• Sonuç bulunamadı

Ahmet TAŞAĞIL “Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi)” 978-605-5261-65- Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978-605-5261-65-8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ahmet TAŞAĞIL “Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi)” 978-605-5261-65- Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978-605-5261-65-8"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

KİTAP DEĞERLENDİRME 237

Ahmet TAŞAĞIL Ahmet TAŞAĞILAhmet TAŞAĞIL Ahmet TAŞAĞIL

“Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi)”

“Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi)”“Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi)”

“Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi)”

BBB

Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978ilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978ilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978ilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2013. ISBN: 978----605605605605----5261526152615261----65656565----8888 Yaşar ŞİMŞEK

İslamiyet öncesi Türk tarihi, İskit/Sakalardan onun- cu yüzyıl başlarına kadar olan dönemi kapsamakta- dır. Türklerin tarih sahnesine çıkışı kimi tarihçiler tarafından Afanas’yevo kültürünün oluştuğu M.Ö.

2500’lü yıllara dek götürülse de bunu Sümer-Türk ilgisinden hareketle daha da geriye götürmek mümkündür. Yazılı kaynakların az olması sebebiy- le Türklerin İslamiyet’ten önceki durumları hak- kında yeterli bilgiye sahip değildik, fakat yirminci yüzyılın başından itibaren Türklere ait ilk yazılı kaynakların bulunması, yabancı kaynakların ince- lenerek Türkçeye çevrilmesi Türklük Bilgisi araş- tırmaları için bir dönüm noktası olmuş, karanlık tarihimizin arkasında yatan muazzam medeniyet ışığı aralanmıştır.

Türk tarihi üzerine ciddi bir külliyat olması- na rağmen araştırmacıların Türk tarihini aydınlatan belgelerle doğrudan temas etmiş olmaması, belgele- ri ancak çeviriye ya da çevirinin çevirisine bakarak yorumlaması tarihimizin aydınlatılmasında eksik noktaların oluşmasına sebebiyet vermişti. Son dönemlerde Türk araştırmacıların konuya el atıp milli bir şuurla Türklük Bilgisi araştırmaları için ehemmiyet teşkil eden sinolojiye yö- nelmeleri bizim Çin kaynakları ile doğrudan temasımızı sağlamış, Türklerin yazılı kaynakla- rının henüz bulunamadığı dönemlerin aydınlatılmasında kilit görev üstlenmiştir. İşte bu noktadan bakıldığında Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları’nı İslamiyet öncesi Türkle- rin tarihini bilmek isteyenler için Çin yazılı kaynaklarındaki Türkler ile ilgili bilgileri dü- şünce dünyasının süzgecinden geçirdikten sonra okuyucunun dikkatine sunuyor.

Türkler… Esir düştüler, savaştılar, barıştılar… Uzak Asya’dan Akdeniz’e kadar uçsuz bucaksız bir coğrafyaya yayıldılar. Devletler kurdular, devletler yıktılar. Çin’e aman verme- diler. Birçok farklı isimle anıldılar, farklı dinlere inandılar. Çok büyük bir medeniyet

Kırıkkale Üniversitesi, FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Araş. Gör. ysimsek55@gmail.com

(2)

KİTAP DEĞERLENDİRME 238

yaratdılar. Başka medeniyetlerin yükselmesine katkıda bulundular. Hepsi de masmavi Gök- yüzünün ( Gök Tanrı’nın) altında buluştular.

Kitabın arka kapağından aldığımız bu cümleler kitabın adının nereden geldiğini açıklar nitelikte. Kök Tengri’nin Çocukları, Türkler hakkında ilk bilgileri aldığımız Çin kay- nakları bizzat elinden geçmiş Ahmet Taşağıl tarafından hazırlanmış, tüm Türklük Bilgisi çalışmaları yürüten Türkologların İslam öncesi Türk tarihi için kaynak kitap olarak kullana- bilecekleri yeni bir kitap.

Türklük bilgisi çalışmalarının başladığı ilk zamanlardan bu güne Türkler ve Türkçe üzerine onlarca çalışma yapılmış, bu çalışmalarda zaman zaman Türk’ün diline konuşulduğu coğrafya ve tarihiyle bütüncül bakılamamıştır. Şüphe götürmez bir gerçektir ki milletlerin dili, onların hüküm sürdüğü sınırlardan ve tarihinden ayrı düşünülemez. Yazar, bu sebeple olsa gerekir kitabının ilk başlığını İslam Öncesi Türk Tarihini Bütünlük İçinde Anlama Problemleri olarak açmıştır. Bu başlıktan hemen sonra gelen Eski Türk Tarihinin Zaman ve Mekanda Yeri’nde ilk alt başlık Türklerin Eski Tarihlerinin Coğrafyasını Anlamak’tır. Bu başlıktan sonra Türk Adının Ortaya Çıkışı adlı alt bölüme kadar yazar Orta Asya coğrafyası üzerine bilgiler vermektedir. Türk’ün kimliğinin, dilinin, mitosunun vs. oluşumunda bu coğrafyanın ehemmiyetini anlamak Türk tarihini anlamak işinin başlangıcı kabul edilebilir.

Aynı bölümün bir alt başlığında yazar İlk Türk Yurdu Neresidir? Sorusunun cevabını ara- maktadır. Bu soru üzerine Türkologlar tarafından uzun tartışmalar yapılmışsa da yazar, ar- keolojik çalışmalardan hareketle, Afanas’yevo kültürünün oluştuğu Minusinsk bölgesini (MÖ 2500-1700) Türklerin ana yurdu kabul etmektedir.

Kitabın üçüncü bölümünü Hunların Dünyası/Bozkırda İlk Devlet Modeli oluştur- maktadır. Arkeolojik izlerin açıklanmasıyla başlanan bu bölümde yazar Saka/İsketlere de- ğindikten sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk imparatorluğu olan Hun Devleti ve Hunlar hakkında kaynaklardan çıkarılabilen bilgileri harmanlayarak alt başlıklar halinde okuyucu- nun dikkatine sunmaktadır.

Kitabın altıncı bölümüne kadar Hunlar ve Hunların zamanında Orta Asya üzerinde durulduktan sonra sıra Türk dilinin ilk yazılı belgelerini veren devlete, (Gök)Türk devletine gelir. Göktürkler I-II-III adlı kitabıyla uzmanlığını taçlandıran yazarımız bu bölümde Gök(Türk) tarihinin önemli olaylarını kronolojik olarak verdikten sonra devlet sistemlerini Hunlara nazaran daha iyi bildiğimiz (Gök)Türk devlet sistemine ayrı bir bölüm ayırmayı da ihmal etmemiştir. Daha sonra sırasıyla Uygurlar, Kırgızlar, Kimekler, Türgişler, Oğuzlar ve Karluklar bölümleri gelmektedir. Bu bölümlerin Gök(Türk) ve Hunlara ayrılan bölümlere nazaran daha kısa olması dikkat çekmektedir. Kitabın son bölümü Doğu Avrupadaki Türk boylarına ayrılmıştır. Bu bölümde Avrupa Hunları, Avarlar, Sabarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kuman/Kıpçaklar üzerine yaşadıkları coğrafya, diğer milletlerle ilişki- leri, din durumları gibi temel bilgiler yer almaktadır. Yazar, kitabın sonuna iki de ek bölüm yerleştirmiştir. Birinci bölüm Kronoloji, ikinci bölüm ise Büyük Devletlere Göre Geniş Boz- kırların Ana Boy Gruplarıdır.

Bu kitabın Kök Tengri’nin altında buluşan bütün Türklük âlemine hayırlı olması di- leğiyle…

Referanslar

Benzer Belgeler

Ahmet Taner Kışlalı döneminde izlenen “ulusal, demokratik, halkçı kültür siyaseti Marksist, Leninist 75 olarak tepki görmüş ve Ulusal Kültür Dergisi’nin

Yayın Yeri: Derin Yayınları ISBN: 978-605-4993-28-4 Tür: Bilimsel Kitap. Katıkı

Tempered with small amounts of mica and fine chaff, small-medium sized grit and concentrated amounts of grog and lime. Pot

MADDE 510- Vekâlet veren, vekâletin gereği gibi ifası için vekilin yaptığı. giderleri ve verdiği

Sağlıkta Dönüşüm Programı, GSS ve SGK ile birlikte sağlık ortamı yeni bir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Ergin, 50 milyon lira harcayarak 300 bin saksılık sera kurduğunu söylüyor.. S ERACILIĞI, kimya

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında

Avrupa Birliği’ne giden yolun başlangıcındaki üç temel anlaşmadan ikisinin (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu- AKÇT’nu kuran 18 Nisan 1951 tarihli Paris ve Avrupa Atom

Eserin adında da belirtildiği üzere Osmanlı düşünürlerinden seçme metinler içermesi itibarıyla Osmanlı Felsefesi adlı bu eser, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında

Postope- ratif ağrı cerrahinin yeri, tipi, süresi, insizyon tipi ve büyüklüğü, hastanın ağrıya kişisel yaklaşımı, fizik ve mental durumu, hastanın preoperatif

Bu olgu, obezitenin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarıyla ilişkisine ve obezite tedavisinde cerrahi seçeneklerin de bulunduğuna dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur..

However, if it is looked over the graphics, equations, tables, and statistical features of the variables, it can be said that situation of increasing and

In this study, Standard Normal Homogeneity Test (SNHT), (Swed–Eisenhart) Run and Pettitt tests are used for detecting of the inhomogeneity of annual total precipitation records

Peygamberimiz (s.a.s.), hasta olanların tedavi olmasını önermiş, 4 tedavide kullanılabilecek madde- lere işaret etmiş, 5 hasta ziyaretinde hastanın psikolojik durumunun da

“Doğu Akdeniz’in Türkiye İçin Jeopolitik Önemi” başlıklı birinci bölümde, Türk deniz jeopolitiğinin küresel jeopolitikten ayrılmayacağına zira dünyanın tek

Yeni felsefeyi felsefeden ayırt eden noktanın genel felsefe sistematiği içinde eski sorun ve güncel meseleleri birtakım yeni çözümlemelerle karşılayabilmek ve

Sivas yöre- sinde romatizmal şikayetler üzerine etkisi olduğu düşü- nülen Mayıs çiçeği bitkisinin kullanımına bağlı gelişen irritan kontakt dermatit de,

Hasta grupları kontrol grubu ile ayrı ayn kıyaslandığında KBY grubu iie KİKH grubundan elde edilen pozitiflikler kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuş

TAŞAĞIL, Ahmet, Kök Tengri’nin Çocukları/Avrasya Bozkırlarında İslâm Öncesi Türk Tarihi, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2013. TAŞAĞIL, Ahmet, “Oğuzların Tarih

Tanrı damgası biçimlerinden TD4 “ ” biçimli damga ise bir merkezden dört yöne dikey ve yatay doğrultuda düz olarak ilerleyen, yaygın olarak “kilim motifi”

İthalat-İhracat Ticareti, Erzak Ticareti, Şehirden Köye Yapılan Satışlar ekseninde Ticari İlişki Tipleri ve Büyük Çarşılar (Esvak Camia), Kuyumcular veya

Devlet adamlığının yanında başarılı ve yenilikçi bir Divan şairi olan Tayyar Mahmud Paşa’nın eserini hazırlayarak onu ve eserini ilim âlemine ve kültür

Böyle bir profil içerisinde, perçinli demiryolu köprü elemanlarının yorulma hasar birikimini ve geriye kalan yorulma ömürleri tayininin makul derecede