ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

Tam metin

(1)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

Ortaklığın Unvanı / Ortakların Adı : GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ A.Ş.

Adresi : Etiler Mah. Adnan Menderes

Bulvarı Sargınlar İş Merkezi No:55/501 Kat:5 07010

Muratpaşa/ANTALYA

Telefon veFaks No : Tel: 0242 311 27 22 Fax: 0242 311 27 23 Ortaklığın yatırımcı / paysahipleri ile

Ilişkiler biriminin telefon ve faks nosu : Tel: 0242 311 27 22 Fax: 0242 311 27 23 Tarih : 26/02/2016

Konu : Aylık Bildirim

Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanlığı’ na

Açıklanacak Özel Durum / Durumlar : Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş.'nin Ocak 2016 dönemine ilişkin aylık bildirimi ek'te yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Ser:VIII, No:54 sayılı

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİ A.Ş.

Murat HOŞGÖR Onur Öztürk OTMANLI

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(2)

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş.

AYLIK BİLDİRİM OCAK 2015-OCAK 2016

a)Ürün bazında aylık üretim, satış ve stok miktar ve tutarları;

OCAK–2015 OCAK–2016

Miktar (Ton)

Tutar (TL)

Miktar (Ton)

Tutar (TL) PamukveViskon

İpliğiÜretimi - - - -

ÖrmeKumaş

Üretimi - - - -

PamukveViskon

İpliği Satışı - - - -

ÖrmeKumaşSatışı - - - -

Fason İplikGeliri - - - -

PamukTelefiSatışı - - - -

FasonÖrme

KumaşGeliri - - - -

Pamukİpliği Stoğu - -

Viskonİpliği Stoğu - -

ÖrmeKumaş

Stoğu - - - -

(3)

b)Aktifler üzerindeki ipotek, teminat, kefalet v.b. yükümlülüklerin tutarı;

OCAK 2015 İpotek/

Teminat/

İpotek Derecesi

Verildiği Yer

Verilme Sebebi

İpotek Tescil Tarihi

Tutarı(TL)

İpotek 1 Turklandbank KrediTeminatı 28.11.2012 40.000.000TL

İpotek 1 Turklandbank KrediTeminatı 24.01.2013 2.000.000TL

Teminat Mektubu

İzmirGümrük Müd.

Makineİthalatı 40.000TL

KefaletTutarı Kefil

Müşterek/Müteselsil

Lehine Kefalet Verilen

İlgili

Banka (TL) ABD

$ DEM/

EUR GimsanGedizİplikA.Ş. GessanGedizEt

ve SütSan.A.Ş.

Tekfen bankA.Ş.

40.000.- (1)

- -

TOPLAM 40.000.- - -

(1)GKS tutarı 40.000.-TL olan bu kefaletle ilgili kredi riski bakiyesi bulunmamaktadır.

OCAK 2016

İpotek/

Teminat/

İpotek Derecesi

Verildiği Yer

Verilme Sebebi

İpotek Tescil Tarihi

Tutarı(TL)

İpotek 1 Turklandbank KrediTeminatı 28.11.2012 40.000.000TL

İpotek 1 Turklandbank KrediTeminatı 24.01.2013 2.000.000TL

Teminat Mektubu

İzmirGümrük Müd.

Makineİthalatı 40.000TL

KefaletTutarı Kefil

Müşterek/Müteselsil

Lehine Kefalet Verilen

İlgili

Banka (TL) ABD

$ DEM/

EUR GimsanGedizİplikA.Ş. GessanGedizEt

ve SütSan.A.Ş.

Tekfen bankA.Ş.

40.000.- (1)

- -

TOPLAM 40.000.- - -

(1)GKS tutarı 40.000.-TL olan bu kefaletle ilgili kredi riski bakiyesi bulunmamaktadır.

(4)

c)İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari/ticari olmayan alacak ve borç tutarları;

OCAK 2015

Alacaklar Borçlar

Ticari Ticari

Olmayan

Ticari Ticari Olmayan BağlıOrtaklık

Gediz Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş. - 6.787 - -

Ortaklara Borçlar -

- - 72.944,69

.

OCAK 2016

Alacaklar Borçlar

Ticari TicariOlmayan Ticari Ticari Olmayan

BağlıOrtaklık

- - -

Gessan Gediz Et ve Süt San A.Ş

-

17.332,42

- -

Yapısan Yapı San. Tic A.Ş

-

5.691,14

- -

Gediz Konfeksiyon Tic.A.Ş

-

6.787

- -

Ortaklara Borçlar

- - -

447.406,15

d)Personel sayımızdaki değişmeler;

OCAK 2015 OCAK 2016

-Çalışan Sayısı 3 3

Toplam Personel Sayısı 3 3

(5)

e)Vadesi geldiği halde tahsiledilemeyen ticari/ticari olmayan alacak tutarları;

OCAK 2015 OCAK 2016

Alacaklar Alacaklar

(TL) (TL)

Ticari Ticari Olmayan

Ticari Ticari

Olmayan

Görpaş Gördes Grubu 40.000 - 40.000 -

Toptaş Tekstil 15.813 - 15.813 -

Altek A.Ş. 289.343 - 289.343 -

TSD A.Ş. 3.286 - 3.286 -

TSD A.Ş. 1.337.034 1.337.034

Gediz Gimsan Hold. A.Ş 1.519.529 1.519.529

Sungur Tekstil A.Ş. 64.157 64.157

Yektaş Tekstil A.Ş. 19.814

TOPLAM 432.413

(1)

2.856.563 412.599 (2)

2.856.563 (3)

(1) ARALIK 2014 tarihi itibariyle vadesinde tahsil edilemeyen 432.413.-TL.tutarındaki ticari alacakların tamamına Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ayrılmıştır.

(2) ARALIK 2015tarihi itibariyle vadesinde tahsil edilemeyen 412.599.-TL tutarındaki ticari alacakların tamamına Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ayrılmıştır.

(3) ARALIK 2015 tarihi itibariyle ticari nitelikte olmayan 2.856.563.-TL tutarındaki alacağımızın 2.849.777

lik tutarına Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı ayrılmıştır

(6)

Dava Konusu

Dava Açılma

Tarihi Davacı Taraf Davalı Taraf İlgili Mahkeme

ve Dosya No Talep Gelinen Aşama Bundan

Sonraki Süreç

Şirkete Etkileri (Mevcut

ve Muhteme

l)

AÇIKLAMA

İsdirdat ve menfi

tesbit

1.12.2003

Tekstiplik Sanayi ve Tic.A.Ş.

GİMSAN Gediz İplik

ve Mens.San.A.

Ş.

İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesi

2003/1021 Esas (İstanbul 32.Asliye

Ticaret Mahkemesi 2011/22 Esas) ( Yeni : İstanbul 10

Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/812 Esas )

Menfi Tesbit ve İstirdat

Ek Bilirkişi Raporu tarafımıza tebliğ edilmiş, rapora karşı beyanlarımız Mahkeme'ye sunulmuştur. Dava dosyası, İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kapatılması sebebiyle İstanbul 10 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/812 Esasına kaydedilmiştir. Bilirkişi raporu şirketimiz lehine sonuçlar içermekte olup mahkeme tarafından 13.04.2016 tarihine duruşma günü verilmiştir.

Duruşma Tarihi Mahkeme tarafından belirlenecektir.

183.400- EURO

Haciz 5.11.2004 Atlas Halıcılık

1- Tekstil San. Dış Tic.

A.Ş.

2- Gimsan Gediz İplik ve Mensucat

Sanayi A.Ş.

Kadıköy 5. İcra

Müd. 2003/8215 E Haciz

Takibe tarafımızdan itiraz edilmiş ve takip durdurulmuştur. Alacaklı taraf İstanbul 9.

Asliye Ticaret Mahkemesinde işbu alacağa ilişkin olarak, alacak davası açmıştır.

Alacak davası reddedilmiş, red kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İst.9.Tic.M.

2004/570 Esas sayılı alacak

davasının sonucuna göre işlem yapılacak.

Alacak

Davası 17.5.2004 Atlas Halıcılık

1- Gimsan Gediz İplik ve Mensucat

Sanayi A.Ş.

2- Tekstil San. Dış Tic.

A.Ş.

İstanbul 9. Asliye Tic.Mhk. 2004/570

E Yeni İst.33.Asliye

Tic.Mahkemesi 2011/26 Yeni Esas

Davanın 25.03.2014 tarihli celsesinde;

davanın, Şirketimiz yönünden reddine, Müflis Tekstil San. Dış Tic. A.Ş.

yönünden kabulüne karar verilmiştir.

Atlas Halıcılık A.Ş. tarafından karar temyiz edilmiştir. Temyize cevap dilekçesi sunulmuş olup dosya Yargıtay

incelemesindedir.

33.194,00

TL

(7)

İlmasız

Takip 23.08.2007 Mesut Gürakan

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Gediz Asliye Hukuk Mah.

2013/165 Esas ( Eski No: Gediz İş Mah. 2007/333 E.)

Vekalet ücreti alacağı

Ödeme emrine itiraz edilmiş ve itirazın iptali için Gediz İş Mah.de dava ikame edilmiştir. (Şirket aleyhine karar çıktı.

29.04.2010 Tarafımızca temyiz edildi) Yargıtay tarafından davayı bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesi ile Gediz İş Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir. Gediz İş Mahkemesi Yargıtay Bozma ilamına uyulması ile görevsizlik kararı vererek dosyanın talep halinde Gediz Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Dosya, davacının talebi ile Gediz Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/165 Esas sayısına kaydedilmiştir. Davanın 16.07.2013 günlü celsesinde Mahkeme tarafından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Mahkeme kararı temyiz edilmiştir. Dosya, Yargıtay tarafından eksik evrak nedeniyle Geri Çevrilmiştir.

Mahkeme kalemi tarafından eksiklikler tamamlanarak dosya yeniden Yargıtay'a gönderilmiştir.

. 33.040 TL BORCUN TAMAMI İTİRAZİ KAYITLA İCRA DOSYASINA ÖDENMİŞTİR.

İşçi Alacakl

arı

Havva Cangür

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Gediz İş Mah.

2011/224 Tazminat

Davanın 09.07.2013 tarihli celsesinde davacının davasının reddine karar verilmiştir.

1.000 TL

Haciz 5.4.2013 Evrensel Erdoğan

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

İstanbul 34.İcra Md.

2013 / 8674 Esas

İlam Vekalet ücreti Alacağı

İstanbul 11. Asliye Tcaret Mahkemesinin 2006/471 Esas 2009/104 karar sayılı ilam vekalet ücreti alacağının faiz ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir.

5.172 TL

İlamlı

Takip 12.12.2013

Gediz Eğitim ve Kültür

Vakfı

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Gediz İcra Md.

2013/1500 Esas Haciz

Şirketimiz aleyhine icra takibi

başlatılmıştır. Alacaklı tarafından alacağa ilişkin Şirketimiz adına kayıtlı

gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz tatbik edilmiştir. Dosya borcunun tamamı 12.02.2015 tarihinde ödenerek icra dosyası infaz edilmiştir.

9.217 TL

Alacak

Davası 12.12.2013

Gediz Eğitim ve Kültür

Vakfı

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Gediz Asliye Hukuk Mah.

2013/609 Esas

Alacak

Gimsan Mensupları Yardımlaşma Sandığının Gediz Eğitim ve Kültür Vakfına devredilmesi nedeniyle, Gimsan vakfının Şirketimizden alacaklı olduğu iddiasıyla açılan davadır. Davanın 03.02.2015 tarihli celsesinde reddine karar verilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmiş, davacı tarafından mahkeme ilamı temyiz edilmiş, temyize cevap dilekçemiz mahkemeye sunulmuştur.

Mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir.

20.000 TL

İlamsız

Takip 11.11.2013

Türk Telekomünikas

yon A.Ş.

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Kütahya 2.İcra Md.

2013/6420 Esas Haciz

Şirketimiz aleyhine 2744127260 konulu alacağa ilişkin icra takibi başlatılmıştır.

Dosya borcu tamamen ödenmiştir.

303 TL

(8)

Mirasın

Reddi 8.5.2014

1- Nuray

TAŞKIN 2- Fadime

KAYA 3- Cafer

TAŞKIN

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Gediz Asliye Hukuk Mah.

2014/223 E.

Mirasın Reddi

Şirketimize borçlu Mehmet Taşkın'ın mirasçıları tarafından açılan mirasın reddine dair davadır. Davanın 16.12.2014 tarihinde görülen celsesinde davacının davasının reddine karar verilmiştir. Karar, davacı tarafça temyiz edilmiş, temyize cevap dilekçemiz mahkemeye sunulmuştur. Mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir.

İlamsız

Takip

T.C. Gediz Belediye Başkanlığı

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Gediz İcra Md.

2013/832 Esas Haciz

Şirketimiz aleyhine, çevre temizlik vergisi, bina vergisi,taşınmaz kültür payı gibi alacaklara ilişkin icra takibi

başlatılmıştır. İcra takip dosyasına yapılan itiraz sebebiyle, itirazın iptali davası ikame etmiştir.Gediz Belediye Başkanlığı'na ilgili döneme ilişkin borçlarımız ödenmiştir.

20.134 TL

İtirazın

İptali 18.7.2014 T.C. Gediz Belediye Başkanlığı

GİMSAN Gediz İplik ve Mens.San.A.Ş.

Gediz Asliye Hukuk Mah.

2014/333 E.

İtirazın İptali

İtirazın iptali davasıdır. Davanın 04.12.2014 tarihinde görülen celsesinden davacının davasının reddine karar verilmiştir. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmiş, Karar davacı tarafça temyiz edilmiş, temyize cevap dilekçemiz mahkemeye sunulmuştur. Mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir.Gediz Belediye Başkanlığı'na ilgili döneme ilişkin borçlarımız ödenmiştir.

20.134 TL

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :