2, 3 ve 4. SINIFLAR

Download (0)

Full text

(1)
(2)

SINAV NO.SINAV TARİHİTÜRKÇEMATEMATİKHAYAT BİLGİSİİNGİLİZCE

SORU SAYISI 1

14 - 18 EKİM 2019

- Sözlük sırası - Metnin konusu - Metinle ilgili soruları cevaplama - Zıt ve eş anlamlı kelimeler - Noktalama işaretleri - Konuşma kuralları - Kelime ve anlamı - Anlamlı ve kurallı cümleler - Büyük harflerin kullanıldığı yerler - Başlık

- Nesne sayıları - Onluk birlik - Nesne sayısını tahmin etme - Basamak değeri - Ritmik sayma - Örüntü oluşturma

- Fiziksel özelliklerim ve yapa- bildiklerim - Bireysel farklılıklarımız - Ders programım ve araç ge- reçlerim - Sınıf ile ilgili konularda karar alma - Okulum ve yakın çevrem

- Words

40 SÜRE 60 dk. 2

25 - 29 KASIM 2019

- Kelime ve anlamı - Noktalama işaretleri - Soru eki mi - Konu görsel ilişkisi - Dinleme ve izleme kuralları - Olayların oluş sırası

- Sayıları karşılaştırma ve sıra- lama - En yakın onluk - Toplama işlemi (eldesiz - el- deli) - Çıkarma işlemi (onluk bozma- dan - onluk bozarak) - Zihinden çıkarma - Verilmeyen toplananı bulma - Toplamı tahmin etme

- Okul kaynakları ve eşyaları - Sınıfta, okulda grup etkinlikleri - Okulda iletişim - Oyun kuralları - Okulda tutumlu olma - Yakın akrabalar

- Words - Friends

SORU SAYISI 40 SÜRE 60 dk. 3

6 - 10 OCAK 2020

- Soru cümlesi yazma - Kısa metinler - Noktalama işaretleri

- Zihinden toplama - Toplama işlemi problemleri - Farkı tahmin etme - Toplama ve çıkarma arasın- daki ilişki - Matematiksel ifadelerde eşit- lik kavramı - Toplama - çıkarma problemle- ri

- Akrabalık ilişkileri - Yaşadığım evin adresi - Evdeki görev ve sorumluluklar - Aile içinde birlikte karar alma - Kaynakları tasarruflu kullan- ma - Çevredeki kişilere yardım etme - Plan yapma - İstek ve ihtiyaçlarım

- Words - Friends - In the Classroom - Numbers

SORU SAYISI 40 SÜRE 60 dk. Not: Her sınavda önceki sınavlarda belirtilen kazanımlara ait sorulara da yer verilecektir.

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

ATA YAYINCILIK

(3)

SINAV TARİHİTÜRKÇEMATEMATİKHAYAT BİLGİSİİNGİLİZCESORU SAYISI

24 - 28 ŞUBA

T 2020

- Metinle ilgili soruları cevaplama - Noktalama işaretleri - Görsel okuma - Metin türleri - Yazım kuralları

- Sıvı ölçme - Sıvı ölçme problemleri - Geometrik şekilleri sınıflandırma - Yapı oluşturma - Geometrik cisimler - Geometrik cisimlerin biçimsel özellik- leri - Uzamsal ilişkiler (yer, yön ve hareket belirtme) - Simetri - Geometrik örüntüler - Çarpma işlemi (toplama ve çarpma arasındaki ilişki)

- Sağlıklı büyüme - Dengeli beslenme - Yemekte görgü kuralları - Sağlık için temizliğin önemi - Sağlıkla ilgili kurumlar ve meslekler - Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketme - Mevsimine göre giyinme - Ulaşım türleri ve araçları - Ulaşımda güvenlik kuralları

- Words - Friends - In the Classroom - Numbers - Colours

50 SÜRE 70 dk. 30 MART 3 NİSAN 2020

- Metinle ilgili soruları cevaplama - Noktalama işaretleri - Yönerge yazma - Şekil, sembol ve işaretlerin anlamı - Görsel yorumlama - Yazım kuralları

- Çarpma işlemi - Çarpma işlemi problemleri - Bölme işlemi (gruplama ve paylaştır- ma)

- Trafikte yardımcı olma - Acil durum kurumları - Teknolojik araç ve gereçleri güvenli kullanım - Güvenli oyun alanları - Harita ve küre üzerinde yer gösterme - Türk bayrağı ve İstiklâl Mar- şı’mız - Atatürk’ün çocukluğu

- Words - Friends - In the Classroom - Numbers - Colours - At the Playground - Body Parts

SORU SAYISI 50 SÜRE 70 dk.

11 - 15 MAYIS 2020

- Metinle ilgili soruları cevaplama - Noktalama işaretleri - Form doldurma - Yazım kuralları

- Bölme işlemi - Kesirler (bütün, yarım - çeyrek) - Zaman ölçme (tam - yarım ve çeyrek saat) - Zaman ölçü birimleri arasındaki ilişki - Paralarımız (kuruş - lira) - Paralarımızla ilgili problemler - Veri toplama ve değerlendirme - Veri toplama - sınıflandırma, tablo ve grafik oluşturma

- Millî bayramlarımız - Dinî bayramlarımız - Çevremizdeki kültürel miras ögeleri - Farklı kültürler - Çevremizdeki üretim faali- yetleri - Çevremizdeki canlıların ya- şama şartları - Bitki yetiştirme, hayvan bes- leme - Doğal unsurların etkileri - Geri dönüşüm - Doğa olayları

- Words - Friends - In the Classroom - Numbers - Colours - At the Playground - Body Parts - Pets

SORU SAYISI 50 SÜRE 70 dk. navda önceki sınavlarda belirtilen kazanımlara ait sorulara da yer verilecektir.

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

ATA YAYINCILIK

(4)

SINAV NOSINAV TARİHİTÜRKÇEMATEMATİKFEN BİLİMLERİHAYAT BİLGİSİİNGİLİZCE

SORU SAYISI 1

14 - 18 EKİM 2019

- Kelime anlamı - Ana duygu - Ana fikir - Konu - Hikâye unsurları - Olayların oluş sırası - Eş ve zıt anlamlı kelimeler - Cümle oluşturma - Metinle ilgili sorular

- Üç basamaklı doğal sayılar - Basamak değeri - Yuvarlama - Karşılaştırma - Ritmik sayma - Sayı örüntüleri - Tek ve çift sayılar - Romen rakamları

- Dünya’nın şekli - Dünya’nın katmanları - Dünya’nın yapısı - Duyu organları ve görevleri (göz, kulak, burun)

- Kendimi tanıyorum - Davranışlarımız hepi- mizi etkiler - Arkadaşlarımdan etki- lenirim - Arkadaşım ol - Kroki çiziyoruz - Okuldaki sosyal etkin- likler

- Greeting

70 SÜRE 80 dk. 2

25 - 29 KASIM 2019

- Başlık - Metin türleri - Eş ve zıt anlamlı kelimeler - Cümle tamamlama - Noktalama işaretleri - Görsel okuma

- Eldeli ve eldesiz toplama - Toplananların yer değiştirmesi - Çıkarma işlemi - Zihinden çıkarma - Toplamı tahmin etme - Zihinden toplama - Verilmeyen toplananı bulma - Toplama problemleri - Çıkarma işleminde tahmin

- Duyu organları ve görevleri - Varlıkların hareket özellikleri - Cisimleri hareket ettirme ve durdurma

- Hep birlikte - İstek ve ihtiyaçları ifa- de etme - Özenli kullanalım - Mesleğim - Bir zamanlar çocuktu - Komşu olalım

- Greeting - My Family

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk. 3

6 - 10 OCAK 2020

- Metinle ilgili soru yazma - Eş sesli kelimeler - Şiir ve bölümleri - Büyük harflerin kullanıldığı yerler - Deyim - Atasözü - Noktalama işaretleri

- Toplama ve çıkarma problemleri - Grafik ve tablo - Çarpmanın kat anlamı - Çarpım tablosu - Çarpma işlemi - 10 ve 100 ile çarpma

- Hareketli cisimlerin tehlike- leri - Maddeyi niteleyen özellikler

- Evimiz nerede? - Evdeki işler - Teknoloji - Evimizde tasarruf - Planlı olalım - Harcamalarım

- Greeting - My Family - People l Love - Feelings

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk.

Not: Her sınavda önceki sınavlarda belirtilen kazanımlara ait s

orulara da yer verilecektir.

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

ATA YAYINCILIK

(5)

SINAV TARİHİTÜRKÇEMATEMATİKFEN BİLİMLERİHAYAT BİLGİSİİNGİLİZCE

SORU SAYISI

24 - 28 ŞUBA

T 2020

- Yönergeler - Noktalama işaretleri - Beden dili - Metin türleri

- Azalan, artan, çarpan ilişkisi - Çarpma problemleri - Bölme işlemi - 10 ile bölme - Bölme terimleri arasındaki ilişki - Bölme problemleri - Parça bütün ilişkisi - Birim kesirler

- Maddenin hâlleri - Işığın görmedeki rolü - Işık kaynakları - Çevremizdeki sesler

- Kişisel bakım - Bilinçli tüketici - Sağlıklı beslenme - Temizlik - Trafik işaret ve levhaları - Trafik kuralları - Kazalara dikkat

- Greeting - My Family - People l Love - Feelings - Toys and Games

70 SÜRE 80 dk. 30 MART 3 NİSAN 2020

- Noktalama işaretleri - Yabandillerden dilimize giren sözcükler - Kısa metinler - Okuma, dinleme konuşma ku- ralları

- Bir çokluğun birim kesir kadarı- nı bulma - Saatler - Zaman ölçüleri arasındaki ilişki - Zaman problemleri - Paralarımız - Tartma

- Sesin işitmedeki rolü - Çevremizdeki varlıklar - Ben ve çevrem

- Acil durumlar - Hayır diyelim - Güvenliğim - Güvenli oyun - Yönetim birimleri - Cumhuriyetin ge- tirdikleri

- Greeting - My Family - People l Love - Feelings - Toys and Games - My House - In My City

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk.

11 - 15 MAYIS 2020

- Form doldurma - Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler - Yazılı yönergeler - Tablo ve grafikle ilgili sorular

- Tartma problemleri - Geometrik cisimler - Geometrik şekiller - Geometrik örüntüler - Geometride temel kavramlar - Uzamsal ilişkiler - Standart olmayan ölçme araç- ları - Metre - santimetre ilişkisi - Cetvelle uzunluk çizme

- Doğal ve yapay çevre - Çevrenin önemi ve korunması - Elektrikli araç gereçler - Elektrik kaynakları

- Gezdik gördük - Ülkem için çalış- malıyım - Ortak kullanım alanları - Birlikte güçlüyüz - Yeni ülke, yeni ar- kadaş - Büyük lider Ata- türk - Ülkemize hizmet edenler - Bitki ve hayvanlar - Meyve - sebze ye- tiştirme

- Greeting - My Family - People l Love - Feelings - Toys and Games - My House - In My City - Transportation

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk. orulara da yer verilecektir.

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

ATA YAYINCILIK

(6)

SINAV NOSINAV TARİHİTÜRKÇEMATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SORU SAYISI 1

14 - 18 EKİM 2019

- Sözcükte anlam (eş anlam) - Cümlede anlam - Metnin anlamı ve yapısı - Metin türleri - Noktalama işaretleri (nokta, virgül)

- 4, 5 ve 6 basamaklı do- ğal sayılar - Yüzer ve biner sayma - Bölük ve basamaklar - Çözümleme - Basamak değeri - Yuvarlama - Sıralama - Sayı örüntüleri - Toplama işlemi

- Yer kabuğunun yapısı - Dünya’mızın hare- ketleri

- Kimlik bilgisi - Kronoloji - Hoşlandıklarım, yapabildiklerim - Onun yerinde ol- sam - Farklılıklara say-

- Classroom Rules

- Günlük konuşmalarda dinî ifadeler - Tekbir ve salavat

70 SÜRE 80 dk. 2

25 - 29 KASIM 2019

- Sözcükte anlam (gerçek, mecaz an- lam, zıt anlam) - Cümlede anlam - Metnin anlamı ve yapısı - Noktalama işaretleri (üç nokta, soru işareti)

- Çıkarma işlemi - Zihinden çıkarma - Toplamı tahmin etme - Zihinden toplama - Toplama problemleri - Çıkarma işleminde so- nucu tahmin etme - Toplama ve çıkarma problemleri

- Besinler ve özellik- leri - Besin içerikleri - Su ve mineraller - Besinlerin tazeliği ve doğallığı - Dengeli beslenme

- Ailemin tarihi - Millî kültür öge- lerimiz - Geçmişten gü-

nümüze çocuk oyunları

- Millî Mücadele

- Classroom Rules

- Nationality

- Dilek ve dualarda geçen dinî ifadeler - Sübhaneke dua - İslam’ın inanç esasları

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk. 3

6 - 10 OCAK 2020

- Sözcükte anlam (terim anlam) - Cümlede anlam - Metnin anlamı ve yapısı - Metin türleri - Noktalama işaretleri (ünlem işareti) - Yazım kuralları (kurum, yer adla- rının ve özel adların yazımı, de ve ki’nin yazımı)

- Çarpma işlemi - Zihinden çarpma - Çapımı tahmin etme - Çarpma problemleri - Bölme işlemi - Zihinden bölme - Bölümü tahmin etme - Çarpma ve bölme ara- sındaki ilişki - Bölme problemleri - İfadelerin eşitlik durumu

- Alkol ve sigaranın zararları - Kuvvetin etkileri - Mıknatıslar

- Yönler - Yer tarifi - Çevremizde neler var?

- Hava durumu - Yaşadığımız yer - Doğal afetler

- Classroom Rules

- Nationality - Cartoon Characters - Free Time

- İslam’ın şartları - Kur’an-ı Kerim

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk. Not: Her sınavda önceki sınavlarda belirtilen kazanımlara ait sorulara da yer verilecektir.

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

ATA YAYINCILIK

(7)

SINAV TARİHİTÜRKÇEMATEMATİKFEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLERİNGİLİZCEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SORU SAYISI

24 - 28 ŞUBA

T 2020

- Sözcükte anlam (eş sesli keli- meler) - Cümlede anlam - Metnin anlamı ve yapısı - Metin türleri - Noktalama işaretleri (iki nokta, kesme işareti, konuşma çizgisi) - Yazım kuralları (kitap, dergi, gezegen ve yıldız adlarının ya- zımı, sayıların yazımı, pekiştir- meli kelimeler)

- Kesir çeşitleri - Birim kesirleri karşılaştır- ma, sıralama - Bir çokluğun basit kesir kadarını bulma - Kesirleri karşılaştırma - Kesirlerle toplama ve çıkarma - Kesir problemleri - Zaman ölçme - Zaman ölçme problemleri - Sütun grafiği - Verilerin farklı gösterimi

- Maddeyi niteleyen özellikler - Maddenin ölçülebilir özellikleri - Maddenin hâlleri - Maddenin ısı etkisiy- le değişimi - Saf madde ve karı- şım

- Teknolojik ürünler - Geçmişten bugüne teknoloji - İcat çıkar - Zarar vermeden kullan

- Classroom Rules

- Nationality - Cartoon Characters - Free Time - My Day

- Amentü duası - Din güzel ahlaktır - İnsani ilişkilerintemeli: sevgi ve saygı

70 SÜRE 80 dk. 30 MART 3

NİSAN 2020

- Sözcükte anlam - Cümlede anlam - Metnin anlamı ve yapısı - Metin türleri - Noktalama işaretleri (eğik çizgi, tırnak işareti) - Yazım kuralları (kısaltmalar)

- Üçgen, kare ve dikdört- genin kenarları ve köşe- leri - Kare ve dikdörtgenin ke- nar özellikleri - Üçgenleri kenarlarına göre sınıflandırma - Küp - Yapı oluşturma

- Karışımların ayrılma- - Aydınlatma teknoloji- leri - Uygun aydınlatma - Işık kirliliği

- İstek ve ihtiyaçları- mız - Ekonomik faaliyet- ler - Bilinçli tüketici - Belgemizi alalım - Ayağını yorganına göre uzat

- Classroom Rules

- Nationality - Cartoon Characters - Free Time - My Day - Fun With Science - Jobs

- Fatiha suresi - Hz. Muhammed’in doğ- duğu çevre - Hz. Muhammed’in ailesi

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk.

11 - 15 MAYIS 2020

- Sözcükte anlam - Cümlede anlam - Metnin anlamı ve yapısı - Metin türleri - Noktalama işaretleri (kısa çizgi) - Yazım kuralları

- Açılar - Simetri - Uzunlukları ölçme - Uzunluk problemleri - Çevre uzunlukla - Çevre problemleri - Alan

- Geçmişten günümü- ze ses teknolojileri - Ses kirliliği - Bilinçli tüketici

- Tüketime evet, is- rafa hayır - Çocuk hakları - Sorumluluklarımız - Eğitsel ve sosyal etkinlikler - Özgürlük ve ba- ğımsızlık

- Classroom Rules

- Nationality - Cartoon Characters - Free Time - My Day - Fun With Science - Jobs - My Clothes

- Hz. Muhammed’in doğu- mu, çocukluk ve gençlik yılları - Hazreti Muhammed’in Mekke ve Medine yılları - Salli ve Barik duaları

SORU SAYISI 70 SÜRE 80 dk. orulara da yer verilecektir.

2019-2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME SINAVLARI KONU DAĞILIMI

ATA YAYINCILIK

(8)

Tarihler

1. Deneme Sınavı 14 - 18 Ekim 2019 2. Deneme Sınavı 25 - 29 Kasım 2019 3. Deneme Sınavı 6 - 10 Ocak 2020 4. Deneme Sınavı 24 - 28 Şubat 2020 5. Deneme Sınavı 30 Mart - 3 Nisan 2020 6. Deneme Sınavı 11 - 15 Mayıs 2020

2, 3 ve 4. SINIFLAR

SINAV TAKVİMİ

Figure

Updating...

References

Related subjects :