• Sonuç bulunamadı

Zeka Geliştiren Problemler – 22

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zeka Geliştiren Problemler – 22"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

+

=

+

=

+

=

-

=

-

=

+

=

-

=

+

=

+

=

-

=

yirmi altı on üç on üç ...

on yedi bir ... on iki ...

... on yirmi iki üç ... on iki

on iki ... yirmi beş ... üç on altı

yirmi sekiz ...

7) **Ecenur ve Beyza' nın yaşları toplamı 16 ediyor. Ecenur' un yaşı Beyza' nın yaşından 4 fazladır. Buna göre Ecenur kaç yaşındadır?

14) Bir çıkarma işleminde fark 7, çıkan 18 olduğuna göre eksilen kaçtır?

4) Eda 5 yaşındadır. Eda' nın yaşının 30 fazlası kaçtır?

11) Serhat ilk gün 61 sayfa, ikinci gün ise birinci gün okuduğunun 41 eksiği sayfa kitap okumuştur. Serhat ikinci gün kaç sayfa kitap okumuştur?

5) Emin yaşını soranlara 'Benim yaşımın 1 eksiği 36 ediyor.' demektedir. Buna göre Emin kaç yaşındadır?

12) İsa , 15 ve 32 sayılarını kullanarak toplama işlemi yaptı. İsa' nın bulduğu sonuç kaçtır?

2) İbrahim önce kitabın bir miktarını okudu. Daha sonra da 11 sayfa okuyarak 55 sayfalık kitabı bitirdi. İbrahim ilk önce kaç sayfa kitap okumuştur?

9) **İki sayının toplamı 57 ediyor. Büyük sayı küçük sayıdan 49 fazladır. Buna göre büyük sayı kaçtır?

3) Bir tabakta 56 fındık var. 40 fındığı tabaktan alırska tabakta kaç fındık kalır?

10) 27 fazlası 49 eden sayı kaçtır?

ZEKA GELİŞTİRİCİ PROBLEMLER

Aşağıdaki problemleri çözün ve cevabı aşağıdan işaretleyin.

1) Reyyan yaşını soranlara 'Benim yaşımın 41 fazlası 72 ediyor.' demektedir. Buna göre Reyyan kaç yaşındadır?

8) **İbrahim ve Burak' ın yaşları toplamı 12 ediyor. İbrahim' in yaşı Burak' ın yaşından 10 fazladır. Buna göre İbrahim kaç yaşındadır?

18 - 16 - 53 - 20 - 47 - 41 - 35 - 13 - 11 - 44 - 22 - 31 - 25 - 37 - 10

6) Bir sayının 7 fazlası 20 ediyor. Bu sayı kaçtır? 13) 5 eksiği 36 eden sayı kaçtır?

VERİLMEYENLERİ BULALIM

Aşağıdaki işlemlerde noktalı yerlere uygun sayıları yazın.

yirmi dokuz ... otuz dokuz ... üç

Referanslar

Benzer Belgeler

Araştırmada, yalnızlık düzeyi düşük ve yüksek olan katılımcıların dört boyutlu okul öfkesi düzeylerinin (öfke yaşantısı, düşmanlık, yıkıcı ifade ve

The concentration of nitric oxide oxidation products and antioxidant vitamins in the serum of zinc treated chicken were analysed with spectrophotometricaliy..

Plasebo ve kontrol grubunun PÇE’den aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında ön-test, son-test ve izleme testleri puan ortalamaları arasında anlamlı

ve Oo(Orta aglferkek x orta aglrdi~i) gruplannda slraslyla 186. Bu ar~tlrmada ebeveyn gruplan araslnda verim donemi ortalama yumurta verimi , yumurta aglrflgl.

Oeneysel olarak urelilen salamlann duyusal muayenelerinde incelenen kriterler baklmmdan kontrol grubu (% 15 yagl!) ile Vag verine inulin ve Vag aromasl kullanllan

mikroskopik olarak da yuvanak g6rOnOmlO, bazen de rozel benzeri dizilim g6steren hOereler araslnda seyrek bagdokusunun bulunmasl, yak saYlda si- nOz oid ice rmesi,

den lbaret oldugu, folikullerin diger bOlgelerinin hemen hemen ortadan kalkllgl gOzlendi (~ekil Sa).. GC'lerin epitele yaktn konumda lokalize oldugu va

Ölçeğin benzer ölçekler çalışması kapsamındaki sonuçlar, UUMÖ’nün hatalara duyarlılık ve onay gereksinimi alt ölçek puanları ile Olumlu Olumsuz