• Sonuç bulunamadı

Merhum Rıza Tevfik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Merhum Rıza Tevfik"

Copied!
1
2
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

MERHUM RIZA TEVFİK

-T 7 ^ l

u

P

AZAR günü Hilmi Yücebaş beni ziyarete geldi, bu zat

B âb-ı-âli’nin hemen hemen yegâne kadir ve kıymetinin ne olduğunu bilen ve bildiren bir şahsiyettir.

Gelmiş geçmiş kalem erbabım hatırlattıran ve tanıttıran bu zat oldu

Yoksa bu memleketin ilmine irfanına hizmet etmiş şahsi­ yetlerini kim arar, kim sorar?

Hazin bir misal Halid Ziya Uşaklıgü. edebiyatı cedıdenln en mühim erkânından bir üstad idi. _

Allahım ne güzel eserler yazmıştı! Romanları, hikâyeleri, birer edebiyat demetidir.

Servetifünun edebiyatında Fikret nazımda ne ise, Halid Ziya da nesirde o*dur.

Hem öyle bir üslûp, bir edâ ile yazmıştır ki, ne taklit edilir, ne tahrif edilir

A sırlara dayanan bir âbide gibidir. Âlâ... Bugünkü nesle soruyorum:

— Halid Ziya’yı tanır mısınız? Hayatım bilir misiniz? Eserlerinden az çok bir şeyler okudunuz mu?

Geçen Ağustos 100’üncü doğum yıldönümü idi, gazeteler­ de bir satırcık bile ondan bahsedilmedi? Ben bile yazmadım, amma mazurdum, çünkü ölümle pençeleşiyordum. H alid Z i- ya’yı düşünecek takatim yoktu.

Amma o devirden bu devire aktarılmış arkadaşlarımız var, bunlar edebî gıdalarını «Solgun Demetlerden», «M âi S i­ yahlardan». «Ask-ı Memnu’» lardan ve bilhassa «K ırık Hayat­ la r» dan almışlardır.

Yahu bir şükran borcu yok mu?

Sonra Halid Ziya kimi kimsesi olmayan bir zat da de­ ğildi, Dşaklıgiller oidukça kalabalık bir aile idi, arada ondan bahsettirmeye bir vesile bulamazlar mı idi?

Halid Ziya’mn edibliğinden başka, gazeteciliği de vardı, Mflıran Efendinin «S aba h » ında baş muharrirlik etmiştir.

Gazeteciler Cemiveti senede bir gün olsun bu üstadı an­ mak merasimi vapamaz mı idi? Neden daima:

Unuturlar seni bir ölmeye gör! sözünü değişmez bir hakikat olarak ele alıyoruz.

Halbuki aziz dostum İhsan Sokollu, kalb hastalığından perişan olmasına rağmen ceddinin doğum ve ölüm günlerini hatırlatmakta asla kusur etmiyor.

Rıza Tevfik 1949 yılının Aralık ayının 31’inci günü Hakkın rahmetine kavuştu, cenazesi hayli kalabalıktı, fakat çok emek verdiği Darülfünun’dan hiç kimseyi göndermemişlerdi

Bugünkü gibi hatırlarım, hava vağış ve soğuktu, refikası teskin ve teselli edilmez bir elemle çırpınıyordu.

Merhumu tedavi eden doktor S a’di Beyin göğsüne ka­ panmış:

— Ah! Gitdi! Gitdi! Kurtaramadık

Diye hıçkırarak ağlıyor ve doktor Sa’di bey de berabe. ağ­ lıyordu.

O devirde İstanbul Vali ve Belediye Reisi Profesör Fahred- din Kerim bey, refikasına, İstanbul vilâyeti namına ta’ziye eder iken onun da gözlerinin yaşardığım gördüm.

Rıza Tevfik’i bütün tanıyanlar orada idiler. Siret bey çocuk gibi ağlıyordu.

Refik H âlid’in kaşları çatılmış, acısını yenmeğe çalışıyordu. Cenâze kabristanı götürüldü, yağmur yağıyordu, orada bir kaç söz söyledim:

— Elveda!

Diye bağırdığım zaman Rıza Tevfik’i beşer fevkinde bir var­ lık olarak kabul eden rahmetli Mustafa Ragıb, boynuma sarıla­ rak hüngür hüngür ağlamaya haşladı.

Telkin için mezarının başııtda bulunan imam da ağlıyordu.

Sk

Hilmi Yücebaş büyük bir noksanı tejâfi etmişdir.

En son neşriyatından olan ve pek güzel hazırlanan bu eser dâima el altında bulundurulacak bir kitabdır.

O, elde bulundukça Rıza Tevfik unutulamaz.

Dâhi olduğunda şüphem olmayan bu büyük adam, Türkçeyi öyle tasarruf etmişti ki yazdığı bir «fahriye»sinde:

Bende dir şivesi âşık ağzının Ona sesi uymaz, yaban kazının Öyle hödüklerin bozuk sazının Nam ım anılınca teli kırılır.

Bunu lisandaki sâdeliğini anlatmak için yazdım.

Rıza Tevfik’in «Ham za bey sahilleri» müstesna bütün şiir­ lerinde hu sâdelik yardır.

Hiç kimsede olmayan bir şiir’inin son kıt’asının ilâvesini Hilmi Yücebaş’a bir teşekkür vesilesi ad ediyorum:

Şu bihûde ömrüm hadde yeterse Ecel bir çukura beni iterse Hasılı kör kandilin yağı biterse

Referanslar

Benzer Belgeler

Ankilozan spondilit ve RA birlikteliği bulunan, gonartroz tanısı nedeniyle sol total diz protezi planlanan, ASA IV risk grubunda, başarısız santral nöroaksiyel

H5: Ar-ge ve yenilik faaliyetleri için kaynak ayırma durumu, girişimcilerin girişimcilik dersi alma durumuna göre istatistiksel farklılık gösterir.. H6: Ar-ge ve yenilik

koşulların, eğitim ve sağlık olanaklarının kentlere göre çok daha olumsuz olmasından; kısacası kentlerin çekici, kırın itici gücü olarak genel kabul gören koşullardan

Bronş lavajı, bronkoalveoler lavaj, bronşiyal fırçalama ve transbronşiyal akciğer biyopsisi radyolojik olarak lezyon izlenen segmentlerden yapıldı..

EĢ anlamlı ve soyut devir kelimesinin öğretiminde görsel grup ve beden dili ve oyun grubu %43‟lük baĢarı elde etmiĢtir. Bu gruplar ön testte ve son testte eĢit baĢarı

Arjantin'de eklem yakmmalan olan hastalarm % 20 - 30 unda giardia tammlanml§ ve bulgulardan giardiazis sorum- lu tutulmu§tur.. Vakalar1m1zm % 3.3 unde eklem agns1 yakm- masmm

Henüz ilk oku- lu bitirmeden babasını kaybetmiş olan Ahmet ailenin yaşlı üyeleri ara- sında büyürken, bir yandan savaş sonrası yıllarının getirdiği güvensiz yaşam,

Şekil 8.12 Robot öne yürürken sıfır referans gönderilerek, mevcut konumlarını tutması istenen eklemlerin deneysel kontrol sinyalleri.. Eklemler

Eğitim almanın yanında harita, fotogrametri ve kadastro tatbikatları hu- susunda tetkiklerde bulunmak üzere defalarca Avrupa’ya gönderilen Halid Ziya TÜRKKAN, yeni usul

Buekens 共同參與。杜蘭大學位於美國南部路易斯 安那州的紐奧良市(New Orleans),學生約 10,000 名左右,但每年均排名在全美前 50

Carnosol treatment showed reduction of nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) subunits translocation and NF-kappaB DNA binding activity in activated macrophages.. Carnosol also showed

腎上腺功能障礙患者與類固醇治療 返回 醫療衛教 發表醫師 黃茂栓 發佈日期

“...Devlet Hastanesinde 24.10.2001 tarihinde yapılan ameliyat sonucunda, kist zannedilerek tiroit bezinin alınması nedeniyle, olayda davalı idarenin hizmet

Harmer (2001) also highlights the importance of correct stress placement in words and sentences as native speakers pay particular attention to stressed syllables in communicating with

Bunun için gerekli malzemelerse flun- lar: temiz bir bardak, yemek tuzu, temiz çay kafl›¤›, 5 ml s›v› saydam sabun ya da flampuan, 15 ml musluk suyu, alkol ve bir a¤›z

Geçti¤imiz Nisan ay›n›n kök hücre y›ld›zlar›ysa, insan kemik ili¤i kaynakl› kök hücrelerinden üretilen kalp kapakç›klar› ve sperm hücreleri.. Laboratuvarda

Pulsar çiftleri bir- birine ve bulundukları uzay-zaman örtüsüne uyguladıkları şiddetli kütleçekim etkisi nedeniyle genel görelilik teorisinin işaret ettiği

Nefesiniz hakkınızda tahmininizden daha çok şey söylüyor Technion-Israel Teknoloji Enstitüsü’ndeki bilim insanları Nano Letters dergisinde yayımlanan çalışmalarının

yılında büyük önder Ata­ türk’ü anmak, O’nun ilke ve devrimle­ rini sonsuza kadar yaşatmak için Anıt­ kabir’de buluşan binlerce yurttaş, mozo­ leyi çiçek ve

Biz bu çalışmada, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan hastaların işlem öncesi anksiyete düzeyini saptamak, biyopsi işlemi yapıldıktan sonraki memnuniyet,

1849 da AvusturyalIlara karşı isyan etmiş Macarlarla Kuşlara isyan eden Lehis­ tan milliyetçilerinin elbir- liğiyle kurdukları Leh — Macar ordusu tenkil edil-

Merhum Albay Hasarı Rıza Bey’in kızı, merhum Yarbay Asım Bey’in eşi, merhume Ahsen Hanım’ın kardeşi, merhum General Necip Zobu, şehit Cevdet Rıza,

O halde bü yük vapurlardaki kumaşlı yerler lüks m u’ Birçok zaman yolcuların haklı isyanlarını mucip olan bu nokta da ehemmiyetle dikkate alınmalıdır.