BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

96  Download (0)

Tam metin

(1)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

9 MALİ YILI

BÜTÇESİ

(2)

İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO

BÜTÇE KARARNAMESİ - -

MECLİS KARARI - -

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU - -

MECLİS KARARI KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ - -

ENCÜMEN KARARI - -

Ö)ET GİDER - GELİR - FİNANSMAN TABLOSU - 1

ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 3

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI B CETVELİ ÖRNEK - 33

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ÖRNEK - 39

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞINI GÖSTERİR C CETVELİ ÖRNEK - 41

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ ÖRNEK - 55

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜ)EYİNDE YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ÖRNEK - 57 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜ)EYİNDE YILI BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ÖRNEK - 59

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ ÖRNEK - 61

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ÖRNEK - 63

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER G CETVELİ ÖRNEK - 65 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR H CETVELİ ÖRNEK - 67

İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR K- CETVELİ ÖRNEK - 69

İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR K- CETVELİ ÖRNEK - 79 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR T- CETVELİ ÖRNEK - 81

MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR T- CETVELİ ÖRNEK - 83

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ÖRNEK - 85

FİNANSMAN PROGRAMI ÖRNEK - 87

Bursa Büyükşehir Belediyesi

(3)

ⅣIadde l― BURSA BOYOKsEHiR BELEDiYESi birimleri i9in(A)Odenek

Cetvelinde 2.300.000。 000-TL ё denek verilrnistir.

PIadde 2- BURSA BOYOKsEHiR BELEDiYESi but9esinin gelirleri(B)

GelirleHn Ekonornik SiniflandlllllasI Cetvelinde 2.550。 000。 000-TL olarak tahmin

edilllli§ tir.

Ⅳ Iadde 3… 2019 ylll CJider Biit9esinde yer alan ёdenek toplarnl;Gelir Biit9esinde tahrnin edilen geHr toplarnl ile Finansmanin Ekonornik Sinlflandlrllmasi Cetvelinde (Ornek-16)gё ste五 len -250。 000。 000¨ TL net flnansman ile denklik saЁ lanml§

tir.

Belediyenin yapacaEl tum bOr91anmalar Meclis Kararl ile yaplhr.

Madde 4-Gelir 9e,itlerinin yasal dayanaklarl(C)Cetvelinde gё sterilmistir.Yasal dayana言 l bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Ⅳ Iadde 5-(G)cetvelinde nitelik ve niceliЁ i gё Sterilen yatirim prdeleri(biiyiik

in§

aat, yapl ve onarirrl)dolaylSlyla Belediye Baskanl birden 9ok ylllarl kapsayan

taahhtitlerle ilgili sё zlesme yapmaya yetkilidir.Bunlar dl§ inda``gelecek ylllarl kapsayan taahhiitlere giri§ ilmesi" 5393 say11l Belediyc Kanunu'nun 67. maddesi gerettinCe

Btiytik§ ehir Belediyc Meclisi'nin izninc batthdlr.

Ⅳ Iadde 6‐ 6245 saylll Harclrah Kanunu'nun 8. maddesi gerettinCe lllemur ve hizmetH olmayanlarm yurt i9i ve yurtdl,l gezi ve gё revlerinde veHlecek giinlik yevmiyc ve yol giderle五 ,ba言 11(H)CetVelinde gё sterilen rniktarlar iizerinden ё denecektir.

Madde 7‐ Belediye Biit9esi'ne a§ attlda beHrtilen cetveHer eklenmistir.

1-)Bit9C Karamamesi,

2-)Odenek cetveli(A)(Ornek-14),

3-)Gelirlcrin Ekonomik Sinlfland111llasl(B)CCtVeli(Ornek-15), 4-)Finansmanin Ekonomik SmlflandlllllaSi CCtveli(OHlek-16), 5-)GelirleHn Yasal Dayanattinl Gё sterir(C)Cetveli(OHlek_17), 6-)cok Yll1l Gider But9esi cetveli(Omek_18),

7-)Fonksiyonel ve Ekononlik SinlflandHHla Diizeyinde izleyen iki Yll Bilt9e Tahmini Cetveli(Omek_8),

8-)cok Yllll Gelir But9esi cetveli(Omek_19),

9-)cok Y111l Finansmanin Ekonomik SininandlllllaSi Cetveli(Omek―

1

(4)

10-)Gelecek Ylllara Yaygin Yuklenmeleri Kapsayan Taahhitier(G)CctvCli (Omek‐ 21),

H― )Memur olmayanlara Ve五 lccek Yolluklan Gё stedr(H)CetVeli(Omek-22),

12¨

)ihdaS Edilen Memur Kadrolarinl G6sterir(K-1)CetVeli(Omck-23), 13-)ihdaS Edilen Surekli l,9i Kadrolarinl GOsterir(K‐ 2)Cetveli(Orllek-24),

14¨

)237 Saylll Ta,lt Kanununa GOre Satin Allnacak Ta§ ltlarl G6sterir(T-1) Cetveli(Omek‐ 25),

15-)MevCut Ta,■ lan G6sterir(T-2)Cetveli(Omek_26), 16-)Aynnt11l Harcama Programl(Omek-27),

17‐

)Finansman Programl(Omek… 28)

Ⅳ Iadde 8¨ Meclis9c kabul edilen biit9ede,ancak ilgili kanun ve yonetineliklerde belirtilen usul ve esasiara uyulinak suretiyle detti§ iklik yapllabilir.

Ⅳ Iadde 9-Belediye vergilerine,har91arina ve katllina paylarina ait tahsil zamanlarl 2464 saylll Kanunda g6ste五 len zamanlarda, Belediyc Meclisi'ne yetki ve五 len gclirler i9in ise iki esit taksitte 3 1.05.2019 ve 30.11.2019 taHhle五 nde mesai saati sonuna kadar

tahsil edilir.

Madde 10- Biiyi.ikgehir Belediye Meclis iiyelerinin meclis ve komisyon

toplantrlanna, Belediye Kanununda belirlenen en list limitten toplantr baqrna hakk-r huzur iicreti verilir.

Madde 11- Kasadan hak sahiplerine yaprlacak nakit Odemeler, 2019 yrh Merkezi Yonetim Bi.itge Kanunu'nda yer alan avans miktartnt gegemez.

Ⅳ ladde 12‐ Vergi i9i veya vergi dl,l tahsilattan biitOeye gelir kaydcdilen paralarin fazla veya yersiz tahsil edilmesinden dolayl ilgililcrine geri verilmesi durumunda ilgili dairesinin yazlsl ile birlikte gelir miidurliitttinCe duzcnlenecek duzcltme fl§ ine gё re kasa ёdemeleri rniktarina kadar ё dcmcler NIIuhasebe Yetkilisince, a§ an rniktar Enctimen

kararlyla hak sahiplerine iade edilir.

RIadde 13-Yedek Odenek tertibinden,ditter btit9C tertiplerine aktallHa yapmaya Belediye Enciimeni yetkilidir.

Madde 14-Bursa Biiytik§ chir Belediyesi 2019 mali ylll gelir tarifcsi Ol.01.2019 tarihinden itibaren ytiriirliitte girer.

Buytik§ chir Belediyesi ve i19e Belediyclerinde,2019 herhangi birindc hizmct kar§ l1lEl uCretlerle ilgili tarife bulunan belediyenin ticret ta五 fesi aynen uygulanlr.

mali yrh Gelir Tarifelerinin, bulunmamasr halinde, tarife

瑠 1・ ■ 1

(5)

RIadde 16‐ Bu karan■ alne hiikiinlleH 01.01.2019 tarihinde ytirtirliiЁ e girer.

M【

adde 17‐ On yedi(17)maddeden 01usan bu karamame hukumierini Buyiik§ chir Belediye Baskanl yurutur.

Diizenlenen bu biitOc karamalncsi ve eki cetvenerinin Meclis tutanaklarina uygun

Olduttu tasdik 01unur.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

PLAN VE BUTcE K〔

Biiyiik§ ehir Bclcdiye 卜 (eclisirnizin 22.11.2018 tarih vc 2018/十 ■ 07ヽ Esas,4X発 両ンも ay111

kararlarlyla, kornisyonumuza havalc cdilcn 2019 mali y11l vc izleyen iki ylla ait biit9c

incelcnnli§ olup, Gidcr ve Gelir But9cleri ilc A91VFazlanin Finansmanl Cctvcli tizcrindc gerekli dettisikliklCr yapllarak,maddclcr halindc raporumuzda sunulmu§ tur.

GIDER BUTCESI

Komisyonumuzca gё rti,iilerck yapllan incclcme sonucunda Gidcr Biit9eSinde a§ attldaki

detti§

ikliklcrin yapllmasl uygun gё

rtillniistiir.

Destek Hizmetleri DairesI Baskan::こ

:

Destek Hizmetieri sube MldOr:1首 │ 461601.31.11 01.03.0900 05 03.0409.90 ι 4.000.000

Kti:tilr ve Sanat Dairesi 3a,kanilこ

:

Kutuphaneier sube Mldurl口 言 Ula,im Dairesi 3a,kan:嗜

l

Yo:i,ier:5ube Mldur:IЁ I

ヽ rapllan dcgisikliklcr ncticcsindc:

46.1601.3939 08.02.00.00 05 0601.0401 ● 500.000

4616014368 0405.01.00 05 06.050707 ら 3.500.000

Gider biitgesi 2019 mali yrh igin 2.300.000.000-TL olarak belirlenmiqtir. 2020 yrh toplam gider btitgesi 2.530.000.000-TL, 2021 yilrr toplam gider b0tqesi ise 2.783.000.000-TL olarak belirlenmi Etir.

0denek Artq

Miltarr

(14)

G:DER BUttcESI

KODU Ac:KLAMA

BUTcE TEKLIF:

BUTcESI HAZIRLANAN

2019Y:L:

:ZLEYEN l.

YIL 2020 YILi

iZLEYEN 2.

YIL 2021Y:L:

1

PERSONEL GIDERLERI 230000000 253000000 278300000

2 SOSYAL GOV KUR DEVLEtt PRIMI GIDERLERI 32000000 35200000 38720000

3 MAL VE HiZMET AL!MG!DERLER: 669000000 735900000 809490000

4 FAIZ GIDERLERI 192500000 211750000 232925000

5 CARI丁 RANSFERLER 90000000 99000000 108900000

6 SERMAYE GIDERLERi 689000000 757900000 833690000

7 SERMAYE ttRANSFERLERI 270000000 297000000 326700000

9 YEDEK ODENttKLER 127500000 140250000 154275000

GENEL ttOPLAM 2.300.000.000 2.530.000.000 2.783.000.000

Biilrtmler itibari ile Gider Biitgesi

0l Genel Kamu Hizmetleri

Personel Giderlerine 48.654.700,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 7.686.000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 182.225.000,00-TL, Faiz Giderlerine 192.500.000,00-TL, Cari Transferlere 80.160.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 9.950.000,00-TL, Sermaye Transferlerine 249.500.000,00-TL, Yedek Odeneklere 127.500.000,00-TL olmak tizere toplam 898.175.700,00-TL <idenek verilmiqtir.

02 SAVUNMA HiZMETLERi

Personel Giderlerine 770.000,00-TL, Sosyal G0venlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 124.000,00-TL. Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 300.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 2.300.000,00-TL olmak tizere toplam 3.494.000,00-TL ddenek verilmiqtir.

03 KAMU OUZBNi VE GUVENLIK UiZMgTINNi

Personel Giderlerine 57.184.000,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurumlan Devlet Primi

Giderlerine 6.514.000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 15.660.000,00-TL, olmak iizere

toplam 79.358.000,00-TL <jdenek verilmigtir.

(15)

` '

04 EKONOMiK isLER VE HiZMETLER:

Pcrsoncl Giderlerinc 53.160。 000,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurunllan Dcvlet PHIni Giderlerine 7.186.000,00¨ TL, 市 Ial vc Hizmet Allrn Gidcrlcrinc 179.600.000,00-TL, Cari Transfcrlere 2.250.000,00-TL, Sellllaye Giderlcrine 313.700.000,00-TL, Selll.aye Transferlerine 20.500.000,00-TL olinak tizere toplan1 576.396.000,00-TL ё denck verilrni§

tir.

os qEvRE KoRUMA uizuprrnRi:

Personel Giderlerine 5.738.900,00-TL. Sosyal Giivenlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 909.000,00-TL. Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 11.250.000,00-TL, Cari Transferlere 20.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 16.000.000,00-TL olmak tizere toplam 33.917.900,00-TL cidenek verilmigtir.

061SKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI:

Pcrsonel Gidcrlcrinc 21.071。 000,00-TL, Sosyal Giivcnlik Kurunllarl Dcvlct Priini Giderlcrinc 2.877.000,00-TL, Mal vc Hizmct Ahnl Gidcrlerinc 12.865。 000,00-TL, Cari Transfcrlcrc 300.000,00-TL, Scllllayc Gidcrlerine 193.750.000,00-TL olinak iizcre toplam 230.863.000,00-TL ё denek verilinistir.

07 SAGLIK HIZMETLERI:

Personcl Giderlerinc 10.061.000,00‐ TL, Sosyal Giivenlik Kurunllarl Dcvlct Priini Giderlerine l.546.000,00-TL,Mal ve Hizmct Ahm Gidcrlcrinc 64。 000。 000,00-TL olinak iizere toplarn 75.607.000,00-TL ё denek verilrllistir.

08 DINLENⅣ IE,KULTUR VE DIN HIZMETLERI:

Pcrsonel Giderlerinc 27.478.400,00-TL, Sosyal Giivcnlik Kurunllarl Dcvlet Prirni C)iderlcrine 3.976.000,00-TL, Mal ve Hizmct Allln CJidcrlerine 136.600.000,00‐ TL, Cari Transfcrlcrc 7.070。 000,00¨ TL, SeHHayc Giderlerine 135。 300.000,00-TL olinak tizere toplam

310。 424.400,00-TL ё denek vcrillni§

tir.

09 EGITIIⅦ HIZMETLERI:

Se111layc Giderlcrinc 18.000.000,00-TL ё denck vcrilrni§

tir.

10 SOSYAL GUVENLIK VE SOSYAL YARDIⅣ I HIZⅣ IETLERI:

Personcl Gidcrlerine 5.882.000,00‐ TL, Sosyal Giivenlik Kurunllarl Devlet PriFni Gidcrlcrinc l.182.000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 66.500.000,00-TL. Cari

Transfcrlcrc 200.000,00‐ ´

「 L olinak tizerc toplarn 73.764。 000,00-TL ё denek verilnlistir.

(16)

KODU AcIKLAMA

BUTcE TEKLIFI BUTcESI

HAZIRLANAN 2019 YILI

HZLEYEN l.YIL

2020Yヨ LI

】 ZLEYEN 2.YEL 2021 YILI

01 GENEL KAMU HIZMETLERI

898175700′ 00 987993270′ 00

1.086.792597′

00

02 SAVUNMA HIZMETLERI 3494000′ 00

3.843.400′

00

4.227740′

00

03 KAMU DUZENIVE GUVENLIK HIZMETLERI

79.358000′ 00

87.293.800′

00 96023.180′ 00

04 EKONOMIK IsLER VE HIZMETLER

576.396.000′

00

634.035.600′

00 697439.160′ 00

05 cEVRE KORUMA HIZMETLERI

33.917.900′

00 37.309690′ 00 41040.659′ 00

06 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI

230.863000′ 00

253.949.300′

00 279344.230′ 00

07 SAGLIK HIZMETLERI 75607000′ 00 83167.700′ 00 91484470′ 00 08 DINLENME,KULTUR VE

DIN HIZMETLERI

310424400′ 00 341466.840′ 00 375613524′ 00

09 EGITIM HIZMETLERI 18000000′ 00

19.800000′

00 21780.000,00

10

SOSYAL GUVENLIK VE SOSYAL YARDIM HiZMETLERI

73.764.000′

00

81.140.400′

00 89254.440′ 00

GENEL TOPLAⅣ

l

2.300.000.000 2.530.000.000 2.783.000.000

GELIR BUTCESI

2019 ⅣIali Ylh Gclir Btit9cSi hazlrlanlrkcn 2464, 5216, 23803 5393 vc 5779 saylll yasalar ilc 201 8 mali y111■ ili tahsilatlarl,Yeni Ekononli Progralnl ve 2019-2021 0rta Vadcli Mali Plan verileH dikkatc alinarak ger9ek9i gclir tahminindc bulunullnaya ё zen gё sterilnlistir.

GELIR BUTcESI

KODU AcIKLAMA

BUTcE TEKLIFヨ

BUTcESI HAZIRLANAN

IZLEYEN l

YIL IZLEYEN 2. YIL 2019 YILI 2020 YILI 2021 YlLI

1

VergiGelirleri 54.211.500 59632650,00 65.595.915,00

Tepebbiis ve Miilkiyet Gelirleri 331.699.500 364.869.450,00 401.356.395,00 4 Alinan Bagl,ve Yardimlar ilc Ozel Gelirler 10.000.000 11.000.000,00 12.100000,00

5 Ditter Gelirler

1.699.064.050

l.868.970.455,00 2055.867500,50

6 Sermaye Gelirleri 456700000 502370000,00 552.607.000,00

9 Red ve Iadeler (-) -1.675.050 -1.842.555,00 ‐ 2.026.810,50

GENEL TOPLAM 2.550.000.000 2.805.000.000 3.085.500.000

ゝ /

(17)

bunun Dahilde Ahnan Mal vc I― Iizmet Vergileri 48.917.500,00-´ 「 L vc llar91ar 5.294.000,00-TL kalemlerindcn eldc cdilecetti tahin edilnlistir.

03 TEsEBBUS VE MULKIYET GELIRLERI:

Tesebbiis ve Ⅳ Iiilkiyct Gclirlcrindcn toplam 331.699.500-TL gelir tahsil cdileceЁ

i

tahlnin edilnli, olup, bunun Mal vc Hizmct Satl, Gclirlcri 242.702.500,00-TL, Iく urunllar

Hasllat1 21.018.000,00-TL. Kururlllar Karlan 29.015.000.00-TL vc Kira Cclirlcri 38.964.000,00-TL kalernlerindcn cldc cdilcccЁ i tahnlin edilnlistir.

04 ALINAN BACIs VE YARDIⅣ lLAR ILE OZEL GELIRLER:

Ahnan Baこ

ve Yardlmlar ilc Ozcl Gelirlerden toplam 10.000.000-TL gclir tahsil edilecctti tahmin edilmi, olup, bunun Diこ er ldarelerden Ahnan BaЁ l, vC Yardlmlar

5.000.000,00¨ TL,Kurumlardan vc Ki§ ilcrden Ahnan Yardlm ve Baこ 1,lar 5.000.000,00-TL kalenllcrinden cldc cdileceЁ i tahnlin edillni,tir.

05 DIGER GELIRLER:

Digcr Gelirlerdcn toplam l.699,064.050,00¨ TL gelir tahsil edileceこ i tahmin edilmi§

olup, bunun Faiz Gclirleri 4.405.500,00‐ TL, Ki§ i ve KuruFnlardan Allnan Paylar

l.671.154.050,00-TL,Para Cczalarl 1 4.889.500,00-TL ve Dittcr CCsitli Gclirlcr 8.615.000,00- TL kalcmlcrindcn cldc cdilccctti tahmin cdilmi,tir.

06 SERPIAYE GELIRLERI:

Scllllaye GcHrlcrindcn toplam 456.700.000,00-TL gclir tahsil cdilccctti tahnlin cdilnli§

olup, bunun Ta§ inmaz Satl§ Gelirlcri 325.700.000,00-TL vc Ta§ lnlr Satl, Gelirleri 131.000.000,00-TL kalcnllcrinden eldc cdileccЁ i tahnlin edilnlistir.

09 RED VEIADELER(…

)

Red ve iadclcr(-1.675.050,00-TL)olarak tahmin ve teklif cdilmistir.

(18)

FINANSⅣ IANIN EKONOMIK SINIFLANDIRⅣ lASI CETVELI

Finansmanln Ekononlik Sinlflandlrlimas1 2019 mali ylll i9in-250.000.000-TL olarak

belirlenrni§ tir. 2020 y11lnda bir ё nceki ylla gё rc toplamda O/。 10 oranlnda arttlrllarak -275.000.000¨ TL,2021 ylllnda isc bir ё nccki ylla gё re toplamda yakla,lk °

/。

10 oraninda

arttlrllarak… 302.500.000-TL olarak belirlclllmistir.

Korllisyonumuzca gё ■§ tilcrck, Finansman Cetvelinde herhangi bir deЁ

iklik yapllmaml,tlr.

BHRS l.A§ ama A Bё limu i9in KWF tcmin cdilen krcdilcrin 3.626.000,00 EURO

anapara kar,11lg1 32.200.000,00-´ 「 L

Avnlpa Yatirlm Bankaslilc imzalanan 55.000.000-EURO krcdinin 3.831.447,00 EURO anapara kar§

111邑

134.000.000,00¨ TL,Avrupa Yatlrlm Bankasl 100.000.000-EUR krcdinin 5.860.284,00-EURO anapara kar§ lhЁ 1 52.000.000,00-TL, Europabank 70.000.000-EUR krcdinin 5.833.333,00-EURO anapara kar§

111こ

1 51.800.000,00¨ TL ollnak tizere toplam

170.000.000,00¨ TL dl§ bor9 anapara ё dcmcsi yapllacaktir.

incr Bankasina 170.000.000,00¨ TL anapara; DiЁ er Bankalara(Denizbank,Vaklflar Bankasl,Halk Bankasl,I,Bankasl、 Ziraat Bankasl)130.000.000,00-TL olmak tizere toplam 300.000.000,00-TL i9 bor9 anapara ё dcmcleri yapllacaktlr.

KODLAR

AcIKLAMA 2019 YILコ TAHMINI

2020 YILI TAHⅣ IINI

2021 YILE

TAHMINI

1

V

01 Ic BORcLANMA -80.000.000 -88.000.000 -96.800.000

01 08 MALI KURULUsLARDAN SACLANAN FINANSMAN

-80.000.000 -88.000.000 -96.800.000

01 08 01 Bankalar 70.000.000 77.000.000 84.700.000

01 08 01 01 Borqlanma 200.000.000 220.000.000 242.000.000

01 08 Ol

υ

Odeme -130.000.000 -143.000.000 -157.300.000

01

υ

02 iller Bankasr -150.000.000 -165.000.000 -181.500.000

01 08 02 01 Borglanma 20.000.000 22.000.000 24.200.000

Ol

υ υ

02 Odeme -170.000.000 -187.000.000 -205.700.000

υ

DIs BORcLANMA -170.000.000 -187.000.000 -205.700.000 02 08 MALI KURULUsLARDAN

SAGLANAN FINANSMAN

-170.000.000 -187.000.000 -205.700.000

02 08 01 Bankalar -170.000.000 -187.000.000 -205.700.000

02 08 01 02 Odeme -170.000.000 -187.000.000 -205.700.000

TOPLAM -250.000.000 -275.000.000 305。 500.000

/

(19)

