Arkivreglemente för Region Norrbotten Dnr 04124-2018

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-10-31 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-504 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Stefan Granlund

Arkivreglemente för Region Norrbotten

Dnr 04124-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att arkivreglemente för Region Norrbotten fastställs

Sammanfattning

I och med dagens konstant föränderliga förutsättningar gällande framställ- ning och arkivering av allmänna handlingar bedömdes det befintliga arkiv- reglementet vara i behov av revidering. I arbetet med revideringen har tyngdpunkten lagts vid att framtidssäkra hanteringen av allmänna handlingar och till att bidra med en hållbar och rättssäker offentlighetsstruktur i Region Norrbotten.

I revideringen har bland annat gamla benämningar och hänvisningar till icke gällande lagstiftning plockats bort. Arkivreglementet har därtill förkortats, förtydligats och anpassats för moderna förutsättningar.

Ärendet

Revideringen för med sig att regionarkivariens uppdrag blir mer omfattande med konsekvensen att regiondirektörens delegering till regionarkivarien måste förtydligas. Det nya arkivreglementet innebär också att en översyn behöver göras av befintliga till arkivreglementet relaterade anvisningar.

För verksamheterna kommer det att innebära att s.k. arkivansvariga och ar- kivredogörare måste utses, och att tillsynstillfällen kommer genomföras med viss regelbundenhet.

Det reviderade arkivreglementet kravställer också att en systematisk arkiv- förteckning med arkivbeskrivning upprättas. Detta innebär att en region- övergripande dokumenthanteringsplan med grund i en gemensam verksam- hetsbaserad klassificeringsstruktur måste arbetas fram i samråd med verk- samheterna.

Bilagor:

Arkivreglemente för Region Norrbotten Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör Divisionschef Service

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :