• Sonuç bulunamadı

Ayak ve Ayak bileği kinezyolojisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ayak ve Ayak bileği kinezyolojisi"

Copied!
18
0
0

Tam metin

(1)

Ayak ve Ayak bileği kinezyolojisi

Ayak ve ayak bileği

esneklik ve stabilitenin bir arada bulunduğu dinamik bir yapıdır.

Topuk vuruşu esnasında şok absorbe eden bir

yapı olarak hareket ederken, yerle temas

sırasında zeminin şekline

uyum sağlar.

(2)

Ayağın yerden kalkışı esnasında ise sert bir yapıya dönüşür.

Ayak vücut ağırlığını taşıdığı ve

çevreyle temas sağladığı için

zedelenme olasılığı yüksektir .

(3)

Ayak 7 tarsal, 5 metatars ve 14 falanks olmak üzere 26 kemik ve bu eklemin oluşturduğu 33 eklem ile komleks bir yapıya

sahiptir.

Ayak elastik bir kavis oluşturan yapıdır.Bu kavsin tepesini talus

oluşturur ve kalkaneusun tepesine oturur.

Talus ayağın bacakla olan

bağlantısını sağlar.Vücut

ağırlığını alıp ileten güç

ve sağlamlığa sahip bir

kemiktir.

(4)

Ayak kemiklerinden en büyüğü kalkaneustur.Vücut ağırlığının çoğunu talustan alıp yere iletir.

Küboid kemikler ayağın lateral yüzünde palpe edilir.

(5)

Navikular kemik ayağın medialinde çıkıntı olarak palpe edilir.

Ayağa arkadan bakıldığında kalkaneus gözlenmelidir.Kalkaneus

nötral pozisyonda yada hafif valgus pozisyonundadır.

(6)

Distal tibia ve fibulanın talus ile yaptığı bir eklemdir.Bu eklem yük verme esnasında kuvvetin ayağa iletimini sağlar.Bu kuvvet vücut ağırlığının on katına kadar ulaşabilir.

Dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon hareketleri bu eklemde gerçekleşir.

Malleollerin uçlarını birleştiren çizgi ayak bileği aksını oluşturur.

Talokrural (tibiotalar) eklem

(7)

Talus ve kalkaneusun arasındaki eklemdir.

Yük verme sırasında yaklaşık ağırlığın %50 si metatarslara,

%50 si topuklara biner.

Baş parmağın yük taşıması diğer parmaklara göre 2 kat daha fazladır

Subtalar Eklem

(8)

Ayak bileği bütün eksenlerde hareket yapabilir ancak en temel hareketi

horizonto-frontal düzlemdedir

Ayak eklemi yaklaşık 65 derece fleksiyon ve ekstansiyon yapar.

Normal yürüme sırasında yaklaşık 30ºlik hareket (10º dorsifleksiyon, 20º plantar fleksiyon) yeterlidir.

Ayak yaklaşık 35 derece inversiyon 20

derece eversiyon hareketine sahiptir.

(9)

Tarsometatarsal eklemlerde hareket minimaldir ancak hep birlikte ayağa bir miktar esneklik sağlar.

1. metatarsal eklem diğerlerine göre daha fazla açıda hareket yapar.

Metatorsofalengial eklemlerin abd ve add hareketleri

vardır.

(10)

Arka grup kaslar

M. Triseps sura (M. Gastroknemius, m. Plantaris ve m. Soleus), m.

Tibialis posterior, m. Fleksör digitorum longus ve m. Fleksör hallusis longus kaslarıdır.

M. Triseps sura kasları plantar fleksiyon yaptırırlar.

Soleus kası postür kası olarak rol alır.

AYAK BİLEĞİ VE AYAĞIN KASLARI

(11)

Tek bacak üzerinde durma sırasında soleusta vücut ağırlığının yarısı kadar kuvvet oluşmaktadır.

Parmak ucuna kalkma sırasında hem gastroknemius hem de soleus kasları kasılır.

Koşma, sıçrama sırasında gastroknemius kası ön

plandadır.

(12)

M. Tibialis posterior subtalar eklemin invertörü olmanın yanısıra ayak arkına dinamik destek sağlar.

Bu kasın paralizisinde ayak arkı çöker ve pes planus deformitesi gelişir.

M. Fleksör digitorum longus ve m. Fleksör hallusis longus kasları ayağın longitudinal arkını desteklerler ve yürümenin itme

fazında zemine kuvvet uygulamak için

kasılırlar.

(13)

Lateral grup kaslar

Peroneal kaslardır.

Ayağın evertörleridir.

Paralizisinde ayak bileği stabilitesi bozulur ve inversiyon

zedelenmeleri oluşur.

(14)

Ön grup kaslar

M. Tibialis anterior, m. Ekstensör hallusis longus, m. Ekstansör digitorum longus, m.

Peroneus tertius kaslarıdır.

Bu kasların paralizisinde düşük ayak gelişir.

(15)

Ayak arkları

1.Medial longitudinal ark 2.Lateral longitudinal ark 3.Transvers ark

Arkları, sitatik ligaman fasia desteği ve dinamik kas kontraksiyonu ile sağlanır.

Vücut ağırlığı arklar sayesinde ayağa dağıtılır.

(16)

Medial longitudinal ark

Kalkaneus, talus, naviküler, medial kuneiform ve ilk metatarsal kemiklerden oluşan bu ark, en uzun ve en yüksek arktır.

Lateral longitudinal ark

Kalkaneus, kuboid ve 5. metatarstan oluşur. Daha düşüktür.

Transvers ark

Orta tarsal ve tarsometatarsal alanlarda medialden laterale

doğru iç bükeydir.

(17)

Arklar ayağın gücüne stabilitesine, hareketliliğine ve esnekliğine katkıda bulunurlar.

Yük taşıma sırasında bu arklar şok absorbe eder ve yükün uygun dağılımını sağlarlar.

Arkların derinliğinin kaybolması pes planus

derinliğin fazla olması ise Pes Kavus olarak değerlendirilir.

Ayak iz değerlendirme çalışmaları ile belirlenebilir.

(18)

Ayakta durma sırasında ağırlık kalkaneus ve metatarsal başlara yarı yarıya dağıtılır.

Birinci metatars başına diğer dört metatars başından 2 kat daha fazla yük alır.

Ayağa binen yükler

Referanslar

Benzer Belgeler

In order to get scanning times, we performed a batch-scan operation covering all rows of C, after performing the SpGEMM operation on matrices A and B, and measure the time required

ORTHOLOC™ Kemik Vidalarının cihazın büyüklüğüne uygun kemik rekonstrüksiyonu, osteotomi, artrodez, eklem füzyonu, kırık tamiri ve kemik kırığı fiksasyonunda

Ayak bileği ön kemik sıkışma sendromu, ayak bileğinin önünde dikensi kemik çı- kıntı (osteofit) oluşumu, dorsifleksiyon kısıtlılığı ve ayak bileği önünde ağrı ile

TP tendon yetmezliğinin primer MRG bulguları, tenosinovit, tendinopati, kısmi veya tam kalınlık yırtıkları, naviküler insersiyon bölgesinden avülsiyon ve retinakulum

(A) Sagital planda elde olunan T1 a¤›rl›kl› MR görüntülerde normal tarsal sinüs talus ile kalkaneusun aras›nda laterale do¤ru uzanan ve içinde interossöz ligaman›n

Autogenous graft repair using semitendinous tendon for a chronic multifocal rupture of the extensor hallucis longus tendon: a case report.. Reconstruction of a chronic extensor

Tablo 33 Uygulanan cerrahi prosedürlerinin tek başına risk faktörü olarak insizyonel herni gelişimine göre dağılımının istatistiksel karşılaştırılması

omuzlarınızdan biraz daha geniş açın. Kollarınızı yanlara doğru uzatın. Sağ ayağınız dışa bakacak şekilde duruşunuzu ayarlayın. Sağ elinizi sağ kalçanıza koyun ve

 Sandalyeye oturup kalkmak için yaklaşık 80-100 derece, merdiven inmek için 30 derece, çıkmak için 60 derecelik açılara ihtiyaç duyar....  Yürüyüş için 35-40

The factors to which users attach the most importance were Trust for Idefix and the Quality of Information and Trust (combined) for ULAKBIM, indicating that for-profit web site

Evre II-IV arası sevi- yelerde kanıtlanmış orta dönem takip sonuçlarına dayanılarak, son evre eklem artrozu tedavisinde ayak bileği protezi genel olarak “B”

Yazarlar, ameliyat öncesinde torasik kifoz aç›s›n›n 20 derecenin üzerinde oldu¤u olgularda, bütün disk aral›klar›n›n konkav taraflar›n›n ve anterior

The parameters such as the breakthrough time, the exhausting time, the total amount of dye adsorbed in the column, the uptake capacity, the percentage of total dye

Çözümü zor osteoporotik kırıklar da dahil Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik plak ile posterolateralden fiksasyonu etkili bir yöntemdir..

Materyal ve Metod: Acil servise başvuran ayak bileği travma- sı olan 124 hasta Ottowa ayak bileği değerlendirme kriterleri- ne göre ve radyolojik olarak incelendi.. Hastalara

Diğer tarafta ise dorsal fleksiyon hareket kapasitesi (erkeklerde 21.2±2.3, bayanlarda 19.1±2.2) erkekler lehine anlamlı fazla bulunurken (p<0.05), plantar fleksiyon , inversiyon

Ayak bileği artrozu olmayan ve vertebra tümör cerra- hisi sonrası düşük ayak gelişen hastalarda ayak bileği- ne retrograd intramedüller çivi ile tibiotalokalkaneal

Kronik ayak bileği burkulması veya disfonksiyonu olan hastalar, genellikle denge, ilerleyici proprioseptif egzersizler ve fonksiyonel kuvvet

• Fonksiyonel açıdan menteşe tipi eklemdir ve frontal eksende ayak bileği ekleminde plantar ve dorsi fleksiyon

• Dequervain sendromu ;ekstansör pollicis brevis ve abd pollicis longus tenosinoviti.. • N.medianus lezyonu; maymun eli

Nasır basınç ve sürtünmenin olduğu her yerde; yani parmak üstlerinde, parmak aralarında, tırnak kenarlarında, tırnak yatağında, ayağın üst ve altında oluşur.. Tedavisi

[r]

Diz eklemi fleksiyon, internal rotasyon, eksternal rotasyon hareket genişlikleri; ayak bileği ekleminde ise dorsal fleksiyon, plantar fleksiyon, inversiyon ve eversiyon