• Sonuç bulunamadı

Eşleştirme ve Doğru/Yanlış Maddeleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Eşleştirme ve Doğru/Yanlış Maddeleri"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

Eşleştirme ve Doğru/Yanlış Maddeleri

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu

(2)

Eşleştirme Gerektiren Sorular

Bu tip sorular, iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili öğelerin belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Bu tür eşleştirme sorularında;

*kavramlar, terimler ve onlara ait tanımlar,

*semboller ve adları,

*ilkelerle onların uygulanabileceği durumlar,

*olaylarla, onlara ait kişiler, tarihler ya da geçtiği yerler,

*sorunlar ve onlara ait çözümler gibi birçok davranışı ölçen sorular yapmak olanaklıdır.

(3)

Eşleştirme gerektiren maddelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:

*Eşleştirme grubunun yanıtları homojen öğelerden seçilerek hazırlanmış olmalıdır.

*Bu gruptaki madde sayısı mümkünse en az 6, en çok 15 olmalıdır.

*Soru niteliğinde yazılmış cümleler sayfanın sol tarafına, yanıt niteliğinde olanlar ise sağ tarafa yazılmış olmalıdır.

*Yanıt boşlukları örnekteki kurala uygun düzenlenmiş olmalıdır. Bu aynı zamanda puanlamayı da kolaylaştıracaktır.

(4)

*Eşleştirme cümleleri 1, 2, 3 gibi rakamlarla, yanıt ögeleri ise A, B, C gibi harflerle belirtilmiş olmalıdır.

*Yanıtların yazıldığı sütun, eğer sözcüklerden oluşuyor ise alfabetik sıraya; rakam, sayı ya da tarihlerden oluşuyor ise büyüklük ya da küçüklük sırasına konulmuş olmalıdır.

*Eşleme takımını oluşturan maddeler, aynı sayfada verilmiş olmalıdır.

*Eşleştirmenin başında mutlaka bir yönerge verilmeli ve eşleştirmenin neye göre yapılacağı belirtilmiş olmalıdır.

(5)

Doğru-Yanlış Maddeleri

Öğrencilerin belli konulardaki doğruları ve yanlışları ayırt edebilme gücünü ölçmek amacıyla geliştirilmiş maddelerdir. Bir testte yer alan bu tip maddelerin bir kısmı doğru, bir kısmı ise yanlış olarak düzenlenmiştir.

(6)

Olumsuz Yönleri

*İki seçenekli olması nedeniyle, bilmeyen öğrencinin tahminle % 50 doğruyu bulma olasılığı vardır. Bu nedenle, bu tip sorularda “şans başarısı” çok yüksektir.

*Bu maddelerin, öğrencilerin yanlış ve eksik öğrenmelerini, öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarma özelliği yoktur.

*Bu tip testlerde, yanlış ifadelerinde kullanılması zorunludur. Ancak eğitim açısından yanlış ifadelere yer vermek, onları vurgulamak sağlıklı bir ölçme yolu değildir.

(7)

*Bazı alanlarda, örneğin özellikle sosyal bilimlerde kesinlikle doğru ya da yanlış ifadeler bulmak çok güçtür. Oysa bu tür maddelerin kesinlikle doğru ya da yanlış olma zorunlulukları vardır.

*Üst düzey zihinsel beceriler bu tür maddelerle ölçülebilir ancak öğrencilerin bu becerileri hakkında çok bilgi verici değildir.

(8)

Olumlu Yönleri

*Bir sınav süresince çok sayıda soru sormak mümkündür.

*Bu tür maddelerin yanıtlanması kolaydır.

*Puanlanması kolaydır.

*Daha yansız puanlanabilir.

(9)

Doğru-yanlış maddelerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:

*Bu tip maddelerde kullanılacak ifadeler ders kitabından ya da öğrencinin bildiği bir kaynaktan aynen alınmamalıdır.

*Basit ve ezbere dayalı bilgileri ölçen maddeler yerine, açıklama, karşılaştırma, yorumlama, genelleme, uygulama vb. davranışları ölçen maddeler hazırlanmış olmalıdır.

Özçelik, 2013

(10)

Kaynakça

Özçelik, D. A. (2013). Test hazırlama kılavuzu. Ankara: Pegem Akademi

Referanslar

Benzer Belgeler

Veri giriş alanları için seçilen etiketler açıklayıcı ve anlaşılır olmalı, kullanıcıların doğru veriyi girmesini sağlayacak etiketler tercih

Bu çalışmada da Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) 1961-2013 dönemi işe yerleştirme ile işsiz ve açık iş stoku verileri kullanılarak, Türkiye işgücü piyasası için arama

 Dariusz Winiarczyk – Voyvodalık Karayolu Taşımacılığı Müfettişliği Müdür Yardımcısı, Katowice, Polonya, Genel Karayolu Taşımacılık Müfettişliği ADR danışma

It is evident from the results shown in table 1 that the oven-dry density, swelling, compression strength parallel to grain, bending strength, modulus of elasticity in

Bir kümenin eleman sayısını, sayma sayıları kümesinin elemanlarıyla bire bir eşleyerek bulmaya eşleme yoluyla sayma denir. Bu sınıftan bir sınıf başkanı kaç

Bunun yanı sıra araştırmada lise öğrencilerinin, problemli internet kullanımlarının ve siber mağduriyet-zorbalık durumlarının; denetim odağına, cinsiyete,

11. İmam Matüridi, Ebu Hanife, Cafer-i Sadık, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran, Yunus Emre gibi isimler Türklerin İslam anlayışının oluşmasında ve bir İslam medeniyeti

In addition to the standard buttons of Google Maps (map, satellite and hybrid), we added a new button to place the Beytepe campus map on Google Maps (Fig. In

By replacing the Weibull parameters (k and c) in equations 3.8 and 3.7, the probability density function and cumulative distribution function are determined. The density of

Using quantile regressions which allow the study of the gender gap along the entire wage distribution, we find that women actually earn 8 percent less at the median.. Moreover, at

Işığıçok, Ö., & Emirgil, B. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ve Mesleki Yetiştirme: İşgücü Yetiştirme Kursları Etkinliğinin Bursa İli Örneğinde

• İki nesnenin belli bir özelliğe göre aynı veya farklı olup olmadığını belirleme işlemidir ve sıralama kavramı için temel

Verilen sayıdan geriye ve ileriye doğru doğru birer ritmik yazalım.A.

Birinci Veri Seti: 3*Medyan, 0.06 m Filtre Boyutu için Ortalama Hata, İterasyon Sayısı ve İşlem Süresi. Ortalama Hata (m) Ortalama İterasyon Sayısı Ortalama İşlem

Bu sayede aynı anda iki adet hedef nokta bulutu verisi için kaynak nokta bulutundan iki adet veriye mesafe karesi hesaplama işlemi yapılmıştır. En yakın komşu

1. Yılın 30 gün süren dördüncü ayı. Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük. Allah ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî

8) İçme, göl ve deniz sularına karışan zararlı kimyasallar çok seyreltik çözelti oluşturur.. Mol sayısı ve basıncı sabit olan bir gazın hacminin mutlak sıcaklıkla

TEST PROSEDÜRLERI: Kötü amaçlı yazılımlardan yaygın olarak etkilenen tüm işletim sistemi türleri dahil olmak üzere, sistem bileşenlerinin bir örneği için

Kullanıcı eşleştirme, iBILLBOARD kullanıcı ID numarası ile birlikte iş ortağının kullanıcı numarası hakkında bilgi depolamak için kullanılır; böylece

Bu çalışmada, dört adet termal ve optik algılayıcılardan elde edilen çoklu-algılayıcılı görüntü çiftleri üzerinde, yedi faklı yöntem ile

Eğer ilişki iki tarafta zorunlu ise veritabanında 1:M ilişkide bir tarafında zorunluluk olduğu gibi aynı kısıta sahip olacaksınız. Bunun için kuralı uygulamak için

Operasyon-Makine-Kaynak Eşleştirme Raporu almak için makine grup kodu aralığı kısıdı verilen alandır.. Rehber butonu ile, makine grup kodları arasından

Her metaveri elemanın INSPIRE uygulama kurallarında tanımlanan ana karakteristiği ile ilgili metaveri elamanının ISO 19115 veya ISO 19119 ve TUCBS 2012 Metaveri Standarttı