Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

Tam metin

(1)

1. Medula Web Servisine ait Bilgiler:

Adres: http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl (TEST)

https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/RaporIslemleri/wsdl/RaporIslemleri.wsdl(PROD)

1.1 RaporBilgisiKaydet Metodu

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

RaporBilgisiKaydet RaporGirisDVO (bkz. Tablo 4.4.1.a) RaporCevapDVO (bkz. Tablo 4.4.1.b)

Tablo – 4.4.1.a RaporGirisDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama

isgoremezlikRapor ĠĢgöremezlik Raporu IsgoremezlikRaporDVO NA Hayır ĠĢgöremezlik Rapor (ĠĢ Kazası, Meslek Hastalığı,Hastalık,Analık,Emzirme) kayıtları için bu alan doldurulacaktır.

Diğer alanlar NULL gönderilmelidir Bkz. Tablo 4.4.1.c

Tablo – 4.4.1.b RaporCevapDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama

isgoremezlikRapor ĠĢgöremezlik Raporu IsgoremezlikRaporDVO NA Kaydedilen rapor iĢgöremezlik raporu (ĠĢkazası, meslek hastalığı ya da hastalık) ise bu alan dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiĢtir Bkz. Tablo 4.4.1.c

(2)

Tablo – 4.4.1.c IsgoremezlikRaporDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

raporDVO Rapor Bilgileri RaporDVO NA Evet Bkz. Tablo 4.4.1.r

isGoremezlikRaporTuru ĠĢ Göremezlik Rapor Türü

Integer 1 Evet Değerleri:

1 : ĠĢKazası 2: MeslekHastalığı 3:Hastalık

4:Analık 5:Emzirme

bransKodu BranĢ Kodu String 4 Evet BranĢ Kodu

teshis TeĢhiĢ String Evet

olum Sigortalının Ölüp

Ölmediği

String 1 Evet Değerleri

1: Sağ 2:Ölü

isKazasiRaporu ĠĢ kazası raporu IsKazasiRaporDVO NA Hayır isGoremezlikRaporTuru 1 ise zorunlu.

Bkz. Tablo 4.4.1.d meslekHastaligiRaporu Meslek Hastalığı

Raporu

MeslekHastaligiRaporDVO NA Hayır isGoremezlikRaporTuru 2 ise zorunlu.

Bkz. Tablo 4.4.1.e

analikRaporu Analık Raporu AnalikRaporDVO NA Hayır isGoremezlikRaporTuru 4 ise zorunlu.

Bkz. Tablo 4.4.1.f

emzirmeRaporu Emzirme Raporu EmzirmeRaporDVO NA Hayır isGoremezlikRaporTuru 5 ise zorunlu.

Bkz. Tablo 4.4.1.g

hastalikRaporu Hastalık Raporu HastalikRaporDVO NA Hayır isGoremezlikRaporTuru 3 ise zorunlu.

Bkz. Tablo 4.4.1.j

klinikBulgu Klinik bulgular String 20 Hayır Klinik bulgular

ronLabBilgi ronLabBilgiler

i

String Hayır ronLabBilgileri

(3)

karar Karar String 20 Hayır Karar

devammi; Devam durum Integer 1 Evet Ön Seçim web servisinden gelen cevap

doğrultusunda;

-1, “HAYIR”

1, “GEÇMĠġTE GĠTMEDĠĞĠ KONTROL VAR,DEVAM MI (EVET)”

2, “DEVAM EDEN RAPORU VAR, DEVAM MI (EVET)”

yatisDevam YatıĢ Devam String 1 Evet 1, “YatıĢ Yok”

3, “YatıĢ Var, Taburcu olmuĢ”

4, “Karma (YatıĢtan sonra, ayaktan istirahat de verilmiĢ)”

Tablo – 4.4.1.d IsKazasiRaporDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

baslangicTarihi BaĢlangıç Tarihi String 10 hayır dd.mm.yyyy formatında yatıĢ Devam 1-4 ise

zorunlu

bitisTarihi BitiĢ Tarihi String 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam 1-4 ise

zorunlu

raporDurumu Rapor Durumu String 1 Hayır Değerleri

1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı

6:çalıĢır olup çakıĢma var 7:kontrol olup çakıĢma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk

10:analık çalıĢır(dogum oncesi) 11: analık çalıĢmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası

(4)

isKontTarihi ĠĢbaĢı / kontrol tarihi String 10 Evet dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan

hastaneYatisTarihi Hastane YatıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatındaYatıĢ devam durumu 3-4

ise zorunlu

hastaneCikisTarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-

4 ise zorunlu

nuks ĠĢ kazası veya meslek

hastalığından

kaynaklanan tekrar durmu

String 1 Hayır Değerleri ,

1: Nuks Var 2 Nuks Yok

yaraninTuru Yaranın Türü String ESAW kodları

yaraninYeri Yaranın Yeri String ESAW kodları

taburcuTarihi Taburcu Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 3-4 ise

zorunlu

taburcuKodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu"

2, "Haliyle taburcu"

3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme"

4, "Eve gönderilme"

5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk"

8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme"

9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk"

10, "Vefat"

11, "Diğer"

isKazasiTarihi ĠĢ Kazası Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında ĠĢkazası vakalarında ,

nüks iĢaretli ise iĢkazası tarihi girilecek.

Tablo – 4.4.1.e MeslekHastaligiRaporDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

baslangicTarihi BaĢlangıç Tarihi String 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 1-4 ise

zorunlu

(5)

bitisTarihi BitiĢ Tarihi String 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 1-4 ise zorunlu

raporDurumu Rapor Durumu String 1 Hayır Değerleri

1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı

6:çalıĢır olup çakıĢma var 7:kontrol olup çakıĢma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk

10:analık çalıĢır(dogum oncesi) 11: analık çalıĢmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası

isKontTarihi ĠĢbaĢı / kontrol tarihi String 10 Evet dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan.

hastaneYatisTarihi Hastane YatıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam durumu 3-

4 ise zorunlu

hastaneCikisTarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-

4 ise zorunlu

nuks ĠĢ kazası veya meslek

hastalığından

kaynaklanantekrar durmu

String 1 Hayır Değerleri ,

1: Nuks Var 2 Nuks Yok

yaraninTuru Yaranın Türü String ESAW Kodları

yaraninYeri Yaranın Yeri String ESAW Kodları

taburcuTarihi Taburcu Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda

3-4 iĢaretli ise zorunlu

taburcuKodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu"

2, "Haliyle taburcu"

3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme"

4, "Eve gönderilme"

5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

(6)

7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk"

8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme"

9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk"

10, "Vefat"

11, "Diğer"

Tablo – 4.4.1.f AnalikRaporDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

baslangicTarihi BaĢlangıç Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise

zorunlu

bitisTarihi BitiĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise

zorunlu

raporDurumu Rapor Durumu String 1 Hayır

Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı

6:çalıĢır olup çakıĢma var 7:kontrol olup çakıĢma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk

10:analık çalıĢır(dogum oncesi) 11: analık çalıĢmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası

isKontTarihi ĠĢ baĢı / kontrol tarihi String 10 hayır dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan

hastaneYatisTarihi Hastane YatıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam durumu 3-

4 ise zorunlu

hastaneCikisTarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-

4 ise zorunlu

bebekDogumTarihi Bebek Doğum Tarihi String 10 Evet dd.mm.yyyy formatında

(7)

canliCocukSayisi Canlı Çocuk Sayısı Integer N/A Doğumdan sonra yaĢayan cocuk sayısı

doganCocukSayisi Doğan Çocuk Sayısı Integer N/A Kaç Cocuk Dunyaya geldiği

norSezFor Normal Sezeryan

Forsebs Dogum çeĢidi

String 1 Evet Değerleri

1: Normal 2 : Sezeryan 3 : Forsebs

taburcuTarihi Taburcu Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda

3-4 iĢaretli ise zorunlu

taburcuKodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu"

2, "Haliyle taburcu"

3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme"

4, "Eve gönderilme"

5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk"

8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme"

9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk"

10, "Vefat"

11, "Diğer"

analikRaporTipi Analık Rapor Tipi Integer N/A 1, “Doğum Öncesi Analık Raporu”

2, “Doğum Sonrası Analık Raporu”

gebelikTipi Gebelik Tipi Integer N/A 1, “Tekil”

2, “Çoğul”

gebelikHaftasi1 Gebelik Haftası 1. Integer N/A Doğum Öncesi Analık Raporu almak için

doktora gidilen hafta (Genelde 32. hafta)

gebelikHaftasi2 Gebelik Haftası 2. Integer N/A Doğum Öncesi Analık Raporu ÇALIġIR verilirse,

gebeliğin kaçıncı haftasına kadar çalıĢılabileceğini gösteren alan (Genelde 37. hafta)

bebekDogumHaftasi Bebek Doğum Haftası Integer N/A Bebek gebeliğin kaçıncı haftasında doğdu

(Genelde 40. hafta)

aktarmaHaftasi Aktarma Haftası Integer N/A Doğum öncesi kullanılmayan iznin doğum

sonrasına kaç hafta aktaracağını gösteren alan.

Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

(8)

Tablo – 4.4.1.g EmzirmeRaporDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

bebekDogumTarihi Bebek Doğum Tarihi String 10 Evet dd.mm.yyyy formatında olacak

dogumOncBasTarihi Aktarma Raporunun BaĢlıyacağı zaman

String 10 Evet dd.mm.yyyy formatında

canliCocukSayisi Canlı Çocuk Sayısı Integer N/A Doğumdan sonra yaĢayan cocuk sayısı

anneTcKimlikNo String 11 Hayır Emzirme raporu baba adına düzenleniyorsa

annenin TcKimlikNumarası da girilecek.

doganCocukSayisi Doğan çocuk sayısı Integer Hayır Doğum sırasında doğan çocuk sayısı

Tablo – 4.4.1.h HastalikRaporDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

baslangicTarihi BaĢlangıç Tarihi String 10 hayır dd.mm.yyyy formatında yatıĢ Devam 1-4 ise

zorunlu

bitisTarihi BitiĢ Tarihi String 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam 1-4 ise

zorunlu

raporDurumu Rapor Durumu String 1 Hayır Değerleri

1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı

6:çalıĢır olup çakıĢma var 7:kontrol olup çakıĢma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk

10:analık çalıĢır(dogum oncesi) 11: analık çalıĢmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası

(9)

isKontTarihi ĠĢbaĢı / kontrol tarihi String 10 Evet dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan

hastaneYatisTarihi Hastane YatıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatındaYatıĢ devam durumu 3-4

ise zorunlu

hastaneCikisTarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-

4 ise zorunlu

nuks ĠĢ kazası veya meslek

hastalığından

kaynaklanan tekrar durmu

String 1 Hayır Değerleri ,

1: Nuks Var 2 Nuks Yok

taburcuTarihi Taburcu Tarihi String 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 3-4 ise

zorunlu

taburcuKodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu"

2, "Haliyle taburcu"

3, "Ölüm veya baĢka nedenle tedaviden vazgecme"

4, "Eve gönderilme"

5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk"

8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme"

9, "Hastane içinde baĢka bir branĢa sevk"

10, "Vefat"

11, "Diğer"

Tablo – 4.4.1.k RaporDVO (SADECE KIRMIZI OLAN ALANLAR ISGOREMEZLIK PROJESIYLE ILGILIDIR)

(10)

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk

Gerekli mi?

Açıklama

raporBilgisi Rapor Bilgisi RaporBilgisiDVO NA Evet Bkz. Tablo 4.4.1.r

turu Raporun türü String 1 Evet Değerleri:

1 : Tedavi 2 : ĠĢ Göremezlik 10 : Ġlaç Kullanım 11 : Ġlaç Muafiyet

baslangicTarihi Rapor BaĢlangıç Tarihi String 10 Hayır Ġġ GÖREMEZLĠK RAPORLARINDA

KULLANILMAYACAKTIR

bitisTarihi Rapor BitiĢ Tarihi String 10 Hayır Ġġ GÖREMEZLĠK RAPORLARINDA

KULLANILMAYACAKTIR

duzenlemeTuru Rapor Düzenleme Türü String 1 Evet Değerleri:

1 : Heyet 2 : Tek Hekim

hakSahibi Hak Sahibi Bilgisi HakSahibiBilgisiDVO NA Evet Bkz. Tablo 4.4.1.s

RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa bu alan NULL olarak gönderilmelidir. Takip Numarası kullanılarak hak sahibi bilgileri getirilecektir.

protokolNo Protokol Numarası String 20 Hayır Raporun protokol numarası

protokolTarihi Protokol Tarihi String 10 Hayır Raporun protokol tarihi (dd.mm.yyyy)

durum Rapor Durumu String 1 Hayır Bu alan boĢ gönderilecektir.

Değerleri : 1 : Taslak

aciklama Açıklama String 1000 Hayır Raporun açıklaması

doktorlar Doktor bilgileri array

olarak gönderilecektir

DoktorBilgisiDVO[] NA Evet Bkz. Tablo 4.4.1.t

tanilar Tani bilgileri array

olarak gönderilecektir

TaniBilgisiDVO[] NA Hayır Bkz. Tablo 4.4.1.u

Ġlaç raporlarında gönderilmeyecek.

teshisler TeĢhis Bilgileri TeshisBilgisiDVO[] NA Hayır Bkz. Tablo 4.4.1.v

Ġlaç raporlarında gönderilmeyecek.

ilacTeshisler Ġlaç TeĢhis Bilgileri IlacTeshisBilgiDVO[ ] NA Hayır Ġlaç raporlarında gönderilmesi zorunlu.

Bkz. Tablo 4.4.1.gg

(11)

takipNo Takip No String N/A Hayır Provizyon alma iĢlemi sonucu GSS tarafından üretilen takip numarası.

RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa bu alan doludur.

klinikTanı Klinik Tanı String 255 Hayır Klinik tanı

Tablo – 4.4.1.r RaporBilgisiDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

raporTesisKodu Rapor Tesis Kodu Integer Evet Raporun düzenlendiği sağlık tesisi kodu

RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa sağlık tesisi kodu takip numarası kullanılarak bulunacağı için bu alan dikkate alınmayacaktır.

tarih Rapor Tarihi String 10 Evet Belge tarihi (dd.mm.yyyy)

no Rapor No String 20 Evet Belge numarası

aVakaTKaza Rapor No Integer Evet Hastalık, Meslek Hastalığı ve ĠĢkazası vakalarında

Adli Vaka / Trafik kazası durumu olabilir.

1 adli vaka 2 trafik kazası 3 Yok

Tablo – 4.4.1.s HakSahibiBilgisiDVO (SARI ALANLAR ISGOREMEZLIK UYGULAMASI ICIN ARTIK KULLANILMAMAKTADIR)

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

tckimlikNo T.C. Kimlik Numarası String 11 Hayır Sigortalının T.C. Kimlik numarası, Karne No ve

(12)

Sosyal Güvenlik numarası girilmemiĢ ise girilmelidir.

karneNo Karne No String Hayır Sigortalının karne numarası T.C. Kimlik numarası

girilmemiĢ ise girilmelidir.

sosyalGuvenlikNo Sosyal Güvenlik

Numarası

String Hayır Sigortalının sosyal güvenlik numarası T.C. Kimlik

numarası girilmemiĢ ise girilmelidir.

yakinlikKodu Yakınlık Kodu String 4 Hayır Bağkur’lu hastalar için kullanılacaktır. Diğer

devredilen kurumlara ait hastalar için boĢ bırakılacaktır.

Bağkurlu hastaların 4 haneli yakınlık kodu bu alanda gönderilmelidir.

sigortaliTuru Sigortalı Türü String 1 Evet Kullanılacak kodlar :

1 : ÇalıĢan 2 : Emekli 3 : Diğer

devredilenKurum Sosyal Güvenlik

Numarası

String 1 Evet Sosyal güvenlik kurumları, SGK adı altında

birleĢmeden önce hastanın hangi güvenlik kurumuna bağlı olduğu.

Kullanılacak Kodlar:

1 : SSK 2 : Bağkur 3 : Emekli Sandığı 4 : YeĢil Kart

5 : Vatansız ve sığınmacılar

6 : 2022 sayılı 65 yaĢını doldurmuĢ muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaĢlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler

7: 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası verilmiĢ bulunanlara vatani hizmet tertibinden Ģeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiĢiler

10: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiĢiler

(13)

12: S.G.K.

14 : Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iĢsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler,

17 : Yukarıdaki bentlerin dıĢında kalan ve baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaĢlar, isteğe tabi sigortalılar 18 : 18 yaĢ altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kiĢiler

Not:

3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler,

2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler,

Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kiĢiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġamp.

KazanmıĢ sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiĢiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekmektedir.

provizyonTipi Provizyon Tipi String 1 Evet Kullanılacak Kodlar:

N : Normal I : ĠĢ kazası A : Acil

T : Trafik kazası V : Adli Vaka M : Meslek hastalığı K : Kurum Sevki

(14)

C :Acil Hal

H :Bulaşıcı Hastalık R :KoruyucuSağlık L: Analık

G :Afet Savaş Grev Lokavt U :Bakıma Muhtaç

D: Doğal Afet

provizyonTarihi Provizyon Tarihi String 10 Evet Müstahaklık için girilmesi gereken provizyon

tarihi. Rapor tarihi değil, rapor düzenlenmiĢ muayenenin açılıĢ tarihidir. (dd.mm.yyyy)

adi Sigortalının adı String 50 Hayır Bu alan boĢ bırakılacaktır.

soyadi Sigortalının soyadı String 50 Hayır Bu alan boĢ bırakılacaktır.

adres Sigortalının adresi String 100 Hayır Sigortalının adresi

telefon Sigortalının telefonu String 50 Hayır Sigortalının telefonu

bagliBulunanBirim Sigortalının bağlı olduğu birim

String 50 Hayır Sigortalının bağlı olduğu birim

emeklimi Sigortalının emeklilik

bilgisi

String 50 Hayır Sigortalının emeklilik bilgisi

Tablo – 4.4.1.t DoktorBilgisiDVO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

drTescilNo Doktor Tescil Numarası String 16 Evet Doktorun tescil numarası

drAdi Doktor Adı String 50 Hayır Doktorun adı

drSoyadi Doktor Soyadı String 50 Hayır Doktorun soyadı

drBransKodu Doktor BranĢ Kodu String 4 Evet Doktorun branĢının Sağlık Bakanlığı kodu

tipi Tipi String 1 Evet Değerleri :

1 : Raporu Ġsteyen Doktor 2 : Raporu Düzenleyen Doktor

(15)

2. Isgoremezlik Web Servisine ait Bilgiler:

Adresler:

http://test4.sgk.gov.tr/WS_isGoremezlik2011/services/SorgulaWS/wsdl/SorgulaWS.wsdl (TEST) http://gss.sgk.gov.tr/WS_isGoremezlik2011/services/SorgulaWS (PROD)

Isgoremezlik Web Servis Metotları 2.1.1 Rapor Ön Seçim Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

raporOnSecim IsgoremezlikRaporDVO

(bkz. Tablo 4.4.1.c)

CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

2.1.2 Mevcut Rapor Getir Metodu:

(16)

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

mevcutRaporGetir TC Kimlik No(String)

CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

2.1.3 Sağlık Kuruluna Sevket Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

saglikKurulunaSevket • raporTakipNo(String)

• raporSiraNo(int)

• raporDurum(String)

CevapDTO

(bkz. Tablo 1.1a)

(17)

2.1.4 Rapor2Ver Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

rapor2Ver • raporTakipNo(String)

• raporSiraNo(int)

• raporDurum(String)

• duzenlemeTuru(String)

CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

2.1.5 Rapor Guncelle Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

raporGuncelle CevapDTO

(bkz. Tablo 1.1a)

(18)

2.1.6 Rapor Listesi Getir Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

raporListesiGetir • TCKimlikNo (String)

• tesisKodu (String)

CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

2.1.7 Rapor Sil Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

raporSil

• raporTakipNo(String)

• raporSiraNo (int)

• vaka (int)

• tesisKodu (String)

CevapDTO

(bkz. Tablo 1.1a)

(19)

2.1.8 Sağlık Kuruluna Sevk İptal Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

saglikKurulunaSevkIptal raporTakipNo(String)

CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

2.1.9 Rapor 2 Ver İptal Metodu:

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

rapor2VerIptal raporTakipNo(String)

CevapDTO

(bkz. Tablo 1.1a)

(20)

Tablo 1.1a CevapDTO

Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl

uk

Gerekli mi?

Açıklama

raporID long 5 Evet

hataMesaji String 100 Hayır Sonuc kodu -1 olduğunda yayınlanacak hata

mesajı

sonucKodu int 1 Evet -1: Hata var

0 : ĠĢleme devam edebilirsiniz 1: ĠĢlem baĢarıyla sonuçlandı

raporTakipNo String 10 Evet Raporun sisteme kaydedildikten sonra aldığı takip

no

raporSiraNo int 1 Evet Raporun sisteme kaydedildikten sonra aldığı sıra

no

isgoremezlikRapor IsgoremezlikRaporDTO

(bkz. Tablo 1.1.b)

Hayır Mevcut rapor modülünde, sorgulama sonucu veritabanından dönen rapor

isgoremezlikRaporArr IsgoremezlikRaporDTO[] Hayır Mevcut rapor modülünde, sorgulama sonucu

veritabanından dönen rapor listesi

dogumSonrasiIsbasiTarihi String Hayır Doğum Sonrası Analık raporlarında sistemin

hesapladığı tarih

Tablo 1.1b IsgoremezlikRaporDTO

Parametre Adı Açık Adı Tipi U

z u nl u k

Gerekli mi?

Açıklama

(21)

raporBilgisi RaporBilgisiDTO Bknz Tablo 1.1c

16 Evet

isGoremezlikRaporTuru

Ġnt 50 Hayır 1: iĢkazası

2: meslek hastalığı 3: hastalık 4:analık 5: emzirme

bransKodu int 50 Evet

protokolNo int 4 Evet

protokolTarihi Date 1 Evet

teshis

String

Hayır

karar String Hayır Sağlık Kurulu raporlarında kullanılıyor

aciklama String Hayır

olum String evet KiĢi sağ-olu gösteren alan

klinikBulgular String Hayır Sağlık Kurulu raporlarında kullanılıyor

ronLabBilgileri String Hayır Sağlık Kurulu raporlarında kullanılıyor

duzenlemeTuru String evet

raporDurumu String evet Değerleri

1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı

6:çalıĢır olup çakıĢma var 7:kontrol olup çakıĢma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk

(22)

10:analık çalıĢır(dogum oncesi) 11: analık çalıĢmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası

devammi int hayır -1, “HAYIR”

1,“GEÇMĠġTE GĠTMEDĠĞĠ KONTROL VAR,DEVAM MI (EVET)”

2, “DEVAM EDEN RAPORU VAR, DEVAM MI (EVET)”

hakSahibi HaksahibiBilgisiDTO

(bkz. Tablo 1.1.d)

evet Hastaya ait kiĢi ve iĢyeri bilgileri

medulaRapor IgorMedulaRaporDTO

(bkz. Tablo 1.1.e)

evet

analikEmzirme IgorAnalikEmzirmeDTO

(bkz. Tablo 1.1.f)

Hayır Analık/Emzirme raporu ise zorunlu alan

iskazasiHastalik IgorIsKazasiMeslekHastalikDTO

(bkz. Tablo 1.1.g)

Hayır Ġskazasi/Meslek Hastalığı/Hastalık raporu ise zorunlu alan

kullanici KullaniciDTO

(bkz. Tablo 1.1.h)

evet Hastaneye ait tesis kodu

doktorArr DoktorBilgisiDTO[]

(bkz. Tablo 1.1.i)

Evet

bashekimOnayDurumu int Hayır 0: Onaysız

1: Onaylı

bashekimTCNo String hayır Raporu onaylayan baĢhekimin TC Kimlik nosu

(23)

Tablo 1.1c RaporBilgisiDTO

Parametre Adı Tipi

raporTesisKodu int

tarih

Date

no int

raporTakipNo String

raporSıraNo int

raporTipi

int

raporAcikKapali String

aVakaTKaza int

Tablo 1.1d HaksahibiBilgisiDTO

Parametre Adı Tipi

tckimlikNo String

sosyalGuvenlikNo String

(24)

sigortaliTuru String

provizyonTipi String

provizyonTarihi Date

adi

String

soyadi String

cinsiyet String

emeklimi String

Tablo 1.1e IgorMedulaRaporDTO

Parametre Adı Tipi

baslangicTarihi Date

bitisTarihi Date

isKontTarihi Date

hastaneYatisTarihi Date

hastaneCikisTarihi Date

yatisDevam

String

taburcuTarihi Date

taburcuKodu Ġnt

(25)

Tablo 1.1f IgorAnalikEmzirmeDTO

Parametre Adı Tipi

analikRaporTipi int

gebelikTipi int

gebelikHaftasi1 int

gebelikHaftasi2 int

bebekDogumHaftasi int

aktarmaHaftasi int

bebekDogumTarihi Date

canliCocukSayisi int

doganCocukSayisi int

norSezFor String

anneTCKimlikNo String

Tablo 1.1g IgorIsKazasiMeslekHastalikDTO

Parametre Adı Tipi

(26)

yaraninTuru String

yaraninYeri String

nuks String

aVakaTkaza int

isKazasiTarihi Date

Tablo 1.1h DoktorBilgisiDTO

Parametre Adı Tipi

drTescilNo String

drAdi String

drBransKodu String

SonucKodu Anlamı

0 BaĢarılı

1 Validasyon Hatası

2 YetkiHatası

3 Sistem Hatası

(27)

4 VeriTabanında Kayıt Yok

Şekil

Updating...

Benzer konular :