• Sonuç bulunamadı

Topaz'ı nasıl oynadım?..

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Topaz'ı nasıl oynadım?.."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T O P A Z ’ I N A S I L O Y N A D I M ? . .

Benden Topaz rolünü nasıl oynadığımı soruyor­ lar.. Azız okuyucularım aranızda beni Topazda gören­ ler varsa bunun cevabını asıl siz vermelisiniz! Bir defa şurası muhakkak ki ben hiç bir rolümde kendimi tamamile tatmin edememişimdir fakat şunu itiraf ede­ yim: Topaz bütün rollerimin içinde en çok zevkle temsiline çalıştığım bir şahsiyettir.. Onun karakteri ve geçirdiği muhtelif ruhî istihaleler okadar hoşuma gider, onları okadar benimserim ki.,. Bilhassa onun dördüncü perdedeki fikirlerini kendi fikirlerime o de­ rece benzetirim ki.. Bir mümessilin ruhu her hangi

bir tabiata temessüle müsait bir hamur gibi olmalıdır Bir taraf, kendi rengi olmıyan bir£kalıp gibi., her şekle, her renge, yadırgamadan intibak etmelidir.

Aktör keııdisiuinkilerle taban tabana zıt fikir ve haletiruhiyeleri dahi kendi benliği içine alıp gaye tabiî ve samimî bir surette teşhis ve temsile mükel­ leftir. Halbuki düşünün bir de canlandıracağı roldeki fikirler ve hisler, kendi fikir ve hislerile uyuşacak olursa ne olmaz.

İşte (Topaz) ın düşünüş ve duyuş tarzını, okadar benimsedim ki o zavallının dört hayat safhasını tem

Galip ve Hazım

sil ederken adeta yaşıyordum.. Yani birinci perdede saf, müstakim çalışkan bir zavallı, Bön bir muallim­ dim, ikinci perdede salon hayatına, siyasete, idare usullerine, entrikaya yabancı, acınacak bir ış adamı, içli bir aşıktım. Üçüncüde namusta, doğrulukta dost­ lukta, hele[ sevgide aldanan, sonra bütün bu acıların verdiği bir ruh isyanile başkaldıran, gözü açılan uya­ nan bir hayat adamı I teşekkül ve inkişafiııı his ediyordum.

Nihayet dördüncü perdede canı yanan kuzunun kurtlaşması gibi yaman bir cemiyet kurdu olmuştum. Bir iblis, bir vesvasülhannas... Amma sizi temin ede- rimki sevgili okuyucularım (Topaz) hayatının küçük safhasında için için gene ve daha ziyade mustaripti..

Beyler j(Tcpazde)

o bir dinamit kadar yumuşak, nereye çekseler7gid her şekle bükülür bir karakterdi.. Fakat aldanmanın inkisarın alevi onu öyle bir yaktı ki bir an içind infilâk etti.. Kendi ile beraber etrafmdakileri de ber hava etti..

işte Topaz da hissettiklerim. Fakat bu İlişlerim seyircilere nakledebilmek bahsine gelince bunda muvaffak olamadığıma îmaDİm vardır.. Evet.. Ben

hiçbir zaman kendimi tatmin edememiştim, hel

(Topaz) da... Yalnız.., Size bir itiraf:

Ben daima her rolümü oynadıkça o şahsiyetin tesiri altında kalırsam. Meselâ (Sütkardeşler) deki (Aş

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Ancak bunun tersi, yani yıldızla- rın pırıl pırıl göründüğü yaz geceleri çıplak gözle ya- pılan gözlemler için daha uygundur, çünkü havada çalkantı fazladır

Denilebilir ki Türkçede pek az kimse, ele aldığı sorunlara Fikret kadar açıklıkla yaklaşmış, onun gösterdiği cesur özveriyi gösterebilmiştir.. DÜNDAR

Değişik tasarısında Madde 17 olarak yer alan Maden Kanununun 46 maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen son fıkrasının yerine gelmek üzere eklenecek fıkra önerisi

Sosyal psikolojideki bilişsel vurgu en az dört kılıkta karşımıza çıkmaktadır: bilişsel tutarlılık, naif bilimci, biliş yoksunu kişi ve güdülenmiş

b) Deney grubu üyelerinin psikoeğitim programının sonu itibariyle akıllı cep telefonunun problemli kullanımı puanları, deney öncesine göre istatistiksel olarak

Malı mesleki ve ticari amaçlı olarak kullanan Tacirler(müşteri) için ise garanti süresi firmamızca belirlenmekte olup 1 yıldır. 2) Malın bütün parçaları

[r]

• 3S Kale Topaz proje bölgesinde iş yeri birim değerleri Bölge, arz / talep, değer, ulaşım, projeler ve plan parametreleri üzerinden incelendiğinde iş yeri yatırım puanı