• Sonuç bulunamadı

Karar Tarihi: Karar No : Yayım Tarihi:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Karar Tarihi: Karar No : Yayım Tarihi:"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 / 12

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA MEDAŞ’A YAPILAN ARALIK 2020 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Karar Tarihi: 15.01.2021 Karar No : 2021-01 Yayım Tarihi: 18.01.2021 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye alınmış olup, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvuru sahipleri, eksiklikleri kararın yayınlandığı ay sonuna kadar (Ocak 2021) tamamlaması gerekmektedir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvurular için, kararın yayınlandığı ay sonuna kadar tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği başvuru reddedilecektir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular teknik değerlendirmeye alınacaktır.

(2)

2 / 12 Sıra

No Başvuru No Üretim Tesisi Adresi

Kurulu Güç (kW)

Kaynak Türü

Başvuru Türü (Yönetmeliğin

İlgili Maddesi)

DEĞERLENDİRME SONUCU

1 202012006

Konya İli Kadınhanı İlçesi İstiklal Mahallesi

150 Güneş Md.11/3

*Teknik değerlendirme formundaki abone grubu (ticarethane tarife grubu) düzeltilmelidir.

*Başvuru evraklarında belirtilen tarih başvuru yapılan döneme ait olmalı ve ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

*Tüketim tesisatı başvuru sahibi adına kayıtlı değildir.

2 202012007

Konya İli Selçuklu İlçesi Tömek Mahallesi

1150 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu EPDK tarafından belirlenen formatta olmalıdır.

*Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz veya dekont bulunmamaktadır.

*Aplikasyon krokisinde il, ilçe, mahalle, ada-parsel bilgileri belirtilmelidir.

*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı olarak sunulması

gerekmektedir.

*Faaliyet yasağına ilişkin beyan belgesi temsile yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmalıdır.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

(3)

3 / 12 3 202012008

Karaman İli Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi

150 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, başvuru sahibi adına kayıtlı kep adresi bulunmamaktadır.

*Tapu müşterek olduğundan diğer pay sahiplerinden Noter onaylı Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için muvafakatname alınarak sunulmalıdır.

*Teknik değerlendirme formundaki abone grubu (tarımsal sulama tarife grubu) düzeltilmelidir.

*Aplikasyon Krokisi Lihkab veya harita mühendisi onaylı olmalıdır.

*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı olarak sunulması

gerekmektedir.

4 202012009

Karaman İli Merkez İlçesi Akçaşehir Mahallesi

96 Güneş Md.11/3 *Teknik değerlendirme formundaki abone grubu (tarımsal sulama tarife grubu) ve evirici gücü (kW) bilgileri düzeltilmelidir.

5 202012010

Konya İli Çumra İlçesi Fethiye Mahallesi

400 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu EPDK tarafından belirlenen formatta olmalı ve tesis kurulu gücü bilgileri düzeltilmelidir. Ayrıca üretim tesisi adresi (il, ilçe, ada, parsel) eksiksiz olarak belirtilmelidir

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, başvuru sahibi adına kayıtlı kep adresi bulunmamaktadır.

*Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz veya dekont bulunmamaktadır.

*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı olarak sunulması

gerekmektedir.

*Başvuru evraklarında belirtilen tarih başvuru yapılan döneme ait olmalı ve ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlar üretim santralinin kurulacağı çatının dışına taşmaktadır. Koordinatlar düzeltilerek belgeler güncellenmelidir.

(4)

4 / 12 6 202012011

Konya İli Meram İlçesi Hatunsaray Mahallesi

960 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

7 202012014

Konya İli Ereğli İlçesi Hortu Mahallesi

30 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen köy/mahalle bilgisi ile tapuda belirtilen köy/mahalle bilgisi uyuşmamaktadır.

*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü (kWe) düzeltilmelidir.

*Aplikasyon krokisi Lihkab veya harita mühendisi onaylı olmalıdır.

*Üretim santralinin kurulması talep edilen çatının tapu bilgileri ile tüketim tesisatının tapu bilgileri uyuşmamaktadır. ( 175-5, 171-10)

8 202012015

Konya İli Karatay İlçesi Aksaklı Mahallesi

400 Güneş Md.11/3 *Aplikasyon krokisinde il, ilçe, mahalle bilgileri eksiksiz belirtilmelidir.

9 202012016

Aksaray İli Merkez İlçesi Bağlıköy Mahallesi

100 Güneş Md.11/3

*Başvuru tarihinden itibaren asgari iki yıl geçerli olacak şekilde kira sözleşmesinde Güneş Enerjisi Santrali için gerekli izin veya muvafakatın bulunması gerekmektedir.

Ayrıca kira sözleşmesinin kiraya veren ve kiracı tarafından imzalı halinin sunulması gerekmektedir. Kira sözleşmesiyle birlikte kiraya verenin imza beyanı sunulmalıdır.

*Tek hat şemasının ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

*Teknik değerlendirme formundaki abone grubu (tarımsal sulama tarife grubu) düzeltilmelidir.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda ve teknik değerlendirme formunda belirtilen köy/mahalle bilgisi ile tapuda belirtilen köy/mahalle bilgisi uyuşmamaktadır.

10 202012017

Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi

378 Güneş Md.11/3 *Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

(5)

5 / 12 11 202012018

Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi

67,96 Güneş Md.11/3 *Kira sözleşmesinde kiralayan adına imzalayan kişinin imza sirkülerindeki temsil süresi dolmuştur. Güncel geçerli imza sirküleri sunulmalıdır.

12 202012019

Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi

500 Güneş Md.11/3

*Kira sözleşmesinde kiralayan adına imzalayan kişinin imza sirkülerindeki temsil süresi dolmuştur. Güncel geçerli imza sirküleri sunulmalıdır.

*Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz veya dekont bulunmamaktadır.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda ve teknik değerlendirme formunda belirtilen koordinatların oluşturduğu santral saha alanı ile aplikasyon krokisinde belirtilen santral saha alanı uyuşmamaktadır.

13 202012021

Konya İli Ereğli İlçesi Talatpaşa Mahallesi

40 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

14 202012022

Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eğrikuyu Mahallesi

240 Güneş Md.11/3 *Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

15 202012023

Konya İli Çumra İlçesi Uzunkuyu Mahallesi

1120 Güneş Md.11/2

* Yönetmelik Madde 11 "(2) Kamu kurum ve kuruluşları, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri ile tarımsal sulama amaçlı tesislerin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmemek kaydıyla, tüketim tesisleri ile aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir.." hükmü kapsamında başvuruların arazi uygulaması olarak, tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında olacak şekilde yapılması gerektiğinden dolayı başvuru olumsuz sonuçlanmıştır.

(6)

6 / 12 16 202012024

Konya İli Selçuklu İlçesi Ardıçlı Mahallesi

100 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu eksiksiz doldurularak imzalanmalıdır. Ayrıca başvuru sahibi adına kayıtlı kep adresi bulunmamaktadır.

*Teknik değerlendirme formundaki köy/mahalle bilgisi ile tapudaki köy/mahalle bilgisi uyuşmamaktadır.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formundaki tesis kurulu gücü ile teknik

değerlendirme formundaki tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) bilgisi uyuşmamaktadır.

*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı olarak sunulması

gerekmektedir.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir.

17 202012027

Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi

240 Güneş Md.11/3

*Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm

noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda başvuru yapılan sözleşme gücünü tevsik edici belge sunulmalıdır.

*Tesisin teknik özelliklerini gösterecek tek hat şemasının ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

*Aplikasyon krokisinin ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

(7)

7 / 12 18 202012028

Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Mahallesi

240 Güneş Md.11/3

*Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm

noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda başvuru yapılan sözleşme gücünü tevsik edici belge sunulmalıdır.

*Tesisin teknik özelliklerini gösterecek tek hat şemasının ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

*Aplikasyon krokisinin ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

19 202012029

Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Mikail Mahallesi

240 Güneş Md.11/3

*Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm

noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda başvuru yapılan sözleşme gücünü tevsik edici belge sunulmalıdır.

*Tesisin teknik özelliklerini gösterecek tek hat şemasının ıslak imzalı halinin aslı bulunmamaktadır.

*Aplikasyon krokisinin ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

20 202012031

Konya İli Meram İlçesi Ayanbey Mahallesi

63 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda ve teknik değerlendirme formunda belirtilen mahalle bilgisi tapudaki mahalle bilgisi uyuşmamaktadır.

*Teknik değerlendirme formundaki abone sözleşme gücü (kWe) ve evirici gücü (kW) bilgileri düzeltilmelidir. Ayrıca teknik değerlendirme formu eksiksiz doldurularak ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

(8)

8 / 12 21 202012032

Konya İli Karatay İlçesi Başgötüren Mahallesi

400 Güneş Md.11/3

*Teknik değerlendirme formundaki ada-parsel bilgisi ve tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) düzeltilmelidir.

*Başvuru belgelerini vekâleten imzalayan kişinin imza beyanı sunulmalıdır.

22 202012033

Karaman İli Merkez İlçesi Dilbeyan Mahallesi

24 Güneş Md.11/3

*Faaliyet yasağına ilişkin beyan belgesinin eksiksiz olarak doldurularak imzalanması gerekmektedir.

*Teknik değerlendirme formundaki evirici gücü (kW) düzeltilmelidir.

23 202012035

Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Yabanlı Mahallesi

2880 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu EPDK tarafından belirlenen formatta olmalıdır.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, başvuru sahibi adına kayıtlı kep adresi bulunmamaktadır.

*Kira sözleşmesinde Güneş Enerjisi Santrali için gerekli izin veya muvafakatın bulunması gerekmektedir. Ayrıca ada-parsel bilgisi eksiksiz belirtilmelidir.

*Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapuların (67 parsel) eksiksiz sunulması gerekmektedir.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının eksiksiz belirtilmesi gerekmektedir.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda ve teknik değerlendirme formunda belirtilen koordinatlar ile aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlar

uyuşmamaktadır.

*Geçici kabul tutanağının onaylı bir nüshasının fotokopisi sunulmalıdır.

24 202012036

Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi

Kazımkarabekir Mahallesi

240 Güneş Md.11/3 *Aplikasyon krokisinde belirtilen mahalle bilgisi ile tapudaki mahalle bilgisi uyuşmamaktadır.

(9)

9 / 12 25 202012038

Karaman İli Merkez İlçesi Kılbasan Mahallesi

240 Güneş Md.11/3 *Teknik değerlendirme formundaki evirici gücü (kW) düzeltilmelidir.

*Aplikasyon krokisinin ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

26 202012039

Niğde İli Merkez İlçesi Yağdan Mahallesi

2808,9 Güneş Md.30

*Yönetmelik Madde 11 "(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden,yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilir..." hükmü kapsamında aynı ölçüm

noktasındaki tüketim tesisatının sözleşme gücü kadar başvuru yapılmalıdır. Bu kapsamda sözleşme gücünün gösterildiği lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve tek hat şeması güncellenmelidir.

*Teknik değerlendirme formundaki tesis toplam kurulu gücü DC (kWp) düzeltilmelidir.

*Aplikasyon krokisinde il, ilçe, mahalle, ada-parsel bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca Aplikasyon Krokisi Lihkab veya harita mühendisi onaylı olmalıdır.

*İbraz edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge (ÇED) 25 Ada 1 ve 14 Parsel için düzenlenmişken başvuru 25 Ada 13 ve 14 Parsel için

yapılmıştır. Dolayısıyla ÇED belgesi ile başvuru belgeleri uyumlu hale getirilmelidir.

*Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl Müdürlüklerinden alınan belgenin (Kuru Marjinal Tarım Arazisi Yazısı) başvuru yapılan ada-parsele ait olması gerekmektedir.

27 202012040

Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Mahallesi

960 Güneş Md.11/2 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

(10)

10 / 12 28 202012041

Aksaray İli Merkez İlçesi Kırımlı Mahallesi

240 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir. İbraz edilecek koordinatlar bu başvuruya ait tüketim tesisatının beslediği alanın dışına taşmaması gerekmektedir.

29 202012042

Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi

75 Güneş Md.11/3

*Teknik değerlendirme formundaki başvuru sahibinin niteliği (gerçek kişi olarak) düzeltilmelidir.

*Üretim santraline ait tüketim tesisatıyla ilgili gerekli taahhütnamenin sunulması gerekmektedir.

30 202012043

Aksaray İli Merkez İlçesi Kırımlı Mahallesi

240 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formundaki tüketim tesisi tekil kodu düzeltilmelidir.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde üretim santralinin kurulacağı çatının koordinatlarının belirtilmesi gerekmektedir. İbraz edilecek koordinatlar bu başvuruya ait tüketim tesisatının beslediği alanın dışına taşmaması gerekmektedir.

31 202012044

Kırşehir İli Merkez İlçesi Erevik Mahallesi

240 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formundaki unvan ve vergi numarası düzeltilmelidir.

*Teknik değerlendirme formu eksiksiz doldurularak ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

*Aplikasyon krokisindeki il, ilçe, mahalle, ada-parsel bilgileri ile tapudaki bilgiler uyuşmamaktadır. Ayrıca aplikasyon krokisinin ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

*Başvuru belgelerini vekâleten imzalayan kişinin imza beyanı sunulmalıdır.

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formundaki, teknik değerlendirme formundaki ve aplikasyon krokisindeki koordinatlar veya koordinatların formatı hatalıdır.

(11)

11 / 12 32 202012045

Konya İli Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi

90 Güneş Md.11/3

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formundaki unvan ile tapudaki unvan

uyuşmamaktadır. Kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmalıdır.

*Teknik değerlendirme formu EİGM tarafından belirlenen yeni formatta olmalıdır.

*Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ortaya koyan tevsik edici bilgi ve belgelerin güncel tarihli ve Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı olarak sunulması

gerekmektedir.

33 202012046

Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahallesi

240 Güneş Md.11/3 *Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

34 202012047

Konya İli Karapınar İlçesi İsmil

Mahallesi

440 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

35 202012048

Konya İli Tuzlukçu İlçesi Tuzlukçu / Aşağı Mahallesi

100 Güneş Md.11/3

*Teknik değerlendirme formundaki evirici gücü (kW) düzeltilmelidir.

*Aplikasyon krokisinde belirtilen mahalle bilgisi ile tapudaki mahalle bilgisi uyuşmamaktadır. Ayrıca aplikasyon krokisinin ıslak imzalı halinin aslı sunulmalıdır.

36 202012049

Aksaray İli Merkez İlçesi Zafer Mahallesi

240 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

37 202012050

Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi

550 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

38 202012051

Konya İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi

700 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

(12)

12 / 12 39 202012052

Niğde İli Bor İlçesi Kemerhisar Mahallesi

60 Güneş Md.11/3

*Tesisin teknik özelliklerini gösterecek tek hat şemasının ıslak imzalı halinin aslı bulunmamaktadır.

*Teknik değerlendirme formundaki başvuru sahibinin niteliği, abone grubu (tarımsal sulama tarife grubu), tesis toplam kurulu gücü DC (kWp) ve tesis toplam kurulu gücü AC (kWe) bilgileri düzeltilmelidir.

*Teknik değerlendirme formundaki üretim il, ilçe, mahalle, ada-parsel bilgisi ile tapudaki bilgiler uyuşmamaktadır.

*Faaliyet yasağına ilişkin beyan belgesinin eksiksiz olarak doldurularak imzalanması gerekmektedir.

*Başvuru belgeleri imzalayan kişinin temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri veya vekâletnamesi sunulmalıdır. Ayrıca vekâleten imzalanması halinde imzalayan kişinin imza beyanı sunulmalıdır.

*Trafo özel ortaklı olduğu için bu trafodan beslenen abonelerin sözleşme gücünü tevsik edici belgelerin sunulması gerekmektedir. ( 10132843, 10132842)

*Üretim santraline ait tüketim tesisatıyla ilgili gerekli taahhütnamenin sunulması gerekmektedir.

40 202012053

Aksaray İli Eskil İlçesi Eşmekaya

Mahallesi

960 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

41 202012054

Niğde İli Ulukışla İlçesi Şeyhömerli Mahallesi

900 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

42 202012055

Aksaray İli Merkez İlçesi Yenikent Mahallesi

600 Güneş Md.11/3 *Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7/7 hükmü ve EPDK 'nın 19.10.2020 tarih ve 43843 sayılı yazısının 3. maddesi uyarınca başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

43 202012060

Konya İli Beyşehir İlçesi Bayafşar Mahallesi

750 Güneş Md.11/3 *Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

6 “ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir (1) aylık tatil ayının tespit edilmesi talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada 2009

282 “ Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mahallesi 55 pafta, 1047 ada, 7 parselin imar planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada talebin imar

5- Mustafa ÖZEN’in dilekçesi okundu; dilekçede, Fenese Yukarı mahallesinde bulunan 263 ada 3 nolu parseldeki 1763 m2 tarlasının Belediye su deposuna gitmek

maddesinin (m) fıkrasına göre yapılan işaretle oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.. Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri; Ayşe SAYAR

1)Köy mektepleri müfredat programında bazı dersler hem kız hem de erkek öğrenciler için ayrı ayarlanmıştır. Köy muallim mektepleri müfredat programı

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenecek kurulu gücü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde

*Lisanssız üretim bağlantı başvuru formunda, teknik değerlendirme formunda ve aplikasyon krokisinde belirtilen koordinatlar üretim santralinin kurulacağı çatının

2 -Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020