Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Tam metin

(1)

Hacettepe Üniversitesi Döner

Sermaye

Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve

Esaslara

İlişkin Yönerge

Ocak 2017

.

(2)

Sayfa 1 / 26

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Madde 1- (1) Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinin döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yönerge 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi (b) ve (ı) bendi kapsamında ayrılacak paylar ile (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bendi kapsamında yapılacak bütün ödemeleri kapsar.

Dayanak:

Madde 2- (1) Bu esaslar 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve 18 Şubat 2011 tarih ve 27850 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Üniversite Yönetim Kuruluna yetki veren maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin ilave ücret ve fiyat belirlemesine ilişkin hükümleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 3- (1) Bu esaslarda geçen;

a) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,

b) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye gelirlerinden Yapılacak Ek ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği

c) Kurum: Hacettepe Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu; Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) Ek Ödeme İnceleme Heyeti: Yönetmeliğin 10. Maddesi gereği oluşturulan Performans İnceleme, Değerlendirme ve Hesaplama Komisyonu’nu,

f) Birim: Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan; Sağlık Merkezleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Hüsem, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu ifade eder.

g) Alt Birim: Birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana bilim / ana sanat dalı, bilim / sanat dalını, ünite ve merkezleri ifade eder.

h) Öğretim Üyeleri: Profesör, Doçent ve Yardımcı doçentlerdir.

i) Öğretim Elemanları: Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

(3)

Sayfa 2 / 26

j) Bireysel net katkı puanı (BNKP): İlgili döner sermaye birim / alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 17. maddede açıklanan (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı,

k) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için Üniversite Yönetim Kurulunun, kanuni sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı, l) Dönem Ek Ödeme Katsayısı (DEÖK): İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı

ücrete dönüştürmek için kullanılan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen döner sermaye miktarının, ilgili ödeme döneminde birim bireysel net katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

Dağıtılacak Miktar

Birim Bireysel Net Katkı Puanları Toplamı

m) Döner Sermaye Geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,

n) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,

o) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri,

p) Kadro/görev unvan katsayısı (KGÜK): Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev unvanlarına göre Yönetmelik ekinde sunulan cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı,

q) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı (AÇGK): Çalışanın, ödeme dönemi içerisindeki toplam gün sayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı) çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan bireysel katsayıyı,

r) Kalibrasyon Katsayısı (KK): Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1,B2,B3,C) katkı oranını belirlemek üzere (B1,B2,B3 için KK1 olarak, C için KK2 olarak) (0,2) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek katsayıyı,

s) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,

t) Mesai içi çalışma: İş günleri içerisinde radyasyon alanında çalışmayan personel için 08:00-17:00, radyasyon alanında çalışan personel için 08:00-15:00 saatleri içinde yapılan çalışmayı,

u) Mesai dışı çalışma: Hafta sonları dâhil mesai içi çalışma süresi dışında kalan mesai saatleri dışında yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, hizmet çeşitleri ve sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışmayı,

v) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri,

w) Mesai içi gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri,

(4)

Sayfa 3 / 26

x) Mesai dışı fark ücreti (İlave Ücret): Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen ve hizmet alan tarafından ödenen ücreti,

y) İlave ücret tavan oranı: 2547 sayılı kanunun 58. Maddesi (h) bendine göre belirlenmiş bulunan tavan ilave ücret oranını,

z) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilatına göre bu Yönerge esasları dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme dönemini,

aa) Riskli Birim: İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak Kanunun belirlediği ve Yönetmelik eki risk cetveli kriterlerine göre Yönetim Kurulunun belirlediği/tanımladığı birimleri.

bb) Rutin işlem: Sonuçları, işlemi/hizmeti talep eden öğretim elemanı tarafından yorumlanan (işlemi talep eden öğretim elemanı tarafından uygulanan endoskopi, ultrasonografi, ekokardiyografi gibi vs işlemler hariç) laboratuvar, görüntüleme, tahlil ve tetkikleri,

cc) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını, dd) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,

ee) Üniversite sanayi işbirliği: Ülkemizde Üniversite-Sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal yenilik ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek yenilikçi ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilen;

1) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri, 2) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

3) Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

4) Tasarım projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

İfade eder.

ff) Kvk-1: (Kalite-verimlilik katsayısı 1), gelir ve gider oranına göre hesaplanan verimlilik belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı,

(5)

Sayfa 4 / 26

gg) Kvk-2: (Kalite-verimlilik katsayısı 2), kalite belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı ifade eder.

hh) (A) Kurumsal katkı puanı; ilgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının, kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder.

ii) (B1) Mesai içi bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Sabah 08:00 ile Akşam 17:00 saatleri arasında Kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan puanlar toplamıdır.

jj) (B2) Mesai dışı bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Nöbet hariç olmak üzere Sabah 08:00 Akşam 17:00 saatleri dışında ve Hafta sonu yapılan çalışmalardan elde edilen puanlar toplamıdır.

kk) (B3) Mesai dışı İlave Ücret faaliyet puanı: Öğretim Üyelerinin ilave ücret alarak yaptıkları işlemlere ilişkin elde ettikleri puanlar toplamıdır.

ll) (C) Eğitim-öğretim faaliyeti puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim- öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır.

mm) (D) Bilimsel faaliyet puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel faaliyetleri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Bilimsel Faaliyetler Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır.

nn) (E) Diğer faaliyetler puanı; Diğer faaliyetler puanı; (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz eden riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak hazırlanan ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen Ek Görev Cetveli ile kriterleri sabitlenen yüzdelik değerlerin kişinin birim ortalaması üzerinden hesaplanan (A) puanı ile çarpılması sonucu bulunan puandır.

oo) KVKDK; KVK Dağıtım tablosunda unvana karşılık gelen katsayıdır.

pp) DEGDO; Aylık Matrah Dağıtım Oranıdır.

qq) TPG; Toplam Parasal Getiri (Bireysel).

rr) EÖTTP; Saf Ek Ödemeye Tabi Toplam Puan ss) BVK; Bireysel Verimlilik Katsayısı

tt) MİTÇ; Mesai İçi Tavan Çarpanı

(6)

Sayfa 5 / 26

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları Genel İlkeler

Madde 4- Dağıtım esasları kapsamında belirlenen işlemleri yürütmek üzere Ek Ödeme İnceleme Heyeti yetkilidir.

Madde 5- Bütün birimler için ek ödeme olarak dağıtılacak miktar belirlenirken; Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın yüzde 35'i, kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılır, yüzde 5'i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanına, yüzde 1’i Hazine payına, yüzde 1’i ise Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesi için ayrılır. Kalan yüzde 58’lik kısım dağıtılabilecek tavan ek ödeme tutarıdır. Yönetim Kurulu her ay bu tavan tutarları aşmamak kaydı ile birimlerin dağıtılacak ek ödeme tutarlarını belirler.

Madde 6- 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c), (d) ve (e) fıkraları kapsamında, döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına önceden bir protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir. Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de buna göre işlem yapılır. Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirden yapılacak kesintiler ve öğretim elemanlarına ödenecek paylar için aşağıdaki hükümler uygulanır;

a- Kanunun 58. maddesi kapsamında Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmetleri dışında verdikleri hizmetlerden klinik araştırmalar için döner sermaye hesabına tahsil edilen gelirden %1 hazine payı, %1 işletme payı, %5 bilimsel araştırma payı ve

%19 kurum payı ayrılır.

Üniversite imkânları kullanılmadan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri çerçevesinde verilecek olan diğer kurs, eğitim, danışmanlık, analiz ve konuşma gibi hizmetler için ise döner sermaye hesabına tahsil edilen gelirden %1 hazine payı, %1 işletme payı, %5 bilimsel araştırma payı ve

%15 kurum payı ayrılır.

Yukarıda belirtilen paylar ayrıldıktan sonra kalan kısmı proje sorumlusu öğretim elemanlarına ek ödeme mesai içi tavan oranlarını (%800) aşmayacak şekilde ödenir. Öğretim elemanı payının tavan oranı aşması durumunda taksitlendirme yapılarak ödenir.

(7)

Sayfa 6 / 26

b- Kanunun 58. maddesinin (d) ve (e) fıkrası kapsamında yer alan birimlerin üniversite imkânları kullanılmadan (masrafsız) vermiş olduğu hizmetlerden döner sermaye hesabına tahsil edilen gelirden %1 hazine payı, %1 işletme payı (Beytepe Birimlerinde %2 işletme payı), %5 bilimsel araştırma payı ve %15 kurum payı ayrıldıktan sonra geriye kalan kısmının verilen hizmetlerden sorumlu öğretim elemanlarına, aynı proje kapsamında, bir mali yıl içerisinde paranın yatması halinde, Ek ödeme matrahlarının %1200 x 12 Katını (144 Katı) aşmayacak şekilde, tamamı bir seferde ödenebilir. Öğretim elemanı payının 144 katı aşması durumunda kalan tutar döner sermayeye gelir olarak kaydedilir.

Fakülte, araştırma merkezi yüksekokul, atölye ve sürekli eğitim merkezi gibi birimlerde üniversite kaynaklarının kullanılarak masraf yapılan iş veya hizmetler karşılığında döner sermaye hesabına tahsil edilen gelirlerden %1 hazine payı, %1 işletme payı (Beytepe Birimlerinde %2 işletme payı), %5 bilimsel araştırma payı ve en az %30 masraf payı ayrıldıktan sonra (Fakülte veya Araştırma Merkezi bazında yapılan işlerde %15 Üniversite payı, %15 Proje Masraf Payı, Bölüm bazında yapılan işlerde ise %10 Üniversite Payı, %3 Bölüm payı, %2 Fakülte ve %15 Proje Masraf Payı) ve ayrıca Eczacılık Fakültesi’nde %4 Dekanlık payı ayrıldıktan sonra geriye kalan kısmının proje sorumlusu öğretim elemanlarına Aynı proje kapsamında, bir mali yıl içerisinde paranın yatması halinde, Ek ödeme matrahlarının %1200 x 12 Katını (144 Katı) aşmayacak şekilde, tamamı bir seferde ödenebilir. Öğretim elemanı payının 144 katı aşması durumunda kalan tutar proje masraf payına aktarılır.

c- Ayrıca; Yöneticilere 58. Maddenin (d) ve (e) fıkrası kapsamında yapacakları iş veya hizmetler karşılığında mesai içinden ödeme yapılmaz, mesai dışı hizmetlerine ilişkin olarak ise kişinin mesai dışı tavan oranını (ek ödeme ve ilave ücret dâhil) aşmayacak şekilde ödeme yapılır.

Öğretim elemanı payının tavan oranı aşması durumunda taksitlendirme yapılarak ödenir.

d- 58 maddenin (c) ve (d) bentleri kapsamında ek ödeme hesaplaması yapılan öğretim elemanlarında tavan kontrolü ek ödeme ve ilave ücret dâhil olarak yapılır. (Öğretim elemanı aynı döneme ilişkin ek ödeme ve/veya ilave ücret alıyorsa tavan hesaplamasında bu ödemeler de dikkate alınır.)

e- Kanunun 58 maddesi (c) ve (d) fıkrası kapsamında çalışmayan öğretim elemanlarının proje gelirleri üzerinden ödenecek paylarına ilişkin oranları değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

f- Payların ayrılmasına esas olarak kullanılmak üzere Döner Sermaye Birimlerine ilişkin detaylar aşağıda gösterildiği şekildedir.

(8)

Sayfa 7 / 26

Harcama

Birim Kodu Harcama Birimi Bulunduğu Yer

38040601 BEYTEPE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ BEYTEPE

38040602 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MERKEZ

38040603 ECZACILIK FAKÜLTESİ MERKEZ

38040604 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MERKEZ

38040605 SAĞLIK MERKEZLERİ MERKEZ

38040608 SIHHİYE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ MERKEZ

38040609 FEN FAKÜLTESİ BEYTEPE

38040610 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BEYTEPE

38040620 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BEYTEPE

38040621 DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ

38040622 NÜFUS ETÜTLERİ ENSİTÜSÜ BEYTEPE

38040623 POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO BEYTEPE

38040624 YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZİ BEYTEPE

Öğretim elemanlarının yapacakları projelerden kesilecek kurum ve işletme payları dönemsel olarak her ayın sonunda kurum/işletme hesaplarına aktarılır.

Madde 7- Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.

Madde 8- Öğretim elemanlarına gelir getirici katkılarına göre yapılacak ek ödemelerde; yapılan hizmetlerde verimlilik unsurları da dikkate alınarak gelire doğrudan katkıları ile birim veya alt birim gelirine veya karına katkılarına göre ek ödeme hesaplaması yapılabilir.

Madde 9- Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde A puanı, B puanı, C puanı, D puanı ve E puanı esas alınır.

Madde 10- A, B1, B2, C, D ve E puanlarından dağıtılacak ek ödeme miktarlarına uygulanan limitler ve aktif çalışma gün katsayısı nedeniyle artan tutar, döner sermaye hesabına aktarılır.

Eksik ek ödeme tespit edildiğinde veya mahkeme kararı ile ek ödeme hakkı kazananlara ödenmek üzere hesaplanan miktar, sonraki ek ödeme dönemlerinde aktarılan bu tutara karşılık olarak ödenir.

Madde 11- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.

Madde 12- Mesai saati dışında özel hastaneler veya vakıf yükseköğretim kurumları hastanelerinde sözleşme gereğince çalışan profesör ve doçentlerin sözleşme bedeli, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin % 50’si herhangi bir limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan profesör ve doçentlere ödenir. Kalan tutar 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır.

(9)

Sayfa 8 / 26

Madde 13- Kanunun 58 inci maddesinin (k) fıkrası kapsamında döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden, aynı maddenin (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Yürütülen faaliyetle ilgili olarak yapılan giderler düşüldükten sonra, kalan gelirin yüzde 85’i, Bilimsel Araştırma Projeleri Payı, Hazine Payı, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, aynı maddenin (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır.

Yapılan iş veya hizmetlerin bu madde kapsamında değerlendirilerek ödeme yapılması için;

ilgili iş veya hizmetin bu kapsamda değerlendirileceğine dair Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması şartı aranır.

Madde 14- Mahkeme kararlarına istinaden yapılan geçmişe dönük ek ödeme hesaplamalarında sadece mahkeme kararına ilişkin işlemlerin hesaplamaları yeniden yapılır. Hesaplama sonuçları diğer personellerin geçmişte yapılan hesaplamalarına etki etmeyecek şekilde mahsuplaştırılır.

Madde 15- Döner Sermayeden ödeme yapılan personele ait kadro, görev, maliyet ve harcama birimi değişiklikleri, yurtiçi ve yurt dışı görevlendirmeleri, kadro ve görev unvanı değişiklikleri, işe başlama, işten ayrılış hareketlerinin yapılacak ödemelere esas teşkil edebilmesi amacıyla başlangıç noktalarından itibaren tek bir sistemde tutulması, izlenmesi ve raporlanabilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Döner Sermaye Ödemesi Yapılan Personel Hareketlerine İlişkin Esaslar ”uygulanır.

Madde 16- 23.08.2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 3. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerine istinaden yıllık izinlerde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar izinler Aktif Çalışılan Gün Katsayısı hesabında dikkate alınmaz.

Dağıtım Esasları Sağlık Merkezleri Dağıtım Esasları:

Madde 17- (1) Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak ek ödemeler, bu Yönergede belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak birimler veya alt birimler bazında yapılır. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları ve dışındaki personele hiçbir surette ek ödeme yapılmaz.

(2) Sağlık Merkezleri biriminde görevli personellere yapılacak ek ödemelerde aşağıdaki tabloda belirtilen tavan oranların, ilave ücret kapsamında çalışan Öğretim Üyelerine toplamda %1600 oranını, diğer sınıflandırmalarda ise toplamda %1200 oranını aşmayacak şekilde uygulanacaktır.

Uygulanacak taban oranların Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ile oranlanarak yapılmasına, yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge

(10)

Sayfa 9 / 26

tazminatı kadar ek ödeme hesaplanacaktır. Fiilen Sağlık Merkezleri birimlerinde çalışmayan personellerin Aktif Çalışılan Gün Katsayıları “0” (Sıfır) olarak uygulanacaktır.

Taban Oran Formülü;

𝑇𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐸𝑘 Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 = 𝐴𝑠𝑔𝑎𝑟𝑖 𝐸𝑘 Ö𝑑𝑒𝑚𝑒 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 𝑥 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 Ç𝑎𝑙𝚤ş𝚤𝑙𝑎𝑛 𝐺ü𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 Sağlık Merkezleri Biriminde Uygulanacak Ek Ödeme Oranları:

SINIFLANDIRMA MESAİ İÇİ

ORAN

MESAİ DIŞI ORAN

EK ÖDEME TAVAN ORAN Gelire Katkısı Olan Yerlerde Çalışan Öğretim

Üyeleri ve Görevlileri 800% 400% 1200%

Gelir Getirmeyen Yerlerde Çalışan Öğretim Üyeleri ve Görevlileri ile Uzman Tabip ve Diğer Öğretim Elemanları İçin

600% 300% 900%

Gelire Katkısı Olan Yerlerde Çalışan, Uzman (Hekim

Olan) Araş. Gör. Tabip ve Diş Tabipleri için 500% 250% 750%

Gelir Getirmeyen Yerlerde Çalışan, Uzman (Hekim

Olan) Araş. Gör. Tabip ve Diş Tabipleri için 300% 150% 450%

Gelire Katkısı Olan Yerlerde Çalışan Diğer Personel

İçin (Risk cetveline göre E Puanı Alan Personeller) 200% 40% 240%

Gelir Getirmeyen Yerlerde Çalışan Diğer Personel

için 150% 30% 180%

Sağlık Merkezleri Biriminde yöneticilere:

UNVAN AÇIKLAMASI Yönetici Oranı

REKTÖR 600%

REKTÖR YARDIMCISI 300%

GENEL SEKRETER 200%

DEKAN 500%

DEKAN YARDIMCISI 300%

BAŞHEKİM 500%

BAŞHEKİM VEKİLİ 300%

BAŞHEKİM YARDIMCISI 300%

Oranında Yönetici payı verilecektir.

Fiilen Sağlık Merkezleri’nde çalışan yöneticilerin Bireysel Net Katkı Puanları hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılır. Diğer yöneticilere ise yalnızca yönetici payı ödenir.

𝐵𝑁𝐾𝑃 = {𝐴 + [(𝐵2𝑥𝐾𝐾1) + (𝐶𝑥𝐾𝐾2)] + 𝐷 + 𝐸}𝑥 𝐾𝑉𝐾

Bu oranları Kanunun 58. Maddesi c ve h bentlerinde belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(11)

Sayfa 10 / 26

(3) Yapılacak ek ödemede görev yapan personele;

a) Gelir getiren alt birimlerdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, uzman (hekim olan), uzman tabip ve uzman kadrosundaki uzman tabip bireysel net katkı puanı;

𝐵𝑁𝐾𝑃 = {𝐴 + [(𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3)𝑥 𝐾𝐾1 + (𝐶 𝑥 𝐾𝐾2)] + 𝐷 + 𝐸}𝑥 𝐾𝑉𝐾 b) Araştırma görevlileri ile tabip ve diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı;

𝐵𝑁𝐾𝑃 = {𝐴 + 𝐷 + 𝐸}𝑥 𝐾𝑉𝐾 c) Diğer personel bireysel net katkı puanı;

𝐵𝑁𝐾𝑃 = {𝐴 + 𝐸}𝑥 𝐾𝑉𝐾 d) Yapılacak ek ödeme miktarı = 𝐷𝐸Ö𝐾 𝑥 𝐵𝑁𝐾𝑃

Formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.

(4) Yapılacak asgari ek ödeme oranı, Aktif Çalışılan Gün Katsayısının tam olması koşulu ile Başhekim için yönetim kurulunca belirlenmiş olan ek ödeme oranının; öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 32,5’inden, diğer öğretim elemanları için % 22,5’inden, diğer personel için ise % 15’inden az olmayacaktır. Yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme verilecektir.

24 Saat esasına göre çalışan Öğretim Üyelerinden farklı olmak üzere; mesai saatleri sonrasında mesleğini serbest olarak muayenehanelerinde icra eden ve kurumsal sözleşme imzalayarak özel hastanelerde çalışan öğretim üyelerine yapılacak olan ek ödemede “aktif çalışılan gün katsayısı” hesabında 40/168 oranı uygulanacaktır. (40/168 oranı haftanın çalışma saatleri üzerinden yapılan oranlama olup 40 saat hafta içi sabah 08 ile 16 saatleri arasını, 168 saat ise haftanın 7 gününün, günlük 24 saat üzerinden toplamını almak suretiyle yapılmıştır.)

Sağlık Merkezlerinde Yönetici paylarına göre uygulanacak taban ek ödeme oranları

Kadro-Görev-Unvan ve Açıklaması

Yönetici Payına Göre Asgari Oran

Uygulanacak Taban Oran Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman Tabip, Uzman Tabip (Araştırma

Görevlisi), Uzman Tabip (Yandal Araştırma Görevlisi), 32,5% 162,5%

Mesai saatleri sonrasında mesleğini serbest olarak muayenehanelerinde icra eden ve kurumsal

sözleşme imzalayarak özel hastanelerde çalışan öğretim üyeleri 32,5% 38,7%

Tabip, Diş Tabibi, Uzman (hekim olan), Araştırma Görevlisi, Araştırma Görevlisi (Yandal

Araştırma Görevlisi), 22,5% 112,5%

Tabip (Beytepe) 22,5% 175,0 %

Diş Tabibi (Beytepe), 22,5% 135,0 %

Hastaneler Başmüdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Vekili, Hastane Müdürü (İşletme Müdür Yardımcısı), Hastane Müdür Yardımcısı, Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı, Şube Müdürü (Hastane Müdür V.),

15,0% 160,0%

Avukat (Gelir Getiren Birimlerde Çalışan), 15,0% 150,0%

(12)

Sayfa 11 / 26

Hemşire Müdürü, Hemşire Müdür Yardımcısı, Başhemşire, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Uzman, Eğitim Ve Öğretim Planlamacısı, Mütercim, Ayniyat Saymanı, İstatistikçi, Şef, Tekniker, Teknisyen, Veznedar, Veznedar (Muhasebe Yetkilisi Mutemedi), Aşçı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Hasta Bakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Terzi, Uğraşı Öğretmeni, Şoför, Gözetmen, Teknisyen Yardımcısı, Biyolog, Fizikçi, Uzman (Teknik), Laborant, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Kimyager, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknikeri (Baştekniker), Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni (Başteknisyen), Sağlık Memuru, Hemşire (Hemşire), Hemşire (Sorumlu Hemşire), Hemşire (Blok Sorumlu Hemşiresi), Hemşire (Süpervisör), Hemşire (Eğitim Hemşiresi), Fizyoterapist, Fizyoterapist (Başfizyoterapist), Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Başeczacı, Eczacı, Eczacı (Sorumlu Eczacı), Çocuk Gelişimcisi, Hastaneler Başmüdürü (Genel Sekreter Yardımcısı Vekili), Çözümleyici, Öğretmen

15,0% 75,0%

(5) Öğretim elemanı (araştırma görevlisi hariç) dışındaki ve Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (h) fıkraları kapsamındaki personele nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan her bir saat için (A) puanının % 1’i kadar ek puan verilir. Bu puan, yönetim kurulu tarafından belirlenen ek ödeme oranının % 20’sinden fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamada personelin ek ödemesine esas A puanı ve dönem ek ödeme katsayısı kullanılarak sabit ödemesi üzerine ödenebilecek şekilde yapılır.

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐸𝑘 𝑂𝑑𝑒𝑚𝑒 =

𝐸ğ𝑒𝑟; 𝑀𝑒𝑠𝑎𝑖 İç𝑖 𝑂𝑑𝑒𝑚𝑒 < 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑇𝑎𝑧𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝚤 𝐷𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑇𝑎𝑧𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝚤 + 𝑀𝑒𝑠𝑎𝑖 𝐷𝚤ş𝚤 𝑂𝑑𝑒𝑚𝑒 𝐷𝑒ğ𝑖𝑙𝑠𝑒; 𝑀𝑒𝑠𝑎𝑖 𝑖ç𝑖 𝑂𝑑𝑒𝑚𝑒 + 𝑀𝑒𝑠𝑎𝑖 𝐷𝚤ş𝚤 𝑂𝑑𝑒𝑚𝑒

Mesai dışı fazla çalışma karşılıklarının ödenebilmesi için Sağlık Merkezleri Aylık Fazla Çalışma Cetveli doldurulacak ve imzalı olarak teslim edilmesi koşulu ile ödemeye esas olarak alınacaktır.

(6) Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz.

Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine (A) puanının % 150’sine kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir.

(7) Sağlık Merkezleri Biriminde bireysel üretilen puanların (B1+B2+B3) ve C puanları katkı oranını belirlemek üzere B Puanı Kalibrasyon Katsayısı 0,4, C Puanı Kalibrasyon Katsayısı 0,4 olarak uygulanacak olup Yönetim Kurulu bu katsayıları 0,2 ile 0,9 arasında değiştirmeye yetkilidir.

(8) Sağlık Merkezleri Biriminde öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabipine yapılacak ek ödemede; belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35’ine kadar (A) puanı, % 75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla % 25’ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla % 25’ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla % 15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınır. Bunların toplamı (2). bentte belirtilen tavan oranını geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, (2). bentte belirlenen ek ödeme oranının % 50’sinden fazla olamaz.

(13)

Sayfa 12 / 26

Mesai saatleri sonrasında mesleğini serbest olarak muayenehanelerinde icra eden ve kurumsal sözleşme imzalayarak özel hastanelerde çalışan öğretim üyelerine B3 puanlarından alabilecekleri Mesai Dışı tavan ek ödeme oranı %0 olarak uygulanır.

(9) Sağlık Merkezleri Biriminde çalışanların, birim veya alt birim ortalamasına göre değerlendirilmesine veya birim ve alt birim ortalamasının birlikte ve hangi oranlarda değerlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir. Alt birimin, özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılıp yapılmamasına yönetim kurulu tarafından karar verilir. Adına bireysel gelir getirici faaliyet puanı girilmeyen kadro-unvan gruplarından hangilerinin alt birim veya birim ortalamasından ek ödeme alabileceklerine yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bütün personelin A Puanı hesaplamasında Sağlık Merkezleri Birim Ortalaması dikkate alınır.

Birim Ortalaması = (𝑆𝑎ğ𝑙𝚤𝑘 𝑀𝑒𝑟𝑘𝑒𝑧𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 (𝐵 + 𝐶 + 𝐷)) Sağlık Merkezleri Aktif Çalışılan Gün Katsayısı Toplamı

(10) Sağlık Merkezleri biriminde aşağıda belirtilen gelir getirmeyen işlemler hariç olmak üzere gelir getirmeyen işlemlerden, mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanları gelir getiren (B1) ve (B2) puanlarının her bir puan türünde; Büyük Acil A.B.D., Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım, İç Hastalıkları Yoğun Bakım, Pediatri Neonatoloji bölümlerinde %35’inden, diğer bölümlerde ise %10’undan fazla olmayacak şekilde uygulanacaktır.

Yapılacak oranlamada B3 Puanı B2 Puanına dâhil edilerek hesaplanır.

Sıra

No: Mal Hizmet Kodu SUT Kodu Hizmet Açıklaması

1 510123PER 510123 Dâhili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

2 520011PER 520011 Konsültasyon Poliklinik (her bir hekim için) 3 520012PER 520012 Konsültasyon Servis (her bir hekim için) 4 520013PER 520013 Konsültasyon Acil (her bir hekim için)

5 520014PER 520014 Konsültasyon Başka Hastaneden gelen (her bir hekim için) 6 520031PER 520031 Sevki yapılan muayene

7 520034PER 520034 Yandal Hekim Viziti (Konsültasyon Gününden sonraki Günlerde)

8 552003PER 552003 3. Basamak yoğun bakım viziti

9 552008PER 552008 Yenidoğan 3.Basamak yoğun bakım viziti 10 550.090PER 550090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışında 11 552002PER 552002 İkinci basamak yoğun bakım viziti

(11) Sağlık Hizmetleri Biriminde uygulanan Gelir Getirici Faaliyet Cetvelinde yer alan işlemlerin puanları ekte (Ek-1) gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

(12) Sağlık Merkezlerinde Erişkin Hastanesi ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Beslenme Destek Birimlerinin yaptıkları vizitlere yandal vizit puanı verilecektir.

(14)

Sayfa 13 / 26

(13) Radyoloji tetkiklerinde aynı hastaya yapılan 2. ve 3. işlemlerde uygulanan girişimsel işlem puanının %50 oranda azaltılarak uygulanır.

14) Sağlık Hizmetleri Biriminde 520033 SUT Kodlu hizmet için Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde; ilk 10 hasta için mevcutta 33 olan puanın 49 puan olarak, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için mevcutta 45 olan puanın 67 puan olarak, her üç bölüm için de sonraki muayenelerde 23 olan puanın ise 34 puan olarak uygulanır.

15) Girişimsel işlem listesinde yer alan, puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puan bölünmeden ayrı ayrı verilir.

(16) Sağlık Merkezleri Biriminde, B puanı alan öğretim elemanı, uzman tabip ve uzmanların daha önce aldıkları puanlardan mevcut ek ödeme döneminde fatura dışı bırakılan işlemlerinin puanları mahsup edilir. Fatura dışı kalan puanın mevcut dönemdeki puandan fazla olması durumunda kalan puanlar bir sonraki dönemden mahsup edilerek hesaplamaya dâhil edilir.

(17) Sağlık Merkezleri Biriminde Yönetmeliğin (C) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca YÖK Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14928 sayılı yazısı ile yayınladığı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetveline uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan (Ek-2) Sağlık Merkezleri Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetvelinde bulunan hususların;

a) Soru hazırlanması faaliyetleri için, bu faaliyete katılan öğretim üyelerine ilişkin puanlama soru başına 25, TUS için soru başına 40 puan olarak uygulanacaktır.

b) Geri Bildirim Katsayısı (GBK): 1,0

c) Eğitici Katsayısı (EK): Eğiticilerin eğitimine katılanlar için 1,0 olarak, katılmayanlar için 0,5 olarak uygulanacaktır.

𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝐸𝐾𝐾) = 𝐺𝑒𝑟𝑖 𝐵𝑖𝑙𝑑𝑖𝑟𝑖𝑚 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤(𝐺𝐵𝐾)𝑥 𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤(𝐸𝐾) Formülü ile bulunacaktır.

(18) Sağlık Merkezleri Biriminde Yönetmeliğin (D) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca YÖK Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14928 sayılı yazısı ile yayınladığı Bilimsel Faaliyetler Cetveline uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan (Ek-3) Sağlık Merkezleri Bilimsel Faaliyetler Cetvelinde bulunan hususların;

Tablodaki Bilimsel Danışmanlık faaliyetleri altında bulunan;

a) Belirtke tablosu hazırlanması (konulara yönelik öğrenim hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi için, bu faaliyeti bulunan öğretim elemanlarımıza 315 puan olarak uygulanmasına, Eğitici eğitimi almamış ise %50 azaltılarak uygulanacaktır.

b) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) kılavuz hazırlama için bu faaliyeti bulunan öğretim elemanlarımıza 315 puan olarak uygulanmasına, Eğitici eğitimi almamış ise %50 azaltılarak uygulanacaktır.

(15)

Sayfa 14 / 26

Bir önceki yılın toplam puanlarının 12’de 1’i her ay D puanı olarak ek ödeme hesaplamalarına yansıtılır.

(19) Sağlık Merkezleri biriminde E Puanı hesaplamalarında 08.07.2014 tarih ve 29054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ekinde yayımlanan risk cetveline uygun şekilde düzenlenen Sağlık Merkezleri Risk Cetvelinde gösterildiği oranlarla ve toplamda 10 risk derecesi üzerinden aşağıda gösterildiği şekilde uygulanır.

BİRİM / ALT BİRİME AİT RİSK TANIMI PUAN Toplam

E Puanı Enfeksiyona maruz kalma riski yok=0, düşük=1, yüksek=2 0,06 Fiziksel şiddete maruz kalma riski yok=0, düşük=1, yüksek=2 0,06 Batıcı, delici, kesici alete maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03 Kimyasallar, etilen oksit, buhar vb. gazlara maruz kalma

riski yok=0, var=1 0,03

X-Ray'e maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03

Anestezi gazlarına maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03

Yanıcı, patlayıcı maddelere maruz kalma riski yok=0, var=1 0,03 Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu Branşa göre tanımlanmış 1 - 4

aralığında değişen risk puanı 0,03 Cetvel Toplam E Puanı: 0,30

Personelin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 2 gruba ayrılır ve İdari Grubuna Risk cetvelinin “Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu” kategorisi dışında kalan birim risk puanları kapsamında E Puanı ve Akademik Personel gurubuna ise Risk Cetvelinin “Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu” riski E puanı yansıtılır.

Kadro Ünvanı Sınıflandırma

Hastaneler Başmüdürü, Eğitim Ve Öğretim Planlamacısı, Hastane Müdür V., Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yard., Mütercim, Diyetisyen, İstatistikçi, Şef, Tekniker, Teknisyen, Veznedar, Anbar Memuru, Aşçı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Büro Personeli, Destek Personeli, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Teknisyen Yardımcısı, Terzi, Gece İdarecisi, Biolog, Eczacı, Fizikçi, Fizyoterapist, Hemşire Müdür Yardımcısı, Hemşire Müdürü, Başhemşire, Hemşire, Kimyager, Laborant, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sorumlu Hemşire, Süpervizör, Tabip, Diş Tabibi, Uzman (hekim olmayan), Radyoloji Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Mühendis, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcisi, Çözümleyici, Öğretmen.

İdari Personel

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman Tabip, Uzman (hekim olan),

Araştırma Görevlisi Akademik Personel

(20) Sağlık Merkezleri Biriminde E Puanları Ek-2 Görev cetveline uygun şekilde hazırlanan Sağlık Merkezleri Ek Görev Cetveli ve Sağlık Merkezleri Risk Cetveline göre verilir. Bu kapsamda Sağlık Merkezleri Risk cetvelinden verilecek puan A Puanının %30’unu geçemez.

Bir Personele Sağlık Merkezleri Ek Görev Cetveli ve Risk Cetvellerinden verilecek toplam E puanı, A Puanının % 50’sini geçemez. Ek Görev tanımlarının YÖK tarafından belirlenen

(16)

Sayfa 15 / 26

puanlarını %50 oranında artırmaya veya azaltmaya Yönetim Kurulu yetkili olup artırılacak puan bir tanımda % 30’u geçemez. Hazırlanan cetveller (19). Bentte belirtilen esaslara göre uygulanır.

(21) Kadro veya Görev unvanı değişikliklerinde personelin hareket onay tarihi dikkate alınarak hesaplamaları yapılır. Dönem içerisinde görev yeri değişikliği yapan personele yapılacak ek ödeme hesaplamasında ise ayrım yapılmaksızın mevcut ek ödeme dönemindeki yeni görev birimi üzerinden hesaplamaları yapılır.

(22) Sağlık Hizmetleri Biriminde Kalite Verimlilik Katsayıları olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezleri Kalite Verimlilik Katsayısı Belirleme Esaslarına göre belirlenen katsayılar kullanılacaktır.

(23) Yönetici payı alan öğretim üyelerine Hastane Ortalaması üzerinden KVK katsayısı uygulanacaktır.

(24) Dâhili ve Cerrahi Bilimlerde çalışan Araştırma Görevlilerine Hastane Ortalamasından (Hastane Genel), Yandal Uzmanlığını almış Araştırma Görevlilerine ise kendi bölüm KVK’sı uygulanacaktır. Hastane Ortalaması KVK’sı 1.15 olarak alınır.

(25) Sağlık hizmetleri biriminde gelir getirmeyen grupta yer alan akademik personellere ve idari personellere KVK uygulanmaz.

(26) Sağlık Merkezleri Birimi’nde yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında hesaplamaya girerek ek ödeme yapılacak personelin kadro/görev unvan katsayıları Sağlık Merkezleri Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetveline göre uygulanır.

Bu katsayıları cetvelde katsayı aralığı olarak belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(27) Sağlık Merkezlerinde Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları başlıklı 4. Maddesinin (4) Bendi; “Yönetim kurullarınca, Kanunun 58 inci maddesi uyarınca belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere ek ödeme oranları belirlenir.” Hükmüne dayanarak;

a) Yönetim Kurulu; Riskli birimlerde çalışan sağlık personellerinin, ek ödeme miktarının düşük olması nedeni ile düşük performans almaları veya performans alamamaları durumunda, Mesai içi ek ödeme oranları Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının tam olması koşulu ile Brüt Sabit Ödemesi üzerine ilgili dönemdeki yönetim kurulu tarafından belirtilen tutarlar oranında ödeme yapmaya yetkilidir.

b) Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının tam olmaması koşulunda ise belirlenen tutarların aktif çalışılan gün katsayısı ile ağırlıklandırılması sonucu bulunacak tutar oranında ek ödeme yapılacaktır. Yapılacak ek ödeme oranları ve uygulanacak kriterler her ek ödeme döneminde Üniversite Yönetim Kurulu Kararında yayınlanır.

c) Araştırma Görevlilerinde denge üzeri ile belirlenen tutar dahil hesaplanan ek ödeme tutarı oranının taban ek ödeme oranı olarak baz alınacaktır.

(17)

Sayfa 16 / 26

d) Bu kriterlere göre belirlenen ek ödeme oranlarının mesai içi çalışmalar kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi (c) bendi 2. Fıkrasında belirtilen mesai içi tavan ek ödeme oranlarını aşmayacak şekilde uygulanacaktır. Mesai dışı çalışma karşılıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez)

(26) Sağlık Merkezlerinde dönem içerisinde bildirilen hatalı puan, aktif gün tablosu veya bölüm düzeltmesi gibi ek veya borç çalışılması gerekli durumlarda ilgili dönem için dağıtım tekrarlanmadan mevcut dönemin dönem ek ödeme katsayısı kullanılarak hesaplamalar yapılır ve çıkan ek veya borç ilgilisine yansıtılır.

Diş Hekimliği Fakültesi Dağıtım Esasları

Madde 18- (1) Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli personellere yapılacak ek ödemelerde aşağıdaki tabloda belirtilen tavan oranları, ilave ücret kapsamında çalışan Öğretim Üyelerine toplamda %1600 oranını, diğer sınıflandırmalarda ise toplamda %800 oranını aşmayacak şekilde uygulanacaktır.

Uygulanacak taban oranların Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ile oranlanarak yapılmasına, yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme hesaplanacaktır. Fiilen Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışmayan personellerin Aktif Çalışılan Gün Katsayıları “0” (Sıfır) olarak uygulanacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde Uygulanacak Ek Ödeme Oranları:

Yöneticilere:

Dekan ve Başhekim %500

Dekan Yardımcısı ve Başhekim Yardımcısına %300, Oranda Yönetici payı verilecektir.

Yapılacak asgari ek ödeme oranı, Aktif Çalışılan Gün Katsayısının tam olması koşulu ile Dekan için yönetim kurulunca belirlenmiş olan ek ödeme oranının; öğretim elemanları için % 20’sinden, diğer personel için % 15’inden az olmayacaktır. Yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme verilecektir.

Bu oranları Kanunun 58. Maddesi c ve h bentlerinde belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde Uygulanacak taban ek ödeme oranları;

(18)

Sayfa 17 / 26 Kadro-Görev-Unvan ve Açıklaması

Yönetici Payına Göre Asgari Oran

Uygulanacak Taban Oran Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, , Doktorasını Vermiş (33 Kadrolu),

Araştırma Görevlisi, Diş Tabibi 20% 100%

Fakülte Sekreteri, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Şef, Bilgisayar

İşletmeni, Memur, Hizmetli, Hasta Bakıcı, Sağlık Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni 15% 170%

Yüksekokul Sekreteri 15% 75,0%

(2) Yapılacak ek ödemede görev yapan personele;

a) Gelir getiren alt birimlerdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, uzman, uzman tabip ve uzman kadrosundaki uzman tabip bireysel net katkı puanı;

𝐵𝑁𝐾𝑃 = {𝐴 + [(((𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3)𝑥𝐾𝐾1)𝑥𝐾𝑉𝐾) + (𝐶𝑥𝐾𝐾2)] + 𝐷 + 𝐸}

b) Araştırma görevlileri ile tabip ve diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı;

𝐵𝑁𝐾𝑃 = {(𝐴𝑥𝐾𝑉𝐾) + 𝐷 + 𝐸}

c) Diğer personel bireysel net katkı puanı;

𝐵𝑁𝐾𝑃 = {𝐴 + 𝐸}

d) Yapılacak ek ödeme miktarı = 𝐷𝐸Ö𝐾 𝑥 𝐵𝑁𝐾𝑃 Formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.

(3) Yapılacak hesaplamalarda KVK Katsayısı olarak Aylık Matrah Dağıtım Oranı, Toplam Parasal Getiri (Bireysel), Bireysel Verimlilik Katsayısı, Mesai İçi Tavan Çarpanı gibi belirteçler kullanılmakta olup ekte (Ek-1) sunulduğu şekli ile hesaplamalara yansıtılır.

(4) Bir öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabibine yapılacak ek ödemede;

yönetim kurullarınca belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35’ine kadar (A) puanı, % 75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla % 25’ine kadar eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla % 25’ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı ve en fazla % 15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınacaktır. Bunların toplamı 1.

Bentte belirtilen oranları geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun (h) bendi gereğince mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan toplam oran %1600’ü geçemez.

(19)

Sayfa 18 / 26

Diş Hekimliği Fakültesi biriminde uygulanacak oranlar,

SINIFLANDIRMA MESAİ İÇİ

ORAN

MESAİ DIŞI ORAN

EK ÖDEME TAVAN ORAN Gelire Katkısı Olan Yerlerde Çalışan Öğretim

Üyeleri ve Görevlileri 800% 400% 1200%

Gelire Katkısı Olan Yerlerde Çalışan Araş. Gör.

Tabip ve Diş Tabipleri için 500% 250% 750%

Gelire Katkısı Olan Yerlerde Çalışan Diğer Personel

İçin 170% 34% 204%

(5) Diş Hekimliği Fakültesi’nde bireysel üretilen puanların (B1+B2+B3) katkı oranını belirlemek üzere KK1 0,5, C puanının katkı oranını belirlemek üzere KK2 0,5 olarak uygulanacak olup Yönetim Kurulu bu katsayıları 0,2 ile 0,9 arasında değiştirmeye yetkilidir.

Mesai saatleri sonrasında mesleğini serbest olarak muayenehanelerinde icra eden ve kurumsal sözleşme imzalayarak özel hastanelerde çalışan öğretim üyelerine B2 ve B3 puanlarından alabilecekleri Mesai Dışı tavan ek ödeme oranı %0 olarak uygulanır.

(6) Diş Hekimliği Fakültesi’nde Yönetmeliğin (C) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca YÖK Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14928 sayılı yazısı ile yayınladığı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetvelinde bulunan hususların;

a) Soru hazırlanması faaliyetleri için, bu faaliyete katılan öğretim üyelerine ilişkin puanlama soru başına 50, DUS için soru başına 80 puan olarak uygulanacaktır.

b) Geri Bildirim Katsayısı (GBK): 1,0

c) Eğitici Katsayısı (EK): Eğiticilerin eğitimine katılanlar için 1,0 olarak, katılmayanlar için 0,5 olarak uygulanacaktır.

𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (𝐸𝐾𝐾) = 𝐺𝑒𝑟𝑖 𝐵𝑖𝑙𝑑𝑖𝑟𝑖𝑚 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤(𝐺𝐵𝐾)𝑥 𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤(𝐸𝐾) Formülü ile bulunacaktır.

(7) Diş Hekimliği Fakültesi’nde uygulanacak D puanı kriterleri ekte (Ek-2) sunulan cetvele göre uygulanır ve bir önceki yılın toplam puanlarının 12’de 1’i her ay D puanı olarak ek ödeme hesaplamalarına yansıtılır.

(8) Diş Hekimliği Fakültesi’nde E Puanları YÖK Tarafından yayınlanan ve bu esaslara bağlı kalınarak düzenlenen Diş Hekimliği Fakültesi Ek Görev Cetveli kullanılır. Bu kapsamda bir personele cetvelden verilecek toplam E puanı, A Puanının % 50’sini geçemez. Ek Görev tanımlarının YÖK tarafından belirlenen puanlarını %50 oranında artırmaya veya azaltmaya Yönetim Kurulu yetkili olup artırılacak puan bir tanımda % 30’u geçemez.

(20)

Sayfa 19 / 26

(9) Diş Hekimliği Fakültesi’nde Kadro veya Görev unvanı değişikliklerinde personelin hareket onay tarihi dikkate alınarak hesaplamaları yapılır. Dönem içerisinde görev yeri değişikliği yapan personele yapılacak ek ödeme hesaplamasında ise ayrım yapılmaksızın mevcut ek ödeme döneminde ayrıldığı birimden, bir sonraki ek ödeme döneminde ise görevlendirildiği yeni birim üzerinden hesaplamaları yapılır.

(10) Diş Hekimliği Fakültesi’nde yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında hesaplamaya girerek ek ödeme yapılacak personelin kadro/görev unvan katsayıları Diş Hekimliği Fakültesi Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetvelinde gösterildiği şekilde uygulanır.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KADRO GÖREV UNVAN KATSAYISI CETVELİ

Sıra No: Kadro/Görev Unvanı Katsayı

Aralığı

Uygulama (KGÜK) 1 BAŞHEKİM, BAŞHEKİM YARDIMCISI, DEKAN, DEKAN

YARDIMCISI 3,50-4,00 4,00

2 PROFESÖR 3,00-3,50 3,50

3 DOÇENT 2,50-3,00 3,00

4 YARDIMCI DOÇENT 2,00-2,50 2,50

5 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, DOKTORASINI VERMİŞ (33 KADROLU

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ), ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DİŞ TABİBİ 1,20-2,20 2,20

6 FAKÜLTE SEKRETERİ 1,00-1,80 1,80

7 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 1,00-1,80 1,00

8 HEMŞİRE, SAĞLIK TEKNİKERİ, SAĞLIK TEKNİSYENİ, RADYOLOJİ

TEKNİSYENİ, ŞEF, TEKNİKER, TEKNİSYEN 0,50-1,30 1,30

9 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, HASTABAKICI, HİZMETLİ, MEMUR,

TEKNİSYEN YARDIMCISI 0,35-0,90 0,90

Diğer Birimler Dağıtım Esasları

Madde 19- (1) Diğer birimler olarak; H.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ek ödemeleri 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (d) bendine göre hesaplanır. Bu birimlere yapılacak ek ödeme hesaplamasında A puanı ve Karlılık Katsayısı kullanır,

H.Ü. Sağlık Merkezleri biriminde yatarak tedavi gören hastalara Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları tarafından sunulan hizmetlerden elde edilen gelirin %50’si Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilgili bölümüne gelir olarak aktarılır.

H.Ü. Sağlık Hizmetleri Birimi olanakları (personel, mekan, cihaz vb.) kullanılarak, hastanelerde hizmet veren anabilim dallarındaki bir hekimin konsültasyon talebi üzerine Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri sorumluluğunda ürettikleri hizmetlerden elde ettikleri gelirlerin %15’i işletme gideri olarak ayrılır. Kalan %85’lik kısım ise Odyoloji Bölümüne ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölümlerine aktarılır. Aktarılan bu tutarlar üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra hizmeti üreten öğretim elemanlarına ek ödeme olarak ödenir.

(21)

Sayfa 20 / 26

Bu madde kapsamında yapılacak ek ödeme hesaplamalarında A puanı, E puanı ve Karlılık Katsayısı kullanır. Yalnızca öğretim elemanlarına ödeme yapılır. Yöneticilerine yönetici payı ödenmez.

Bu birimlerde A puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

𝐴 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 =𝐷𝑎ğ𝚤𝑡𝚤𝑙𝑎𝑐𝑎𝑘 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟 𝐴Ç𝐺𝐾 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤

Bu birimlerde Bireysel Net Katkı Puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

𝐵𝑁𝐾𝑃 = (𝐴 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 𝑥 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤) + 𝐸 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤

(2) Bu birimlerde öğretim elemanlarına Döner Sermayeden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılmaz. Birimlere yapılacak ek ödeme tutarları alt birim üzerinden belirlenebilir.

(3) 5. Maddede belirtilen hususlara göre belirlenecek ek ödeme tutarının dağıtımında aşağıdaki formül kullanılır. A puanı hesaplamalarında Diğer Birimler Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetveli uygulanır.

𝐸𝑘 𝑂𝑑𝑒𝑚𝑒 = (𝐴 𝑃𝑢𝑎𝑛𝚤 𝑥 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)𝑥 𝐷ö𝑛𝑒𝑚 𝐸𝑘 𝑂𝑑𝑒𝑚𝑒 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Görevlendirilen Personele Yapılacak Ek Ödeme

Madde 20- (1) Tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, ek ödeme yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda bu yönergede belirtilen tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu kapsamda yapılacak ek ödemede kişilerin gelir getirici faaliyet puanları dikkate alınır.

(2) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından, Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenler ile Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemez.

(22)

Sayfa 21 / 26

(3) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında çalışan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günler fiilen çalışılmış sayılır. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki 657 sayılı Kanuna tâbi personelin hizmet içi eğitim kursları, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerde eğitici veya katılımcı olarak görevlendirilmesi durumunda, bir yılda toplam 10 günü geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler.

(4) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında kadrosu diğer birimlerde olup, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz. Rektörlük tarafından diğer birimlerden döner sermaye üreten birimlere yapılan görevlendirilmelerde birimde bilfiil çalışması ve aktif çalışma gün katsayısının takibi kaydıyla ek ödeme yapılabilir.

(5) Kadrosu döner sermayenin elde edildiği birimde olup rektörlüğe bağlı diğer birimlerde görevlendirilen personele, görevlendirildiği sürede döner sermayeden ek ödeme yapılmaz.

İlave Ücret

Madde 21-Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Elde edilen gelirin % 60’ı, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine/üyelerine mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının % 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir. Bu fıkra uyarınca dağıtılan gelirlerden kalan tutarlar Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen işler ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer personele aynı paragraf uyarınca aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ek ödemenin finansmanında kullanılır. Bu madde kapsamında alınan ücretlerden Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz.

(1) Mesai dışı fark ödemesine esas alınan sağlık hizmetlerinin karşılığı işlem puanı, mesai içi sağlık hizmetleri karşılığı puandan daha fazla olursa, sadece mesai içi işlem karşılığı puan kadar olanı ödenir. (Yöneticilere yapılacak ilave ücret ödemeleri ile Sağlık Merkezleri ve Diş Hekimliği Fakültesi birimleri dışında yapılan ve performans puanı olmayan işlemlere ilişkin alınan ilave ücretler hariç)

(2) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimlerinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 04.06.2014 tarih ve 23642684/010.09 sayılı yazı ile bildirilen, Sunulacak Sağlık Hizmetlerinin Ücretlendirmesi İçin Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve eklerinde yer alan Üniversite Hastaneleri için belirlenen ücretler tavan oranlarda uygulanacaktır.

(23)

Sayfa 22 / 26

(3) Alınacak ücret; GSS kapsamındaki sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, bir defada brüt asgari ücretin iki katı geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde iki katı, diğer hizmetlerde bir katı ilave ücreti ifade etmektedir.

(4) Sunulan sağlık hizmetleri öncesinde, alınacak ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayının alınması zorunludur.

(5) İlave ücret alınamayacak kişiler; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin

"1.9.2 - İlave ücret alınmayacak kişiler" maddesinde sayılan kişilerden ilave ücret alınamaz.

(6) İlave Ücret alınamayacak hizmetler; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin "1.9.3 - İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" maddesinde sayılan hizmetlerden ilave ücret alınamaz.

(7) İlave ücretlerden elde edilen gelirin yüzde 60 ı öğretim üyelerine ödenecektir.

(8) İlave ücret gelirlerinden öğretim üyelerine ödenecek tutar, aylık ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçemez.

(9) Hastadan alınacak poliklinik ücret tespitinde SUT EK-2A'da belirtilen uzmanlık alanlarında yüzde 200 oranında ücret alınacaktır.

(10) SUT EK-2A belirtilmeyen uzmanlık alanlarında SUT EK -2B 520.030 normal poliklinik muayene ücretinin iki katı esas alınacaktır.

(11) Ayaktan tedavilerde yapılan diğer hizmetlerde ise SUT EK-2A2 ücretlerinin yüzde 100'ü esas alınacaktır.

(12) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde, SUT EK-2Ç hizmetlerinden poliklinik muayenelerinde yüzde 200 diğer hizmetlerde yüzde 100 oranında ilave ücret alınacaktır.

(13) Yatarak tedavilerde alınacak ücretlerde bölümlerin SGK Medula Faturalama sınırlarınca kurumumuzca belirlenen (Fatura Tahakkuk Müdürlüğü ile görüşülecektir) esaslar dâhilinde SUT EK-2C veya EK -2B ücretlerinin yüzde 100 ü esas alınacaktır.

(14) Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı (Uluslararası Hasta) kapsamında alınacak ilave ücret ise Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Yönergenin 12 maddesinin 7. fıkrası uygulanacaktır. (Sağlık Bakanlığınca belirlenen bedelin poliklinik muayenelerinde bir katı, diğer hizmetlerde yüzde ellisi )

(15) Yatarak tedavilerde hizmet başı faturalanan ameliyatlarda anestezinin öğretim üyesi tarafından verilmesi durumunda anestezi için de ilave ücret alınacaktır. Paket ameliyatlarda anestezinin öğretim üyesi tarafından verilmesi durumunda anestezi oranı yüzde 20 olarak uygulanacaktır.

(16) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda verilen 621045 (IVF) paket hizmetine mesai dışı ilave ücret kaydı yapıldığında Embriyolog öğretim üyesi oranı yüzde 25 olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda alınacak ilave ücretler bu maddenin 1. Fıkrasından istisnadır.

(17) Yatarak tedavilerde alınacak hizmet başı faturalanan ameliyatlarda patoloji hizmetinin öğretim üyesi tarafından verilmesi durumunda patoloji için de ilave ücret alınacaktır.

Paket ameliyatlarda patolojinin öğretim üyesi tarafından verilmesi durumunda patoloji oranı yüzde 5 olarak uygulanacaktır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :