MESLEK UYUM E T MLER LE ÖZEL SERBEST MUHASESEC MAL MÜfiAV RL K SINAVI TOPLANTISI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

Tam metin

(1)

‹LE ÖZEL SERBEST MUHASESEC‹

MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K SINAVI MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K SINAVI

TOPLANTISI TOPLANTISI

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

(2)
(3)

2008 y›l›nda meslek yasam›zda yap›lan yasal düzenleme ile Serbest Muhasebecilere

“SM’den SMMM geçifl s›nav›” ile Serbest Muhasebeci Mali Müflavir olma hakk› tan›nm›flt›r.

Ekim 2009’da ilk s›nav için baflvurular al›nm›flt›r. Ekim döneminde 3500 SM üyemiz baflvuruda bulunmufltur. 3500 kiflinin baflvuru evraklar› Oda merkezimizden al›nm›flt›r.

K›sa bir süre içinde al›nan baflvurular s›ras›nda yaflanan yo¤unluk nedeniyle meslek mensuplar›m›z›n zor durumda kalmamalar› için tüm çal›flanlar›m›z üstün çal›flmalar› ile ifllemleri en k›sa sürede sorunsuz olarak tamamlam›fl ve baflvurular al›nm›flt›r.

Baflvuru yapan meslek mensuplar›m›za bu süreci baflar›yla tamamlamalar› için ve s›- navlar›nda baflar›l› olmalar›na katk› sa¤lamak amac›yla ayn› zamanda zorunlu olarak ka- t›lmalar› gereken Teorik ve Pratik e¤itimler düzenlenmifltir. ‹nternet üzerinden yap›lan pratik e¤itimler sonucunda Pratik E¤itim Tamamlama s›navlar› yine Odam›z taraf›ndan yap›lm›flt›r. Gerek pratik e¤itimler gerekse pratik e¤itim de¤erlendirme s›navlar›na mes- lek mensuplar›m›z›n %90 oran›nda kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

MESLEK‹ UYUM E⁄‹T‹MLER‹ ‹LE ÖZEL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K SINAVI

TOPLANTISI

(4)

Odam›z taraf›ndan, Lise ve Alt›, Ön Lisans, Lisans ve Üzeri mezunu meslek mensuplar›m›z için ayr› ayr›

ve en etkin flekilde konusunda uz- man kat›l›mc›lar›n katk›lar›yla e¤i- tim programlar› haz›rlanm›flt›r.

Pratik e¤itim ve s›navlar tekno- lojinin son imkanlar›ndan yararla-

n›larak Odam›z›n web sayfas› üzerinden sanal s›n›flarda ve canl› olarak gerçekleflti- rilmifltir. SM’den SMMM’ye geçifl sürecinde toplam 100 saat e¤itim verilmifltir. Bu sis- tem altyap›s› Oda yönetici ve çal›flanlar›, di¤er uzman kiflilerin yo¤un mesaisi ve öz- verisi ile haz›rlanm›fl pratik e¤itimler ve s›- navlar hemen hemen hiçbir aksakl›k olma- dan baflar›yla tamamlanm›flt›r.

Ayr›ca Teorik ve Pratik e¤itimler d›fl›n-

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

(5)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

MESLEK‹ UYUM E⁄‹T‹M‹ ‹LE ÖZEL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K SINAVI MESLEK‹ UYUM E⁄‹T‹M‹ ‹LE ÖZEL SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K SINAVI UYGULAMA REHBER‹ ÖZET‹

UYGULAMA REHBER‹ ÖZET‹

SM’den SMMM’ye Geçifl S›nav› Özeti 1-E⁄‹T‹M VE SINAV BEDELLER‹

Önce Teorik e¤itim ve s›nav kat›l›m bedeli bankaya yat›r›lacakt›r.

Mesleki Uyum E¤itim Kat›l›m Bedeli,

T. ‹fi. Bankas› Dikmen/Ankara fiubesi 4248-0686 924 TESMER Hesab›

L‹SE VE ÖNCES‹ 200 TL

ÖNL‹SANS 150 TL

L‹SANS VE ÜSTÜ 100 TL Özel SMMM S›nav› bedeli,

T.‹fi. Bankas› Dikmen/Ankara fiubesi 4248-0686 938 TESMER Hesab›

‹lk defa kat›lacak bütün adaylar 400 TL Daha önce SMMM s›nav›na kat›lm›fl ve s›nav haklar›nda baflar›s›z olan kifliler ders bafl›na 100 TL

2-TEOR‹K E⁄‹T‹M BAfiVURUSU

Bankaya bedeller yat›r›ld›ktan sonra Teorik e¤itim için 12-16 Ekim 2009 tarihleri aras›nda http://uyumegitimi.turmob.org.tr/

adresinden kay›t yapt›r›lacak.

3-Bu portal›n “E¤itim Baflvurusu”

bölümünden Teorik E¤itim Baflvuru Belgesini ve Oda Borçsuzluk Belgesini ç›kt› olarak al›nacakt›r ve Borçsuzluk bel- gesi Oda taraf›ndan onaylanacakt›r.

Borçsuzluk belgesi Oda taraf›ndan onay- lanmayan kiflilerin e¤itimleri kabul edilmeyecek ve geçersiz say›lacakt›r.

(6)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Teorik E¤itim tamamlanmadan afla¤›daki evraklarla Oda’ya baflvuru yap›lacakt›r.

Daha önce Odaya verilen bilgi formlar› s›nav baflvurusu olarak kabul edilmemektedir.

1- Teorik E¤itim Baflvuru Belgesini 2- Oda Borçsuzluk Belgesi

3- Mesleki Uyum E¤itim Kat›l›m Bedeli, 4- Özel SMMM S›nav› bedeli

5-Nüfus Cüzdan› Fotokopisi

6-Resmi Kurumlara verilmek üzere al›nm›fl adli sicil belgesi (adli sicil kayd›

olanlarda, kayda iliflkin mahkeme karar› fotokopisi)

7-Diploma fotokopisini önceden Odaya vermeyenler için, diploma fotokopisi 4-TEOR‹K E⁄‹T‹M (TÜRMOB/TESMER)

L‹SE VE ÖNCES‹ 19 Ekim 2009-08 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda devam eder.

ÖNL‹SANS 19 Ekim 2009-01 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda devam eder.

L‹SANS VE ÜSTÜ 19 Ekim 2009-25 Ekim 2009 tarihleri aras›nda devam eder.

5-Teorik E¤itimi tamamlayanlar portal üzerinden “Teorik E¤itim Tamamlama Belgesi” al›r.

6-PRAT‹K E⁄‹T‹M (ODA)

Teorik e¤itimi tamamlayanlar afla¤›daki aç›klamalar do¤rultusunda Pratik E¤itime kat›lacaklard›r.

PRAT‹K MESLEK‹ UYUM E⁄‹T‹MLER‹ (SANAL SINIF) ‹LE ‹LG‹L‹ AÇIKLAMALAR

1 Bu e¤itime teorik e¤itimi tamamlam›fl olan üyeler kat›labilecektir.

2 E¤itimler, sanal s›n›flarda yap›lacakt›r.

3 Odam›z taraf›ndan (web üzerinden) üyelerimize verilecek flifre (TC Kimlik olacakt›r) ile sanal e¤itime kat›lmak mümkün olacakt›r.

4 TÜRMOB’un teorik e¤itimleri ve Odam›z›n pratik e¤itimleri web üzerinden izlendikten sonra 6, 7 ve 8. sayfalarda belirtilen tarih ve saatlerde Sanal S›n›flarda anlafl›lamayan konular canl› olarak hocalar›m›zca cevapland›r›lacakt›r.

5 E¤itim sonunda programda ilan edilen gün ve saatte s›nava girilmesi zorunludur.

S›nav›n tekrar› olmayacakt›r.

6 Pratik Uyum E¤itim S›nav›’ndan sonra, Uyum E¤itimi Tamamlama

(7)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

L‹SANS VE ÜSTÜ MEZUNLARI PRAT‹K UYUM E⁄‹T‹M‹ (SANAL SINIF) PROGRAMI Lisans ve Üstü Mezunu Serbest Muhasebecilerin, Pratik Uyum E¤itim S›nav›n›tamamlad›ktan sonra, Uyum E¤iti- mi Tamamlama toplant›lar›na kat›lmalar› gerekmektedir. Bu Toplant›larda Mesleki Uyum E¤itim De¤erlendirme Notuile “Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›”verilecektir. Kesinleflen baflvuru say›s›na göre program yeniden revize edilip taraf›n›za bildirilecektir. Not: Toplant› Yeri, Tarihi ve Saati daha sonra taraf›n›za bildirilecektir.

(8)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

ÖNL‹SANS MEZUNLARI PRAT‹K UYUM E⁄‹T‹M‹ (SANAL SINIF) PROGRAMI Pratik Uyum E¤itim S›nav›n›tamamlad›ktan sonra,UyumE¤itimi Mesleki Uyum E¤itim De¤erlendirme “Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›” verilecektir.

(9)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

L‹SE VE ALTIMEZUNLARI PRAT‹K UYUM E⁄‹T‹M‹ (SANAL SINIF) PROGRAMI Lise ve Alt›Mezunu Serbest Muhasebecilerin, Pratik Uyum E¤itim S›nav›n›tamamlad›ktan sonra,Uyum E¤itimi Tamamlama toplant›lar›na kat›lmalar› gerekmektedir. Bu Toplant›larda Mesleki Uyum E¤itim De¤erlendirme Notuile “Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›” verilecektir. Kesinleflen baflvuru say›s›na göre program yeniden revize edilip taraf›n›za bildirilecektir. Not: Toplant› Yeri, Tarihi ve Saati daha sonra taraf›n›za bildirilecektir.

(10)

7-SINAV BAfiVURULARI

E¤itimleri ve istenen evraklar› tamamlayanlar s›nav baflvurular›n› portal üzerinden yapa- caklard›r. Baflvurular›n› yapt›ktan sonra “Özel SMMM S›nav› Baflvuru Formu” ve “Özel SMMM S›nav› Girifl Belgesi” portal üzerinden al›nacakt›r.

S›nav baflvurular›,

L‹SE VE ÖNCES‹ 30 Kas›m -04 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda devam eder.

ÖNL‹SANS 16 Kas›m -20 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda devam eder.

L‹SANS VE ÜSTÜ 9 Kas›m -13 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda devam eder S›nav baflvurusu için niha gereken evraklarla Odaya baflvuru yap›lacakt›r. Teorik E¤itim baflvurusu s›ras›nda afla¤›daki ilk 7 maddedeki evraklar Odam›za teslim edilmifl olaca-

¤›ndan ilave olarak 8-9 ve 10.madde evraklar› teslim edilecektir.

1-Nüfus Cüzdan› Fotokopisi (ilk baflvuruda al›nd›)

2-Resmi Kurumlara verilmek üzere al›nm›fl adli sicil belgesi (ilk baflvuruda al›nd›) 3-Teorik E¤itim baflvuru Belgesi (ilk baflvuruda al›nd›)

4-Mesleki Uyum E¤itimi kat›l›m belgesi banka dekontu (ilk baflvuruda al›nd›) 5-Özel SMMM s›nav› banka dekontu (ilk baflvuruda al›nd›)

6-Onaylanm›fl Borçsuzluk Belgesi (ilk baflvuruda al›nd›)

7-Diploma fotokopisini önceden Odaya vermeyenler için, diploma fotokopisi (ilk baflvuruda al›nd›)

8-Özel SMMM S›nav› Baflvuru Formu 9-Teorik E¤itimi Tamamlama Belgesi

10- Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›.

9-SINAV TAR‹H‹

S›navlar, Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir illerinde yap›lacakt›r.

S›nav tarihleri; Tüm ö¤renim durumlar› için s›nav 19-20 Aral›k 2009 tarihlerinde yap›la- cakt›r.

DETAYLI B‹LG‹ ‹Ç‹N LÜTFEN UYGULAMA REHBER‹NE BAKINIZ.

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

(11)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

ODA BORÇSUZLUK BELGES‹

Borçsuzluk Belgesi almak için Odam›za gelen Üyelerimize,

borçlar› ile ilgili

her türlü ödeme kolayl›¤›

sa¤lanacakt›r.

(12)

BORCU OLAN ÜYELER‹M‹ZE ÖDEME KOLAYLI⁄I

Aidat borcu olan üyelerimiz afla¤›daki flekilde borçlar›n› ödeyebilirler:

1- ‹NTERNET S‹TEM‹ZDEN ONL‹NE ‹fiLEMLER BÖLÜMÜNDEN (https://secure.ismmmo.org.tr)

Üyemiz flifresini kullanarak sisteme girifl yapar. Hesap durumu bölümünden ödeme ekran›na geçer. Ödeme yapaca¤› kredi kart›n›n bankas›n› seçer. Kart bilgilerini ilgili bölümlere yazar ödeme yapaca¤› tutar›, "Tutar" bölümüne yazd›ktan sonra taksit seçenekleri aç›lacakt›r.

Taksitlendirme yap›labilecek banka kredi kartlar›;

a- Garanti Bankas› Kredi Kart›

b- Finansbank Kredi Kart›

c- Akbank Kredi Kart›

d- ‹flbankas› Kredi Kart›

e- Vak›flar Bankas› Kredi Kart›

f- Yap› Kredi Bankas› Kredi Kart›

2- ODA MERKEZ‹NDEN ÖDEME

Odam›zdan nakit veya Kredi Kart› ile ödeme yap›labilir.

Taksitlendirme yap›labilecek banka kredi kartlar›

a- Garanti Bankas› Kredi Kart›

b- Fortisbank Kredi kart›

c- Akbank Kredi Kart›

d- ‹flbankas› Kredi Kart›

e- Vak›flar Bankas› Kredi Kart›

f- Yap› Kredi Bankas› Kredi Kart›

g- Halkbankas› Kredi Kart›

(Not: Bonus, World, Maxsimum ve Advantage kart özelli¤i olan tüm banka kredi kart- lar›n› kapsar)

3- BANKA ARACILI⁄I ‹LE ÖDEME

Ödeme yapabilece¤iniz Banka fiubelerine Odam›z sitesinden ulaflabilirsiniz.

www.istanbulsmmmodasi.org.tr/üyelik ifllemleri

http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=2481

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

(13)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

Mesleki Uyum E¤itimi Özel SMMM S›nav›

(Lise ve Lise Seviyesine Kadar Ö¤renime Sahip Olanlar)

(14)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Mesleki Uyum E¤itimi Özel SMMM S›nav›

(Önlisans Seviyesinde Ö¤renime Sahip Olanlar)

(15)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

Mesleki Uyum E¤itimi Özel SMMM S›nav›

(Lisans ve Daha Üst Seviyede Ö¤renime Sahip Olanlar)

(16)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

SERBEST MUHASEBEC‹L‹K,

SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K VE YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K KANUNUNDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDA KANUN

26 Temmuz 2008 Tarih Say›: 26948

Kanun No: 5786 Kabul Tarihi: 10/7/2008

MADDE 1 – 1/6/1989 tarihli ve 3568 say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanununun ad› “Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu” olarak, Kanunda geçen “Maliye ve Güm- rük Bakanl›¤›” ibareleri “Maliye Bakanl›¤›”, “Maliye ve Gümrük Bakan›” ibareleri ise

“Maliye Bakan›” olarak de¤ifltirilmifl ve Kanunun 1 inci maddesinin birinci f›kras›n›n so- nuna afla¤›daki cümle eklenmifltir.

“Birli¤in k›sa ad› TÜRMOB’dur.”

MADDE 19 – 3568 say›l› Kanunun 1 inci maddesinde yer alan ""Serbest Muhasebecilik",

“Serbest Muhasebeci” ….. ibareleri madde metinlerinden ç›kar›lm›flt›r.

GEÇ‹C‹ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce; (25.07.2008) ser- best muhasebeci unvan›n› alm›fl olanlar ile serbest muhasebecilik staj›na devam eden- lerden baflar›l› olanlar; alt› ay› geçmemek üzere, TÜRMOB taraf›ndan verilen mesleki uyum e¤itimine kat›larak bu e¤itimi tamamlad›klar› tarihten itibaren befl y›l içinde yap›- lacak özel serbest muhasebeci mali müflavirlik s›navlar›na befl defa girebilirler. Bu s›nav- larda baflar›l› olanlar, serbest muhasebeci mali müflavir unvan›n› almaya hak kazan›rlar.

Mesleki uyum e¤itiminin konular› ve ücreti ile yap›lacak özel s›nav›n usul ve esaslar›

Maliye Bakanl›¤› ile TÜRMOB taraf›ndan müfltereken belirlenir.

Söz konusu s›navlarda baflar›l› olamayanlar veya s›nava kat›lmayanlar ise sadece serbest muhasebeci unvan› ile çal›flabilirler, “serbest muhasebeci mali müflavir” unvan›n› kulla- namazlar. Bunlar, 2 nci maddenin (A) f›kras›n›n (b) ve (c) bentlerinde belirtilen iflleri ya- pamazlar, 45 inci maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda olup, meslek mensupla- r›na iliflkin düzenlemelere tabi tutulurlar. Ayr›ca, bunlar›n yapacaklar› ifl ve ifllemler kar- fl›l›¤›nda alacaklar› ücretler 46 nc› maddeye göre tespit edilmeye devam edilir.

Bu madde uyar›nca serbest muhasebeci mali müflavir unvan›n› almaya hak kazananlar›n;

a) Yeminli mali müflavirlik s›nav›na kat›labilmeleri için 9 uncu maddede belirtilen flartlara,

(17)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

Özel SMMM S›nav›’na Girecekler ‹çin

Mesleki Uyum E¤itimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav› Uygulama Rehberi

Sirküler 1

I. Mesleki Uyum E¤itimi ile Özel SMMM S›nav› Kat›l›mc›lar›

1. Serbest Muhasebeci unvanl› meslek mensuplar›;

a. Lise ve lise seviyesine kadar ö¤renime sahip olanlar, b. Ön Lisans seviyesinde ö¤renime sahip olanlar, c. Lisans ve daha üst seviyede ö¤renime sahip olanlar,

(Ön lisans veya lisans e¤itiminin, 3568 Say›l› Kanun’un 5/A-a Maddesi’nde belirtilen dallarda al›nm›fl olmas› gereklidir.)

(Ön lisans ve ya lisans e¤itimini, bu dallardan farkl› bir dalda alm›fl meslek mensuplar›; “Mesleki Uyum E¤itimi” için lise ve lise seviyesine kadar ö¤renime sahip kabul edilir.)

2. Staj›n› tamamlay›p, Staj Ara Dönem ve Bitirme De¤erlendirmelerinde baflar›l›

olan Serbest Muhasebeci adaylar›;

a. Lise seviyesinde ö¤renime sahip olanlar, b. Ön lisans seviyesinde ö¤renime sahip olanlar,

3. Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav›’na devam eden ya da daha önce kat›lm›fl Serbest Muhasebecilerden, Mesleki Uyum E¤itimi ve Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav›’na kat›lmak isteyenlerdir.

II. Mesleki Uyum E¤itimi ve Özel SMMM S›nav› Konular›

1. Muhasebe ve Denetim;

a. Muhasebe, b. Denetim,

2. Hukuk; (Ticaret Hukuku, ‹fl Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku) 3. Vergi Hukuku;

4. Meslek Hukuku, Mesleki De¤erler ve Etik;

III. Mesleki Uyum E¤itimi

Mesleki Uyum E¤itimi; II. Madde de belirtilen konularda, teorik ve pratik e¤itim çal›fl- malar›n› içerir.

(18)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Teorik e¤itim, Mesleki Uyum E¤itimi’nin ilk aflamas›d›r. Uzaktan e¤itim yöntemiyle, mer- kezi olarak TESMER taraf›ndan yürütülür.

Pratik e¤itim, teorik e¤itimin tamamlanmas›ndan sonraki ikinci aflamad›r. Odalarda, yüz yüze e¤itim yöntemiyle gerçeklefltirilir.

a. Teorik E¤itime Baflvuru

• Mesleki Uyum E¤itimi’ne, bu rehberin I. Maddesi’nde belirtilen kat›l›mc›lar baflvuruda bulunabilir.

• Baflvuru, e¤itim ve s›nav tarihleri bu rehbere ekli takvimde (Ek: 1) belirtilmifltir.

• Baflvuru öncesinde; “Mesleki Uyum E¤itimi Kat›l›m Bedeli” ve

“Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav› Kat›l›m Bedeli”

afla¤›daki banka hesaplar›na yat›r›lm›fl olmal›d›r.

Kat›l›m bedellerinin yat›r›laca¤› banka hesaplar›, masrafs›z kampanya hesaplar›d›r.

Bu hesaplara para yat›rma ifllemi;

- ‹fl Bankas› flubelerinde,

- Kat›l›mc›n›n, ad› soyad› ve T.C. Kimlik Numaras› belirtilerek, yap›labilecektir.

Masrafs›z kampanya hesaplar›nda bankalar›n uygulamalar› gere¤i; ‹nternet bankac›l›¤›

ile yap›lan havale, EFT, vb. aktar›mlar, geçerli ifllem olarak kabul edilmemektedir.

Mesleki Uyum E¤itimi ‹çin Banka Hesap Bilgisi

Türkiye ‹fl Bankas› Dikmen/Ankara fib. 4248 - 0686 924 No’lu TESMER Hesab›

Mesleki Uyum E¤itimi kat›l›m bedeli;

• Lise ve lise seviyesine kadar ö¤renime sahip olanlar için 200 TL,

• Ön Lisans seviyesinde ö¤renime sahip olanlar için 150 TL,

• Lisans veya üstü seviyede ö¤renime sahip olanlar için 100 TL’ d›r.

Özel SMMM S›nav› ‹çin Banka Hesap Bilgisi

Türkiye ‹fl Bankas› Dikmen/Ankara fib. 4248 - 0686 938 No’lu TESMER Hesab›

• Özel SMMM S›nav› Kat›l›m bedeli,

tüm konulardan ilk defa s›nava kat›lacaklar için 400 TL’d›r.

(19)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

• Baflvuru; http://uyumegitimi.turmob.org.tr/ adresli portal›n, “E¤itim Baflvurusu”

bölümünden online olarak yap›l›r.

• Online e¤itim baflvurusu yap›l›rken;

• T.C. Kimlik Numaras›,

• Ruhsat Numaras›,

• Mesleki Uyum E¤itimi Kat›l›m Bedeli dekontu,

• Özel SMMM S›nav› Kat›l›m Bedeli dekontu, haz›r bulundurulmal›d›r.

• Online e¤itim baflvurusu s›ras›nda; üye kütük bilgilerinin yer ald›¤› portaldaki bilgilerle, meslek mensubunun portala girmek istedi¤i bilgilerin uyumsuzlu¤u (ö¤renim durumu, vb.) ya da kay›t bulunamamas› gibi nedenlerle, e¤itim kayd›n›n yap›lamamas› halinde “TÜRMOB Sicil-Ruhsat Birimi” ile görüflülür.

Bilgilerin düzenlenmesi için gerekli belgeler ibraz edilir. Bilgilerin düzenlenmesinden sonra, online e¤itim baflvurusu yap›l›r.

(TÜRMOB Sicil-Ruhsat Servisi Tel : 90 312 232 50 60/105) (TÜRMOB Sicil-Ruhsat Servisi Faks : 90 312 232 50 73)

• 5786 Say›l› Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i 26.07.2008 tarihinden önce Serbest Muhasebeci unvan›n› almaya hak kazanm›fl ancak ruhsatlar›n› almam›fl veya Geçici ‹zin Belgesi alm›fl olanlar ruhsatlar›n› alarak e¤itim baflvurusu yaparlar.

• 5786 Say›l› Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Serbest Muhasebeci unvan›n› almaya hak kazanm›fl ancak ruhsatlar›n› almam›fl olanlar, “Serbest Muhasebeci Unvan›n› Almaya Hak Kazand›klar›na ‹liflkin Yaz›ya” istinaden e¤itim baflvurusu yaparlar.

• 5786 Say›l› Kanun’un yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra Serbest Muhasebeci unvan›n› almaya hak kazanm›fl ancak ruhsat almam›fl olanlar, “Serbest Muhasebeci Unvan›n› Almaya Hak Kazand›klar›na ‹liflkin Yaz›ya istinaden”

e¤itim baflvurusu yaparlar.

Bu durumdaki kat›l›mc›lar›n, online e¤itim baflvurusu s›ras›nda; portaldaki bilgilerle, ka- t›l›mc›n›n portala girmek istedi¤i bilgilerin uyumsuzlu¤u (ö¤renim durumu, vb.) ya da kay›t bulunamamas› gibi nedenlerle, e¤itim kayd›n›n yap›lamamas› halinde “TESMER Ö¤renci ‹flleri Birimi” ile görüflülür.

Bilgilerin düzenlenmesi için gerekli belgeler ibraz edilir. Bilgilerin düzenlenmesinden sonra, online e¤itim baflvurusu yap›l›r.

(TESMER Ö¤renci ‹flleri Birimi Tel : 90 312 444 60 60/1101-1102-1103-1104)

(20)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

• Portalda online e¤itim kayd›n› gerçeklefltiren kat›l›mc›lar, portal üzerinden;

e¤itim kayd›n›n yap›ld›¤›na iliflkin olarak “Teorik E¤itim Baflvuru Belgesi”ni (Ek: 2) ve ba¤l› olduklar› odaya onaylatacaklar› “Borçsuzluk Belgesi”ni (Ek: 3) al›rlar.

• Portalda e¤itim kayd›n› yapm›fl kat›l›mc›lar›n, odaya verece¤i belgeler;

• Online e¤itim baflvurusu yap›ld›¤›na iliflkin olarak portaldan al›nacak “Teorik E¤itim Baflvuru Belgesi”,

• Kat›l›mc›n›n portaldan ç›kt› alarak, kay›tl› oldu¤u SMMM Odas›’na onaylataca¤›

“Borçsuzluk Belgesi”,

• “Mesleki Uyum E¤itimi Kat›l›m Bedeli”nin, ilgili banka hesab›na yat›r›ld›¤›n›

gösterir banka dekontu,

• Özel SMMM S›nav› Kat›l›m Bedeli”nin, ilgili banka hesab›na yat›r›ld›¤›n›

gösterir banka dekontu,

• Odalar, teorik e¤itime baflvuran her kat›l›mc› için bir dosya açar. E¤itim süreci ve s›nav baflvurusu tamamlan›ncaya kadar oluflacak tüm belgeler bu dosyaya eklenir.

b. Teorik E¤itim

• “Mesleki Uyum E¤itimi”nin ilk aflamas›n› oluflturan, teorik e¤itim; internette oluflturulan http://uyumegitimi.turmob.org.tr/ adresli portal üzerinden uzaktan e¤itim yöntemiyle yürütülür.

• Uzaktan e¤itimde konular ve bu konular›n e¤itim kat›l›mc›s› taraf›ndan izlenece¤i süreler V. Madde de belirtilmifltir.

• E¤itimi V. Maddede belirtilen sürelerde izlemeyenler ya da tamamlamayanlar, baflar›s›z kabul edilir. Bu durumda olanlar; sonraki e¤itim dönemlerinde kat›l›m bedelini ödeyerek yeniden baflvuruda bulunabilirler.

• Teorik e¤itimde ö¤renme ve baflar›n›n ölçülmesi için, her bir e¤itim konusu sonunda, interaktif yöntemle “ara de¤erlendirmeler” yap›l›r.

• Uzaktan e¤itim süresini tamamlayarak, ara de¤erlendirmelerde baflar›l› olan kat›l›mc›lar, portal üzerinden, “Teorik E¤itim Tamamlama Belgesi” (Ek: 4) al›r.

• Teorik e¤itimi tamamlayan kat›l›mc›lar›n odaya verece¤i belge;

(21)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

c. Pratik E¤itim

• “Mesleki Uyum E¤itimi”nin ikinci aflamas›n› oluflturan, pratik e¤itim;

• Teorik E¤itimin tamamlanmas›n› takiben,

• Ba¤l› olunan SMMM Odalar›’nda,

• Yüz yüze e¤itim yöntemiyle,

• TÜRMOB taraf›ndan haz›rlanacak e¤itim materyali üzerinden, yürütülür.

• E¤itim Materyali; kat›l›mc›lara teslim edilmek üzere, TESMER taraf›ndan set fleklinde odalara gönderilir.

• E¤itim Materyali’nin, kat›l›mc›ya tesliminde;

• Kat›l›mc› için oda da aç›lm›fl dosyada, e¤itim ve s›nav kat›l›m bedellerine iliflkin dekontlar›n mevcudiyeti teyit edilir,

• TESMER taraf›ndan haz›rlanm›fl “Teslim Listesi” kat›l›mc›ya imzalat›l›r,

• Odalar, portal üzerinden teorik e¤itimi tamamlayanlara iliflkin bilgileri alarak;

pratik e¤itime kat›lacaklar›n devam ve çal›flma program›n› belirler. Pratik e¤itim dönemini ve tarihlerini kat›l›mc›ya bildirir.

• Pratik e¤itimi V. Maddede belirtilen sürelerde izlemeyenler ya da tamamlama- yanlar, baflar›s›z kabul edilir. Bu durumda olanlar; sonraki e¤itim dönemlerinde e¤itim ücretini ödeyerek yeniden baflvuruda bulunabilirler.

IV. Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›

• Odalar da, her bir pratik e¤itim konusu sonunda; Mesleki Uyum E¤itimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Yöner- gesi’nin 5. Maddesinde belirtilen de¤erlendirmeler; yap›l›r.

• De¤erlendirmeler, 100 Puan üzerinden notland›r›l›r.

• De¤erlendirmelerde al›nan notlar dikkate al›narak “Mesleki Uyum E¤itimi De¤erlendirme Notu” verilir ve bu not, “Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›”nda (Ek: 5) yer al›r.

• Pratik e¤itimi tamamlayan kat›l›mc›lar; oda da aç›lan dosyalar›na konulmak üzere Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›’n›n bir ç›kt›s›n› portaldan al›rlar. Sertifikalar›n oluflturulabilmesi için kat›l›mc› foto¤raflar› önceden, portala yüklenmifltir. Portal da, foto¤raf› olmayan kat›l›mc›lar; foto¤raflar›n›, portal›n ilgili bölümüne kay›t ederek, ç›kt› alabilirler.

• “Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›”n›n asl›, TÜRMOB taraf›n- dan haz›rlanarak, kat›l›mc›lara teslim edilmek üzere odalara gönderilir.

(22)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

V. Mesleki Uyum E¤itiminin Süresi Mesleki Uyum E¤itiminin süresi;

• Lise ve daha alt ö¤renime sahip serbest muhasebeciler için; üç haftas› teorik, üç haftas› pratik e¤itim konular›n› içermek üzere alt› hafta,

• ‹ki y›ll›k yüksek okul mezunu serbest muhasebeciler için; iki haftas› teorik, iki haftas› pratik e¤itim konular›n› içermek üzere dört hafta,

• Dört y›ll›k yüksek ö¤renim kurumu mezunu serbest muhasebeciler için; bir haftas› teorik, bir haftas› pratik e¤itim konular›n› içermek üzere iki hafta olmak üzere uygulan›r.

VI. Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav›

a. Baflvuru

• S›nava, e¤itim sürecini tamamlayarak “Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas›” alm›fl, bu rehberin I. Maddesi’nde belirtilen kat›l›mc›lar baflvuruda bulunabilir.

• Adaylar ilk kez kat›lacaklar› s›navda, tüm derslerden s›nava girmek zorundad›r.

Sonraki dönemlerde, her bir ders için ayr› baflvuru yapabilirler.

• Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav›na halen devam eden veya daha önce s›nava kat›larak, süre ya da s›nav haklar›n› tamamlay›p baflar›s›z olan Serbest Muhasebeciler; Mesleki Uyum E¤itimi’nin tüm konular›n› tamamlayarak Özel SMMM S›nav›na kat›labilirler. Bu durumda olanlar, “Mesleki Uyum E¤itimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Yönergesi”nin Geçici 2. Maddesi uyar›nca, daha önce SMMM S›navlar›nda bafla- r›l› olduklar› konulardan muaf tutulurlar. Bu durumda olanlar, s›nava ilk giriflte baflar›s›z olduklar› derslerin tamam› için baflvuru yaparlar.

• Portal üzerinden s›nav baflvurusunun yap›labilmesi için; “Özel SMMM S›nav›

Kat›l›m Bedeli” ilgili banka hesab›na yat›r›lm›fl olmal›d›r.

• S›nav kat›l›m bedeli; her kat›l›m için ders bafl›na 100 TL’ d›r.

Özel SMMM S›nav› ‹çin Banka Hesap Bilgisi

Türkiye ‹fl Bankas› Dikmen/Ankara fib. 4248 - 0686 938 No’lu TESMER Hesab›

(23)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

SMMM S›nav› Baflvuru Formu”nu (Ek: 6), Özel SMMM S›nav› Girifl Belgesi’ni portal üzerinden al›rlar.

• S›nava kat›lmayanlar›n, yat›rm›fl olduklar› s›nav kat›l›m bedeli iade ve mahsup edilmez, s›nav belgeleri geri verilmez.

• S›nava ilk defa girecek kat›l›mc›lar, afla¤›daki belgeleri; ba¤l› olduklar› odada aç›lm›fl dosyaya konmak üzere teslim ederler.

• Özel SMMM S›nav› Baflvurusunda kat›l›mc›lar›n odaya verece¤i belgeler;

• Özel SMMM S›nav› Baflvuru Formu,

• Nüfus Cüzdan› Fotokopisi,

• Resmi kurumlara verilmek üzere al›nm›fl adli sicil belgesi, (Ek: 7) (adli sicil kayd› olanlarda, kayda iliflkin mahkeme karar› fotokopisi)

• Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas› Portal Ç›kt›s›.

• Odalar; kat›l›mc›lara iliflkin oluflan dosyalar›, belirlenecek süre içerisinde TESMER’e gönderirler. Afla¤›da, nihai içeri¤i belirtilen bu dosyalarda eksiklik bulunmas› halinde; eksiklik tespit edilen e¤itim kat›l›mc›lar›, Özel SMMM S›na- v›’na al›nmazlar.

Mesleki Uyum E¤itimi ve Özel SMMM S›nav› Kat›l›mc› Dosyas› Nihai ‹çeri¤i

• Özel SMMM S›nav› Baflvuru Formu,

• Nüfus Cüzdan› fotokopisi,

• Resmi kurumlara verilmek üzere al›nm›fl adli sicil belgesi,

(adli sicil kayd› olanlarda, kayda iliflkin mahkeme karar› fotokopisi)

• Teorik E¤itim Baflvuru Belgesi,

• Mesleki Uyum E¤itimi kat›l›m bedeli banka dekontu,

• Özel SMMM S›nav› banka dekontu,

• Portaldan ç›kt› al›narak odaya onaylat›lm›fl, Oda Borçsuzluk Belgesi,

• Teorik E¤itim Tamamlama Belgesi,

• Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas› portal ç›kt›s›ndan, oluflur.

b. S›navlar›n Yap›lmas›

• Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav› klasik, yaz›l› biçimde gerçeklefltirilir.

• S›nav; 5 ayr› oturumda yap›l›r.

(24)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

1. Muhasebe;

2. Denetim;

3. Hukuk; (Ticaret Hukuku, ‹fl Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku) 4. Vergi Hukuku;

5. Meslek Hukuku, Mesleki De¤erler ve Etik;

• S›navlar, duyurulan saatlerde bafllar ve biter.

• S›navlar afla¤›da belirtilen illerde yap›l›r.

• Ankara

• ‹stanbul

• ‹zmir

• Kat›l›mc›lar, ba¤l› olduklar› SMMM Odas› için belirlenmifl illerde s›nava girerler.

• S›nav listeleri portalda yay›nlan›r.

• Kat›l›mc›lar s›nava portaldan alacaklar› “Özel SMMM S›nav› Girifl Belgesi”

(Ek: 8) ile girerler.

• S›nav listelerinde yer almayanlar ve Özel SMMM S›nav› Girifl Belgesi olmayanlar s›nava giremezler.

c. S›navlar›n De¤erlendirilmesi

• S›nav›nda baflar›l› olmak için her konudan 100 tam not üzerinden en az 50 almak flart›yla, s›nav›n tüm konular›n›n notlar› toplan›r ve aritmetik ortalamas›

al›n›r. S›navda al›nan notlar›n aritmetik ortalamas› s›nav baflar› notunu gösterir.

• Mesleki Uyum E¤itimi De¤erlendirme Notu, s›nav baflar› notu birlikte de¤erlendirilir ve genel baflar› notu elde edilir.

• Genel baflar› notunun en az 60 olmas› gerekir.

• Genel baflar› notunun hesaplanmas›nda, s›nav baflar› notunun % 65’ i, Mesleki Uyum E¤itimi de¤erlendirmelerinde al›nan notun % 35’ i dikkate al›n›r.

• S›nav sonuçlar›, s›nav›n bitiminden itibaren en geç iki ay içinde Odalarda ilan tahtas›na as›lmak suretiyle ilan edilir ve internet üzerinden duyurulur.

d. S›navlar›n Yap›lma Zaman›

S›navlar; Mesleki Uyum E¤itiminin tamamland›¤› tarihten sonra bafllamak üze-

(25)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

e. S›nava Girifl Hakk›

S›nava, her bir ders konusundan en fazla 5 kez s›nava girilir. Adaylar ilk kez kat›lacak- lar› s›navda tüm derslerden s›nava girmek zorundad›r. Sonraki dönemlerde her bir ders için ayr› baflvuru yap›labilir.

f. S›nava Kat›l›m Süresi

S›nava kat›lan adaylar; 5 y›ll›k s›nav süresini aflamazlar. Bu süreyi hiçbir mazeret uzat- maz.

g. S›nav Sonuçlar›na ‹tiraz

‹tirazlar; sonuçlar›n Odalarda ilan tarihinden itibaren, 15 gün içerisinde, TÜRMOB’un http://uyumegitimi.turmob.org.tr/ adresli portal› üzerinden, online olarak yap›l›r.

‹tirazlar, en geç 30 gün içinde incelenip karara ba¤lan›r ve sonuç itiraz edene yaz›l› ola- rak bildirilir.

Ekler : A

Baflvuru, E¤itim ve S›nav Takvimi (Ek: 1)

Teorik E¤itim Baflvuru Belgesi (Ek: 2)

Borçsuzluk Belgesi ( ba¤l› olunan SMMM Odas›’ndan al›nacak ) (Ek: 3)

Teorik E¤itim Tamamlama Belgesi (Ek: 4)

Mesleki Uyum E¤itimi Tamamlama Sertifikas› (Ek: 5)

Özel SMMM S›nav› Baflvuru Formu (Ek: 6)

Resmi kurumlara verilmek üzere al›nm›fl adli sicil belgesi (Ek: 7)

Özel SMMM S›nav› Girifl Belgesi (Ek: 8)

B

Örnek olarak haz›rlanm›fl, “Mesleki Uyum E¤itimi ve Özel SMMM S›nav› Kat›l›mc› Dos- yas›” Muhasebeci Mali Müflavirlik S›navlar›n›n, usul ve esaslar›n› belirlemektir.

(26)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Mesleki Uyum E¤itimi ve Özel Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik S›nav›

E¤itim ve S›nav Takvimi

EK 1

(27)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

(28)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

(29)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

(30)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

(31)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

(32)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

(33)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

(34)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

(35)

MESLEK‹ ETK‹NL‹KLER

(36)

YILI ODA FAAL‹YET RAPORU

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :