B R NC BÖLÜM SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ÖNEML UYGULAMALAR

Tam metin

(1)

ÖNEML‹ UYGULAMALAR

(2)
(3)

Birinci Bölüm

Sosyal Güvenlik Reformunda Önemli Uygulamalar

1- Sosyal Güvenlik Reformu ile çal›flanlar›n statüleri nas›l be- lirlendi?

Sosyal güvenlik reformu olarak adland›r›lan 5510 say›l› Kanun 1 Ekim’de yürürlü¤e girdi. Sosyal güvenlik reformu ile birlikte; SSK’ya prim ödeyen iflçiler 4-1/a’l›, Ba¤-Kur’a prim ödeyenler 4-1/b’li ve Emek- li Sand›¤›na tabi Memurlar ise 4-1/c’li olarak adland›r›lacak.

2- Herkese Tek Sosyal Güvenlik Numaras›

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte sigortal›lar, iste¤e ba¤l› sigortal›- lar ile bunlar›n hak sahiplerinin; genel sa¤l›k sigortal›lar› ve bunlar›n bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin tescil ve di¤er tüm ifllemlerinde sos- yal güvenlik sicil numaras› olarak Türk vatandafllar› için T. C. kimlik nu- maras› sosyal güvenlik sicil numaras› olarak kullan›lacakt›r.

Yabanc› uyruklulara Nüfus ve Vatandafll›k ‹flleri Genel Müdürlü¤ün- ce verilecek kimlik numaralar› ayn› zamanda bunlar için sosyal güven- lik sicil numaras› olacakt›r.

3- ‹flyeri bildirgesi en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllanan ta- rihte verilecek

‹flverenler, örne¤i Kurumca haz›rlanacak iflyeri bildirgesini en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihte, SGK’na vermekle yükümlü olacak.

(4)

fiirket kuruluflu aflamas›nda, çal›flt›raca¤› sigortal› say›s›n› ve bunlar›n ifle bafllama tarihini, ticaret sicili memurluklar›na bildiren iflverenlerin, bu bildirimleri SGK’na yap›lm›fl say›lacak. Ticaret sicili memurluklar›, ken- dilerine yap›lan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zo- runda. Böylece kay›tl› iflyerlerinin süre geçirmesinden dolay› idari para cezas› ile karfl›laflmalar› önlenecek. Yap›lan bu düzenleme ile mevcut uygulama devam ettiriliyor.

4- ‹fle girifl bildirgesi (istisnalar hariç) bir gün önceden SGK’na verilecek

‹flverenler, 4-1/a (eski SSK’l›lar) sigortal›lar›n›, (istisnalar hariç) ifle bafllama tarihinden en az bir gün önce, sigortal› ifle girifl bildirgesi ile Ku- ruma bildirmekle yükümlü olacak. 5510 say›l› Kanunda “herhangi bir istisna kapsam›na girmeyen sigortal›lar›n, ifle bafllat›lmadan ön- ce” sigortal› ifle girifl bildirgesiyle bildirilmesi hükme ba¤lanm›flsa da, burada ifade hatas› oldu¤u görülmektedir. Zira, ayn› gün sabah 06,00’da ifle girifl bildirgesi SGK’na verilen bir sigortal›n›n saat 10,00’da ifle baflla- mas› halinde ifle bafllat›lmadan önce sigortal› ifle girifl bildirgesi verilmifl olmas›na ra¤men süresi d›fl›nda verildi¤i gerekçesiyle idari para cezas›

uygulanacakt›r. Burada “herhangi bir istisna kapsam›na girmeyen sigortal›lar›n, ifle bafllat›lmadan en az bir gün önce” sigortal› ifle gi- rifl bildirgesiyle bildirilece¤i yönünde düzenleme yap›lmal›d›r.

‹flveren taraf›ndan sigortal› ifle girifl bildirgesi;

a) ‹nflaat, bal›kç›l›k ve tar›m iflyerlerinde ifle bafllat›lacak sigorta- l›lar için, en geç çal›flmaya bafllat›ld›¤› gün, sigortal› ifle girifl bildirge- siyle SGK’na bildirilmesi,

c) Yabanc› ülkelere sefer yapan ulaflt›rma araçlar›na sefer esna- s›nda al›narak çal›flt›r›lanlar için, çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en geç bir ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar,

(5)

d) Kuruma ilk defa iflyeri bildirgesi verilecek iflyerlerinde; ilk defa sigortal› çal›flt›rmaya bafllan›lan tarihten itibaren bir ay içinde çal›fl- maya bafllayan sigortal›lar için, çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en geç söz konusu bir ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar,

e) ‹lk iflyerindeki çal›flmas›na ait sigortal› ifle girifl bildirgesi Ku- ruma verilerek, tescil ifllemi yap›lm›fl olan sigortal›n›n, naklen ve hizmet akdi sona ermeden ayn› iflverenin ayn› ya da baflka ünitede tescil edilmifl di¤er iflyerinde çal›flmaya bafllamas› hâlinde, yasal süresi d›fl›nda,

f) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Ka- nununa göre iflsizlik sigortas›na tabi olmayan sözleflmeli personel ile ka- mu idarelerince yurt d›fl› görevde çal›flmak üzere ifle al›nanlar›n, çal›fl- maya bafllad›klar› tarihten itibaren bir ay içinde,

Kuruma verilmesi halinde, sigortal›l›k bafllang›c›ndan önce bildiril- mifl say›lacakt›r.

5510 say›l› Kanunun 4/a bendine tabi sigortal›lar› çal›flt›ran iflveren- lerden ayl›k prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla verenler; Yani, 2 ve üzeri iflçi çal›flt›ranlar:

1- ‹fle girecek sigortal›lar›n tekrar ifle girifl bildirgeleri, 01.11.2008 tarihinden itibaren,

2- ‹lk defa sigortal› olacaklar›n ilk ifle girifl bildirgeleri ise 01.12.2008 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla internet üzerin- den verilmesi hükme ba¤lanm›flt›r.

3- Ayl›k prim ve hizmet belgesini e-Sigorta yoluyla bildirme zorun- lulu¤u olmayan iflverenler sigortal› ilk ve tekrar sigortal› ifle girifl bildir- gesini ka¤›t ortam›nda Kuruma verebilecekleri gibi e-Sigorta yoluyla da Kuruma bildirileceklerdir.

(6)

5- Sigortal›lar da çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en geç bir ay içinde sigortal› olarak çal›flmaya bafllad›klar›n› Kuruma bil- direcek

‹flverenler çal›flt›rmaya bafllayacaklar› sigortal›lar› SGK’na bildirmek zo- runda oldu¤u gibi, Sigortal›lar da, çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortal› olarak çal›flmaya bafllad›klar›n› Kuruma bil- dirmek zorunda. Ancak, sigortal›n›n kendini bildirmemesi, sigortal› aleyhi- ne delil teflkil etmeyecek. Sosyal güvenlik reformuyla birlikte, eskiden de var olan sigortal›lar›n bildirimi uygulamas› aynen devam ettirilecek.

6- Ayl›k Prim Ve Hizmet Belgesi izleyen ay›n 23’üne kadar verilecek

Sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihinden önce SSK sigortal›lar›

için izleyen ay›n sonuna kadar ayl›k prim ve hizmet belgesinin verilebil- mesi mümkün iken, bu uygulama de¤ifltirilmifltir. Buna göre, 4-1/a (SSK) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlar› çal›flt›ran;

- Özel nitelikteki iflyeri iflverenleri, cari aya iliflkin olarak düzenleye- cekleri as›l, ek veya iptal nitelikteki ayl›k prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin iliflkin oldu¤u ay› izleyen ay›n 23’ünde,

- Resmi nitelikteki iflyeri iflverenleri ise, cari aya iliflkin olarak düzenle- yecekleri as›l, ek veya iptal nitelikteki ayl›k prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin iliflkin oldu¤u dönemi izleyen takvim ay›n›n 7’sinde,

saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanal›yla Kuruma göndermek zorundad›r- lar. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rast- lamas› halinde, ayl›k prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk ifl günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-Sigorta kanal›yla gönderilebilecektir.

Belgenin sonradan verilmesi

‹flveren taraf›ndan yasal süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen as›l,

(7)

ek veya iptal mahiyetteki ayl›k prim ve hizmet belgesi, ayl›k fiilî hizmet sü- resi zamm› prim belgesi ve y›ll›k itibari hizmet süresi prim belgesi muhte- viyat›n›n iflyeri defter ve belgelerinden tespit edilecek her türlü bilgi ya da kamu idareleri taraf›ndan düzenlenen belge veya al›nan bilgi ile do¤rulan- mas› hâlinde iflleme konulur. Di¤er kanunlar gere¤i defter tutmakla yü- kümlü olan iflverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra verilen ayl›k prim ve hizmet belgelerinin fiilî tespitler sonucunda iflleme al›nmas›nda geriye do¤ru en fazla bir y›ll›k süre esas al›n›r.

Defter tutmakla yükümlü olmayan iflveren, alt iflveren veya sigortal›y›

devir alanlar taraf›ndan yasal süresi geçirildikten sonra üç ay içinde veri- len ayl›k prim ve hizmet belgeleri, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlar› taraf›ndan yap›lacak incelemeye göre iflleme konulup konulma- yaca¤› karara ba¤lan›r. Söz konusu üç ayl›k süre d›fl›nda verilen ayl›k prim ve hizmet belgeleri ise iflleme al›nmaz.

Defter tutmak zorunda olan iflveren, alt iflveren ve sigortal›y› devir alanlar taraf›ndan yasal süresi geçirildikten sonra ve cari y›l içinde verilen ayl›k prim ve hizmet belgeleri için, aksine yap›lm›fl bir tespit yoksa ayl›k prim ve hizmet belgesinde bulunan sigortal›lar›n, ifle girifl bildirgelerinin yasal süresi içinde verilmifl olmas› hâlinde ayr›ca incelemeye gidilmez.

‹hbar, flikayet ve flüphe hâllerinde, bu maddenin birinci f›kras›nda be- lirtilen belgelerden, sonradan verilenlerin içeri¤i bildirimleri iflverenin ya- sal kay›t ve belgelerinden do¤rulanmas› kofluluyla kabul edilir.

4-1/(c) bendinde say›lan sigortal›lar›n, ihbar, flikayet ve flüphe hâlleri bulunmad›¤› sürece sonradan verilen ayl›k prim hizmet belgesi kay›t ince- lemesine gidilmeden kabul edilir.

Daha önce belge türü veya kanun numaras› hatal› seçilerek Kuruma verilmifl ayl›k prim ve hizmet belgelerine iliflkin düzeltme amaçl› olarak ya- sal süresi d›fl›nda verilen ayl›k prim ve hizmet belgelerinin, belgede kay›t- l› sigortal›lar ve bu sigortal›lar›n prim ödeme gün say›s› ile prime esas ka- zanç tutar› ayn› olmak kayd›yla, incelemeye gerek kalmaks›z›n iflleme al›-

(8)

n›r. Bu amaçla verilen ayl›k prim ve hizmet belgelerine idarî para cezas›

uygulanmaz.

7- Eksik Gün Bilgi Formunun Verilmesinde Son Gün ‹zleyen Ay›n 23’ü oldu

Ayl›k prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az ça- l›flan veya eksik ücret ödenen sigortal›lara iliflkin;

a) Kurumca yetkilendirilmifl sa¤l›k hizmeti sunucular›ndan veya iflyeri hekimlerinden al›nm›fl istirahatl› oldu¤unu gösteren raporu,

b) Ücretsiz veya ayl›ks›z izinli oldu¤unu kan›tlayan izin belgesi, c) Disiplin cezas› uygulamas›, gözalt›na al›nma ile tutukluluk hâline iliflkin belgeleri,

ç) K›smi süreli çal›flmalara ait yaz›l› ifl sözleflmesi, d) ‹flverenin imzas›n› da tafl›yan puantaj kay›tlar›,

e) Grev, lokavt, genel hayat› etkileyen olaylar, do¤al afetler nedeniyle iflyerinde faaliyetin durduruldu¤unu veya ifle ara verildi¤ini gösteren ilgili resmî makamlardan al›nan yaz› örne¤i,

sigortal›lar›n eksik gün bildirimine iliflkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.

EKS‹K GÜN NEDENLER‹

01 ‹stirahat 08- Grev

02 Ücretsiz/ayl›ks›z izin 09- Lokavt

03 Disiplin cezas› 10- Genel hayat› etkileyen olaylar 04 Gözalt›na al›nma 11- Do¤al afet

05 Tutukluluk 12- Birden fazla

06 K›smi istihdam 13- Görevden uzaklaflt›rma

07 Puantaj kay›tlar› 14- Di¤er

(9)

Yukar›da say›lan hâllere iliflkin belgelerin geriye yönelik olarak her za- man düzenlenebilir nitelikte olanlar›, ayl›k prim ve hizmet belgesinin ve- rilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde iflleme konulmaz. Bu du- rumlar›n d›fl›ndaki otuz günden az çal›fl›lan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

Toplu ifl sözleflmesi yap›lan iflyerleriyle kamu iflyerlerinde çal›flan si- gortal›lara iliflkin eksik bildirim nedenlerinin ayl›k prim ve hizmet belge- sinde belirtilmesi flart›yla ayr›ca belge aranmaz.

Ay içinde baz› ifl günlerinde çal›flt›r›lmayan ve çal›flt›r›lmad›¤› günler için ücret de ödenmeyen sigortal›lar›n eksik çal›flma nedenlerinin ayl›k prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Eksik gün bilgi for- munun da en geç ait oldu¤u ay›n ayl›k prim ve hizmet belgesini verilme süresinde verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, Kas›m 2008 ay›na ait, Ek 10 Eksik Gün Bilgi Formu ve Eklerinin 23 Aral›k günü verilmesi gerekmek- tedir.

Toplu ifl sözleflmesi imzalanan iflyerleri hariç olmak üzere, ay içinde baz› ifl günlerinde çal›flt›r›lmad›¤› ve ücret ödenmedi¤i beyan edilen sigor- tal›lar›n eksik çal›flt›klar›n› ispatlayan belgelerin Ek 10 Eksik Gün Bilgi Formu ile ayl›k prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde iflyerinin ba¤l› bulundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤üne elden verilmesi veya ayn› süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kamu iflyerleri ile toplu ifl sözleflmesi imzalanan iflyerleri ise, sigortal›- lar›n eksik çal›flma nedenlerini ayl›k prim ve hizmet belgelerinde beyan et- meleri yeterli olup, bu durumu kan›tlay›c› belge ibraz etmeleri zorunlu bu- lunmamaktad›r.

Sigortal›lar›n otuz günden az çal›flt›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin Ku- ruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›l- mamas› halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Sigortal›lar›n otuz günden az çal›flt›¤›n› gösteren bilgi ve belgelerin ay-

(10)

l›k prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilme- mesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas› halinde belgenin Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, ayl›k asgarî ücretin iki kat›n› geçmemek kayd›yla her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› bafl›na, ay- l›k asgarî ücretin yar›s› tutar›nda idari para cezas› uygulanacakt›r.

8- SGK Prim borçlar› izleyen ay sonuna kadar ödenebilecek

SSK’l›lar› çal›flt›ran özel sektör iflverenleri, bir ay içinde çal›flt›rd›klar› si- gortal›lar›n prime esas kazançlar› üzerinden hesaplanacak sigortal› hissesi prim tutarlar›n› sigortal›lar›n ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlar›n› da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dö- nemin sonuna kadar Kuruma ödeyecekler. Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlamas› halinde ise, prim tutarlar›, en geç son günü izleyen ilk ifl günü içinde Kuruma ödenecek.

9- 4-1/b (Ba¤-Kur) sigortal›lar› primini izleyen ay›n sonuna kadar ödeyecek

5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 01.10.2008 tarihinden önce, 4- 1/b (Ba¤-Kur) sigortal›lar› primini ait oldu¤u ay içinde ödemekteydi.

Ancak bu 5510 say›l› kanunla de¤ifltirildi. 4-1/b (Ba¤-Kur) bendi kap- sam›nda sigortal› olanlar, her aya ait primlerini takip eden ay›n sonuna ka- dar Kuruma ödeyebileceklerdir.

10- 4-1/b (Ba¤-Kur’lular) sigortal›lar› prim tutar›n› kendi belir- leyecek

4-1/b (Ba¤-Kur) bendi kapsam›nda sigortal› olanlar, ayl›k prim ve hiz- met belgesi düzenlemeyeceklerdir. Bu kapsamdaki sigortal›lar ayl›k prime esas kazançlar›n›, beyanda bulunmak suretiyle bildireceklerdir.

(11)

Bu sigortal›lar›n ayl›k prime esas kazançlar›, prime esas günlük ka- zanc›n alt s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda kalmak flart› ile kendileri taraf›ndan beyan edilecek günlük kazanc›n otuz kat›d›r. Sigortal›n›n prime esas ka- zanc› ile ilgili beyan›, Kurumun ilgili ünitesine yaz›l› olarak yap›labilece¤i gibi, ünitelere baflvurmak suretiyle beyanlar›n›n bilgisayarlara ifllenmesi ve bu bildirimin bilgisayardan ç›kt›s›n›n al›nmas› fleklinde de yap›labilecektir.

Sigortal›lar›n prime esas kazançlar› ile ilgili olarak yapacaklar› beyan- lar›n›n dikkate al›nma tarihi; yaz›l› olarak yap›lan beyanda beyan›n Kuru- ma intikal etti¤i tarih, bilgisayar ç›kt›s› ile kay›tl› hale getirilen beyanda ise ç›kt›n›n tarihidir. Belirtilen flekilde yap›lan ve bafllang›c› gösterilen bu be- yan, de¤ifltirilmedi¤i sürece sonraki aylar için de yap›lm›fl say›l›r. Yap›lan beyana istinaden üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulma- mas› halinde, bu oniki ayl›k sürenin sonundan itibaren beyan›n geçerlili¤i ortadan kalkar.

Beyanda bulunmayan, beyan›n›n geçerlili¤i ortadan kalkan veya be- yanlar› prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat›n›n alt›nda kalan si- gortal›n›n ayl›k prime esas kazanc›, prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n otuz kat› olarak dikkate al›n›r.

4-1/b (Ba¤-Kur) sigortal›lar›ndan, 5510 say›l› 1/10/2008 tarihinden önce sigortal› olarak kayd› ve tescili yap›lm›fl olanlar›n, 1/10/2008 (dâhil) ilâ 31/12/2008 (dâhil) dönemine iliflkin olmak üzere, prime esas kazançla- r›n› beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri ayl›k primler, beyanda bulu- nuncaya kadar daha önce bulunduklar› en son gelir basamaklar›na karfl›- l›k gelen tutarlar üzerinden al›n›r.

Bu süre içinde beyanda bulunulmas› hâlinde, beyan etti¤i prime esas kazanç üzerinden ilgili ay›n prim tahakkuku yap›l›r. Prim tahakkukuna esas bu tutarlar, asgari günlük kazanç alt s›n›r›na göre hesaplanan ayl›k prime esas kazanç tutar›ndan az olamaz.

Ayr›ca Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n 2009 y›l› Ocak ay›nda yeniden gelir be- yan formu vermesi gerekmektedir. Gelir beyan formu 4-1/b (Ba¤-Kur) si- gortal›lar› taraf›ndan her de¤ifliklik talebinde yeniden verilmelidir.

(12)

11- Y›ll›k izinde iflkazas› primi al›nacak

Sigortal›lar y›ll›k ücretli izin kullan›rken, sigorta primlerinin ödenmesi- ne devam edilecektir. Y›ll›k izin kullanan iflçilere izinde iken ödenen üc- retlerinden, 01.10.2008 öncesindeki mevzuata göre daha önce prime tabi tutulmayan ifl kazalar› ile meslek hastal›klar› (k›sa vadeli sigorta kolu) si- gortas› primi de dahil olmak üzere 01.10.2008 tarihinden itibaren tüm si- gorta kollar›na ait primler kesilecektir.

Di¤er bir deyiflle sigortal›lar›n y›ll›k ücretli izinli olduklar› süreler için, sigortal›lara y›ll›k ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden k›sa vadeli sigorta kolu primleri dahil olmak üzere, sigorta primlerinin, sosyal sigorta mevzuat›ndaki esaslar çerçevesinde iflçi ve iflverenler yönünden ödenmesine devam olunacak.

12- ‹flkazalar› 3 iflgününde bildirilecek

‹flkazalar›n›n SGK’na 3 iflgünü içinde bildirilmesi yükümlülü¤ü geldi.

‹flverenler, ifl kazas›na u¤rayan 4-1/(a) bendinde say›lan (SSK) sigorta- l›lar›n ifl kazas› geçirmeleri halinde iflverenleri taraf›ndan kazan›n oldu¤u yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma en geç kazadan sonra- ki üç ifl günü içinde bildirilecek. ‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-Sigorta ile Kuruma bildirecek veya do¤rudan ya da posta yoluyla da ilgili sosyal güvenlik merkez müdürlü¤üne gönde- rebilecek.

13- SGK Prim borçlar› KDV iade alaca¤›ndan mahsup edilebilecek

‹flverenlerin mahsup talebinde bulunduklar› ayda, muaccel olan cari aylara iliflkin prim borçlar›n›n KDV iade alaca¤›ndan mahsup suretiyle ödenme süresi, prim ödeme sürelerinin sona erdi¤i tarihi izleyen onbefl gündür.

(13)

Prim borçlar›n›n KDV iade alaca¤›ndan mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi durumunda, primin, en geç ödenmesi gereken yasal süre, 4/(a) sigortal›s› çal›flt›ran iflverenlerden; sigortal›lara ait ücretleri her ay›n 1’i ila sonu aras›na iliflkin olarak ödeyen özel sektör iflverenleri yönünden, primin iliflkin oldu¤u ay› takip eden ay›n sonu (vade) yerine, vadeyi izle- yen onbeflinci,

Sigortal›lara ait ücretlerin her ay›n 15’inden, ertesi ay›n 14’üne kadarki döneme iliflkin olarak ödendi¤i resmi sektör iflverenleri yönünden ise, pri- min iliflkin oldu¤u dönemi takip eden dönemin sonu (vade) yerine, vade- yi takip eden onbeflinci gün olacakt›r.

Cari aya iliflkin prim borçlar›n›n yasal ödeme süresinin sona erdi¤i ta- rihi izleyen onbefl günlük süre içinde katma de¤er vergisi iade alaca¤›n- dan mahsup suretiyle ödenmesi s›ras›nda, mahsup edilen tutar›n prim bor- cunun tamam›n› karfl›lamamas› durumunda, mahsup edilen k›s›m yasal sü- resi içinde ödenmifl say›lacak, buna karfl›n ödenmemifl k›sm›, onbefl gün- lük süre dikkate al›nmaks›z›n, yasal ödeme süresinin sona erdi¤i tarihten ödemenin yap›laca¤› tarihe kadar gecikme cezas› ve gecikme zamm› uy- gulanmak suretiyle ödenecektir.

Cari aya iliflkin prim borçlar›n›n yasal ödeme süresinin sona erdi¤i ta- rihi izleyen onbefl günlük süre geçirildikten sonra katma de¤er vergisi ia- de alaca¤›ndan mahsup suretiyle ödenmesi halinde ise, söz konusu borç- lara, yine onbefl günlük süre dikkate al›nmaks›z›n, yasal ödeme süresinin sona erdi¤i tarihten ödemenin yap›laca¤› tarihe kadar gecikme cezas› ve gecikme zamm› uygulanacakt›r.

14- Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas›

ve Gecikme Zamm›

Kurumun prim ve di¤er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak öden- mezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti¤i tarihten itibaren ilk üç ayl›k süre- de her bir ay için % 3 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r.

(14)

Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti¤i tarihten bafllamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayr› ayr› Hazine Müs- teflarl›¤›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden is- kontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin ayl›k ortalama faizi bileflik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r.

Ancak, ödemenin yap›ld›¤› ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.

15- SGK Prim borcundan üst düzey yöneticiler de sorumlu

Kurumun prim ve di¤er alacaklar›n›n süresi içinde ödenmemesi halin- de, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tü- zel kiflili¤i haiz di¤er iflverenlerin flirket yönetim kurulu üyeleri de dahil ol- mak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karfl› iflverenleri ile birlikte müfltereken ve müteselsilen sorumlu tutulmufllard›r.

Dolay›s›yla, sigorta primlerinin hakl› bir olmaks›z›n ödenmemesi halin- de, iflveren ile birlikte kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli ka- mu görevlileri, tüzel kiflili¤i haiz di¤er iflverenlerin ise flirket yönetim ku- rulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri aleyhine icra takibine geçilecektir.

16- ‹flyeri kay›tlar› 10 y›l saklanacak

‹flverenlerin iflyeri defter ve belgelerini saklama süresi özel sektör ifl- yerleri için 10 y›la ç›kt›.

Ancak, 10 y›l olan saklama süresi 2008 y›l› için 5 y›l, 2009 y›l› için 6 y›l, 2010 y›l› için 7 y›l, 2011 y›l› için 8 y›l, 2012 y›l› için 9 y›l ve 2013 y›l›n- dan itibaren de 10 y›l olarak uygulanacak.

Kamu sektöründeyse saklama süresi 30 y›la ç›kar›lm›fl olup, 2008 y›l›

için 5 ve sonraki y›llarda 30 y›l tamamlan›ncaya kadar her y›l birer y›l ar- t›r›larak uygulanacak.

(15)

17- ‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar sa¤l›k primi de ödeyecek

‹ste¤e ba¤l› sigortal› olanlar, bakmakla yükümlü olunan kifli olsa dahi, genel sa¤l›k sigortal›s› say›lacak ve genel sa¤l›k sigortas› primini de öde- mekle yükümlü. Reform öncesinde %25 olan SSK iste¤e ba¤l› sigorta pri- mi yüzde 32 oran›na yükseldi.

Ancak prim ödenirken sa¤l›k yard›m› da al›nabilecek. 1 Ekim 2008 sonras›nda iste¤e ba¤l› sigortaya ödenen primler 4-1/b (Ba¤-Kur) sigorta- l›l›¤›nda geçmifl gibi de¤erlendirilecek.

18- Serbest çal›flan avukatlarla noterler 4-1/b’li (Ba¤-Kur’lu) oldu

Serbest çal›flan avukatlarla noterlerin SSK topluluk sigortal›l›¤› 1 Ekim 2008 itibariyle sona erdi. Art›k avukat ve noterler Ba¤-Kur sigortal›s› say›- lacak.

