Katı Atık Sorunu Evsel katı atıkların ve zararlı atık kapsamına girmeyen arıtma çamurları katı atık depo alanlarında depolanabilir. Ancak bu amaçla inşa edilen depolara insan ve çevre sağlığını korumak amacıyla;

11  Download (0)

Tam metin

(1)

Katı Atık Sorunu

Evsel katı atıkların ve zararlı atık kapsamına girmeyen arıtma çamurları katı atık depo alanlarında depolanabilir.

Ancak bu amaçla inşa edilen depolara

insan ve çevre sağlığını korumak

(2)

• Sıvıların ve sıvı atıkların

• Hastane ve klinik atıkların

• Radyoaktif atıkların

• Suyu alınmamış arıtma çamurlarının

• Hayvan kadavralarının

• Diğer bazı tehlikeli atık sınıfına giren katı atıkların depolanması sakıncalı kabul

edilmiş ve yasaklanmıştır.

(3)

c) Yakma: Kompost yapımına uygun olmayan ve başka bir amaçla

değerlendirilmeyen atıklar, yakılarak yok edilmelidir. Yakma işlemi yerleşim

alanlarından uzak ve yakma işlemi için özel olarak ayrılmış bir yerde, özellikle

ağaçlardan uzak ve canlılara zarar

vermeyecek bir alanda yapılmalıdır.

(4)

d) Kompost yapımı: Katı atık sorununun çözümündeki en akılcı yol çöpleri, yabancı maddeleri olabildiğince ayıklandıktan

sonra, belli yığınlar halinde, yeterli nem ve havalandırma ile fermente ederek,

çürüyerek gübreye dönüştürmek, geriye kalan ve kompost yapımında

kullanılmayacak olan cam, teneke gibi kalıntıları ise tekrar sanayiye geri

kazandırmaktadır.

(5)

e) Hastane ve benzeri kuruluşlarda katı

atıklar için alınacak özel önlemler: Hastane ve benzeri kuruluşlarda, diğer kuruluşlardan ve kentsel yaşamdan ileri gelen çöplere benzer katı atıklar dışında farklı özelliklere sahip, patojen

mikroorganizma içeren maddeler, organ

parçaları, şırınga vs. gibi tıbbi atıklar da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, tıbbi atıkların ev

çöplerine benzer şekilde katı atıklarla

karıştırılmaması, onlarla bir arada toplanıp

taşınmaması, özel bir şekilde işlem görmesi

gerekmektedir.

(6)

Son yıllarda bütün dünyada “Katı Atık Yönetimi”

çalışmaları çerçevesinde ortaya konulan yaklaşım;

• Üretilen atık miktarının azaltılması

• Tekrar kullanılabilir ürünlerin seçilmesi

• Üretilen atıkların geri kazanımı

• Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf

edilmesi şeklinde özetlenebilir.

(7)

ÇEVRE SORUNLARINA KÜRE VE ÜLKE ÖLÇEĞİNDE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Stockholm konferansı

Birleşmiş Milletler “İnsan ve Çevre” konferansı 1972 yılında Stockholm’de yapılmış ve çevre korumada uluslararası işbirliğine yönelik 26 madde benimsenmiştir. Bu maddelerden ilki

“İnsan onuruna yaraşır sağlıklı bir çevrede özgür, eşitlik içinde yeterli yaşam koşullarına sahip

olmak insanoğlunun temel hakkıdır. İnsan, içinde yaşadığı çevreyi hem şimdiki hem de gelecekteki kuşaklar için korumak ve geliştirmekle

yükümlüdür.” şeklindedir.

(8)

• Konferans sonunda yayınlanan “İnsan ve Çevresi Deklarasyonu” doğrultusunda,

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP-

United Nations Environmental Program)

kurulmuş ve Konferans’ın başlama tarihi

olan 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak

kabul edilmiştir.

(9)

Ortak Geleceğimiz ve Sürdürülebilir Kalkınma Kavramları

Özellikle 1980’li yılların ikinci yarısında Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) çevre

konularına ilişkin çalışmaları, giderek artan uluslararası bir etki yaratmıştır. UNEP,

protokoller ve sözleşmeler ile doğa koruma

çalışmalarını geliştirme yolunda önemli adımlar

atılmıştır. Ancak, gerçekleştirilen çalışmaların,

hedeflenen sonuçlara ulaşmadaki yetersizliği

1987 yılında yayınlanan Bruntlant Raporu’nda

(Ortak Geleceğimiz Raporu olarak ta bilinen) ele

(10)

Rio Konferansı

Bruntlant Raporunda ortaya atılan gerçekler Birleşmiş Milletlerin desteğini almış ve küresel sorunlara küresel çözüm arayışı yaklaşımı ile uluslararası bir konferans hazırlığına girilmiştir.

1972 yılında Stockholm’de dünyanın ilk çevre konferansı olarak düzenlenmiş olan “Birleşmiş Milletler İnsan ve

Çevre Konferansı”ndan 20 yıl sonra, ikinci büyük küresel konferans olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma

Konferansı (UNCED) “3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde

gerçekleştirilmiştir. Konferansa, 178 ülkeden 12000

delege katılmış olup, ülkeleri hükümet ya da devlet

(11)

Konferans sonucunda ortaya çıkan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

• RIO DEKLERASYONU

GÜNDEM 21

• BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ

• İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :