• Sonuç bulunamadı

Nazım Hikmet'in son yılları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nazım Hikmet'in son yılları"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

rT 7 '~ $ o

NAZIM HİKMET'İN SON YILLARI

B

EN Nâzım Hik- met'i Türkiye'­ den ayrılıp Ro­ manya'ya ayak bastığı günden ölümüne kadar adım adım izledim... Yakın bir arkadaşı o- larak hayatının birçok kısımlarına katıldım, birçok çalışmalarına tanık oldum. Geçirdi­ ği bunalımları, deği­ şiklikleri yakından iz­ ledim. Nerede olursa olsun, onunla ilişkimi hiç yitirmedim. Çok zamanlar onun dert ortağı oldum. Sosya­ list memleketlerde o- nun en candan arkada­ şı bendim. Bütün dert­ lerini ve düşüncelerini bana açar, benden hiç bir şey gizlemeye lü­ zum görmezdi. Zaten Sovy etler Birliği'nde dertleşebileceği başka yakın bir dostu da yoktu. Dost olarak ya­ nına sokulanların ço­ ğu, gizli emniyetin a- damlarıydı... Bildiğim hiç bir şeyi gizlemeye­ ceğim. Türk halkı ve dünya okuyucuları Nâzim'ı olduğu gibi tanımalıdırlar. Bu be­ nim tarihi bir ödevim­ dir. "Nâzım Hikmet'in M ü h ü r d a r B a h ç e s l ’ n d e . . . S o l d a n s a ğ a : M ü n e v v e r , M ü - z e h t ı e r V a - N u , N â z ı m , Z e k e r i y a S e r t e l . . . Ç o c u k a r a b a ­ s ı n d a N â z ı m ' ı n o ğ l u M e m e t . . . Son Yılları"nın önsö­ zünde Zekeriya Sertel bunları yazıyor. "Mil­ liyet" gazetesinde ya­ yımlandığı zaman bü­

yük tartışmalara yol a- çan anıların bütününü şimdi kitap olarak da okuyabi le çeksiniz...

( 5 0 l i r a )

Nâzım şaşırmıştı. Bir defa olan olmuş­ tu. PolonyalI dostlarına, "Ben sizin uy­ ruğunuzdan çıkıyorum, Sovyet uyru­ ğunda olacağım," diyemezdi. PolonyalI­ lar da, "Nâzım bizim şairimizdir, biz o- nu kimseye vermeyiz," diyorlardı. Baş­ kalarının paylaşamadığı bu büyük şairi yalnız biz istemiyorduk. Oysa o her şey­ den çok şerefle Türk pasaportunu taşı­

mak isterdi...

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Harmeni sâmanda ben tahsili harman itmişim Vakıfî esrarı dehr olmakla ahır ömrümü Fakre sıdtan, cevvi hîçiye Süleyman itmişim Yârı can uğrunda can

birlerini pencereden, kapıdan göre göre birbirlerine gönül verdikten son ra mektuplaşmağa girişmiş, bundan bir müddet sonra daha ötelere gittik leri halde

Tablo 8: "Türk iĢletmeleri yabancı sözcük içeren marka adını dıĢ pazara açılırken tercih etmemelidir." Fikrine Katılma Düzeyi Türk işletmeleri yabancı sözcük içeren

Kassing ve Avtgis [11], içsel kontrol odağına sahip çalışanların orta derece ya da dışsal kontrol odağına sahip çalışanlardan daha fazla açık muhalefet

İnsanlığın başlangıcından bugüne değişime uğrayan doğada görülen farklılıklar, değişen toplumsal değerler ve doğa insan ilişkisi ve sanat- sal

Nine apansızın ölüp varı yo ğu ka­ panım elinde kalınca baskısız kalan Sadi, K avuklu H am dinin orta oyun­ larında, Şevkinin tiyatrosunda aktör lüğe

A number of independent practice tasks can be suggested for the client following the first consultation, for example, collection of stuttering severity scores during everyday talking

BEN DE FOTOĞRAFINI ÇEKİYORUM — Sami Güner’e göre Yunus Emre’den Tlırgut Uyar’a şairler, insanın ve doğanın şiirini yazıyor, kendisi de fotoğrafını