Ba¤›ms›z çal›flan vergi mükellefi Avukat’larla tüm noterler, 1 Ekim 2008 itibariyle topluluk sigortas› kay›tlar› esas al›narak tescilleri Kurum taraf›n- dan Kanuna uygun hâle getirilecek.

19- 4-1/b’linin (Ba¤-Kur’lu) prim oran› iflin tehlikesine göre de¤iflecek

1479 say›l› Ba¤-Kur Kanununa göre Malullük, Yafll›l›k ve Ölüm sigorta primi, gelir basama¤›n›n % 20'si, sa¤l›k sigortas› primleri Ba¤-Kur Kanunu- na tabi ilk sekiz basamakta bulunan sigortal›lardan sekizinci gelir basama-

¤› tutar›n›n, dokuz ve daha yukar› basamaklarda bulunan sigortal›lardan ise bulunduklar› gelir basama¤› tutar›n›n % 20'si olarak al›n›yordu. Yani toplam prim oran› yüzde 40 olarak hesaplanmaktayd›.

Sosyal güvenlik reformu ile birlikte art›k Ba¤-Kur’lular›n prim oran› dü- flürülerek, iflin tehlikesine ba¤l› olarak yüzde 33,5 ile yüzde 39 aras›nda uy- gulanacak.

(16)

Bunun yüzde 20'si malûllük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi; yüzde 1 ilâ yüzde 6,5 oranlar› aras›ndaki k›sm› k›sa vadeli sigorta kollar› primi ve genel sa¤l›k sigortas› primi yüzde 12,5'i olacak.

20- 4-1/b’li (Ba¤-Kur’lu) sigortal›lara da istirahat paras› verilecek

Muhtarlar ve ticarî kazanç veya serbest meslek kazanc› nedeniyle ger- çek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kay›tl› olan sigortal›lar ile tar›msal faaliyet- te bulunan sigortal› kad›n›n anal›¤› hâlinde, do¤umdan önceki bir y›l için- de en az 90 gün k›sa vadeli sigorta primi bildirilmifl olmas› halinde do¤um istirahat paras› alabilecek.

Buna göre, do¤umdan önceki ve sonraki sekizer haftal›k sürede, ço¤ul gebelik hâlinde ise do¤umdan önceki sekiz haftal›k süreye iki haftal›k sü- re ilave edilerek çal›flmad›¤› her gün, sigortal› kad›n›n iste¤i ve hekimin onay› ile do¤uma üç hafta kal›ncaya kadar çal›fl›lmas› hâlinde, sigortal›n›n bu sürede çal›flmam›fl olmas› flart› ile sigortal›n›n iste¤i ve hekim raporu ile do¤um öncesinde kullan›lmayan sürenin befl haftaya, ço¤ul gebelik hâlin- de yedi haftaya kadar olan k›sm›ndan do¤um sonras›na ilave edilen her gün için geçici ifl göremezlik ödene¤i verilecek.

21- 4-1/b’li (Ba¤-Kur’lu) emekli yüzde 15 destek primi ödeyecek

Sosyal güvenlik reformunun yürürlü¤e girdi¤i 01.10.2008 tarihinden önce, Ba¤-Kur’dan emekli olup ticari faaliyetine devam edenlerin Ba¤-Kur emekli ayl›¤›ndan yüzde 10 (yaklafl›k 71 TL) oran›nda, Ba¤-Kur d›fl›ndaki kurumlardan emekli olanlardan ise 12. basama¤›n yüzde 10’u oran›nda sosyal güvenlik destek primi al›nmaktayd›.

5510 say›l› Kanun’un yürürlük tarihinden sonra, 4-1/(b) bendi kapsa- m›nda sigortal› olanlar için (eski ifadeyle Ba¤-Kur’lular) sosyal güvenlik

(17)

destek primi oran› almakta olduklar› ayl›klar›n›n 2008 y›l›nda yüzde 12’si, 2009 y›l›nda yüzde 13’ü, 2010 y›l›nda yüzde 14’ü ve 2011 y›l› ve takip eden her y›l›n Ocak ay›nda bir puan art›r›larak yüzde 15'e ç›kacak. oran›nda ke- silecek.

5510 say›l› Kanun yürürlü¤e girdikten sonra sosyal güvenlik destek pri- mine tabi olanlar›n primleri, ayl›klar›ndan kesilmek suretiyle tahsil edile- cektir.

Ancak kesilecek olan bu tutar, 4/b sigortal›lar›yla ilgili y›l›n Ocak ay›n- da ödenen en yüksek yafll›l›k ayl›¤›ndan al›nabilecek sosyal güvenlik des- tek priminden fazla olamayacak.

5510 say›l› Kanunun 4/ (b) bendi kapsam›nda sigortal› say›lanlardan, ilgili kamu kurum ve kurulufllar›ndan al›nacak belgelerle do¤rulamak kay- d›yla faaliyette bulunulmad›¤›na iliflkin sürelerde Ba¤-Kur destek primi al›nmayacak.

506 say›l› Kanuna göre yafll›l›k ayl›¤› almakta iken, serbest avukat ve- ya noter olarak çal›flmalar›n› sürdürenler hakk›nda da ilgili kamu kurum ve kurulufllar›ndan al›nacak belgelerle do¤rulamak kayd›yla faaliyette bulu- nulmad›¤›na iliflkin süreler hariç olmak üzere çal›fl›lan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oran›, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten 31/12/

2008 tarihine kadar % 12 olarak, takip eden her y›l›n Ocak ay›nda bir pu- an art›r›larak uygulan›r. Ancak bu oran % 15’i geçemez. Kesilecek olan bu tutar, 4-1/b bendine tabi sigortal›lara ilgili y›l›n Ocak ay›nda ödenen en yüksek yafll›l›k ayl›¤›ndan al›nabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz.

22- Emekli ayl›klar› nafaka d›fl›nda haczedilemeyecek

Sigortal›lar ve hak sahiplerinin gelir, ayl›k ve ödenekleri, sa¤l›k hizme- ti sunucular›n›n genel sa¤l›k sigortas› hükümlerinin uygulanmas› sonucu Kurum nezdinde do¤an alacaklar›, devir ve temlik edilemeyecek.

(18)

Gelir, ayl›k ve ödenekler; SGK’n›n takip ve tahsili gereken alacaklar›

ile nafaka borçlar› d›fl›nda haczedilemeyecek.

23- Askerlik borçlanmas› artt›

Sosyal güvenlik reformunun bugün yürürlü¤e girmesiyle birlikte asker- lik borçlanmas› nedeniyle yap›lacak ödeme tutar› artt›. Askerlik borçlan- mas› art›k; günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6,5 kat› aras›nda olmak üzere, sigortal›n›n kendisinin belirleyece¤i günlük kazanc›n yüzde 32’sinin, borçlan›lacak gün say›s› ile çarp›lmas› suretiyle hesaplanacak.

01.10.2008’den itibaren askerlik borçlanmas› prim oran› 5510 say›l› yasa ile yüzde 32’ye ç›kt›.

Asgari ücret 01.01.2009 tarihinden itibaren 666,00.-TL oldu. Bu tutar üzerinden hesaplama yap›ld›¤›nda, reformdan sonra 18 ayl›k askerlik borç- lanmas› yapan bir SSK’l›; en az 666,00 X 0,32 = 213,12 TL üzerinden 18 ay- l›k askerlik borçlanmas› karfl›l›¤› 18 X 213,12 =3.836,16 TL olacakt›r.

24- ‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar Ba¤-Kur’lu oldu

‹ste¤e ba¤l› sigortal› olabilmek için uluslararas› sosyal güvenlik sözlefl- melerinden do¤an haklar sakl› kalmak kayd›yla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözlefl- mesi imzalanmam›fl ülkelerde bulunan Türk vatandafllar›ndan;

a) 18 yafl›n› doldurmufl olmak,

b) Kanuna tabi zorunlu sigortal› olmay› gerektirecek flekilde çal›flma- mak veya Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsa- m›nda sigortal› olarak çal›flmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çal›flmak ya da tam gün çal›flmamak,

c) Kendi sigortal›l›¤› nedeniyle ayl›k ba¤lanmam›fl olmak,

ç) ‹ste¤e ba¤l› sigorta girifl bildirgesiyle Kuruma baflvuruda bulunmak, flartlar› aranacak.

(19)

‹ste¤e ba¤l› sigorta primi ödenmifl süreler, malullük, vazife malullü¤ü, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› hükümlerinin uygula- mas›nda dikkate al›n›r ve bu süreler 4-1/(b) bendi (Ba¤-Kur) kapsam›nda sigortal›l›k süresi olarak kabul edilecek.

5510 say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce; 506 say›l› Kanu- nun 85 inci, 1479 say›l› Kanunun 79 uncu, 2926 say›l› Kanunun 60 ›nc›

maddelerine tabi iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤› devam edenlerin sigortal›l›¤›, ye- ni bir yaz›l› talep al›nmaks›z›n ve Türkiye’de ikamet flart› aranmaks›z›n 5510 say›l› Kanunun iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›na iliflkin hükümlerine göre devam ettirilecek.

25- Part-time çal›flana iste¤e ba¤l› ödeme hakk›

Ay içerisinde 30 günden az çal›flan ya da tam gün çal›flmayan sigorta- l›lara eksik günlerini iste¤e ba¤l› sigorta primi ödeyerek tamamlama hakk›

geldi. Ay içerisinde 30 günden az çal›flan veya prim ödeme gün say›s›, ay içindeki toplam çal›flma saatinin ‹fl Kanununa göre belirlenen günlük nor- mal çal›flma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortal›lar›n ayn› ay içerisinde iste¤e ba¤l› sigorta primi ödemeleri halinde, ödenen primler zo- runlu sigortal›l›¤a iliflkin prim ödeme gün say›s›na 30 günü geçmemek üzere eklenecek.

‹ste¤e ba¤l› sigorta girifl bildirgesi ya da talep dilekçesi ekinde ay için- de zorunlu sigortaya tabi çal›fl›lan gün say›s›n›n beyan edilmesi, iste¤e ba¤- l› sigortaya müracaat eden yabanc› ülke vatandafllar›ndan ise Türkiye’de kald›klar› sürenin belgelendirilmesi istenecek.

Ancak, bu flekilde ödenen iste¤e ba¤l› primler de 4-1/(b) bendi (Ba¤- Kur) kapsam›nda sigortal›l›k süresi olarak kabul edilece¤inden ayda 15 günden az part time çal›flanlar için daha geç emeklilik söz konusu olabi- lecek.

(20)

26- ‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar prim borcunu en geç 12 ay içinde ödeyecek

1 Ekim öncesinde SSK iste¤e ba¤l› sigortal›lar›n›n 3 ay üst üste prim borçlar›n› aksatmalar› halinde iste¤e ba¤l› sigortalar› sona erdirilmekteydi.

Reformla birlikte, iste¤e ba¤l› sigorta primi, ait oldu¤u ay› takip eden ay›n sonuna kadar ödenecek. Ancak ait oldu¤u aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri taraf›ndan gecikme cezas› ve gecik- me zamm›yla birlikte ödenmeyen süreler, hizmet olarak de¤erlendirilme- yecek. Bu 12 ayl›k süreden sonra ödenen primler sigortal›n›n veya hak sa- hiplerinin talebi üzerine 5510 say›l› Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü f›kras› hükümlerine göre iade veya do¤acak borçlar›na mahsup edilebile- cek.

27- Gelir vergisinden muaf olan kad›nlar›n iste¤e ba¤l› sigorta primi düflük hesaplanacak

01/10/2008 tarihinden önce 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 say›l› ka- nunlara göre sigortal›/ifltirakçi olarak tescilleri yap›lm›fl olup zorunlu sigor- tal›klar› sona ermifl kad›n sigortal›lardan 31/12/1960 tarihli ve 193 say›l›

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci f›kras›n›n (6) numara- l› bendinde belirtilen iflleri hizmet akdiyle herhangi bir iflverene tabi ol- maks›z›n sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapt›klar›n› ve 01/10/2008 ta- rihinden sonra da yapmaya devam ettiklerini belgeleyenler 5510 say›l› Ka- nuna göre iste¤e ba¤l› sigortal› olabilecek.

Bu flekilde iste¤e ba¤l› olan kad›n sigortal›lar 2008 y›l› için prime esas günlük kazanç alt s›n›r›n›n onbefl kat› üzerinden bafllan›larak, takip eden her y›l için bir puan artt›r›lmak suretiyle otuz kat›n› geçmemek üzere ma- lullük, yafll›l›k, ve ölüm sigortalar› ile genel sa¤l›k sigortas› primi ödeye- cekler. Gelir vergisinden muaf olmalar› nedeniyle iste¤e ba¤l› sigortaya de-

(21)

vam eden kad›n sigortal›lar›n bu durumlar›n›n devam edip etmedi¤i husu- su Kurum kontrol memurlar›nca araflt›r›labilecek.

28- Kamudaki müfettifllere denetim yetkisi

Kamu idarelerinin denetim elemanlar› (müfettifl, Kontrolör, Denetçi, Denetmen vb), kendi mevzuatlar› gere¤ince iflyerlerinde yapacaklar› her türlü soruflturma, denetim ve incelemeler s›ras›nda, iflyerlerinde çal›flt›ran- lar›n sigortal› olup olmad›¤›n› tespit ederek sigortas›z çal›flt›r›lanlar› veya ücret ve gün say›lar›n›n eksik bildirildi¤ini tespit ettiklerini en geç bir ay içinde SGK’na bildirecek.

29- Alt› (6) ay içinde Bankadan çekilmeyen emekli maafllar› ke- silecek

Her ay hesaplar kontrol edilerek, geriye yönelik 6 ayl›k periyotlarda hareket görmeyen kay›tlar elektronik ortamda Kuruma bildirilecek.

Bir defaya mahsus ödenmek üzere gönderilen toptan ödemeler ve ve- reselerin, her ay geriye yönelik 6 ayl›k periyotlarda kontrol edilmesi sonu- cunda ödemesi yap›lmayanlar›n tespiti yap›larak elektronik ortamda Kuru- ma iadesi sa¤lanacak.

30- Befl y›ldan fazla borcu olan Ba¤-Kur’lunun borcu silinecek

Kendi Ad›na ve Hesab›na Ba¤›ms›z Çal›flanlardan 5 Y›l› Aflan Süreye

‹liflkin Prim Borcu Bulunanlar ‹çin Yap›lacak ‹fllemlerle ‹lgili SGK Tebli¤i 14.01.2009 tarih ve 27110 say›l› Resmi Gazete'de yay›nland›.

1479 ve 2926 say›l› kanunlara göre tescilleri yap›ld›¤› hâlde, 1.10.2008 tarihi itibar›yla befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bulunanlar›n, bu sü- relere iliflkin prim borçlar›n›, prim borçlar›n›n ödenmesine iliflkin kurumca

(22)

ç›kar›lan genel tebli¤in yay›m› tarihi olan 14 Ocak 2009 tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren 6 ay içinde ödememeleri hâlinde, prim ödemesi bulu- nan sigortal›lar›n daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karfl›lad›¤›

ay›n sonu itibar›yla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortal›lar›n ise tescil tarihi itibar›yla sigortal›l›¤› durdurulur.

1479 say›l› ve 17/10/1983 tarihli, 2926 say›l› kanunlara göre tescilleri yap›ld›¤› halde 30/04/2008 tarihi itibar›yla befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bulunan sigortal›larla bunlar›n hak sahipleri söz konusu geçici 17'nci madde hükümlerinden yararlanabilirler.

30/4/2008 tarihi itibariyle befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bulu- nan sigortal› veya bunlar›n hak sahipleri hakk›nda, tebli¤in yay›m› tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren alt› ay içerisinde bunlar›n kuruma müraca- at ederek ibraz ettikleri belgelerden veya kurum taraf›ndan yap›lan incele- meler sonucu yeniden belirlenen sigortal›l›k süreleri ve borç tutarlar› esas al›narak ifllem yap›l›r.

1479 say›l› kanunun mülga ek 19'uncu maddesine göre talepte bulu- narak sigortal›l›klar› durdurulan sigortal›lar ve bunlar›n hak sahipleri de durdurulan sürelere ait borçlar›n› ödemek istemeleri halinde 5510 say›l› ka- nunun geçici 17'nci madde hükmünden yararland›r›l›rlar.

Prim borcuna iliflkin süreler sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilmez.

Bu sürelere iliflkin kurum alacaklar› takip edilmez ve kurum alacaklar› ara- s›nda yer verilmez. Ancak, sigortal› ya da hak sahipleri daha sonra müra- caat etmeleri hâlinde müracaat tarihindeki prime esas kazanç tutar› üzerin- den hesaplanacak borç tutar›n›n tamam›n›, borcun tebli¤ tarihinden itiba- ren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortal›l›k süresi olarak de¤erlendirilir. Sigortal›l›klar› önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu f›kra hükmü uygulan›r.

Borç silinme kapsam›nda olan Ba¤-Kur'lular

1 - 2/9/1971 tarihli, 1479 say›l› ve 17/10/1983 tarihli, 2926 say›l› kanun- lara göre tescilleri yap›ld›¤› halde 30/04/2008 tarihi itibar›yla befl y›l› aflan

(23)

süreye iliflkin prim borcu bulunan sigortal›larla bunlar›n hak sahipleri söz konusu geçici 17'nci madde hükümlerinden yararlanabilirler.

2 - Sigortal›larla bunlar›n hak sahipleri befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borçlar›n›n bulunup bulunmad›¤›na iliflkin bilgileri, Sosyal Güvenlik Kuru- mu web sitesinden internet üzerinden ö¤renebilecekleri gibi sosyal güven- lik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerinden de alabilirler.

3 - 30/4/2008 tarihi itibariyle befl y›l› aflan süreye iliflkin prim borcu bu- lunan sigortal› veya bunlar›n hak sahipleri hakk›nda, tebli¤in yay›m› tari- hini takip eden aybafl›ndan itibaren alt› ay içerisinde bunlar›n kuruma mü- racaat ederek ibraz ettikleri belgelerden veya kurum taraf›ndan yap›lan in- celemeler sonucu yeniden belirlenen sigortal›l›k süreleri ve borç tutarlar›

esas al›narak ifllem yap›l›r.

4 - 1479 say›l› kanunun mülga ek 19'uncu maddesine göre talepte bu- lunarak sigortal›l›klar› durdurulan sigortal›lar ve bunlar›n hak sahipleri de durdurulan sürelere ait borçlar›n› ödemek istemeleri halinde 5510 say›l› ka- nunun geçici 17'nci madde hükmünden yararland›r›l›rlar.

31- Vergi aç›l›fl› kontrol edilecek

Vergi dairelerince;

a) Kurumdan gelir ve ayl›k alanlardan 5510 say›l› Kanun kapsam›nda yeniden çal›flmaya bafllayanlar›n tespiti için talep edilmesi halinde sigorta- l›l›¤a iliflkin bilgi ve belgeler Kuruma verilecek.

b) Kurumdan gelir ve ayl›k almakta iken ölen ve hak edilip de al›na- mayan gelir ve ayl›klar›n varislere ödenmesi için 15/6/1959 tarihli ve 7338 say›l› Veraset ve ‹ntikal Kanunu gere¤ince vergiden muaf olundu¤una da- ir bilgi ve belgelerin elektronik ortamda Kuruma verilmesi sa¤lanacak.

c) Vergi kay›tlar›, muhtasar beyanname ve yoklama fiflleri bilgileri elektronik ortamda Kuruma verilecek.

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›nca; teflvik kanunlar›ndan yararlanmak için Ku-

(24)

ruma müracaat edecek olan iflverenlerin gelir vergisi mükellefi olup olma- d›klar› bilgisinin Kuruma verilmesi sa¤lanacak.

32- Özürlü çocu¤u olan annelere erken emeklilik

5510 say›l› Kanunla sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir dü- zenleme ile 1 Ekim 2008 günü ve sonras› çal›flmalara uygulanmak üze- re,”…baflka birinin sürekli bak›m›na muhtaç derecede malul çocu¤u bu- lunanlar›n, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra geçen prim öde- me gün say›lar›n›n dörtte biri, prim ödeme gün say›lar› toplam›na eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yafl hadlerinden de indirilir.” denilerek, er- ken emeklilik hakk› tan›m›fl›r. Kanun’un yürürlük günü olan 1 Ekim 2008 günü ve sonras›nda geçen çal›flmalar için fiili hizmet zamm› (yafltan düflü- lecek süre) verilecek. Yani baflka birinin sürekli bak›m›na muhtaç derece- de malul çocu¤u bulunan annelerin 1 Ekim 2008 öncesi çal›flma y›llar›na ilave süre-fiili hizmet zamm› uygulanmayacak.

33- Yeni sigortal›lar en fazla prim ödedikleri statüden emekli olacak

‹lk defa 01.10.2008 tarihinden sonra sigortal› olan ve çal›flma ha- yat›nda 4-1/(a) (SSK), 4-1/(b) (Ba¤-Kur) ve 4-1/(c) (Memur) bentlerinden birden fazlas›na tabi olarak çal›flan veya prim ödeyen sigortal›lar›n yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na iliflkin talepleri, sigortal›l›k süresi içinde en fazla sigor- tal›l›¤›n›n geçti¤i sigortal›l›k hâli esas al›narak sonuçland›r›lacak. Sigortal›- l›k hâllerindeki hizmet sürelerinin eflit olmas› ile yafl haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve ba¤l› olduklar› sigortal›l›k hâlinin kanunla de¤ifltirilmesi durumunda ise son sigortal›l›k hâli esas al›nacak.

Ancak, ‹lk defa 30.09.2008 tarihi ve öncesinde sigortal› veya iflti-

(25)

rakçi olup bu tarihten sonra ayl›k talebinde bulunanlardan, farkl› sosyal güvenlik kurumlar›na tabi hizmetleri bulunan ya da Kanunda belirtilen 4- 1/(a) (SSK), 4-1/(b) (Ba¤-Kur) ve 4-1/(c) (Memur) bentlerindeki sigortal›- l›k hâllerinden birden fazlas›na tabi olanlar›n tahsis taleplerinde, birlefltiril- mifl hizmet süreleri toplam› üzerinden, ilgililere; son yedi y›ll›k fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan statüye göre, hizmet sürelerinin eflit olmas› halinde ise eflit hizmet sürelerinden son statüye göre ayl›k ba¤- lanmaya ve ödenmeye devam edilecek.

34- Gazetecilerin y›pranma pay› kald›r›ld›

Bugüne kadar itibarî hizmetten faydaland›r›lan bas›n ve gazetecilik ifl yerlerinde ifl ve bas›n kanununa göre çal›flanlar, hava yollar› uçufl perso- neli, lokomotif makinistleri, infaz koruma memurlar›, posta da¤›t›c›lar›, TRT'de haber hizmetinde çal›flanlar, Devlet Tiyatrosu sanatkarlar›, Cumhur- baflkanl›¤› Senfoni Orkestras›'n›n flef ve üyelerinin fiilî hizmet süresi zamm›

haklar› kald›r›ld›. Bu kifliler için kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ka- zand›klar› süreler 3600 gün say›s›na bak›lmaks›z›n dikkate al›nacak.

Yeni düzenlemeye göre, TSK, emniyet ve M‹T mensuplar› ile dalg›çlar, radyoaktif maddelerle yap›lan ifllerde çal›flanlar, asit üretimi yap›lan yerler- de, demir ve çelik fabrikalar›nda ve kurflun izabe f›r›nlar›nda çal›flanlara bir y›lda 90 gün fiili hizmet zamm› verilecek. Kurflun ve arsenik iflleri, cam fab- rikalar›, çimento fabrikalar›, kok fabrikalar› ve termik santralleri, alümin- yum fabrikalar›, döküm fabrikalar› ile itfaiye ve yang›n söndürme ifllerinde çal›flanlar ise 60 günlük fiili hizmet zamm›ndan yararlanacak. Fiili hizmet zamm›ndan yararlanmak için belirtilen ifl kollar›nda en az 10 y›l (3600 gün) çal›flma koflulu aranacak. Yer alt›nda çal›flanlarda ise bu süre 5 y›l (1800 gün) olacak.

Yer alt›nda çal›flanlar hariç, fiili hizmet zamm› almaya hak kazananla- r›n süreleri, 3 y›l› geçmemek üzere emeklilik yafl hadlerinden indirilecek.

Daha önce bu düzenleme, 5 y›l olarak uygulan›yordu.

(26)

35- Y›prat›c› ifllerde daha fazla prim ödenecek

Fiili hizmet süresi zamm› kapsam›ndaki yukar›da say›lan ifllerde çal›flan sigortal›lardan tahsil edilecek malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi;

a) 4-1/(a) (SSK) bendine tabi olanlardan;

1) 60 gün ekleneceklere % 9 sigortal›, % 12 iflveren hissesi olmak üze- re % 21,

2) 90 gün ekleneceklere % 9 sigortal›, % 12,5 iflveren hissesi olmak üzere %21,5,

3) 180 gün ekleneceklere % 9 sigortal›, % 14 iflveren hissesi olmak üze- re % 23,

b) 4-1/(c) (Memur) bendine tabi olanlardan;

1) 60 gün ekleneceklere % 9 sigortal›, % 14,33 iflveren hissesi olmak üzere % 23,33

2) 90 gün ekleneceklere % 9 sigortal›, % 16 iflveren hissesi olmak üze- re % 25,

3) 180 gün ekleneceklere % 9 sigortal›, % 21 iflveren hissesi olmak üze- re % 30,

oran›nda tahsil edilecek.

36- K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim Tarifesi ve ‹fl Kollar› Kod Numaralar› de¤iflti

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunun 83.

maddesi hükmü uyar›nca, iflkollar›n›n ve iflyerlerinin hangi tehlike s›n›f›- na girdi¤ini, tehlike s›n›f ve derecesine ait prim oranlar›n›n ve tehlike de- recesinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar› düzenleyen “K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim Tarifesi”, Bakanlar Kurulunun 22.09.2008 tarih ve 2008/14173 say›l› karar›yla yeniden belirlenmifl ve 29.09.2008 tari- hinden itibaren yürürlü¤e girmifltir. Buna göre;

(27)

1- K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Prim Tarifesi ile ‹fl Kollar› 12 tehlike s›n›- f›na ayr›lm›fl olup, bu iflkollar›n›n Kod Numaralar› de¤ifltirilmifl ve iflin teh- like derecesine göre k›sa vadeli sigorta kolu prim (ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigorta primi) oranlar› % 1 ile % 6,5 olarak belirlenmifltir. (Da- ha önce % 1,5 ile % %7 olarak uygulanmaktayd›)

Buna durumda, ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigorta prim oranlar›nda % 0,5 (yar›m) puan indirim yap›lm›flt›r

Söz konusu kararla de¤ifltirilmifl olan bu iflkollar› kod numaralar›, (Ör- ne¤in: ‹nflaat 4003 iken 4323, elektrik 4008 iken 4321, büro 8320 iken 7022 olmufltur.) Kurum taraf›ndan elektronik ortamda otomatik ola- rak yenileri ile de¤ifltirilmifltir.

2- Bu nedenle; Ekim 2008 ay›ndan itibaren daha önce ödenmekte olan ifl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigorta primi, % 0,5 (yar›m) puan düflülerek ödenecektir.

37- Malullük Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi de¤iflmedi

5510 say›l› Kanunun 81.maddesine göre, özel sektör iflverenlerinin, malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primlerinden, iflveren hissesinin ( % 11) befl puanl›k k›sm›na isabet eden tutar Hazine taraf›ndan karfl›la- naca¤›ndan, 2008/Ekim ay›ndan itibaren ayl›k prim ve hizmet belgesi dü- zenlenirken, malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primi, iflveren his- sesi oran› % 11 de¤il, % 6 olarak dikkate al›nacakt›r.

38- ‹lk Defa 01.10.2008 tarihinden önce sigortal› olan 4-1/a’l›larda (SSK) SGDP Uygulamas›

Emekli oldu¤u halde 4/a kapsam›nda (SSK’l›) çal›flan ve emekli ma- afl›n›n kesilmemesi yönünde tercihte bulunanlardan, Ekim ay›ndan itibaren SGDP olarak %30 ve bu orana çal›flt›¤› iflkolunun ifl kazas› primi oran› da

(28)

eklenerek kesilecektir. 5510 say›l› Kanunun 4 / (a) bendi kapsam›nda (SSK’l›) çal›flanlar için sosyal güvenlik destek primi prime esas kazançlar üzerinden k›sa vadeli sigorta kollar› prim oran›na yüzde 30 oran›n›n ek- lenmesi suretiyle bulunan toplamd›r.

Yüzde 7,5 sigortal›, 22,5 iflveren hissesidir. SGDP haricinde ayr›ca KVS eklenecektir. (yüzde 1-6,5)

Emekli primi= 30 + KVS (1-6,5)

Bunlar hakk›nda sadece ifl kazas› ve meslek hastal›¤› sigortas› hüküm- leri uygulan›r.

(Örnek: % 30 SGDP + büro iflyeri için % 1 K›sa Vadeli Sigorta = % 31 gibi)

39- Befl Puanl›k Prim ‹ndirimi nas›l uygulanacak?

Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› prim oran›n›n iflveren hissesine ait k›sm›ndan yap›lmas› öngörülen befl puanl›k indirimden, 4-1/a kapsam›n- daki sigortal›lar› çal›flt›ran, özel sektör iflyeri iflverenleri yararlanabilecekler- dir. Dolay›s›yla, resmi nitelikteki iflyerleri için sözkonusu prim indirimin- den yararlan›lmas› mümkün bulunmad›¤›ndan, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen iflyerleri ile resmi nitelikte oldu¤u halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen iflyeri iflverenleri sözkonusu indirimden yararlana- mayacaklard›r.

5510 say›l› Kanunun 81 inci maddesinin (›) bendine göre; malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› prim oran›n›n iflveren hissesine ait k›sm›ndan yap›lmas› öngörülen befl puanl›k indirimden, özel nitelikteki iflyerlerinde, ayn› Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda çal›flt›r›lan ve uzun vadeli sigorta kollar›na tabi bulunan sigortal›lardan do- lay› yararlan›labilecektir.

Buna karfl›n, sosyal güvenlik destek primine tabi çal›flanlar ve yurt d›- fl›nda çal›flan sigortal›lardan dolay› Kanunun 81 inci maddesinin (›) bendi-

(29)

nin aç›k hükmü nedeniyle; aday ç›rak, ç›rak ve ö¤rencilerden, harp malul- leri ile 3713 ve 2330 say›l› Kanunlara göre vazife malullü¤ü ayl›¤› alanlar- dan yaln›zca k›sa vadeli sigorta kollar›na tabi olanlardan, ceza infaz ku- rumlar› ile tutukevleri bünyesinde oluflturulan tesis, atölye ve benzeri üni- telerde çal›flt›r›lan hükümlü ve tutuklulardan, Türkiye ‹fl Kurumu taraf›n- dan düzenlenen meslek edindirme, gelifltirme ve de¤ifltirme e¤itimine ka- t›lan kursiyerlerden dolay› ise uzun vadeli sigorta kollar›na tabi bulunma- malar› nedeniyle; befl puanl›k prim indiriminden yararlan›lmas› mümkün bulunmamaktad›r.

Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primlerinin iflveren hissesinin befl puanl›k k›sm›n›n Hazinece karfl›lanabilmesi için, iflverenlerin, muaccel si- gorta primi, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ve bunlara iliflkin ge- cikme cezas› ve gecikme zamm› borçlar›n›n bulunmamas› gerekmektedir.

‹flverenlerin muaccel borçlar›n›n bulunup bulunmad›¤› hususu ise, her bir iflyeri baz›nda ayr› ayr› de¤erlendirilecektir. ‹flverenin Türkiye genelindeki tüm iflyerleri baz›nda de¤il, sigorta prim indiriminden yararlan›lacak iflyeri baz›nda yap›lacak olup, kapsama giren bir iflverenin ayn› veya farkl› Sos- yal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤ünde ifllem gören birden fazla iflyeri dos- yas›n›n bulunmas› halinde, befl puanl›k prim indiriminden, muaccel sigor- ta primi, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ile bunlara iliflkin gecik- me cezas› ve gecikme zamm› borcu bulunmayan iflyerlerinden dolay› ya- rarlan›labilecek, buna karfl›n, muaccel sigorta primi, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ile bunlara iliflkin gecikme cezas› ve gecikme zamm› bor- cu bulunan iflyerlerinden dolay› ise, (sözkonusu borçlar ödenmedi¤i süre- ce) bahse konu sigorta prim indiriminden yararlan›lamayacakt›r.

5510 say›l› Kanun türünün seçilememesi ve yukar›da belirtilen nitelik- teki borç türlerinin bir veya birkaç›ndan dolay› 1,00 TL veya üzerinde mu- accel borcun bulundu¤u yönünde uyar› mesaj› ile karfl›lafl›lmas› durumun- da, bu nitelikteki iflyeri iflverenlerinin ayl›k prim ve hizmet belgelerini 5510 say›l› Kanun türünü seçerek gönderebilmeleri için bahse konu borçlar›n›,

(30)

hesaplanacak gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte iflyerinin ba¤- l› bulundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤üne ödemeleri gerek- mektedir.

5510 say›l› Kanun türü seçilmek suretiyle tahakkuk etmifl sigorta prim- lerinin yasal süresi içinde ödenmesine ra¤men, iflsizlik sigortas› primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise, ilgili ay için sözkonusu in- dirimden yararlan›labilecek, buna karfl›n ödenmemifl veya eksik ödenmifl iflsizlik sigortas› primleri gecikme cezas› ve gecikme zamm› ile birlikte ödenmedi¤i sürece takip eden aylarda befl puanl›k prim indiriminden ya- rarlan›lmas› mümkün olamayacakt›r.

Alt iflverenlerin (arac›lar›n) Kuruma olan borçlar›ndan, alt iflveren ile birlikte, as›l iflveren de sorumlu tutulmaktad›r.

Buna karfl›n, alt iflverenler, yaln›zca kendi çal›flt›rm›fl olduklar› sigorta- l›lara iliflkin borçlardan sorumlu tutulabilece¤inden, as›l iflverenin veya di-

¤er bir alt iflverenin Kuruma muaccel sigorta primi, iflsizlik sigortas› primi, idari para cezas› ile bunlara iliflkin gecikme cezas› ve gecikme zamm› bor- cu bulunmas›na ra¤men, kendi alt iflverenli¤inden kaynaklanan muaccel borçlar›n›n bulunmamas› halinde sözkonusu indirimden yararlanabilecek- tir.

‹hale konusu iflyeri iflverenleri, aran›lan flartlar› sa¤lam›fl olmalar› kay- d›yla, befl puanl›k prim indiriminden yararlanabileceklerdir.

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 81 inci maddesinin birinci f›kras›na eklenen (›) bendinde; özel sektör iflveren- lerinin, malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› primlerinden, iflveren hissesi- nin befl puanl›k k›sm›na isabet eden tutar›n Hazinece karfl›lanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

40- Sigortal›l›¤›n Bafllang›c› ve Kuruma Bildirilmesi

Sigortal› Say›lanlar, Say›lmayanlar, Sigortal›l›¤›n Bafllang›c›, Kuruma

(31)

Bildirilmesi Hakk›nda Tebli¤ gere¤ince; iflverenlerin 5510 say›l› Kanunun 4-1/a bendine tabi sigortal›lar› ifle bafllatmadan önce Kuruma bildirmesi gerekmektedir. Ancak, ‹nflaat, bal›kç›l›k ve tar›m iflyerlerinde ifle bafllat›la- cak sigortal›lar için, en geç çal›flmaya bafllad›¤› gün, yap›lacak bildirim- ler süresi içinde say›lacakt›r.

Kuruma ilk defa iflyeri bildirgesi verecek iflyerlerinde; ilk defa sigorta- l› çal›flt›rmaya bafllan›lan tarihten itibaren bir ay içinde çal›flmaya baflla- yan sigortal›lar için, çal›flmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en geç söz ko- nusu bir ayl›k sürenin doldu¤u tarihe kadar, ifle girifl bildirgeleri verilebi- lecektir.

Ayr›ca, önemli bir yenilik: ‹lk iflyerindeki çal›flmas›na ait sigortal› ifle girifl bildirgesi Kuruma verilerek, tescil ifllemi yap›lm›fl olan sigortal›n›n, naklen ve hizmet akdi sona ermeden ayn› iflverenin ayn› ya da baflka üni- tede tescil edilmifl di¤er iflyerinde çal›flmaya bafllamas› halinde, yasal süresi d›fl›nda Kuruma verilen ifle girifl bildirgesi, yasal süresinde yap›lm›fl say›lacakt›r.

41- SGK ‹flten Ayr›l›fl Bildirgesinin sigortal›l›¤›n sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yap›lmas› gerekecek.

Örne¤i SGK taraf›ndan haz›rlanan sigortal› iflten ayr›l›fl bildirgesi de 1 Ekimden itibaren verilecektir. Sigortal›l›¤›n sona ermesine iliflkin bildirim- lerin sigortal› iflten ayr›l›fl bildirgesiyle sigortal›l›¤›n sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yap›lmas› gerekecek. Sigortal› iflten ay- r›l›fl bildirgesine kaydedilen bilgiler, ayr›ca ilgili ayl›k prim ve hizmet bel- gesinde de gösterilir. Ayl›k prim ve hizmet belgesi ile sigortal› iflten ayr›l›fl bildirgesi aras›ndaki mutabakats›zl›k, iflverenle yap›lacak yaz›flma sonu- cunda giderilecek.

Yasal süresi dolmad›¤› için henüz kuruma verilmeyen ayl›k prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortal› çal›flmalar›n›n kurumca bilinmesini

(32)

gerektiren di¤er hallerde de bu madde gere¤ince ifllem yap›l›r. Ancak, on günlük süre dolmadan ayl›k prim ve hizmet belgesi verilmifl ise ayr›ca si- gortal› iflten ayr›l›fl bildirgesi verilmeyecek.

Sigortal› ‹fle Girifl ve ‹flten Ç›k›fl Bildirgesi ifllemleri, http://

app.ssk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linkinden yap›labilecek. an- cak, link aç›ld›¤›nda sayfan›n kapanmamas› için aç›lan sayfada ‹ngilizce olarak sayfan›n kapanmas›n› istiyor musunuz sorusuna “hay›r” cevab› ve- rilecek. Evet seçildi¤inde sayfa kapanmaktad›r.

42- Özürlü Teflvikinden Yararlanan ‹flverenler Her y›l›n Ocak ay›nda Belge verecek

5763 say›l› Kanunla getirilen sigorta primi iflveren hissesi teflviki; özel sektöre ait iflyerlerinde çal›flt›r›lan özürlü sigortal›lar›n, sigorta primine esas kazanç alt s›n›r› üzerinden hesaplanan sigorta primi iflveren hisselerinin, an›lan maddede belirtilen oran ve flartlar dahilinde Hazinece karfl›lanmas›- n› düzenlemektedir.

Yaln›zca özel sektör iflverenlerince çal›flt›r›lan özürlü sigortal›lardan dolay› sigorta primi iflveren hissesi teflvikinden yararlan›lmas› sözkonusu olup, kamu iflyerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile bunlara ba¤l› iflletmeler, sermayesinin yar›s›ndan fazlas› bunlara ait olan iflyerleri ve di¤er kamu iflyerlerinde) çal›flt›r›lan özürlü sigortal›lar için, bahse konu sigorta prim teflvikinden yararlan›lma- s› mümkün bulunmamaktad›r. Belediyelere ait iktisadi teflekküllerin (B‹T) istihdam teflviki kapsam›nda olmamas› yanl›flt›r. Bu teflekküllerde istihdam teflviklerinden yararland›r›lmal›d›r. Ancak, ihale konusu iflyeri iflverenleri, aran›lan flartlar› sa¤lam›fl olmalar› kayd›yla, özürlü teflvikinden yararlanabi- leceklerdir.

4857 say›l› Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenen teflvikten yarar- lanmak isteyen iflverenlerin; Türkiye ‹fl Kurumu ‹l/fiube Müdürlüklerinden

(33)

onaylatacaklar› ve özürlü statüsünde çal›flt›rd›klar› sigortal›lar›n T.C. kimlik numaras›n›, ad-soyad›n›, ‹fl Kurumuna tescil tarihini, kontenjan dahilin- de/korumal› iflyerinde/kontenjan fazlas› olarak/yükümlü olunmad›¤› halde çal›flt›rma durumlar›n› ihtiva eden belgenin asl›n› iflyerinin ba¤l› bulundu-

¤u Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmekte- dir.

‹flyerinde kontenjan fazlas› olarak veya yükümlü olunmad›¤› halde ça- l›flt›r›lan özürlü sigortal›lar›n, daha sonra kontenjan dahilinde çal›flt›r›lmaya bafllan›lmas› durumunda bu de¤iflikli¤in yine Türkiye ‹fl Kurumu ‹l/fiube Müdürlüklerinden onaylat›lacak belge ile belgelenmesi gerekmektedir.

Özürlü teflvikinden yararlanan iflverenlerin, özürlü iflçilerle ilgili haz›r- lanan belgeyi ‹fl-Kur’a onaylatmak suretiyle iflyerinin ba¤l› bulundu¤u Sos- yal Güvenlik ‹l/ Devredilen SSK Sigorta Müdürlü¤ü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Özürlü sigortal›lara iliflkin ayl›k prim ve hizmet belgelerinin;

-Ayn› il s›n›rlar› içinde elli veya daha fazla sigortal› çal›flt›ran iflyeri ifl- verenlerince, kontenjan dahilinde çal›flt›rd›klar› özürlü sigortal›lar için 14857 say›l› Kanun türü, kontenjan fazlas› olarak çal›flt›rd›klar› özürlü si- gortal›lar için 54857 say›l› Kanun türü,

- Korumal› iflyeri iflverenlerince, 14857 say›l› Kanun türü,

- Özürlü sigortal› çal›flt›rmakla yükümlü olmayan iflverenlerce ise, 54857 say›l› Kanun türü,

seçilmek suretiyle, Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

4857 say›l› Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi ifl- veren hissesi teflvikinden yararlanmakta olan iflverenlerin, her y›l›n Ocak ay›nda özürlü sigortal› çal›flt›rd›klar›na dair belgelerini Türkiye ‹fl Kurumu ‹l/ fiube Müdürlüklerinden onaylatarak iflyerinin ba¤l› bu- lundu¤u Sosyal Güvenlik ‹l/Merkez Müdürlü¤üne ibraz etmeleri ge- rekmektedir.

Bu belgelerin her y›l›n Ocak ay›nda ibraz edilmemesi halinde, ay-

(34)

l›k prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 say›l› Kanun türü seçile- rek gönderilmesinin engellenmesi amac›yla daha önce verilmifl olan “kod”

ilgili ünitece kald›r›lacak ve bahse konu belgenin yeniden ibraz›na kadar bu iflverenler söz konusu Kanunda öngörülen teflvikten yararland›r›lmaya- cakt›r.

Bu nedenle, özürlü teflvikinden yararlanmaya devam edebilmek için mutlaka ekte yer alan genelgedeki belgenin ‹fl-Kur’a onaylat›larak ilgili Si- gorta Müdürlü¤üne verilmesi gerekmektedir.

43- Sigortal› Çal›flt›rmaya Ara Verenler 15 Gün ‹çinde Bildirecek

‹flyerinde sigortal› çal›flt›rmaya ara verdi¤ini sigortal›y› çal›flt›rmaya son verdi¤i tarihten itibaren 15 gün içinde yaz›l› olarak bildiren iflverenin, her ay ayr›ca sigortal› çal›flt›rmad›¤›na ve ücret ödemedi¤ine iliflkin bir bildi- rimde bulunmas› gerekmez.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :