Motion 14-2019 om maxtak för partistöd Dnr 2186-2019

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 13 november 2019 Sida 66 (72)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-59, 0.3

§ 247

Motion 14-2019 om maxtak för partistöd

Dnr 2186-2019

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation

Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutet

Partistödet är ett viktigt stöd för att de partier som genom allmänna val fått mandat i regionfullmäktige ska kunna verka i den regionala demokratin.

Sammanfattning

Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten ska sätta ett maxtak för partistöd om 2,5 mnkr per år.

Ärendets behandling under sammanträdet

Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet

Marianne Sandström (SD) anför att regionen måste vidta åtgärder för en budget i balans, och en åtgärd för att minska utgifterna är att dra ned på kostnaderna för politiken.

För de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige utgör par- tistödet en viktig faktor för att möjliggöra det dagliga partiarbetet och syftar till det lokala partiarbetet som riktar sig till regionmedlemmarna. Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier representerade i regionfullmäktige, dels av ett mandatbundet stöd.

Det är viktigt att även kostnaderna för förtroendemannaorganisationen ses över för att komma tillrätta med den ansträngda ekonomin i regionen. Parti- stödet är dock av sådan vikt och av sådan storlek att det inte bedöms motive- rat att ändra i de regler som styr partistödets storlek i dagsläget.

Bilagor:

Motion 14-2019 om maxtak för partistöd Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :