Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2019-04-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-581 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Hans Nylund

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix sjukhus

Dnr 03964-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besva- rad.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionfullmäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 (RF 181009 § 75) fastställt att regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkamera- verksamhet vid sjukhusen i Kalix och Kiruna parallellt med genomförandet av påbörjade förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sun- derbyn. Denna inriktning ligger i linje med motionens förslag och motionen anses därmed besvarad.

Sammanfattning

Agneta Granström (Mp) föreslår i en motion till regionfullmäktige att reg- ionen ska investera i en MR-kamera vid Kalix sjukhus. Motionens förslag anses överensstämma med inriktningen i regionfullmäktiges strategiska plan för 2019-2021.

Ärendet

Magnetkameraverksamhet finns idag vid sjukhusen i Sunderby, Piteå och Gällivare. Under hösten 2017 fattade regionstyrelsen beslut om att ersätta de gamla MR-kamerorna vid sjukhusen i Piteå och Sunderbyn samt utöka med ytterligare en kamera vid Sunderby sjukhus i samband med om- och till- byggnad av D/E-flygeln (RS 171031 § 211, RS 171219 § 246). Regionfull- mäktige har i den strategiska planen för 2019-2021 (RF 181009 § 75) fast- ställt att regionstyrelsen ska planera för införande av magnetkameraverk- samhet vid sjukhusen i Kalix och Kiruna parallellt med genomförandet av påbörjade förändringar av magnetkameraverksamheten i Piteå och Sunder- byn.

Bilagor:

Motion 14-2018 om MR-kamera till Kalix

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör Ekonomidirektör

Divisionschef Länssjukvård Divisionschef Närsjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :