Förslag till ändring i avgiftshandboken Dnr 00020-2019

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BESLUT

Patientnämnden 2019-12-12 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-62, 1.0

§ 44

Förslag till ändring i avgiftshandboken

Dnr 00020-2019

Patientnämndens beslut

Patientnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige beslutar att göra änd- ringar i avgiftshandboken så att även hårextension räknas som hjälpmedel och likställs med peruk på samma sätt som toupéer och postischer.

Ärendet

Patientnämnden har under hösten mottagit synpunkter på vården från patient som vårdats för cancer med metastaser. Till följd av behandlingen har pati- enten fått kala fläckar på huvudet som hen valt att täcka med hjälp av s k hårextension som sätts fast av frisör.

Enligt den nu gällande avgiftshandbokens tredje kapitel om hjälpmedel har patienter i vissa fall rätt till ekonomiskt stöd för peruk. I handboken förtydli- gas att ”Med peruk avses även toupéer och postischer.”

Beslutsunderlag:

Avgiftshandboken Kapitel 3 –Hjälpmedel Protokoll skickas till:

Regionfullmäktige

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :