ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tam metin

(1)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2021

HESAP DÖNEMİNE AİT

FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

(2)

Bu Doküman "Ankara Sigorta Bilgi Güvenliği" Kuralları Çerçevesinde Genel / Public sınıflandırma seviyesi ile kayıt edilmiştir.

İçindekiler Sayfa

Bilanço ... 1-5 Gelir Tablosu ... 6-7

Nakit Akış Tablosu ... 8

Özsermaye Değişim Tablosu ... 9

Kar Dağıtım Tablosu ... 10

Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ... 11-71 1 GENEL BILGILER………...11

2 ÖNEMLI MUHASEBE POLITIKALARININ ÖZETI ... 13

3 ÖNEMLI MUHASEBE TAHMINLERI VE HÜKÜMLERI ... 39

4 SIGORTA VE FINANSAL RISKIN YÖNETIMI ... 39

5 BÖLÜM BILGILERI ... 48

6 MADDI DURAN VARLIKLAR ... 49

7 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER ... 50

8 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ... 51

9 İŞTIRAKLERDEKI YATIRIMLAR ... 51

10 REASÜRANS VARLIKLARI / YÜKÜMLÜLÜKLERI ... 51

11 FINANSAL VARLIKLAR ... 52

12 KREDI VE ALACAKLAR ... 54

13 TÜREV FINANSAL ARAÇLAR ... 55

14 NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR ... 55

15 ÖZSERMAYE ... 55

16 DIĞER YEDEKLER VE İSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE BILEŞENI ... 56

17 SIGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERI VE REASÜRANS VARLIKLARI ... 57

18 YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERI... 61

19 TICARI VE DIĞER BORÇLAR, ERTELENMIŞ GELIRLER ... 61

20 FINANSAL BORÇLAR ... 62

21 ERTELENMIŞ VERGILER ... 63

22 EMEKLILIK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERI ... 63

23 DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARŞILIKLARI ... 63

24 NET SIGORTA PRIM GELIRI ... 64

25 AIDAT (ÜCRET) GELIRLERI ... 64

26 YATIRIM GELIRLERI ... 64

27 FINANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELIRLERI ... 64

28 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN AKTIFLER ... 64

29 SIGORTA HAK VE TALEPLERI ... 65

30 YATIRIM SÖZLEŞMELERI HAKLARI ... 65

31 ZARURI DIĞER GIDERLER ... 65

32 GIDER ÇEŞITLERI ... 65

33 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA GIDERLERI... 66

34 FINANSAL MALIYETLER... 66

35 GELIR VERGILERI ... 66

36 NET KUR DEĞIŞIM GELIRLERI ... 67

37 HISSE BAŞINA KAZANÇ / (ZARAR) ... 67

38 HISSE BAŞI KAR PAYI ... 67

39 FAALIYETLERDEN YARATILAN NAKIT ... 67

40 HISSE SENEDINE DÖNÜŞTÜRÜLEBILIR TAHVIL ... 67

41 PARAYA ÇEVRILEBILIR İMTIYAZLI HISSE SENETLERI ... 67

42 RISKLER ... 67

43 TAAHHÜTLER ... 68

44 İŞLETME BIRLEŞMELERI ... 68

45 İLIŞKILI TARAFLARLA İŞLEMLER ... 68

46 RAPORLAMA DÖNEMINDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR ... 69

47 AÇIKLANMASI GEREKEN DIĞER HUSUSLAR... 70

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1 VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar

Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş

Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 461.004.538 412.645.860

1- Kasa 14 - -

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar 14 304.490.617 306.040.167

4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - -

5- Banka Garantili ve 3 Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 156.513.921 106.605.693

6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - -

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 497.264.220 307.738.327

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.2,11 - -

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 261.566.725 166.889.651

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4.2,11 235.697.496 140.848.676

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 135.373.347 113.165.189

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 135.632.982 113.017.248

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (2.430.527) (2.067.994)

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 95.230.494 85.734.015

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.2,12 (93.059.602) (83.518.080)

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 488.372 455.676

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2 244.657 151.667

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 12 203.715 304.009

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 150.296.175 89.474.270

1- Ertelenmiş Üretim Giderler 17 147.944.345 88.357.580

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - -

3- Gelir Tahakkukları - -

4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları 2.351.830 1.116.690

G- Diğer Cari Varlıklar 10.482.771 9.982.498

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - -

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 12 10.182.318 9.975.040

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

4- İş Avansları 153.027 1.996

5- Personele Verilen Avanslar 8.139 5.462

6- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 139.287 -

I- Cari Varlıklar Toplamı 1.254.869.423 933.461.820

(9)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

2 VARLIKLAR

II- Cari Olmayan Varlıklar

Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş Cari Dönem

Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

C- Diğer Alacaklar 10.419 10.419

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.2 10.419 10.419

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

D- Finansal Varlıklar 885.420 694.773

1- Bağlı Menkul Kıymetler 11 1.366.724 1.176.077

2- İştirakler - -

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11 (481.304) (481.304)

E- Maddi Varlıklar 14.219.844 14.877.591

1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,7 455.000 1.978.500

2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller (Kiralama) - -

4- Makine Ve Teçhizatlar - -

5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 5.040.211 3.840.281

6- Motorlu Taşıtlar 6 719.500 -

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2.702.923 1.571.936

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 10.500.966 10.044.671

9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (8.084.856) (5.207.797)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 2.886.100 2.650.000

F- Maddi Olmayan Varlıklar 1.719.684 1.178.523

1- Haklar 8 6.873.604 5.930.289

2- Şerefiye - -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -

6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - -

7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (5.693.920) (4.751.766)

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 136 571

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 136 571

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 27.816.456 19.581.477

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 27.816.456 19.581.477

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 44.111.960 36.343.354

Varlıklar Toplamı (I + II) 1.298.981.383 969.805.174

(10)

3 YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler

Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş Cari Dönem

Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

A- Finansal Borçlar 1.584.911 2.340.084

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 1.584.911 2.340.084

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -

5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 46.665.527 30.667.862

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 46.665.527 30.667.862

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C-İlişkili Taraflara Borçlar - 256

1- Ortaklara Borçlar - 256

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar 47.910.938 31.323.880

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 12,19 13.834.133 7.455.067

2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 19 13.607.454 10.433.687

3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 20.791.828 13.721.330

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 19 (322.478) (286.204)

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 901.089.269 643.997.374

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 422.961.897 281.538.663

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 15.101.179 13.024.405

3-Matematik Karşılıklar – Net 17 7.477 26.211

4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net 17 463.018.715 349.408.095

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 37.597.496 22.371.557

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 19 16.252.285 8.918.831

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 19 695.937 433.062

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - -

5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19.961.525 13.019.664

6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - -

7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 3.094.575 2.695.409

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 3.094.575 2.695.409

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 22.667.312 16.717.240

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler 19 22.667.312 16.335.568

2- Gider Tahakkukları - 381.672

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.530.032 1.207.340

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü 1.530.032 1.207.340

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - -

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - -

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 1.061.452.309 751.321.002

(11)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

4 YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler

Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş Cari Dönem

Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

A- Finansal Borçlar 4.588.850 5.602.804

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.588.850 5.602.804

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - -

2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar - -

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 10.849.961 9.918.343

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Matematik Karşılıklar - Net 17 545 2.315

4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 10.849.416 9.916.028

F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 1.327.441 856.112

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 1.327.441 856.112

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirler - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -

2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 16.766.252 16.377.259

(12)

5 ÖZSERMAYE

V- Özsermaye

Bağımsız Bağımsız

Denetimden Geçmiş

Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Dipnot 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

A- Ödenmiş Sermaye 148.500.000 148.500.000

1- (Nominal) Sermaye 2.13,15 148.500.000 148.500.000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

5- Tescili Beklenen Sermaye

B- Sermaye Yedekleri 382.599 1.049.897

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 382.599 1.049.897

C- Kar Yedekleri 16.075.995 10.937.176

1- Yasal Yedekler 4.543.037 2.462.045

2- Statü Yedekleri 6.112.326 3.192.885

3- Olağanüstü Yedekler - -

4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 (309.931) (448.318)

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 - -

6- Diğer Kar Yedekleri 15 5.730.564 5.730.564

D- Geçmiş Yıllar Karları - -

1- Geçmiş Yıllar Karları - -

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -

1- Geçmiş Yıllar Zararları - -

F-Dönem Net Karı 55.804.228 41.619.841

1- Dönem Net Karı 37 55.804.228 41.619.841

2- Dönem Net Zararı (-)

3-Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Net Karı

V- Özsermaye Toplamı 220.762.822 202.106.914

Yükümlülükler Toplamı (III + IV + V) 1.298.981.383 969.805.174

(13)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA

GELİR TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

6

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 2021

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2020 I-TEKNİK BÖLÜM

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 820.458.507 552.916.909

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 561.661.340 424.101.916

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 705.164.528 455.829.170

1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 17 975.615.959 648.719.649

1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 10,17 (218.677.052) (155.260.470)

1.1.3 -SGK'ya aktarılan Primler (-) (51.774.379) (37.630.009)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 29 (141.426.414) (26.435.061)

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (181.261.135) (74.916.060)

1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 33.754.374 43.810.810

1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) 6.080.347 4.670.189

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 29 (2.076.774) (5.292.193)

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 (786.490) (15.759.070)

1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 (1.290.284) 10.466.877)

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 249.133.538 117.132.511

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 636.372 -

3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 636.372 -

3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - -

4- Tahakkuk eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri 9.027.257 11.682.482

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (693.627.090) (467.409.636)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (468.203.178) (326.439.507)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (354.592.558) (252.698.502)

1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 (417.525.443) (287.190.817)

1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10,17 62.932.885 34.492.315

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 29 (113.610.620) (73.741.005)

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (167.685.399) (145.226.707)

1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 54.074.779 71.485.702

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 29 (933.389) (970.640)

4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (203.105.637) (125.138.723)

5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (23.684) -

5.1- Matematik Karşılıklar (-) (23.684) -

5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - -

6- Diğer Teknik Giderler (-) (21.408.571) (14.859.827)

6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) (21.408.571) (14.859.827)

6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B) 126.831.417 85.507.273

D- Hayat Teknik Gelir -

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri - -

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - -

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

E- Hayat Teknik Gider - -

1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) - -

3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı

ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-) - -

4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - -

5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

6- Faaliyet Giderleri (-) - -

7- Yatırım Giderler (-) - -

8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - -

9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) - -

G- Emeklilik Teknik Gelir - -

1- Fon İşletim Gelirleri - -

2- Yönetim Gideri Kesintisi - -

3- Giriş Aidatı Gelirleri - -

4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - -

5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -

7- Diğer Teknik Gelirler - -

H- Emeklilik Teknik Gideri - -

1- Fon İşletim Giderleri (-) - -

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - -

3- Faaliyet Giderleri (-) - -

4- Diğer Teknik Giderler (-) - -

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) - -

(14)

7

Dip- not I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2021

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2020

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 126.831.417 85.507.273

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - -

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - -

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 126.831.417 85.507.273

K- Yatırım Gelirleri 283.208.249 151.810.043

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.2 95.741.228 57.674.541

2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - -

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 43.094.714 16.386.399

4- Kambiyo Karları 4.2 109.184.875 45.124.697

5- İştiraklerden Gelirler 4.2 230.439 60.906

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 659.283 583.596

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 34.297.709 31.979.903

9- Diğer Yatırımlar - -

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -

L- Yatırım Giderleri (-) (331.164.155) (176.839.151)

1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (6.122.837) (6.805.025)

4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 4.2 (249.133.538) (117.132.511)

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (21.191.618) (26.149.544)

6- Kambiyo Zararları (-) 4.2 (52.446.341) (22.148.555)

7- Amortisman Giderleri (-) 6,8 (2.269.820) (4.603.517)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - -

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

ile Gider ve Zararlar (+/-) (3.109.758) (5.838.660)

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 (10.719.083) (12.139.888)

2- Reeskont Hesabı (+/-) 47 24.376 (4.635.008)

3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 7.893.429 11.820.893

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 35 - -

7- Diğer Gelir ve Karlar 63.598 351.386

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (372.078) (1.236.043)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı 55.804.228 41.619.841

1- Dönem Karı Ve Zararı 75.765.753 54.639.505

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) (19.961.525) (13.019.664)

3- Dönem Net Kar veya Zararı 55.804.228 41.619.841

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

(15)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA

NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

8

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Dipnot

Bağımsız Denetim- den Geçmiş Cari

Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki

Dönem 1 Ocak – 31 Aralık

2021

1 Ocak – 31 Aralık 2020

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 1.187.730.283 799.650.183

2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -

3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -

4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (972.052.601) (636.547.447)

5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - -

6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - -

7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 215.677.682 163.102.735 8. Faiz ödemeleri (-)

9. Gelir vergisi ödemeleri (-) 12 (7.534.315) 8.373.337

10. Diğer nakit girişleri 4.922.289 -

11. Diğer nakit çıkışları (-) (279.222.264) (217.448.940)

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (66.156.608) (45.972.827)

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı 6-6,8 - -

2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6,8 (1.613.235) (10.801.199)

3. Mali varlık iktisabı (-) - -

4. Mali varlıkların satışı 43.094.714 16.386.399

5. Alınan faizler 95.741.228 57.674.541

6. Alınan temettüler 230.439 60.906

7. Diğer nakit girişleri 6,8 42.649.424 44.268.959

8. Diğer nakit çıkışları (-) (189.525.892) (178.167.206)

9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (9.423.323) (70.577.600)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIM- LARI

1. Hisse senedi ihracı - -

2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - -

3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - -

4. Ödenen temettüler (-) - (15.752.251)

5. Diğer nakit girişleri 4.471.524 40.940.267

6. Diğer nakit çıkışları (-) 13.496.637 -

7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 17.968.161

25.188.016

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ET-

KİSİ 56.738.534 22.976.142

E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (873.236) (68.386.269)

F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 297.286.106 365.672.374

G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 14 296.412.870 297.286.106

(16)

9 Dip-

not Sermaye

İşletme- nin kendi

hisse se- netleri (-)

Varlık- larda De- ğer Artışı

Öz ser- maye Enf- lasyon Dü- zeltmesi Farkları

Yabancı Para Çevrim

Fark-

ları Yasal Ye- dekler

Statü Ye- dekleri

Diğer Ye- dekler ve dağıtılma- mış karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar Karları

(+)

Geçmiş Yıl- lar Zararları

(-) Toplam

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖNCEKİ DÖ- NEM

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2019) 148.500.000 - 1.281.150 - - 1.584.282 2.267.635 5.730.564 17.555.264 - - 176.918.895

II - Muhasebe politikasında değişiklikler 2.1.6 - - - - - - - - - - - -

III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2020) 15 148.500.000 - 1.281.150 - - 1.584.282 2.267.635 5.730.564 17.555.264 - - 176.918.895

A- Sermaye artırımı/azatlımı - - - - - - - - - - - -

1- Nakit - - - - - - - - - - - -

2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar 15 - - (679.571) - - - - - - - - (679.571)

D-Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 - - - - - - - - - - - -

E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - -

F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - -

H- Dönem net karı - - - - - - - - 41.619.841 - - 41.619.841

I-Dağıtılan Temettü - - - - - - - - (15.752.251) - - (15.752.251)

J- Transfer - - - - - 877.763 925.250 - (1.803.013) - - -

II- Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2020) 15 148.500.000 - 601.579 - - 2.462.045 3.192.885 5.730.564 41.619.841 - - 202.106.914

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ CARİ DÖ- NEM

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2020) 148.500.000 - 601.579 - - 2.462.045 3.192.885 5.730.564 41.619.841 - - 202.106.914

II - Muhasebe politikasında değişiklikler 2.1.6 - - - - - - - - - - - -

III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2021) 15 148.500.000 - 601.579 - - 2.462.045 3.192.885 5.730.564 41.619.841 - - 202.106.914 A- Sermaye artırımı/azatlımı

1- Nakit 2- İç kaynaklardan

B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar 15 (528.909) (528.909)

D-Finansal Varlıkların Değerlemesi 15

E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları

H- Dönem net karı 55.804.228 55.804.228

I-Dağıtılan Temettü (41.619.841) (41.619.841)

J- Transfer 2.080.992 2.919.441 5.000.433

II- Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2021) 15 148.500.000 72.668 4.543.037 6.112.326 5.730.564 55.804.228 220.762.822

(17)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA

KAR DAĞITIM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

10

Bağımsız Bağımsız

Dipnot

Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak -31 Aralık 2021

Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak -31 Aralık 2020 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI

1.1. DÖNEM KARI 75.765.753 54.639.505

1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (19.961.525) (13.019.664)

1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 21 (19.961.525) (13.019.664)

1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi - -

1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 21,35 - -

A NET DÖNEM KARI (1.1 – 1.2)

55.804.228

41.619.841

1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - -

1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE - -

1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - -

B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ] 55.804.228 41.619.841

- -

1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - -

1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine - -

1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -

1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -

1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - -

1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -

1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) - -

1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) - -

1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - -

1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - -

1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine - -

1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -

1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -

1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine - -

1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -

1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - -

1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-) - -

1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - -

1.14 DİĞER YEDEKLER - -

1.15 ÖZEL FONLAR - -

II. YEDEKLERDEN DAĞITIM - -

2.1. DAĞITILAN YEDEKLER - -

2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - -

2.3. ORTAKLARA PAY (-) - -

2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine - -

2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - -

2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine - -

2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine - -

2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - -

2.4. PERSONELE PAY (-) - -

2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - -

III. HİSSE BAŞINA KAR - -

3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -

3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -

3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -

3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -

IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - -

4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -

4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -

4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - -

4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - -

(18)

11 1 Genel Bilgiler

1.1 Şirketin Adı ve Son Sahibi

16 Mayıs 1936 yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin (“Şirket”) sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım Yardım Sandığı’dır.

1.2 Kuruluşun İkametgâhı ve Yasal Yapısı, Şirket Olarak Oluştuğu Ülke ve Kayıtlı Büronun Adresi (veya Eğer Kayıtlı Büronun Olduğu Yerden Farklıysa, Faaliyetin Sürdürüldüğü Esas Yer)

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi, Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sokak No:14 K2 Plaza Kat 8-9- 10-11 34742 Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. Şirket faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yürütmektedir. Genel Müdürlük haricinde Şirket’in İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya,Samsun ve Malatya’da olmak üzere toplam 9 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

1.3 İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu

Şirket, başta kara araçları, kara araçları sorumluluk ve yangın olmak üzere elementer sigortacılık branşlarında faaliyet göstermektedir.

31 Aralık 2021 itibarıyla Şirket , 1.395 adet satış kanalıyla çalışmaktadır. (31 Aralık 2020 : 1.124)

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Yetkili Acente 1.343 1.087

Broker 51 35

Banka 1 2

Toplam 1.395 1.124

1.4 Kuruluşun Faaliyetlerinin ve Esas Çalışma Alanlarının Niteliklerinin Açıklanması

Şirket faaliyetlerini, 14 Aralık 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu kanuna dayanılarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup, yukarıda 1.3 – İşletmenin fiili faaliyet konusu notunda belirtilen sigortacılık branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.5 Kategorileri İtibarıyla Dönem Sonu İtibariyle Çalışan Personel Sayısı

Kategorileri itibarıyla dönem sonu itibariyle çalışan personel sayısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Üst düzey yöneticiler (*) 6 7

Diğer personel 141 131

Toplam 147 138

(*)Şirket’in genel müdür, genel müdür yardımcıları ve direktörler dahil edilmiştir.

(19)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

31 Aralık 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir)

12 1 Genel Bilgiler (devamı)

1.6 Üst Yönetime Sağlanan Ücret ve Benzeri Menfaatler

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde, Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları, Direktör gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.452.398,04 - TL’dir.

(31 Aralık 2020:1.359.681 TL)

1.7 Finansal Tablolarda; Yatırım Gelirlerinin ve Faaliyet Giderlerinin (Personel, Yönetim, Araştırma Geliştirme, Pazarlama ve Satış, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ile Diğer Faaliyet Giderleri) Dağıtımında Kullanılan Anahtarlar

Şirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili, T.C.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si yine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 9 Ağustos 2010 tarih ve 2010/9 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” ile değiştirilmiştir.

Buna göre;

Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılır.

Faaliyet giderleri alt branşlara; her bir alt branş için son 3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar adedine oranlanmasıyla bulunan üç oranın ortalamasına göre dağıtılmaktadır.

1.8 Finansal Tabloların Tek Bir Şirket mi Yoksa Şirketler Grubunu mu İçerdiği

İlişikteki finansal tablolar, sadece Şirket’in finansal bilgilerini içermekte olup, şirketin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kontrol ettiği bağlı veya ortak yönetime tabi ortaklığı bulunmamaktadır.

1.9 Raporlayan İşletmenin Adı veya Diğer Kimlik Bilgileri ve Bu Bilgide Önceki Raporlama Döneminden Beri Olan Değişiklikler

Adı / Ticari Unvanı Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

Yönetim Merkezi Adresi Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sokak No:14 K2 Plaza Kat 8- 9-10-11 34742 Kadıköy/İstanbul

Telefon 0216 665 85 00

Faks 0212 310 46 46

İnternet Sayfası Adresi www.ankarasigorta.com.tr

Elektronik ve Kep Posta Adresi info@ankarasigorta.com.tr - ankarasigorta@hs01.kep.tr

Yukarıda sunulan bilgilerde önceki raporlama dönemi sonundan itibaren herhangi bir değişiklik olmamıştır.

1.10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 nolu dip notta açıklanacaktır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki finansal tablolar 24 Şubat 2022 tarihinde şirket yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

Şekil

Updating...

Benzer konular :