Bursa Biiyiik,chir Bclediyesinin 2019 Ⅳ Iali Ylll Bintcesi 2.300。 000。 000-TL Gider,

2.550。 000。 000… TL Gelir olarak tahnlin cdillni, olup, … 250。 000。 000-TL &lrk Finansmanln Ekonomik Sinlflandlrmasl cetvelinde gё

riildiittii

§ ekliyle, kuHanllandan daha fazla gcri

ё deme yaparak ncgatifnet flnansman olu§ maslile bntce denkltti Sattlanmlst口 r.2019ヽ 4ali Y111 Biit9csini oybirlitti/Oy9okluこ u ilC kabul cdcn kornisyonumuz raporunu,biit9cnin Bursa'ya ve Bursahlara haylrh olmasl dilcЁ iyle Biiyiik§ chir Belediye Meclisilllizin takdirlerinc arz olunur.

06/12/2018

UYE Hasan BUDAK

UYE

Ak:n POROY

UYE

(20)

T.C.

BURSA BUYUKsEHIR BELEDIYESI MECLIS KARARI

Esas No :2018/1096 Karar No:2676

6zeti Biiyiikqehir Belediyesi'nin 2019 Mali Yrh Hazrrhk Bttgesi

Biiyiik§ ehir Belcdiyc Mcclisi'nin, 22/11/2018 giinii saat 15.00'de yaptlこ 12014/2019 se9irn

dё nenlinin 57 nci,5 inci dё ncnlin 10 uncu OLAGAN toplantlsinin l.Birlesilnine ait gundenlin 2/18

inci rnaddesini tc§ kil eden,Ba§ kanhk Makaml'nin,09.11.2018 tarih vc 40935987-301.01-E.203488 say11l yazlsl okunarak yapllan gё

rii§

me sonucunda;

Tetkik vc gerekli raporun cklencrek, evrakln 20 giin i9eHsinde sonu91andinllnak tizcrc

PLAN VE BUTcE KOMISYONUNA havalesinc,Btytik§ ehir Bclcdiyc Ⅳ〔 cclisi'nin 22/11/2018 giinlu OLAGAN toplantlsinm l.Birle,imindc yapllan i,arctlc oylmada mevcudlm oybirltti ile

karar verilmistir.

V耐 ヽ

Katip l」 yc

Fatih CELEN Asuman AKQAY SAKA

V

(21)

Enclmen Kara日

OZET1 2019 Ma‖ Ylll BO19e TasansI,

DosyaNo :32894995.302.03

KararSayrsr .201817972

ENCUMEN BA$KANI: Genel Sekreter Ziraat Muhendisi ismail YILMAZ

ENCUIvIEN Uyglgni: Meclis Uyesi Ercan BARUTQUOGLU, Meclis Uyesi Berat ERTOPUZ, lrrleclis Uyesi Yagar KESKIN, Meclis Uyesi Adnan ULUDA$, Meclis Uyesi Zafer SAVA$, Genel Sekreter Yardrmcrsr Ziraat Mtihendisi Ahmet AK{, Genel Sekreter Yardrmcrsr $ehir Plancrsr Murat U$UN, Emlak ve istimlak Dairesi Bagkanr Harita Mrihendisi Habip ASLAN, Mali Hizmetler Dairesi Bagkanr Osman HLiray YlLDlZ,

Bagkanlrk Makamrnrn 2710812018 tarihli ve 40935987-302.99-E.153451 sayrlr yazrsrnrn Bagkanlrk Makamrndan

021

1012018 tarihinde Encrimenimize havale edilmesi uzerine,

Evrak okunarak yaprlan 96riigme sonucunda;

GiDER BUT9ES|:

01 GENEL KAMU H|ZMETLER|:

Personel Giderlerine 48.654.700,00.TL, Sosyal G0venlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 7.686.000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 186.225.000,00-TL, Faiz Giderlerine '192.500.000,00-TL,

Cari Transferlere 80.160.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 9.950.000,00-TL, Sermaye Transferlerine 249.500.000.00-TL, Yedek Odeneklere 127.500.000,00-TL olmak iizere toplam 902.175.700,00.T1 6denek Enciimenimizce uygun gririilm0gtiir.

02 SAVUNMA HIZMETLERI:

Personel Giderlerine 770.000,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 124.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alrm Giderlerine 300.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 2.300.000,00.T1 olmak iizere toplam 3.494.000,00-TL tidenek Enciimenimizce uygun g<iriilm0gtiir.

03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI:

Personel Giderlerine 57.184.000,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 6.514.000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 15.660.000,00-TL olmak iizere toplam 79.358.000,00-TL

<idenek Enc0menimizce uygun g6riilmiigtiir.

04 EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER:

Personel Giderlerine 53.160.000,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurumlarr Devlet Primi Giderlerine 7.186.000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 179.600.000,00-TL, Cari Transferlere 2.250.000,00.T1, Sermaye Giderlerine 310.200.000,00-TL, Sermaye Transferlerine 20.500.000.00.TL olmak 0zere toplam 572.896.000,00-TL tidenek Enci.imenimizce uygun gtiri.ilmiigtiir.

05 CEVRE KORUMA H|ZMETLER|:

Personel Giderlerine 5.738.900,00-TL, Sosyal G0venlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 909.000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 11.250.000,00-TL, Cari Transferlere 20.000,00.T1, Sermaye Giderlerine 16.000.000,00-TL olmak iizere toplam 33.917.900,00-TL ridenek Enciimenimizce uygun g6rtlmiigtiir.

06 ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI:

Personel Giderlerine 21.071.000,00-TL, Sosyal G0venlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 2.877.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alm Giderlpgry;12:865.000,00.T1, Cari Transferlere 300.000,00-TL, Sermaye Giderlerine 193.750.000,00-TL olmglTAzere toplam 230.863.000,00.T1 ridenek Enc0menimizce

uygun g6r0lm09t0r. t/

M 、

ιぎ浄

′一、... ,一一一︼″¨//

(22)

TC

BURSA BUYUKsEHIR BELEDIYESl

Encumen Kararl

OZETI:2019 Ma‖ Ytt BI℃e Tasansl,

DosyaNo :32894995.302.03

KararSayrsr :201817972

07 SAGLIK HiZMETLERi:

Personel Giderlerine '10.061.000,00-TL, Sosyal G0venlik Kurumlarr Devlet Primi Giderlerine 1.546.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alrm Giderlerine 64.000.000,00.T1 olmak iizere toplam 75.607.000,00-TL ridenek Enciimenimizce uygu.n gcirillmiigtiir.

08 DINLENME. KULTUR VE DIN HIZMETLERI:

Personel Giderlerine 27.478.400,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurumlarr Devlet Primi Giderlerine 3.976.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alrm Giderlerine 136.600.000,00.T1, Cari Transferlere 7.070.000,00 TL, Sermaye Giderlerine 134.800.000,00 TL olmak iizere toplam 309.924.400,00-TL 6denek Enciimenimizce uygun grirtilmiigtiir.

09 Editim Hizmetleri Sermave Giderlerine 18.000.000,00-TL ridenek Enc0menimizce uygun g6riilmiigtiir.

1(} SOSYAL GUVENLiK VE SOSYAL YARDIM HiZMETLERi:

Personel Giderlerine 5.882.000,00-TL, Sosyal Giivenlik Kurumlan Devlet Primi Giderlerine 1.182,000,00-TL, Mal ve Hizmet Ahm Giderlerine 66.500.000,00-TL, Cari Transferlere 200.000,00.T1 olmak iizere toplam 73.764.000,00-TL ridenek Enc[imenimizce uygun gcirtlm0gtiir.

cELiR BuTgESi:

Enciimenimiz, Gelir Biitgesi kalemlerinde Belediye Bagkanrmrzrn tekliflerini aynen benimsemigtir.

Buna gtire Dihilde Ahnan Mal ve Hizmet Vergilerinden 48.917.500,00.T1, Harglardan 5.294.000,00-TL, Mal

ve Hizmet Satrg Gelirlerinden 242.702.500,00-TL, Kurumlar Hasrlatrndan 21.018.000,00.TL, Kurumlar Karlarrndan 29.015.000,00.T1, Kira Gelirlerinden 38.964.000,00-TL, Diger idarelerden Ahnan Bagrg ve Yardrmlardan 5.000.000,00.T1, Kurumlardan ve Kigilerden Ahnan Yardrm ve Bagrglardan 5.000.000,00.T1, Faiz Gelirlerinden 4.405.500,00.T1, Kigi ve Kurumlardan Alrnan Paylardan 1.671.154.050,00-TL, Para Cezalanndan 14.889.500,00-TL ve Diger Qegitli Gelirlerden 8.615.000,00-TL, Tagrnmaz Sahg Gelirlerinden 325.700.000,00-TL ve Tagrnrr Satrg Gelirlerinden 131.000.000,00-TL gelir tahsil edilecegi tahmin edilmig olup (-1.675.050,00-TL) Red ve iadeler olmak Uzere toplam 2.550.000.000,00.T1 olarak tahmin ve teklif olunmugtur.

Bursa Biiy0kgehir Belediyesi 2019 Mali Yrlr Biitge Tasansr 2.300.000.000,00.T1 gider, 2.550.000.000,00-TL gelir olarak tahmin edilmig, 250.000.000,00-TL'lik gelir biitgesi fazlalrgr ise Finansmantn Ekonomik Srnrflandtrtlmasr cetvelinde g<irilld0gii i.izere Finansmanrn geri <idenmesinde kullantlacak olup, Biitge Tasartsrnrn Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Y<inetmeliginin 27'nci maddesi gere$ince Bursa Biiyiikgehir Belediyesi Meclisi'ne sunulmak iizere Bagkanhga tevdiine,

oybirligiyle karal

Y E A S

υ

(23)

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI

1 PERSONEL GİDERLERİ 230.000.000 253.000.000 278.300.000

2 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 32.000.000 35.200.000 38.720.000 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 669.000.000 735.900.000 809.490.000

4 FAİZ GİDERLERİ 192.500.000 211.750.000 232.925.000

5 CARİ TRANSFERLER 90.000.000 99.000.000 108.900.000

6 SERMAYE GİDERLERİ 689.000.000 757.900.000 833.690.000

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 270.000.000 297.000.000 326.700.000

9 YEDEK ÖDENEKLER 127.500.000 140.250.000 154.275.000

2.300.000.000 2.530.000.000 2.783.000.000

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI

1 VERGİ GELİRLERİ 54.211.500 59.632.650 65.595.915

3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 331.699.500 364.869.450 401.356.395 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 10.000.000 11.000.000 12.100.000

5 DİĞER GELİRLER 1.699.064.050 1.868.970.455 2.055.867.501

6 SERMAYE GELİRLERİ 456.700.000 502.370.000 552.607.000

9 RED VE İADELER (-) -1.675.050 -1.842.555 -2.026.811

2.550.000.000 2.805.000.000 3.085.500.000

BÜTÇESİ

HAZIRLANAN İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI

1 İÇ BORÇLANMA -80.000.000 -88.000.000 -96.800.000

2 DIŞ BORÇLANMA -170.000.000 -187.000.000 -205.700.000

-250.000.000 -275.000.000 -302.500.000 GELİR BÜTÇESİ

KODU AÇIKLAMA

GENEL TOPLAM

GENEL TOPLAM

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

GENEL TOPLAM

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

(24)

FİN. AÇIKLAMA 2019 YILI BÜTÇE

TİPİ ÖDENEĞİ

I II III IV V I II III IV I I II

46 Belediye ve Bağlı İdareler 2.300.000.000,00

46 16 Bursa İli 2.300.000.000,00

46 16 01 Büyükşehir Belediyesi 2.300.000.000,00

46 16 01 01 GENEL SEKRETERLİK 9.579.000,00

46 16 01 01 01 GENEL SEKRETERLİK 3.329.000,00

46 16 01 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.329.000,00

46 16 01 01 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 3.329.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.329.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.329.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.329.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.877.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 2.739.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 138.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 402.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 378.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 24.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 50.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 50.000,00

46 16 01 01 04 ARGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.250.000,00

46 16 01 01 04 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.250.000,00

46 16 01 01 04 01 08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 6.250.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 6.250.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 6.250.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 MAHALLİ İDARELER 6.250.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.000.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 01 01 MEMURLAR 1.000.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 250.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 02 01 MEMURLAR 250.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.000.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 03 YOLLUKLAR 12.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 4.970.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.000,00

46 16 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4.430.000,00

46 16 01 02 01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4.430.000,00

46 16 01 02 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 4.430.000,00

46 16 01 02 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 4.430.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 4.430.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 4.430.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 4.430.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 730.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 6.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 321.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 403.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 200.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 2.000,00

ÖDENEK CETVELİ - A

KURUM ADI : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA SINIF.

BİRİM ADI :

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK

(25)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 198.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.500.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 770.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 50.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 704.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.874.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 81.000,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 21.000,00

46 16 01 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 659.592.000,00

46 16 01 04 17 GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.828.000,00

46 16 01 04 17 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.828.000,00

46 16 01 04 17 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 5.828.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 5.828.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 5.828.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 5.828.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 4.228.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 4.069.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 159.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 600.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 570.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 30.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.000.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 45.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 16.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 864.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 75.000,00

46 16 01 04 44 MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 524.210.000,00

46 16 01 04 44 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 524.210.000,00

46 16 01 04 44 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 524.210.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 524.210.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 524.210.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 524.210.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.010.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 1.890.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 120.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 310.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 285.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 25.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6.500.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 14.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 680.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 5.800.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 FAİZ GİDERLERİ 192.500.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 122.500.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 70.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 73.390.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 50.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 23.390.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 249.500.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 249.500.000,00

(26)

FİN. AÇIKLAMA 2019 YILI BÜTÇE

TİPİ ÖDENEĞİ

I II III IV V I II III IV I I II

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA SINIF.

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK

46 16 01 04 55 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 129.554.000,00

46 16 01 04 55 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 129.554.000,00

46 16 01 04 55 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 129.554.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 129.554.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 129.156.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 129.156.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 828.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 720.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 108.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 126.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 108.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 18.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 700.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 200.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 7.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 423.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 70.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 2.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 YEDEK ÖDENEK 127.500.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 05 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 06 YEDEK ÖDENEK 122.500.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 02 Belediyelere Yapılacak Transferler 398.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 02 05 MAHALLİ İDARELER 398.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 02 05 05 CARİ TRANSFERLER 398.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 02 05 05 02 HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI) 398.000,00

46 16 01 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.139.000,00

46 16 01 05 28 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 21.709.000,00

46 16 01 05 28 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 21.709.000,00

46 16 01 05 28 01 03 Genel hizmetler 21.709.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 Genel personel hizmetleri 21.709.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 21.709.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 21.709.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.739.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 2.926.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 125.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 1.883.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 805.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 700.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 384.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 91.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 225.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.000.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.945.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 28.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 615.500,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.322.500,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 81.000,00

(27)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 8.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 6.270.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 01 GÖREV ZARARLARI 6.000.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 270.000,00

46 16 01 05 66 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.430.000,00

46 16 01 05 66 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.430.000,00

46 16 01 05 66 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 5.430.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 5.430.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 5.430.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 5.430.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 4.030.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 1.363.900,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 1.166.100,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 1.500.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 400.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 206.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 194.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.000.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 27.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 955.000,00

46 16 01 05 66 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 18.000,00

46 16 01 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21.933.000,00

46 16 01 10 08 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15.374.000,00

46 16 01 10 08 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 15.374.000,00

46 16 01 10 08 01 03 Genel hizmetler 15.374.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 Diğer genel hizmetler 15.374.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 15.374.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 15.374.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.419.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 2.793.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 268.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 358.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 505.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 368.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 65.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 70.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 2.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.500.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 50.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 421.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.022.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 9.950.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 4.650.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 5.000.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 300.000,00

46 16 01 10 13 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.559.000,00

46 16 01 10 13 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 6.559.000,00

46 16 01 10 13 04 06 İletişim Hizmetleri 6.559.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 İletişim Hizmetleri 6.559.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 İletişim Hizmetleri 6.559.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 6.559.000,00

(28)

FİN. AÇIKLAMA 2019 YILI BÜTÇE

TİPİ ÖDENEĞİ

I II III IV V I II III IV I I II

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA SINIF.

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.759.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.138.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 324.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 297.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 300.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 01 MEMURLAR 154.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 74.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 72.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.500.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 950.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 548.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 3.000.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 2.650.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 350.000,00

46 16 01 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 541.000,00

46 16 01 20 01 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 541.000,00

46 16 01 20 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 541.000,00

46 16 01 20 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 541.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 541.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 541.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 541.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 474.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 474.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 62.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 62.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.000,00

46 16 01 20 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.000,00

46 16 01 21 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 504.000,00

46 16 01 21 01 İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI 504.000,00

46 16 01 21 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 504.000,00

46 16 01 21 01 01 03 Genel hizmetler 504.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 Diğer genel hizmetler 504.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 504.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 504.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 434.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 434.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 60.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 60.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.000,00

46 16 01 21 01 01 03 09 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.000,00

46 16 01 24 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 8.085.000,00

46 16 01 24 01 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 8.085.000,00

46 16 01 24 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 8.085.000,00

46 16 01 24 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 8.085.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organla 8.085.000,00

(29)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 24 01 01 01 09 00 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organla 8.085.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 8.085.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.725.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 01 MEMURLAR 2.107.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 618.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 360.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 01 MEMURLAR 259.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 101.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.000.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 21.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 14.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 4.860.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 92.000,00

46 16 01 24 01 01 01 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 13.000,00

46 16 01 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27.039.000,00

46 16 01 30 06 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 22.467.000,00

46 16 01 30 06 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 22.467.000,00

46 16 01 30 06 05 01 Atık Yönetim Hizmetleri 22.467.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 Atık Yönetim Hizmetleri 22.212.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 Atık Yönetim Hizmetleri 22.212.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 22.212.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.347.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.744.600,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 281.690,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 320.710,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 350.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 01 MEMURLAR 236.100,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 61.200,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 52.700,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.750.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 165.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 19.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 5.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 3.402.500,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 65.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 93.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 20.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 05 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 20.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 15.745.000,00

46 16 01 30 06 05 01 00 00 05 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 15.745.000,00

46 16 01 30 06 05 01 01 Atık Yönetimi Hizmetleri 255.000,00

46 16 01 30 06 05 01 01 00 Atık Yönetimi Hizmetleri 255.000,00

46 16 01 30 06 05 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 255.000,00

46 16 01 30 06 05 01 01 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 255.000,00

46 16 01 30 06 05 01 01 00 05 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 55.000,00

46 16 01 30 06 05 01 01 00 05 06 09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 200.000,00

46 16 01 30 10 ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4.572.000,00

46 16 01 30 10 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 4.572.000,00

46 16 01 30 10 05 03 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 4.572.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 4.572.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 4.572.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 4.572.000,00

(30)

FİN. AÇIKLAMA 2019 YILI BÜTÇE

TİPİ ÖDENEĞİ

I II III IV V I II III IV I I II

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA SINIF.

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.202.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.119.280,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 523.920,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 558.800,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 370.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 01 MEMURLAR 221.600,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 88.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 60.400,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.000.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 38.400,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 19.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 13.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.716.600,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 25.000,00

46 16 01 30 10 05 03 00 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 188.000,00

46 16 01 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 262.323.700,00

46 16 01 31 02 AKARYAKIT İŞLETMESİ 120.698.000,00

46 16 01 31 02 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 120.698.000,00

46 16 01 31 02 04 03 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 120.698.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 120.698.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 120.698.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 120.698.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 574.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 574.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 124.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 124.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 120.000.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 119.079.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 62.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 676.000,00

46 16 01 31 02 04 03 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 183.000,00

46 16 01 31 07 AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 6.392.000,00

46 16 01 31 07 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 6.392.000,00

46 16 01 31 07 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 6.392.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 6.392.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 6.392.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 6.392.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.128.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 360.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 768.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 264.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 76.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 188.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.000.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.529.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 4.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 266.000,00

46 16 01 31 07 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 201.000,00

46 16 01 31 11 DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 90.656.000,00

46 16 01 31 11 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 90.656.000,00

46 16 01 31 11 01 03 Genel hizmetler 90.656.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 Diğer genel hizmetler 90.656.000,00

(31)

I II III IV V I II III IV I I II

46 16 01 31 11 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 90.656.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 90.656.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.986.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 979.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 359.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 2.648.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 670.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 128.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 37.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 505.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 86.000.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.850.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 4.009.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 61.307.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7.604.000,00

46 16 01 31 11 01 03 09 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.230.000,00

46 16 01 31 25 İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.565.000,00

46 16 01 31 25 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.565.000,00

46 16 01 31 25 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 1.565.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 1.565.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 1.565.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 1.565.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.004.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 910.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 94.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 121.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 100.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 21.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 440.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.900,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 26.000,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 396.600,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.500,00

46 16 01 31 25 01 01 02 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.000,00

46 16 01 31 40 MAKİNE BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 18.387.700,00

46 16 01 31 40 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 18.387.700,00

46 16 01 31 40 01 03 Genel hizmetler 18.387.700,00

46 16 01 31 40 01 03 09 Diğer genel hizmetler 18.387.700,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 18.387.700,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 18.387.700,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.287.700,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 950.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 90.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 4.247.700,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.100.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 180.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 20.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 900.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.000.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 224.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 5.000,00

(32)

FİN. AÇIKLAMA 2019 YILI BÜTÇE

TİPİ ÖDENEĞİ

I II III IV V I II III IV I I II

SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA SINIF.

KURUMSAL FONKSİYONEL EKONOMİK

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 12.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 4.082.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7.642.000,00

46 16 01 31 40 01 03 09 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30.000,00

46 16 01 31 41 MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.755.000,00

46 16 01 31 41 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 23.755.000,00

46 16 01 31 41 01 03 Genel hizmetler 23.755.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 Diğer genel hizmetler 23.755.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 23.755.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 MAHALLİ İDARELER 23.755.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.755.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.149.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 106.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 4.500.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.000.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 80.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 20.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 900.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.000.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 35.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 150.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 16.740.000,00

46 16 01 31 41 01 03 09 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 65.000,00

46 16 01 31 52 SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 870.000,00

46 16 01 31 52 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 870.000,00

46 16 01 31 52 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 870.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 870.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 870.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 MAHALLİ İDARELER 870.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 724.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 492.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 232.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 136.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 84.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 52.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 1.000,00

46 16 01 31 52 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 9.000,00

46 16 01 32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 73.060.000,00

46 16 01 32 09 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.160.000,00

46 16 01 32 09 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2.160.000,00

46 16 01 32 09 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 2.160.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 2.160.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 Toplum Refahı Hizmetleri 2.160.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 05 MAHALLİ İDARELER 2.160.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.369.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 05 01 01 MEMURLAR 1.289.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 80.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 191.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 05 02 01 MEMURLAR 177.000,00

46 16 01 32 09 06 02 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 14.000,00

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :