7103 Sayılı Kanunun Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

Tam metin

(1)

PwC Türkiye

Sosyal Güvenlik Bülteni

Tarih: 30.03.2018 Sayı: 2018/13 www.pwc.com.tr

7103 Sayılı Kanunun Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

Özet

27.03.2018 tarihli, 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi

Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sosyal güvenlik mevzuatında aşağıdaki düzenlemeler

yapılmıştır.

- Asgari Ücret Desteği uygulamasına 2018 Ocak-Eylül döneminde de devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

- Geçmiş dönemlerde yararlanılmayan sigorta prim teşviklerinden; bundan sonra geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere yararlanılması veya değiştirilmesi, ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar

yaralanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanabilme ve değiştirilebilme imkanı getirilmiştir.

- İstihdamın teşvik edilmesi amacı ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 19. Madde ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim desteği, Geçici 20.

Madde ile 2018 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim ve ücret desteği ve Geçici 21. Madde ile bu maddelerle getirilen prim desteğine ilave olarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi desteği sağlanacaktır.

- 5510 sayılı Kanun’a eklenen, Ek 16. Madde ile vakıflar tarafından kurulan

yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri sosyal güvenlik prim teşviklerinden faydalanabilecektir.

- Eksik gün nedenleri ile bu nedenlerinin APHB ve MPHB’nde bildirilmesinin yeterli sayılması, ispatlayıcı belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumunca istenilmesi halinde ibrazı kolaylığı getirilmiştir.

- Konut kapıcılarının sigortalılık bildirimleri kolaylaştırılarak ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar da olduğu gibi Ek-9. Madde Kapsamına alınmıştır.

- Yetim aylığı almaya hak kazananlara 4-a kapsamında sigortalı olmaları halinde de aylık bağlanacaktır.

- 10/06/2003 ila 13/05/2014 tarihleri arasında İş Kazasında hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına istihdam imkanı getirilmiştir.

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan prim teşviki ve destekleri ile diğer sosyal sigorta düzenlemeleri özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

1.Prim Teşvik, Destek ve İndirimlerinde Geçmişe Dönük Yararlanma İmkanı Getirilmiştir.

7103 sayılı Kanunun 70 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci madde ile:

(2)

Maddenin birinci fıkrası ile, öncelikle geçmiş dönemlerde sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere,

yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla, geçmişe dönük yararlanma açısından en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere bundan sonra da sürekli olarak devam edecek bir düzeltme imkanı getirilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası ile ise, bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan

işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere ve en son bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilme veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilme olanağı getirilmiştir. Bu madde 01.04.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğinden yürürlük tarihini takip eden aybaşı olan 01.05.2018 tarihinden itibaren bir ay içinde yani 01.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar işverenlerin bu imkandan yararlanmak için Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

Bir defaya mahsus olmak üzere geçmişe dönük talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı (2019) başından başlayarak üç yıl içinde ödenecektir. Ödeme, öncelikle bu Kanunun 88 inci maddesinin on dört ve on altıncı fıkralarına göre muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan, sonrasında ise ilgili kanunlar uyarınca yapılandırma veya taksitlendirme de dâhil olmak üzere müeccel haldeki prim ve her türlü borçlarından mahsup yoluyla gerçekleştirilecektir. Ancak, üç yıl sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırılma veya taksitlendirilme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilecektir. Kuruma borcu bulunmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacaktır.

Geçmişe dönük prim teşvik, destek ve indirimleri ile ilgili görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar da üçüncü fıkra hükümlerine göre mahsup veya iade edilecek olup, mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek yargılama giderleri idare üzerinde bırakılıp vekâlet ücretinin de dörtte birine hükmedilecektir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan kanun yolu başvurularından da vazgeçilmiş sayılacaktır.

2.2018 yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması

7103 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 75. Madde ile istihdamın desteklenmesi amacıyla, 2018 Ocak-Eylül dönemlerinde de Asgari Ücret Desteği uygulaması devam ettirilmektedir.

a) Destek tutarı:

5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ye hizmet belgelerinde veya muhtasar ye prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında aynı aya ilişkin verilen aylık prim ye hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

(3)

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bakanlar Kurulu, belirlenecek prime esas günlük kazancı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ye Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için ayrıca tespit edilebilecektir.

b) Diğer hususlar:

SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece alınan destekten yararlanabilecektir.

Ayrıca, destekten yararlanabilmek için;

-Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

-Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödenmesi,

-Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırıldığına dair herhangi bir tespitin olmaması, gerekmektedir.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgarî ücretin iki katından az

olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında, belirlenecek günlük kazanç iki kat olarak ve 2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

3.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 19. Madde İle Getirilen Yeni Prim Desteği

7103 sayılı Kanunun 42. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 19.

Madde ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında işe alınan sigortalılar için sosyal güvenlik prim desteği sağlanmıştır.

a) Prim Desteğinden yararlanma şartları:

1. Sigortalılar yönünden

-İşe alınacak sigortalının İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

-Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet

beyannamelerinde 4/a ve 4/c sigortalı kapsamında on günden fazla bildirilmemesi, -İsteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında sigortalı olmaması,

gerekmektedir.

2. İşverenler yönünden

-Sigortalının 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

-İşe alınan sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki

(4)

sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

-Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

-Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödenmesi,

-SGK’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

-Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırıldığına dair herhangi bir tespitin olmaması, gerekmektedir.

b) Destek Süresi:

Destek, 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak, bu süre işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Sosyal Güvenlik Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olacaktır.

c) Destek Tutarı:

-İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının günlük prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

-İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında destekten yararlanılacaktır.

d) Destek kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar:

-Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

-Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar,

desteğin kapsamı dışındadır.

e) Diğer hususlar:

SGK’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece alınan destekten yararlanabilecektir

1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, ilk defa sigortalı bildiriminde bulundukları ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim beyannamesinden itibaren destek kapsamında belirtilmiş olan süre kadar destekten faydalanabilecektir.

Destekten faydalanmakta iken, işten ayrılan sigortalıların destekten faydalanabilecek şekilde başka bir işyerinde işe girmeleri durumunda, hak kazandıkları destek süresinden arta kalan süre kadar destekten yararlanmaya devam edilecektir.

(5)

Bilişim sektöründe Destekten yararlanacak işyerlerini, NACE REV.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen iş kolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici 19. Madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı kanunun 89ncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca, Geçici 19. madde teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

4.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenmesi Planlanan Geçici 20. Madde İle Getirilen Yeni Prim Desteği

7103 sayılı Kanunun 43. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 20.

Madde ile işletmelere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sosyal güvenlik prim ve ücret desteği sağlanması planlanmaktadır.

Söz konusu destek, imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektöre ait 1-3 sigortalı çalıştıran işyerlerini kapsamaktadır.

a) Destekten yararlanma şartları:

1. Sigortalılar yönünden

-İşe alınacak sigortalının İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması, -İmalat sektörüne ilişkin ustalık belgesinin olması,

-Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması,

-1/1/2018 tarihi itibariyle işe alınan sigortalının, işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde on günden fazla 4/a ve 4/c sigortalı kapsamında bildirilmemesi,

-İsteğe bağlı sigortalılık hariç 4-b kapsamında sigortalı olmamaları, gerekmektedir.

2. İşverenler yönünden

-İşyerinin imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri olması,

-2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasının 1 ila 3 arasında olması,

-Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, -Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırıldığına dair herhangi bir tespitin olmaması gerekmektedir.

b) Destek Süresi:

Destek, 2018 yılının Ocak- Aralık ayı/döneminde uygulanacaktır.

c) Destek Tutarı:

2017 yılında işyerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak kaydıyla, destek kapsamına giren sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacaktır.

Ayrıca, 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, sigortalının destek sağlanan aya

(6)

ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak ücret tutarınca işverene destek sağlanacaktır.

Prim ve ücret desteğinden sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır.

d) Destek kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar:

Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma

hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar, Destek kapsamı dışındadır.

e) Diğer hususlar:

SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan Destekten yararlanabilecektir.

1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri söz konusu Destekten faydalanamayacaktır.

Destekten en fazla 2 sigortalı için faydalanılacaktır. Destekten faydalanabilecek azami sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Destekten faydalanmakta iken, işten ayrılan sigortalılar, tekrardan destekten faydalanabilecek şekilde başka bir işyerinde işe girmeleri durumunda, 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçememek üzere destekten faydalanabilecektir.

İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten

yararlanılanamayacaktır.

Ancak, Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemeyecektir.

Geçici 19. Madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı kanunun 89ncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca, destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi, teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır.

5.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenen Geçici 21. Madde İle Getirilen Yeni Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Desteği

7103 sayılı Kanunun 43. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 21.

Madde ile yeni prim desteklerine ilaveten işverenlere “gelir vergisi ve damga vergisi” desteği de sağlanmaktadır.

6/9

(7)

a) Destek Süresi:

Destek, Geçici 19. Madde Kapsamında, 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak, bu süre işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İş- Kur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanmaktadır.

Geçici 20. Madde Kapsamında ise, GV ve DV desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar uygulanacaktır.

b) Destek Tutarı:

Geçici 19. ve Geçici 20. Maddeler kapsamında işe alınmış olan sigortalıların, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve

ödenmeyecektir.

c) Destek kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar:

Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar, destek kapsamı dışındadır.

d) Diğer hususlar:

Destekten faydalanmakta iken, işten ayrılan sigortalılar, tekrardan Destekten faydalanabilecek şekilde başka bir işyerinde işe girmeleri durumunda, hak kazandıkları destek süresinden arta kalan süre kadar destekten tekrar faydalanabilmektedir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı desteğinden yararlananlar diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli Gelir Vergisi Stopajı desteğinden yararlanamayacaktır.

Geçici 19. Maddesi kapsamında, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri, ilk defa sigortalı bildiriminde bulundukları ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim beyannamesinden itibaren destek kapsamında belirtilmiş olan süre kadar destekten faydalanabilmektedir.

6.Vakıf Üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri Ve SGK’nın Sağlık Hizmeti Satın Aldığı Özel Sektör İşyerlerinin Teşvik, Destek Ve İndirimlerden Yararlanmaları

7103 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen 16 ncı madde ile:

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarının, okul aile birliklerinin, 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre SGK’nun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerlerinin; 5510, 4447, 4857, 5746, 5225, 3294 ve 2828 sayılı Kanun ve diğer

kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanması sağlanmış, ayrıca geçmiş dönemlerde yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak

yararlandıkları kabul edilmiştir.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ve okul aile birlikleri, ek 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanamayacak ve yararlanılmış olan söz konusu teşvik, destek ve

(8)

indirimleri değiştiremeyeceklerdir.

7.Yetim Aylığı Alanların Çalışmaları Halinde Kesilmiş Olan Aylıklarının Tekrar Bağlanması

7103 sayılı Kanunun 66. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması başlıklı 34. Maddesinde değişiklik yapılmış ve söz konusu Kanuna Geçici 74. Maddesi eklenmiştir.

Söz konusu değişiklik ile yetim aylığı almaya hak kazanmış olan çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenimim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların 4-a kapsamında sigortalı olacak şekilde çalışmaları durumunda aylıkları bağlanabilecek, kesilmiş aylıkları ise yazılı talepleri üzerine ödenmeye devam olunacak, ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

8. Eksik Günleri Kanıtlayıcı Belgelere İlişkin Düzenleme

7103 sayılı Kanunun 67. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları başlıklı 86. Maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik uyarınca, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilmesi yeterli sayılmakta.

Ancak, bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumunca istenilmesine rağmen bir ay içinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin eksik olması halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Sosyal Güvenlik

Kurumunca re’sen düzenlenmesi ve muhteviyatı primlerin de bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunması kararlaştırılmıştır.

9. Konut Kapıcılarının Sigortalılığı

7103 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile: yeni işe alınan konut kapıcıları ile ilgili sigortalı işe giriş bildiriminin ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar da olduğu gibi Kurumca hazırlanacak olan belgeyle ve çalışmaya başladıkları ayın sonuna kadar yapılabilmesi kolaylığı getirilmiştir.

10. 10/06/2003 ila 13/05/2014 Tarihleri Arasında İş Kazasında Hayatını Kaybeden Madencilerin Yakınlarına İstihdam İmkanı

7103 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun geçici 66 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile: 10/6/2003 (dâhil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesi imkanı sağlanmıştır.

İstihdam edilecek kişilerin Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılır ve işçi kadrosu bulunmaması halinde atama teklifi yapılması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşta sürekli işçi kadrosu ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İstihdam edilecek kişilerin tespiti, bu kişilerde aranacak şartlar ve istihdama ilişkin diğer hususlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken tespit edilmektedir.

11. Yürürlük Tarihleri

7103 sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen maddelerinden:

-69 uncu ve 70 inci maddeleri yayımını izleyen aybaşında,

-42 nci, 43 üncü, 44 üncü ve 73 üncü maddeleri 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

-Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girmektedir.

8/9

(9)

Söz konusu Kanun metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

7103 sayılı Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Arayın

Bu duyuru hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar Celal Özcan

Ortak, YMM Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

bilgitay.yasar@tr.pwc.com celal.ozcan@tr.pwc.com

© 2018 PwC Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ifadesi, PwC ağını veya PwC ağının üyesi olan bağımsız ve farklı tüzel kişiliklerden oluşan PwC Türkiye’yi ifade etmektedir. Daha detaylı bilgi için www.pwc.com/structure adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu içerik sadece genel bilgi verme amacı taşır ve profesyonel danışmanlardan alınacak hizmetin yerine geçmez.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :