Revisionsrapport Vården för de mest sjuka äldre

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-02-27 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-588 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Revisionsrapport Vården för de mest sjuka äldre

Dnr 526-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder med anledning av revisionsrapporten samt att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat regionens vård för de mest sjuka äldre.

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om region- styrelsen säkerställt att vården för de mest sjuka äldre är tillgänglig och ändamålsenlig.

Granskningen visar att regionstyrelsen inte helt säkerställer att vården för de mest sjuka äldre är tillräcklig och ändamålsenlig.

Ärendet

Revisorernas sammanfattande bedömning är att Granskningen visar att reg- ionstyrelsen inte helt säkerställer att vården för de mest sjuka äldre är till- räcklig och ändamålsenlig. För att utveckla granskningsområdet lämnar revi- sorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen, att:

 Fortsatt arbeta för att förbättra omhändertagandet för de mest sjuka äldre. Särskilt i ordinärt boende vad gäller patienter med hemsjukvård där den bristfälliga läkartillgången påverkar negativt, liksom för patien- ter i hemmet utan hemsjukvård där det brister kring uppföljning och återbesök vad gäller bland annat kroniska sjukdomar.

 Utveckla och förbättra vården inom de områden där mångbesökare före- kommer frekvent.

 Intensifiera arbetet med att säkerställa att läkemedelsgenomgångar ge- nomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift samt de riktlinjer som är fastställda i regionen.

Bilagor:

Revisionsrapport ”Vården för de mest sjuka äldre”

Revisorernas skrivelse

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :