• Sonuç bulunamadı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan"

Copied!
22
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

:

Karar Tarihi 01.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 38

Norm Kadro, İptal-İhdas Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre, kadro kütüğündeki en üst ve en alt dereceler esas alınmak üzere, ekli III Sayılı Cetvelde yer alan Dolu Kadro Değişikliği taleplerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Eki : III Sayılı Cetvel

(2)

:

Karar Tarihi 01.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 39

Norm Kadro, İptal-İhdas Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre, kadro kütüğündeki en üst ve en alt dereceler esas alınmak üzere, ekli II Sayılı Cetvelde yer alan Boş Kadro Değişikliği taleplerinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Eki : II Sayılı Cetvel

(3)

:

Karar Tarihi 01.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 40

Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Toplantı Tipi : :

Olağan Konu

KARAR : Konya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/419 Esas nolu davaya konu olan Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16556 ada, 4 nolu 704,00 m²'lik taşınmazın ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu ) davasına katılarak söz konusu taşınmazın Belediyemizce satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(4)

:

Karar Tarihi 01.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 41

Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Toplantı Tipi : :

Olağan Konu

KARAR : Konya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/1924 Esas 2018/1733 Karar nolu ve Konya Sulh Hukuk Satış Memurluğu 2020/106 Satış davasına konu olan Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16093 ada, 4 nolu, 454,00 m²'lik taşınmazın ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu ) davasına katılarak söz konusu taşınmazın Belediyemizce satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(5)

:

Karar Tarihi 01.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 42

Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Toplantı Tipi : :

Olağan Konu

KARAR : Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2015/242 Esas ve 2018/957 Karar nolu davaya konu olan Selçuklu İlçesi Selçuk Mahallesi, 28786 ada, 3 nolu, 1635,00 m²'lik taşınmazın ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu) davasına katılarak söz konusu taşınmazın Belediyemizce satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(6)

:

Karar Tarihi 01.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 43

Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Toplantı Tipi : :

Olağan Konu

KARAR : Konya Sulh Hukuk Satış Memurluğu'nun 2020/112 Esas nolu davaya konu olan Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, 29420 ada, 97, 98 ve 99 parsel nolu taşınmazların Belediyemizce satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(7)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 44

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ve Protokoller Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Meclisimizin 01.03.2021 tarihli toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait İmar planında Sosyal Tesis Alanına isabet eden, Işık Mahallesi, 13025 ada, 22 nolu parselin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince, Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na 10 yıl süre ile tahsis edilmesi ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz." raporu doğrultusunda,

Mülkiyeti Belediyemize ait İmar planında Sosyal Tesis Alanına isabet eden Işık Mahallesi, 13025 ada, 22 nolu parselin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince, Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na 10 yıl süre ile tahsis edilmesine ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(8)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 45

Ücretler ve Tarifeler Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR: Plan ve Bütçe Komisyonunun "Meclisimizin 01.03.2021 tarihli toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz tarafından yayın hayatına kazandırılan ''Konya Kitabeleri'' adlı eserin 500,00 TL' den satılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz." raporu doğrultusunda,

Belediyemiz tarafından yayın hayatına kazandırılan ''Konya Kitabeleri'' adlı eserin 500,00 TL' den satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(9)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 46

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ve Protokoller Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Meclisimizin 01.03.2021 tarihli toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, Türk Kızılay Derneği Selçuklu Şube Başkanlığı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu 14 ve 75. maddeleri gereğince ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Kan Alma Birimi olarak kullanılmak üzere bir adet Konteynerin 5 yıl süre ile kullanılmak üzere Kızılay Selçuklu Şubesine tahsisi ile Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Belediyemizce iki (2) adet bina ( işyeri, depo, ticarethane vb.) kiralanarak Kızılay Selçuklu Şubesine 3 yıl süre ile tahsis edilmesi ve kiralanan yerlere ait temel giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon) Belediyemizce karşılanması karşılığında, Belediyemizin görevleri arasında yer alan ''sosyal hizmet ve yardım'' konusunda işbirliği içerisinde ortak çalışma yapılması için aynı Kanunun 38.maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz." raporu doğrultusunda,

Türk Kızılay Derneği Selçuklu Şube Başkanlığı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu 14 ve 75. maddeleri gereğince ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda Kan Alma Birimi olarak kullanılmak üzere bir adet Konteynerin 5 yıl süre ile kullanılmak üzere Kızılay Selçuklu Şubesine tahsisine, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Belediyemizce iki (2) adet bina ( işyeri, depo, ticarethane vb.) kiralanarak Kızılay Selçuklu Şubesine 3 yıl süre ile tahsis edilmesine ve kiralanan yerlere ait temel giderlerinin (elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon) Belediyemizce karşılanması karşılığında, Belediyemizin görevleri arasında yer alan ''sosyal hizmet ve yardım'' konusunda işbirliği içerisinde ortak çalışma yapılması için aynı Kanunun 38.maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(10)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 47

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ve Protokoller Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Meclisimizin 01.03.2021 tarihli toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, Belediyemizin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden (TDBB) alınan yazıda; Bosna-Hersek Vareş Belediyesinin şehre kazandırılacak bir ilkokulun yapımı için TDBB’den destek talep ettiği, söz konusu talebin 20.01.2021 tarihli TDBB yönetim kurulu toplantısında görüşüldüğü

“Kokoşçiçi Köyü İlkokulu Projesi’’ne 30.000 (Otuzbin) Avro destek verilmesinin uygun bulunduğu belirtilerek, projenin TDBB ve Selçuklu Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilmesi ve 10.000 (Onbin) Avro’luk kısmının da Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanması talep edilmektedir.

Söz konusu faaliyetin ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirilmesi, projede kullanılmak üzere TDBB’ye 10.000 (Onbin) Avro destek sağlanması, TDBB ile Belediyemiz arasında imzalanacak protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz." raporu doğrultusunda;

Belediyemizin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden (TDBB) alınan yazıda;

Bosna-Hersek Vareş Belediyesinin şehre kazandırılacak bir ilkokulun yapımı için TDBB’den destek talep ettiği, söz konusu talebin 20.01.2021 tarihli TDBB yönetim kurulu toplantısında görüşülüp “Kokoşçiçi Köyü İlkokulu Projesi’’ne 30.000 (Otuzbin) Avro destek verilmesinin uygun bulunduğu belirtilerek, projenin TDBB ve Selçuklu Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilmesi ve 10.000 (Onbin) Avro’luk kısmının da Selçuklu Belediyesi tarafından karşılanması talep edilmektedir.

Söz konusu faaliyetin ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirilmesine, projede kullanılmak üzere TDBB’ye 10.000 (Onbin) Avro destek sağlanmasına, TDBB ile Belediyemiz arasında imzalanacak protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(11)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 48

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler ve Protokoller Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonunun "Meclisimizin 01.03.2021 tarihli toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, Selçuklu ilçe sınırlarında bulunan Org. Emin ALPKAYA ve Korg. Özkan ÖKTÜ Hava Alarm İskan Tesisleri içinde yürüyüş yolu, kamelya, bank, piknik masası vb. eksikliklerin tamamlanması, Korg. Özkan ÖKTÜ Hava Alarm İskan Tesisi ile karargah bölgesini birleştiren 1 Km'lik yola yaya kaldırımı/bisiklet yolu yapımı projelerinin Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında yapılması ve bu amaçla Belediyemiz ile 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı arasında gerçekleştirilecek protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz." raporu doğrultusunda;

Selçuklu ilçe sınırlarında bulunan Org. Emin ALPKAYA ve Korg. Özkan ÖKTÜ Hava Alarm İskan Tesisleri içinde yürüyüş yolu, kamelya, bank, piknik masası vb. eksikliklerin tamamlanması ve Korg. Özkan ÖKTÜ Hava Alarm İskan Tesisi ile karargah bölgesini birleştiren 1 Km'lik yola yaya kaldırımı/bisiklet yolu yapımı projelerinin Belediyemizce; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında yapılmasına ve bu amaçla Belediyemiz ile 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı arasında gerçekleştirilecek protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(12)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 49

Yönetmelik Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Sağlık ve Çevre Komisyonuna ait "Meclisimizin 01.03.2021 tarihli toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen, “Selçuklu Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in, Bakanlar Kurulunun 2005/9986 Sayılı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda ve söz konusu kanun gereği Belediyemizce yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, uygulama ve yapım işleri ile danışmanlık hizmetlerinin temini işlemlerinde ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlandığı görülmüş olup, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederiz." ortak raporlar doğrultusunda;

Selçuklu Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik' in kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Eki : Yönetmelik ve Ekleri

(13)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 50

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Tapunun Yukarıpınarbaşı Mahallesi, L29-D17-D-1-A (36-O-II-III) pafta, 29971 ada 265 parselin imarının Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1534 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak, 1/1000 Uygulama İmar Planının, E:0.40, TAKS:0.40, Yençok:8m.

Günübirlik Tesis Alanı olarak yapılması ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(14)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 51

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Tapunun Sulutas Mahallesi, M28-B08-A-4-C (23-E-I) pafta, 101, 102, 103 ve 104 ada ve çevresini kapsayan alanın 0.30/0.60, Ayrık 2 Kat konut alanı olan imarında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden, konut adalarının yapılaşmaya uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(15)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 52

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B05-C-2-B pafta 19347 ada 5, 6 ve 7 parsel, 20203 ada 17 parsel, 22753 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel, 22754 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel, 22755 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin imarlarının Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan Yazır Revizyon İmar Planının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(16)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 53

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Tapunun Musalla Bağları Mahallesi, M28-B15-B-2-C (26 N IV) pafta, 15129 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin 10 katlı ebatlı blok konut alanı olan imarlarında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin ve blok ebatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(17)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 54

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 22.01.2021 tarih ve 19574193 sayılı yazısına istinaden, tapunun Medrese Mahallesi, M28-B15-B-3-A pafta, 13225 ada, 3 parsel, tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-C-2-B pafta, 0 ada, 8255 parsel ile tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B10-D-4-D pafta, 42315 ada 1 parsellerin eğitim alanı olan imarlarının yeniden düzenlenmesi talebinin incelenmesi için Komisyonun bir sonraki meclis dönemine kadar süre verilmesi talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(18)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 55

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 09.02.2021 tarih ve 20394799 sayılı yazısına istinaden, tapunun Mimarsinan Mahallesi, M28-B15-A-3-A pafta, 28979 ada 18 parselin ebatlı blok 4 kat Ortaokul Alanı olan imarının yeniden düzenlenmesi talebinin incelenmesi için Komisyonun bir sonraki meclis dönemine kadar süre verilmesi talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(19)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 56

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Tapunun Sille Mahallesi, M28-B05-C-4-A (26-K-II) pafta, 18644 ada 1 parselin 5 kat, 17x40 ebatlı blok konut alanı olan imarının, E:1.09, TAKS:0.20, Yençok:5 Kat Konut Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(20)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 57

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Tapunun Kayacık Mahallesi, M29-A01-B-1-A pafta, 23949 ada 3 parselin 5 kat 22x45 ebatlı blok 6Ü/K konut alanı olan imarının, E:1.08, TAKS:0.22, Yençok:5 Kat konut alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(21)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 58

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Tapunun Dikilitaş (Horozluhan) Mahallesi, M29-A06-B-4-D (23 N I) pafta, 220 parsel ve 29632 ada 1 parselin Sosyal Tesis Alanı olan imarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi talebinin incelenmesi için, Komisyonun bir sonraki meclis dönemine kadar süre verilmesi talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

(22)

:

Karar Tarihi 05.03.2021

Karar No : 41850698.105.04 - 59

İmar Planı/Tadilatlar Toplantı Tipi :

: Olağan Konu

KARAR : Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 03.11.2020 tarih ve 127257 sayılı yazısına istinaden, tapunun Feritpaşa Mahallesi, M28-B15-B-3-A (19 L IV) pafta, 2147 ada 96 parselin 12 kat ebatlı blok Bağkur Lojman ve Hizmet Binası olan imarının, 12 Kat, 14.20X28 ebatlı blok 12 kat Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi talebinin incelenmesi için, Komisyonun bir sonraki meclis dönemine kadar süre verilmesi talebinin kabulüne İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Referanslar

Benzer Belgeler

TEKLİF : Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün Kanlıdere Caddesi girişi (Bitpazarı) durağı ile Şekerdere Caddesi Tarihi

Maddesi "Yetkili idareler tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan etap proje ve programları meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesine göre iş deneyim belgelerinin, gerçek kişilere veya m a d d e d e b e l i r t i l e n l e r d ı ş ı n d a

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ve danışmanların uygun görüşü göz önünde bulundurularak, aşağıda adı geçen

İlimiz Selçuklu İlçesi Işık Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait 13282 ada 31 parsel nolu arsa ve üzerine 16/08/2010 tarihli meclis kararı ile yapılmış olan

6 “ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir (1) aylık tatil ayının tespit edilmesi talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada 2009

282 “ Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mahallesi 55 pafta, 1047 ada, 7 parselin imar planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada talebin imar

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen köy/mahalle bilgisi ile tapuda belirtilen köy/mahalle