Fastighetsinvestering i tillfällig helikopterlandningsplats vid Sunderby sjukhus 2017

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-10-31 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-128 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Lars-Olov Lundholm

Fastighetsinvestering i tillfällig

helikopterlandningsplats vid Sunderby sjukhus 2017

Dnr 03684-2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner fastighetsinvesteringen:

1. Nyanläggning av tillfällig helikopterlandningsplats vid Sunderby sjukhus.

2. Den totala investeringen bedöms uppgå till 6 mkr. Medel tas från anslaget för investeringar i Sunderby sjukhus

Sammanfattning

På grund av planerad tillbyggnad av Sunderby sjukhus fordras en tillfällig helikopterlandningsplats för att säkerställa patientsäkra transporter samt upprätthålla den flygoperativa säkerheten.

Investeringen beräknas till 6 mkr

Ärendet

I Regionstyrelsens plan 2017 har 334 mkr beslutats som investeringsram för Sunderby sjukhus.

Styrelsen har direkt eller via delegation tidigare beslutat och fördelat fastig- hetsinvesteringar för 76 mkr för Sunderby sjukhus, för år 2017. Vid beslut om nedanstående förslag har styrelsen beslutat om investeringar för 82 mkr.

Förslag till fastighetsinvestering:

Nyanläggning av tillfällig helikopterlandningsplats samt en ny angöringsväg med tillhörande kringarbeten vid Sunderby sjukhus.

Projektering har genomförts och ansökningar om erforderliga lov och till- stånd är inlämnade, genomförandet förutsätter att dessa beviljas. Anbudsför- frågan är genomförd. Investeringen föreslås finansieras via beslutad hyres- fördelningsprincip för Sunderby sjukhus.

Den totala investeringen beräknas uppgå till 6 mkr.

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-128 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Lars-Olov Lundholm

Ram i budget för investeringar i fastigheter för 2017

för Sunderby sjukhus

334 mkr

Objekt Varav

Fastig- hets- invester.

Verksamhetsinventa-

rier och utrustning Drift Stats-

bidrag Konst- närlig gestalt stalt- ning Belastar

investerings- ram

Disponeras i byggentre-

prenaden

Dispone- ras av verksam-

heten Ny Helikopterlandningsplats vid

Sunderby sjukhus

6 mkr 6 mkr

Delsumma 6 mkr

Kvar av ram efter beslut 252 mkr

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsavdelningen Division Service, Fastighetsavdelningen

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :