• Sonuç bulunamadı

Biliyoruz ki, 26 Nisan Cumartesi günü avukatlar ve gazeteciler nezdinde topluma gözdağı verilmektedir

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Biliyoruz ki, 26 Nisan Cumartesi günü avukatlar ve gazeteciler nezdinde topluma gözdağı verilmektedir"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SİZLERİ GÖRDÜĞMÜZDE YOLUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ

26 Nisan Cumartesi günü İzmir Urla’da, aralarında Ekoloji Kolektifi üyesi arkadaşlarımızın da bulunduğu Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Komisyonu ile Çevre Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) mensubu yirmi Avukat ile bir Evrensel Gazetesi Muhabiri; doğal sit alanı olan bir bölgenin yapılaşmaya açılması, vadinin tümüyle kamuya kapatılması suretiyle oluşan hukuka aykırılıkları tespit ve yerinde incelemek amacıyla bulundukları bölgede önce bazı yurttaşların sözlü taciz, fiili saldırısına maruz kalmış sonrasında ise jandarma görevlilerince fiilen alıkonulmuşlardır.

Biliyoruz ki, 26 Nisan Cumartesi günü avukatlar ve gazeteciler nezdinde topluma gözdağı verilmektedir. Toplum gözünde yasal güvence sahibi olan bireylere karşı gerçekleştirilen eylem ile topluma, gece ya da gündüz üniformalı birilerini görünce yol değiştirme refleksi edindirmeye çalışılmaktadır.

Türkiye'de halkın ayak basamayacağı istisna alanlar hep vardı; şehrin önemli orman alanları, koruları, yeşil alanları devletin, askeriyenin ve elbette sermayenin denetimindeydi, buralara girilemezdi. Bu alışkanlıkların mevcut iktidar döneminde bir yandan devam ettiğini, bir yandan da devam etmekle kalmayıp yoğunlaştığını görüyoruz. Müşterek yaşam alanlarımız yepyeni yöntemler, yüzsüz bahaneler ve saldırgan bir üslupla eski ve yeni sermaye grupları ve yönetici elitler tarafından kapatılıyor. Kıyılar, dereler, yaylalar, sahil şeritleri, orman alanları, kent meydan ve mahalleri sermayenin mülkiyetine geçiriliyor, bu mülkiyet devrine göz yumanlar kendi paylarını da unutmuyorlar.

Bu bakiye, dünkü iktidarlardan devralındı. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku inşa edildi; kişilere sağlanan ayrıcalıklar yenilenen taktik ve yoğunlaşan saldırılarla iktidardan iktidara, vesayetten vesayete el değiştirdi.

Basında ve kamuoyunda, hukuka aykırı olarak bir alanın sit kararlarının değiştirilerek yapılaşmaya açıldığı ile ilgili bilgiler dolaştı. Bu konuda yetkili idareler, gerektiği gibi kamuoyunu bilgilendirmedi. Toplumsal denetim, hesap verme, katılım kavramları siyaset terminolojisinden hızlıca kovuldu. Dünün mağdurları, bugünün egemenleri olarak, üzerine basarak yükseldikleri kavramlardan kurtuldular ve bu nedenle de hukukla, toplumla bağları giderek aşınmaya yüz tuttu.

Endişemiz odur ki; “büyük siyasal kavgalar veriliyor” resmi etrafında, toplumun varlık zemini olan ortak mirasın, siyasal iktidarların özel mülkiyeti haline getirilerek bizden koparılmasıdır. Endişemiz odur ki, ortak mirasın korunması için çabalayan, bu anlamıyla kamusal yükümlülüklerini ve denetim ödevlerini yerine getiren toplum kesimlerinin işlevsizleştirilerek, denetimsiz kalmış bir yönetim yapısının kurumsallaşmasına hızlıca gidiyor oluşumuzdur.

Bu nedenle, bugüne kadar, kamusal denetim ödevlerini yerine getiren, kamu düzeninin tesisi için yargısal yolla karar alma süreçlerine katılma hakkını aktifleştiren avukat, gazeteci ve diğer yurttaşların yollarının kesilerek, Urla'da Başbakana ait olduğu iddia edilen alanda, keşif yapılmasının engellenmesi girişimine karşı ilgili tüm kurum, kuruluş ve idarelerin sorumluluk içinde hareket etmelerini bekliyor, idarenin keyfi tutum ve davranışlarının denetlenmediği bir sistem içinde hiç bir bireyin anayasal hak ve özgürlüklerini kullanamayacağını, bu hakların ilga edilmiş sayılacağını hatırlatma gereği duyuyoruz. Bu nedenle de hukuka aykırı tutum ve davranış sergileyen kolluk görevlileri hakkında gerekli yasal süreçlerinin başlatılması için ilgili adli ve idari makamları göreve çağırıyoruz.

Ekoloji Kolektifi

Referanslar

Benzer Belgeler

Durmadan ilerleyen insanlık, nükleer silah yarışının galibi üzerine yoğunlaşırken, nükleer santraller, teknolojinin büyük zaferi, h ızla yayılır, çoğalır.. İlk

yürütüldü ğü, sürdürülebilir kalkınmanın sürdürülebilir çevre ile mümkün olduğu, halbuki söz konusu çed raporları ile al ınması gereken en basit tedbirlerin

Kolektifi’nden Fevzi Özlüer, EDP İl Başkanı Arif Ali Cangı, EGEÇEP Dönem Sözcüsü Muammer Sakaryalı, Gıda Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Başkanı Hülya Yılmaz

EMET DEĞİRMENCİ İLE SÖYLEŞİ Kent ve Ekoloji: Yeni Zelanda Deneyimi YER: Mimarlar Odası Ankara, SAAT: 18.30 Konur Sokak No: 4 Kat: 5 06650 Kızılay-Ankara. 21 EYLÜL

Antalya’nın en verimli tarım toprakları arasında sayılan Kurşunlu Beldesine yapılmak istenen taş ocağına karşı tüm Antalya -Kur şunlu Köylüleri bugün de

Sulukule Roman Kültürü Geli ştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı _ükrü Pündük, Sulukule Platformu sözcüsü Hacer Foggo ve Sulukule halkı tarafından Sulukule

Bizim için daha da önemli olan ı ise; eskiden beri geleneksel yöntemlerle tarım yapan ve ürünlerini bu şekilde elde eden üretici köylülerin ve çiftçilerin, ya

Forumun sonunda 34 Egeçep bileşeniyle birlikte, Niğde-Ulukışla ve Köyleri Maden Karşıtı Hareket, Niğde Çevre Eğitim ve Kültür Derneği, İç Anadolu Çevre Platformu,