve olacağız. Bu durum, bu ülkedeki sosyalizmin

sorunlarına gözlerimizi

kapatmamızı gerektirmez.

(4)

dahi iyi anlaşılması için de

önemlidir.

(5)

ayrı özelliklerinin

yanı sıra, 20. yüzyıl sosyalizmine benzer özellikleri de var.

Sosyalizmin genel

sorunu burada da

karşımıza çıkıyor.

(6)

araçlarının kamu mülkiyetinde

olduğu ülkelerde kapitalist

ekonominin tipik sorunları

görülmez. Ne ki,

(7)

en ibaret değil.

Sosyalizmin de kendine ait,

genellikle

kapitalizmin tersi

özelliklere sahip

sorunları var.

(8)

piyasa mal ve

hizmet doludur, ama insanlarda bunları

alabilecek yeterli

maddi kaynak

(9)

insanların parası vardır, ama

piyasada yeterli mal ve hizmet

yoktur.

Kapitalizmde

(10)

sosyalizmde

eksik üretimdir.

(11)

sorun özellikle yiyecek

konusunda

yoğunlaştığı için durum

daha kötüdür.

(12)

yönetiminin,

“sosyalizmin en büyük düşmanı yarı boş raflar

ve yüksek

fiyatlardır”

(13)

boşuna değil.

(14)

talep fazla olunca

karaborsa

kaçınılmaz

oluyor.

(15)

büyük

miktarda

yiyecek ithal ediyor. Bu

alanda iki iyi,

(16)

gelişme var:

Küba, kısıtlı da olsa

ABD’den

tarım ürünleri

(17)

edebiliyor.

ABD’deki

tarım lobisi Küba’ya

daha fazla

(18)

yapabilmek

için ambargonun

kaldırılmasını

istiyor.

(19)

ambargoyu

kaldırmasa

bile gevşetmesi

büyük

(20)
(21)

gelişme,

Venezüela’n ın ucuz

petrolüyle

(22)

sıkıntısının

hafiflemesidi

r.

(23)

bunun

sonucu, tarım

üretiminde

(24)

gerileme oldu.

Adada

tarım için

(25)

toprağın

üçte biri ile yarısı

arasındaki

(26)

kullanılmıyo

r.

(27)

Küba yönetimi

Venezüela’

nın desteğine

(28)

uzun vadede

umut bağlanama

yacağını

(29)

görüyor ve öncelikle

tarım

üretiminin

artırılması

(30)

için bir dizi tedbiri

hayata

geçiriyor.

(31)

Tarımda küçük

çiftçiler,

kooperatifl

er ve

(32)

devlet

işletmeleri daha fazla özerkliğe

sahip

(33)

olacaklar.

Tarım

araçları alınıp

satılabilec

(34)

ek ve

ürünün

belirli bir bölümü

pazara

(35)

doğrudan

sunulabile

cek.

(36)

Benzer

uygulama küçük

çaplı

(37)

hizmet

sektörü

(lokantala

r,

(38)

berberler, tamirciler) için de

düşünülü

(39)

yor.

(40)

Raul Castro,

ek olarak,

(41)

ücretlerin çok düşük

olduğunu

(42)

ve artırılaca klarını

açıkladı.

(43)

       Bi r başka

yeni uygulam

(44)

a ise,

sorunları

n ve eleştiriler

(45)

in eskisind

en olduğun

(46)

dan daha

açık konuşula

(47)

bilmesi...

(48)

       

  

(49)

      

    TOPLU

MDA

(50)

AYRIŞ MA

 

(51)

Küba’da ABD Doları

bulundu

(52)

rmak serbest.

ABD’de

akrabal

(53)

arı olanlar

oradan

havale

(54)

edilen parayı

rahatça

alabiliyo

(55)

rlar. Ek

olarak,

gittikçe

gelişen

(56)

turizm

sektörü

nde çalışanl

(57)

ar için de döviz

sorunu

(58)

yok. 1990’lı

yıllarda

n beri

(59)

süren

bu durum

toplumd

(60)

a açık

bir ayrışma

yaratmı

(61)

ş durumd

a. ABD’de

(62)

akrabal arı olanlarl

a turizm

(63)

sektörü

nde çalışanl

arın

(64)

yaşam düzeyi, halkın

geri

(65)

kalanın a göre

oldukça

iyi.

(66)

          S

osyalist

sistemi

(67)

n çözülm

esinin

(68)

ardında

n Küba,

içine

(69)

düştüğ ü döviz

sıkıntısı

(70)

nı bir

oranda

giderirk

(71)

en, bunun

amaçla

(72)

yapılanl arın bir

sonucu

(73)

da toplum

daki

(74)

ayrışm

a oldu.

(75)

SORU NLARL

A

(76)

BİRLİK

TE YAŞA

(77)

MAK

 

(78)

Sosyali

zmde sorunla

(79)

r olmaz,

diye

(80)

öğren

miştik.

Kapitali

(81)

zme özgü

sorunla

(82)

r olmaz,

ama

(83)

başkal arının

olduğu

(84)

nu gördük

. 20.

(85)

yüzyıl

sosyali

zmi

(86)

sorunla rıyla

birlikte

(87)

yaşaya madı.

Sorunl

(88)

ardan

kaçam

ayacağ

(89)

ını anladığ

ında

(90)

ise artık

çok

(91)

geçti.

(92)

Küba,

20. yüzyıl

(93)

sosyali zmind

en

(94)

gerekli

dersler

i

(95)

çıkarm

ış görünü

(96)

yor. Halka

seyah

(97)

at kısıtla

ması

(98)

uygula

nmıyor

.

(99)

Sorunl

ar açıkça

(100)

ifade

ediliyor

ve

(101)

onlarla

birlikte 

(102)

yaşan

arak çözülm

(103)

eye çalışılı

yor.

(104)

Bu çözüm

ün

(105)

reçete si yok.

Deney

(106)

ipyanıl mayla

buluna

(107)

cak.

(108)

Şimdili

k anlaşıl

(109)

an, herşe

yi

(110)

kamu mülkiy

eti

(111)

altınd

a topla

(112)

manın

üretim

de

(113)

–özelli

kle de

tarımd

(114)

a- ciddi

sorunl

(115)

ar yarattı

ğıdır.

(116)

Önem li olan

kitapl

(117)

ardaki

“saf sosyal

(118)

izm” değil,

yaşay

(119)

abilen

, kapita

(120)

lizm karşıs

ında

(121)

ayakt

a durabi

(122)

len bir

sosyal

izmdir

(123)

.

(124)

      

’nın Küba

(125)

sorunl arına

çözü

(126)

m getirm

ek

(127)

için hayat

a

(128)

geçird

iği uygul

(129)

amala

rın dikkat

(130)

le izlen

mesi

(131)

gereki

r.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :