Samverkansorgan mellan landstinget och tandvårdsproducenterna

Tam metin

(1)

1(2)

Process Faktaägare Godkänd av Upprättad av

[Process] Ekonomi- och

planeringsavdelningen [GodkändAvQuickPart] Carola Fransson

Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version

Regler lgekpl-4-71 [Godkänt datum] 0.1

Samverkansorgan mellan landstinget och tandvårdsproducenterna

Sammansättning

Samverkansorganet ska bestå av sex ledamöter. Folktandvården och Privattandläkarföreningen i Norrbotten utser två ledamöter vardera.

Beställarchefen utser ordförande och ytterligare en ledamot som landstingets företrädare.

Uppgifter

Samverkansorganet ska vara ett organ för samverkan i tandvårdsfrågor.

Samverkansorganet ska bidra till att verksamhets- och kvalitetsuppföljning av verksamheten sker.

Frågor att hantera i planeringssamverkan kan även vara:

 Utbildning/fortbildning.

 Anordnande av praktikplatser.

 Gemensam information till allmänheten.

 Enhetlig remisshantering.

 Innehåll och omfattning av vårdavtal och samverkansavtal.

 Uppsökande tandvård.

 Nödvändig tandvård.

 Tandvård som en del i sjukdomsbehandling under begränsad tid.

 Kundvalsmodellen inom barntandvård.

Samverkan

Samverkan har rådgivande karaktär. Med samverkan avses möjlighet för varje part i organet att påverka innehållet i förslaget till beslutsunderlag.

Om samsyn inte kan uppnås i en fråga kan avvikande ställningstagande tillkänna ges genom särskilt yttrande till protokollet.

Sammanträden

Samverkansorganet sammankallas minst två gånger per år på landstingets initiativ.

Skriftlig kallelse tillsammans med föredragningslista och erforderliga handlingar ska skickas ut till ledamöterna senast en vecka före varje sammanträde.

Protokollen från sammanträdena ska justeras av ordförande och en ledamot från Privattandläkarföreningen. De justerade protokollen ska skickas till ledamöterna.

Om behov finns kan särskilda sakkunniga inkallas för att till exempel informera i vissa frågor.

(2)

2(2)

Process Faktaägare Godkänd av Upprättad av

[Process] Ekonomi- och

planeringsavdelningen [GodkändAvQuickPart] Carola Fransson

Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version

Regler lgekpl-4-71 [Godkänt datum] 0.1

Ersättning

De privata vårdgivarrepresentanterna har rätt till sammanträdesarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning enligt samma regler som gäller för landstingets förtroendevalda.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :