• Sonuç bulunamadı

MECHANISMS AND METHODS OF THE STATISTICAL ANALYSIS AND ACCOUNTING FOR PHASE SHIFTS IN CYCLIC DEVELOPMENT OF ECONOMY IN THE CONDITIONS OF THE INCREASED UNCERTAINTY OF THE INSTITUTIONAL AND CONJUNCTURAL ENVIRONMENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MECHANISMS AND METHODS OF THE STATISTICAL ANALYSIS AND ACCOUNTING FOR PHASE SHIFTS IN CYCLIC DEVELOPMENT OF ECONOMY IN THE CONDITIONS OF THE INCREASED UNCERTAINTY OF THE INSTITUTIONAL AND CONJUNCTURAL ENVIRONMENT"

Copied!
10
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

Referanslar

Benzer Belgeler

Aim of this study is to compare the preoperative fine needle aspiration biopsy (FNAB) and postoperative pathology results in a single institution in the era of the Bethesda System

A statistically significant difference was detected between the average uncertainty score and age, having someone to help with home care, total number of hospitalizations,

Areas of application of blockchain in accounting and auditing of fuel and energy companies have been determined, which include - integration of cryptocurrency into the

Sadri Ertem gib, romanı ezberlenmiş kalıpları ı dışında gören bir kaç mü­ nevverin onun tiplerinden ve romana kattığı köyden ciddiyetle bahsedişi bel kİ

Ş irketin Server kaptan, Balas kaptan, K adri kaptan, Şeref k aptan, Eyüp kaptan, Macaroviç kaptan gibi nam lı kaptanları vardı.. Hele Server kaptan «Leb-i-Derya»

[r]

Değişik yemekten hoşlananla- ra, yaratıcılığı sevenlere, düş kı­ rıklığına uğramamaları için “ Fırında Piliç” tavsiye ederim; piliç, lokantanın

smartofjournal.com / editorsmartjournal@gmail.com / Open Access Refereed / E-Journal / Refereed / Indexed :درسلا ءاطبإ ةيلآ يه او

GC’nin ve pH=5 BR ortamında elde edilen trifenilaminin HCF (III) ile yüzey testi Yukarıda verilen şekil 4.35 ve şekil 4.36’da görülen voltamogramlar

Gazete ve dergi yazılarını düzenli olarak takip etme oranı değişkeninin; öğrencilerin evrensel değerlere ilişkin tutumları üzerinde öntest sonuçlarına göre manidar

Bir ebenin, on parmağile bu dava le­ hinde göreceği hizmet, Besim ömerin ka­ lemde ve sesile yaptığı işin yanında mah- dud kalır; bir hocanın yalnız

Yaşamayı çok seven, canı çok tatlı olan, nastalıktan, maddî acılar­ dan çok korkan Doğan Nadi’nin ken dişini ikide bir sakatlayan, başına dertler açan

The Purpose Of The Work Is To Identify Problems In The Development Of The Organizational And Economic Mechanism For The Functioning Of Greenhouses In The Republic Of Uzbekistan

Proteins encoded by proto-oncogenes are shown in red ; tumor suppressor gene products are shown in blue.. Morphogenesis and cancer:

Functional importance of epigenetic mechanisms in.. genome, and the role in development

A combination of approaches and methods of sociological, psychological and medical science in the framework of a longitudinal study of a permanent panel of students will enable to

[r]

he comparative analysis and monitoring of related researches of talented youth on the example of the Republic of Tatarstan has allowed to identify positive dynamics

В странах с переходной экономикой структурные диспропорции (невысокая доля промышленности в общественном производстве, а внутри нее – высокая доля

İç ve dış ortam hava örnekleri arasında üreme olması açısından ve toplam koloni ve spor sayıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık

Comparative analysis of the subjective data derived from the field and the laboratory studies is revealed by using statistical software, in order to confirm the qualitative

metotlarıyla aydınlatıldı. 2) Sentezlenen bileşiklerin iyon taşıma özelliklerinin incelenmesi için sıvı-sıvı ekstraksiyon çalışmaları yapıldı. Sonuçta sentezlenen

İşyer- lerinde işin yürütümü sırasında özellikle elle taşıma sırasında doğan olumsuz koşullardan işgöreni korumak, üretimin devamını, işletmenin güvenliğini