ALPARSLAN ORTAOKULU STRATEJİK PLANI

Tam metin

(1)

STRATEJİK PLANI 2019 - 2023

ALPARSLAN ORTAOKULU

ARDEŞEN - 2019

(2)

T.C.

ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI Alparslan Ortaokulu Müdürlüğü

2019-2023

STRATEJİK PLANI

ARDEŞEN

(3)

2

“Milli Eğitim'in gayesi; memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette,

dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim

programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir. (1923)”

Mustafa Kemal ATATÜRK

(4)

3

(5)

4

(6)

5

SUNUŞ

Evimiz olarak gördüğümüz bu mekân omuzlarımıza ağır ama ulvi bir sorumluluk yüklemektedir. Geriye bakıp hayıflanan değil ileriye bakıp ümitlenen bir ekip ruhumuz var. Varlık sebebimiz olan öğrencilerimizi hedeflediğimiz ideallere ulaştırmak için oluşturduğumuz stratejik plan ekibi 2019–2023 yılları arasını planlarken ayakları yere basan bir misyonu, azimle ulaşılacak bir vizyonla taçlandırmanın hesaplarını yaptı.

Bu vizyonun kısa vadede ulaşacağı yer okulumuzu gerek fiziki mekân olarak, gerekse alt yapısı tamamlanmış olarak mutlu öğrencilerin eğitim gördüğü bir yuva haline getirmektir. Bu doğrultuda bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi eğitim paydaşlarının eğitimde ana konuların ne olduğu ve sorumlulardan neler beklenilmesi gerektiği açısından bizlere yol gösterici olmuştur. Pusulası olmayan insanlara hiçbir rüzgârın fayda veremeyeceğinin bilinciyle önce elimize pusulamızı aldık. Ben yerine biz dilini kullanan, bütün elemanlarıyla hedef odaklı çalışan bir ekip oluşturduk.

Alparslan Ortaokulu’nun vizyonunda bir gelecek yatmaktadır. Tarihine ve değerlerine bağlı, modern ilmin gereklerini yerine getiren, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için çaba sarf ederek atasını yâd eden bir gençlik oluşturmanın peşindeyiz. Benim okulum, benim sınıfım, benim öğrencim diyerek sahiplenebilen Okul Stratejik Plan Ekibi büyük bir öz veriyle çalışmış ve 2019–2023 yıllarını kapsayan bu plan ortaya çıkmıştır.

Ben Alparslan Ortaokulu Müdürü olarak sahiplendikleri bu misyonun hakkını vermek için gece gündüz çalışan bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başarılarıyla bizim göğsümüzü kabartacaklarına inandığım öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla Alparslan Ortaokulu’nu hak ettiği parlak gelecekle buluşturmak ümidi ve temennisiyle emeği geçen herkese tekrar gönül dolusu teşekkürlerimi arz ederek, sağlık, huzur ve başarı dolu nice yıllar diliyorum.

Hızır İlyas DÖNE

Okul Müdürü

(7)

6

İÇİNDEKİLER SAYFA NO

SUNUŞ 5

BİRİNCİ BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 7

GİRİŞ 8

Plan Hazırlık Süreci 8

Stratejik Plan Üst Kurulu 9

İKİNCİ BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 10

1. Okulun Kısa Tanıtımı 11

2. Okulun Mevcut Durumu 12

3. Paydaş Analizi 17

Öğrenci Anketi Sonuçları 17

Öğretmen Anketi Sonuçları 23

Veli Anketi Sonuçları 29

4. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 35

5. Gelişim ve Sorun Alanları 37

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ 39

Misyon, Vizyon, Temel Değerler 40

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 41

BEŞİNCİ BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 48

ALTINCI BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 50

(8)

7

BÖLÜM 1

STRATEJİK PLANLAMA

SÜRECİ

(9)

8 GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışının oluşması hedeflenmektedir.

2019-2023 dönemi stratejik planının hazırlanması sürecinin temel aşamaları; kurul ve ekiplerin oluşturulması, çalışma takviminin hazırlanması, uygulanacak yöntemlerin ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi şeklindedir.

PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi ve koordine edilmesi amacıyla Alparslan Ortaokulu Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuş ve stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır.

Okulumuz stratejik planlama ekibi tarafından Çevre Analizi kapsamında okulumuza ait bölgenin ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, ekonomik yapısı incelenmiş; elde edilen veriler, stratejik planlama ekibimiz tarafından değerlendirilmiştir. İç ve dış paydaşlarımız belirlenmiş, bu paydaşların neden paydaşımız oldukları tespit edilmiştir. Daha sonra stratejik planlama ekibimiz tarafından durum analizi yapılarak, güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsat ve tehditlerimiz belirlenmiştir. Misyon ve vizyonumuz belirlenmiş, temel değerlerimizin neler olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Stratejik planlama ekibimiz tarafından hazırlanan anketlerle, öğretmen, öğrenci ve velilerimize kurumumuza öneriler getirmeleri sağlanmıştır.

Eğitim Vizyonu 2023, mevzuat, üst politika belgeleri, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analizlerinden elde edilen veriler ışığında stratejik planlama ekibimiz tarafından, stratejik amaç ve bu amaçlara ait hedefler belirlenmiş, bu amaçlara ulaşmak için hangi faaliyet ve projelerin yürütüleceği kaleme alınmıştır.

Okulumuzun hazırladığı stratejik plan, kurumumuzun dört yıllık dönemdeki faaliyet ve uygulamalarına ışık tutacak, tüm personelin katılımı ve desteği ile gerçekleştirilecektir. Hazırladığımız stratejik plan çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmeyi, kaynaklarımızı planlı ve etkili bir şekilde kullanarak ve tüm personelimizin katılımıyla amaçlarımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz.

(10)

9 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

2019-2023 Stratejik Plan Üst Kurulu ve Ekip Bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Stratejik Plan Üst Kurulu ve Ekip Bilgileri (17.01.2019)

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri

Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı

Hızır İlyas DÖNE Müdür Mustafa Deniz OKUMUŞ Müdür Yrd.

Elmas YAĞCI Müdür Yrd. Ömer SALİH Öğretmen

Semih Serdar BIYIK Öğretmen Elif EKSİLMEZ Öğretmen

Sevilay YANILMAZ Okul Aile Bir. Bşk. Fatma OKUTAN Veli

EMEL ÖZŞAHİN Öğretmen Beren Naz OKUTAN Öğrenci

(11)

10

BÖLÜM 2

DURUM ANALİZİ

(12)

11 DURUM ANALİZİ

Bu bölümde, okulumuzun mevcut durumunu ortaya koyarak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda; okulumuzun kısa tanıtımına, okul künyesine ve temel istatistiklere, paydaş analizlerine ve görüşlerine, GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler) analizine yer verilmiştir.

OKULUN KISA TANITIMI

1965 yılında, bugünkü Fatih İlköğretim Okulu arsası üzerinde eğitim öğretim yapan Ardeşen’in tek ilkokulunun nakli suretiyle, 93 öğrenci mevcuduyla Ardeşen Merkez İlkokul adıyla ve beş sınıflı bir okul olarak açıldı. 1991 yılında adı, Merkez Alparslan İlkokulu olarak değiştirildi.

1998 yılında okul büyük bir onarımdan geçirilmiştir. 1998-99 Eğitim öğretim yılında 6.sınıflar açılmış ve sekiz yıllık ilköğretime geçilmiştir. Bina; 3000 metrekare arsa üzerinde kurulmuş olup binada 1 Müdür Odası, 1 Müdür Yardımcısı Odası ve 1 Öğretmenler Odası, 13 derslik, 1 Bilgi Teknoloji Odası bulunmaktaydı. Isınma, katı yakıtlı kaloriferle sağlanıyordu ve binanın yetersiz olması sebebiyle ikili öğretim yapılmaktaydı.

Binanın yetersiz olması nedeniyle okulumuz Ardeşen Beyoğlu Caddesi’nde inşa edilen yani binaya 2010 yılı Kasım ayında taşındı.

Okulumuzun yeni binası, İlçemiz Hükümet Konağı’nın yaklaşık 200 m güneyinde yer almaktadır ve ilçe merkezine oldukça yakındır. Beyoğlu Caddesi’nde yer alan binamız bodrum katı (kapalı spor salonu) ile birlikte 5 katlı olarak inşa edildi. Ön bahçemizde basketbol sahası ve oyun alanları, bahçenin alt kısmında ise 2 katlı kapalı otopark ve 450 kişi kapasiteli konferans salonumuz bulunmaktadır.

2012-13 Eğitim -Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan 4+4+4 sitemi kapsamında okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul olarak dönüştürülmüştür.

Okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif alanlarda, ayrıca akademik derslere yönelik birçok etkinlikler yapılmaktadır. Bunun dışında düzenli olarak kermesler yapılmaktadır.

Sportif alanda futbol, hentbol, basketbol, badminton, atletizm gibi alanlarda düzenli olarak çalışmalar yapılmakta ve her yıl birçok başarı elde edilmektedir. Görsel sanatlar alanında hem okul içi sergiler düzenlenmekte, hem de ilçe, il ve ülke çapında yarışmalara öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Müzik alanında her yıl müzik şöleni yapılmaktadır.

Teknoloji ve tasarım alanında öğrenci çalışmaları sergileri yapılmakta, ayrıca öğrenciler arasında yarışmalar düzenlenmektedir. Kodlama alanında ilçe ve il festivallerine okulumuzdan yoğun bir katılım gerçekleşmektedir. İlçe ve il düzeyinde yapılan satranç ve zekâ oyunları yarışmalarına öğrencilerimizin katılımı sağlanmaktadır.

(13)

12 OKULUN MEVCUT DURUMU: TEMEL İSTATİSTİKLER

Bu bölümde, okulumuzun temel istatistiksel verileri yer almaktadır.

OKUL KÜNYESİ

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

Tablo 2. Okul Künyesi (17.01.2019)

İli: RİZE İlçesi: ARDEŞEN

Adres: Cumhuriyet Mah. Beyoğlu Cad.

Ardeşen / RİZE

Coğrafi Konum (link) 41.189392,40.9891534 https://goo.gl/mwXJph Telefon

Numarası:

0(464) 715 55 22 Faks Numarası:

e- Posta Adresi:

703504@meb.k12.tr Web sayfası adresi: alparslan53.meb.k12.tr

Kurum Kodu:

703504 Öğretim Şekli: Tam Gün

Toplam Çalışan Sayısı 79

Okulun Hizmete Giriş Tarihi: 1965 Yönetici Sayısı 3

Öğrenci Sayısı:

Kız 478 Öğretmen

Sayısı

Kadın 37

Erkek 470 Erkek 29

Toplam 948 Toplam 66

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 27 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 5 6 7 8

24 26 30 26

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

14 Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı

4

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı

79,3 TL Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi

4

(14)

13 ÇALIŞAN BİLGİLERİ

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Tablo 3. Personel Bilgileri (17.01.2019)

Unvan Erkek Kadın Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 2 1 3

Branş Öğretmeni 28 36 64

Rehber Öğretmen - 2 2

İdari Personel - - -

Yardımcı Personel 1 8 9

Güvenlik Personeli - 1 1

Toplam Çalışan Sayıları 31 48 79

OKULUMUZ BİNA VE ALANLARI

Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler Tablo 4’de yer almaktadır.

Tablo 4. Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

Okul Bölümleri Özel Alanlar Var Yok

Okul Kat Sayısı 5 Çok Amaçlı Salon X

Derslik Sayısı 35 Çok Amaçlı Saha X

Derslik Alanları (m2) 1200 Kütüphane X

Kullanılan Derslik Sayısı 35 Fen Laboratuvarı X

Şube Sayısı 35 Bilgisayar Laboratuvarı X

İdari Odaların Alanı (m2) 50 İş Atölyesi X

Öğretmenler Odası (m2) 55 Beceri Atölyesi X

Okul Oturum Alanı (m2) 6000 Pansiyon X

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 3500 Konferans Salonu X

Okul Kapalı Alan (m2) 500 Otopark X

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2)

650 Rehberlik Servisi X

Kantin (m2) 45 Yemekhane X

Tuvalet Sayısı 8 x 3 Spor Salonu X

(15)

14 SINIF VE ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Okulumuzda yer alan sınıflar ve bu sınıflarda öğrenim gören öğrenci sayıları alttaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 5. Öğrenci Sayıları(17.01.2019)

SINIFI Erkek Kız Toplam SINIFI Erkek Kız Toplam

5A 11 13 24 6A 12 13 25

5B 12 12 24 6B 12 15 27

5C 12 12 24 6C 13 13 26

5D 11 13 24 6D 14 12 26

5E 11 13 24 6E 11 14 25

5F 14 11 25 6F 13 13 26

5G 12 11 23 6G 9 15 24

5H 11 12 23 6H 12 13 25

7A 17 12 29 8A 13 14 27

7B 15 16 31 8B 9 16 25

7C 14 16 30 8C 11 13 24

7D 14 12 26 8D 12 13 25

7E 16 12 28 8E 11 14 25

7F 16 15 31 8F 15 13 28

7G 15 16 31 8G 10 15 25

7H 16 12 28 8H 11 14 25

7K 18 10 28 Ana Sınıfı 10 8 18

7L 13 15 28 Özel Eğitim 9 2 11

7M 16 15 31 TOPLAM 473 478 951

(16)

15 DONANIM VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARIMIZ

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemelerine ilişkin bilgilere Tablo 6’da yer verilmiştir.

Tablo 6. Teknolojik Kaynaklar Tablosu

Araç-Gereçler 2018 İhtiyaç

Etkileşimli tahta 45 -

Yazıcı 5 -

Tarayıcı - -

Masaüstü Bilgisayar (Derslik dışında) 6 - Masaüstü Bilgisayar (Dersliklerde) 65 - Dizüstü Bilgisayar 5 -

Projeksiyon 5 -

İnternet bağlantısı 1 -

Fen Laboratuarı 1 1

Bilişim Teknolojileri Sınıfı 1 -

Fax 1 -

Televizyon 2 -

Fotoğraf makinesi - 1

Kamera - 1

Okul/kurumun İnternet sitesi var İnternet Bağlantı Hızı 100 MBit

Okulumuzda 20 adet bilgisayar, çok sayıda robotik malzeme bulunan bir adet kodlama atölyesi; 30 adet bilgisayarı ve internet bağlantısı bulunan DynEd sınıfı; 15 bilgisayarı bulunan Teknoloji Tasarım sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzda toplam 44 derslikte (sınıf, fen laboratuarı, görsel sanatlar sınıfı, teknoloji tasarım sınıfı, vs.) etkileşimli tahta ve internet bağlantısı bulunmaktadır.

Okulumuzda 100 Mbit fiber internet bağlantısı bulunmaktadır. Bu internet bağlantısı, tüm derslik ve odalarda kablolu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, tüm sınıflarda bulunan Access Point yardımı ile, kablosuz bağlantıdan da yararlanılabilmektedir.

Okulun internet sitesi sürekli güncellenmekte, okulla ilgili etkinlik ve haberler düzenli olarak siteye eklenmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin çoğunun mail adresi bulunmaktadır.

Öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu yeterli bilgisayar kullanımı becerisine sahiptir.

(17)

16 GELİR VE GİDER BİLGİSİ

Okulumuzun gelir kaynakları, öğrenci ve velilerden alınan katkı payı ve bağışlar, diğer bağışlar, kantin kirası şeklindedir. Ayrıca, her yıl yapılan değişik etkinliklerle, (kermes, anneler günü, vs.) okula gelir sağlanmaktadır.

Okulumuzun giderlerini azaltmak amacı ile çeşitli tasarruf tedbirleri alınmış olup, tüm personel ve öğrencilerin bu tedbirlere uymaları sağlanmaktadır. (Gereksiz elektrik ve su kullanımının önlenmesi, okul araç ve gereçlerinin düzenli kullanılması, vs.)

Tablo 7. Gelir/Gider Tablosu

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı

2016 65.566.94 60.930.25

2017 50.494.60 58.009.52

2018 64.566.18 55.247.10

(18)

17 PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun en önemli paydaşları arasında yer alan öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik olarak anket uygulanmıştır. 5’li Likert Ölçeğine göre hazırlanmış olan anketlerde öğretmenler için toplam 15, öğrenciler için toplam 15, veliler için ise yine 15 soruya yer verilmiştir.

Değerlendirme yapılırken “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum”, “Kısmen Katılıyorum”

ile “Kararsızım” birlikte yorumlanmış olup, “Katılmıyorum” maddesi ise yalnız değerlendirilmiştir.

Paydaşlarımıza uygulamış olduğumuz anket çalışması verilerine ait sonuçlar aşağıdaki gibi yorumlanmıştır.

Öğrenci Anketi Sonuçları:

Okulumuzda toplam 940 öğrenci öğrenim görmektedir. Tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiş toplam 316 öğrenciye uygulanan anket sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Şekil-1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim

“Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim” sorusuna öğrencilerin %66’sı

“Katılıyorum” şeklinde cevap vermiştir.

(19)

18

Şekil-2. Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum

“Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum” sorusuna öğrencilerin %73’ü olumlu yanıt vermiştir.

Şekil-3. Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum

“Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum” sorusuna ankete katılan öğrencilerin

%74’ü olumlu yanıt vermiştir.

Şekil-4. Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır

“Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimiz dikkate alınır” sorusuna öğrencilerin %55’i Katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Ancak öğrencilerin %14’ü olumsuz cevap vermiştir.

(20)

19

Şekil-5. Okulda kendimi güvende hissediyorum

“Okulda kendimi güvende hissediyorum” sorusuna ankete katılan öğrencilerin %83’ü olumlu yanıt vermiştir.

Şekil-6. Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır

“Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri alınır” sorusuna ankete katılan öğrencilerin %62’si olumlu yanıt vermiştir. Öğrencilerin %15’i ise olumsuz cevap vermiştir.

Şekil-7. Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır

“Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır” sorusuna ankete katılan öğrencilerin %75’i katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.

(21)

20

Şekil-8. Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır

“Derslerde konuya göre uygun araç gereçler kullanılmaktadır“ sorusuna ankete katılan öğrencilerin

%88’i katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.

Şekil-9. Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum

“Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum” sorusuna öğrencilerin %80’i katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Öğrencilerin %12’si ise olumsuz cevap vermiştir.

Şekil-10. Okulun içi ve dışı temizdir

“Okulun içi ve dışı temizdir” sorusuna öğrencilerin %45’i olumlu cevap verirken, %21’i olumsuz cevap vermiştir.

(22)

21

Şekil-11. Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir

“Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir” sorusuna ankete katılan öğrencilerin %68’i olumlu cevap vermiştir.

Şekil-12. Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir

“Okul kantininde satılan malzemeler sağlıklı ve güvenlidir” sorusuna öğrencilerin %56’sı olumlu cevap vermiştir.

Şekil-13. Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir

“Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir” sorusuna öğrencilerin %65’i olumlu cevap vermiştir.

(23)

22

Şekil-14. Okulumuzun başarılı olduğu yönler

Öğrenci anketi sonuçlarına göre okulun en başarılı olduğu 3 yön aşağıdaki gibidir:

1. Sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler planlanması 2. Öğrencilerin ders başarısına yönelik çalışmaların yapılması 3. Okul bünyesinde projelerin üretilmesi ve uygulanması

Şekil-15. Okulumuzun başarılı bulunmadığı yönler Öğrenci anketi sonuçlarına göre okulun başarısız olduğu 3 yön aşağıdaki gibidir:

1. Yeterli düzeyde temizlik çalışmalarının yürütülmesi 2. Velilerle, öğrencilerle işbirliği yapılması

3. Yenilik ve değişime açık olması

(24)

23 Öğretmen Anketi Sonuçları:

Okulumuzda görev yapmakta olan toplam 66 öğretmenin tamamına uygulanan anket sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Şekil-16. Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır

“Okulumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır” sorusuna öğretmenlerin %75’i olumlu cevap vermiştir.

Şekil-17. Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir

“Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir” sorusuna öğretmenlerin %93’ü olumlu cevap vermiştir.

(25)

24

Şekil-18. Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır

“Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır” sorusuna öğretmenlerin

%72’si olumlu cevap vermiştir.

Şekil-19. Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm

“Kendimi, okulun değerli bir üyesi olarak görürüm” sorusuna öğretmenlerin %75’i katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.

Şekil-20. Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır

“Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır” sorusuna öğretmenlerin %82’si katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.

(26)

25

Şekil-21. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir

“Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir” sorusuna öğretmenlerin %82’si olumlu cevap vermiştir.

Şekil-22. Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir

“Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir” sorusuna öğretmenlerin %58’i olumlu cevap verirken, öğretmenlerin %17’si olumsuz cevap vermiştir. Öğretmenlerin %17’si ise kararsız olduğunu belitrmiştir.

Şekil-23. Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır

Okulda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır” sorusuna öğretmenlerin %75’i olumlu cevap vermiştir.

(27)

26

Şekil-24. Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır

Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır” sorusuna öğretmenlerin %89’u olumlu cevap verirken, %10’u olumsuz cevap vermiştir.

Şekil-25. Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir

“Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir” sorusuna öğretmenlerin %86’sı olumlu cevap vermiştir.

Şekil-26. Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır

“Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır”

sorusuna öğretmenlerin %93’ü olumlu cevap vermiştir.

(28)

27

Şekil-27. Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir

“Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir” sorusuna öğretmenlerimizin %41’i olumlu cevp verirken, %38’i olumsuz cevap vermiştir.

Şekil-28. Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim

“Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim” sorusuna öğretmenlerin

%93’ü olumlu cevap vermiştir.

(29)

28

Şekil-29. Okulumuzun başarılı olduğu yönler

Öğretmen anketi sonuçlarına göre okulun en başarılı olduğu 3 yön aşağıdaki gibidir:

1. Okulumuzda yürütülen faaliyetlerin öğrenci, veli, halka tanıtılması 2. Sosyal, kültürel, sportif alanlarda etkinlikler planlanması

3. Belirli gün ve haftalarda yapılan programların uygulanması

Şekil-30. Okulumuzun başarılı bulunmadığı yönler

Öğretmen anketi sonuçlarına göre okulun başarısız olduğu 3 yön aşağıdaki gibidir:

1. Yeterli düzeyde temizlik çalışmalarının yürütülmesi 2. Hizmetiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesi

3. Öğrencilerin farklı alanlardaki başarısına yönelik çalışmaların yapılması

(30)

29 Veli Anketi Sonuçları:

Okulumuzdaki veliler içerisinden tesadüfi örnekleme yöntemine göre 278 kişi seçilmiştir.

Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik gerçekleştirilmiş olan anket çalışması sonuçları aşağıdaki gibidir.

Şekil-31. İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum

“İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum” sorusuna velilerin %84’ü olumlu cevap vermiştir.

Şekil-32. Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum

“Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum” sorusuna velilerin %92’si olumlu cevap vermiştir.

(31)

30

Şekil-33. Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum

“Öğrencimle ilgili konularda okulda rehberlik hizmeti alabiliyorum” sorusuna velilerin %82’si olumlu cevap vermiştir.

Şekil-34. Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor

“Okula ilettiğim istek ve şikâyetlerim dikkate alınıyor” sorusuna velilerin %69’u olumlu cevap vermiştir.

Şekil-35. Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır

“Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler kullanmaktadır” sorusuna ankete katılan velilerin %77’si katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.

(32)

31

Şekil-36. Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır

“Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır” sorusuna ankete katılan velilerin

%63’ü olumlu cevap verirken, %11’i olumsuz cevap vermişlerdir.

Şekil-37. Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır

“Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır” sorusuna velilerin %78’i katılıyorum şeklinde cevap vermiştir.

Şekil-38. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum

“E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile okulun internet sayfasını düzenli olarak takip ediyorum”

sorusuna velilerin %82’si olumlu cevap vermiştir.

(33)

32

Şekil-39. Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum

“Çocuğumun okulunu sevdiğini ve öğretmenleriyle iyi anlaştığını düşünüyorum” sorusuna ankete katılan velilerin %84’ü olumlu cevap vermiştir.

Şekil-40. Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir

“Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir” sorusuna ankete katılan velilerin

%61’i olumlu cevap verirken, %20’si kararsız olduğunu belirtmiştir.

Şekil-41. Okul her zaman temiz ve bakımlıdır

“Okul her zaman temiz ve bakımlıdır” sorusuna velilerin %67’si olumlu cevap vermiştir.

(34)

33

Şekil-42. Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir

“Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir” sorusuna velilerin %61’i olumlu cevap vermiştir.

Şekil-43. Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir

Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir” sorusuna velilerin

%5’sı olumlu cevap verirken, %25’i fikri olmadığını belirtmiştir.

(35)

34

Şekil-44. Okulumuzun başarılı olduğu yönler

Velilere yapılan anket sonuçlarına göre okulun en başarılı olduğu 3 yön şu şekildedir:

1. Öğrencilerin ders başarısına yönelik çalışmaların yapılması

2. Okulumuzda yürütülen faaliyetlerin öğrenci, veli, halka tanıtılması 3. Velilerle, öğrencilerle işbirliği yapılması

Şekil-45. Okulumuzun başarılı bulunmadığı yönler

Velilere yapılan anket sonuçlarına göre okulun başarısız olduğu 3 yön şu şekildedir:

1. Yeterli düzeyde temizlik çalışmalarının yapılması

2. Öğrencilerin farklı alanlardaki başarısına yönelik çalışmaların yapılması 3. Sosyal, kültürel, sportif alanlarda etkinlikler planlanması

(36)

35 GZFT (GÜÇLÜ, ZAYIF, FIRSAT, TEHDİT) ANALİZİ

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) durum analizi kapsamında kullanılan temel yöntemlerdendir. Okulumuzun mevcut durumunu ortaya koyabilmek için geniş katılımlı bir grup ile GZFT analizi yapılmıştır.

Okulumuzda yapılan GZFT analizinde okulun güçlü ve zayıf yönleri ile okulumuz için fırsat ve tehdit olarak değerlendirilebilecek unsurlar tespit edilmiştir.

Güçlü Yönler

Sportif ve kültürel etkinliklere katılım oranının yüksek olması

İl ve ilçe çapında sosyal, kültürel ve spor alanında başarı oranının yüksek olması Akademik başarı oranının yüksek olması

Liselere Giriş Sınavı başarı düzeyinin yüksek olması

TÜBİTAK, yerel ve ulusal projelere katılım oranının fazla olması Devamsızlık oranlarının düşük olması

Kurum kültürü, ekip ruhu ve dayanışmanın olması Proje tabanlı etkinlikler düzenlenmesi

Yöneticilerin yeterlilik düzeyinin yüksek olması Yönetici-öğretmen-öğrenci-veli iletişiminin iyi olması İş birlikçi faaliyetler düzenlenmesi

Öğretmenlerin alanlarında yeterlilik düzeyinin yüksek olması Etkinliklere katılımın yüksek olması

Kantin gelirlerinin okulun maddi durumuna katkı sağlaması Okul aile birliğinin etkili çalışması

Hayırsever desteklerinin olması

Okulda eşitlik ve yenilikçilik anlayışının hakim olması

Zayıf Yönler

Taşımalı öğrenci oranının yüksek olması

Bina kapasitesine göre öğrenci sayısının yüksekliği Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması

Velilerin yönetime katılma yetersizliği

Derslik başına düşen öğrenci sayısının fazla olması Destek Personel sayısının yetersiz olması

Hizmet içi eğitimlere katılım oranının düşük olması AB projelerine katılımın olmayışı

İnsan kaynakları yönetim politikalarının yeterliliğinin düşük olması İzleme ve değerlendirme yeterliliğinin düşük olması

(37)

36 Fırsatlar

Kurum amirlerinin okula olan ilgi ve alakalarının yüksek olması Okulun ilçe merkezinde olması

Okul bahçesinin ihtiyaçları karşılaması

Yüksek kapasiteye ve donanıma sahip konferans salonunun olması Tüm sınıflarda etkileşimli tahta bulunması

Ailelerin bilinç düzeyinin yüksek olması

Kodlama atölyesi ve robotik malzemelere ulaşımın kolay olması Teknolojik altyapıya sahip yabancı dil sınıfının olması

Teknolojik altyapıya sahip teknoloji ve tasarım sınıfının olması Sportif ve sosyal etkinliklere elverişli mekânın olması

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısın düşük olması Norm kadro sorununun azlığı

Tehditler

Eğitim sisteminde programların sürekli yenilenmesi Sınav sisteminde sürekli değişikliklerin olması Hizmet alımında devlet desteğinin yetersiz olması

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte yeni üretilen cihaz ve makinelerin maliyetinin yüksek olması İnternet ve teknolojik araçların olumsuz etkilerinin olması

Köylerden ilçe merkezine göç nedeniyle öğrenci sayısının artması

Medya yolu ile yapılan bazı yayınların öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin olması İlçede bulunan öğrencilere yönelik sosyal faaliyet alanı azlığı

Velilerin bir kısmının eğitime ilgisiz olması

Taşımalı öğrenci servisleri ve öğretmenler için yeterli park yeri bulunmaması Müzik, Görsel Sanatlar atölyelerinin olmaması

(38)

37 GELİŞİM VE SORUN ALANLARI

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve Kurumsal Kapasite kullanılmıştır.

Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri;

Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

(39)

38 GELIŞIM VE SORUN ALANLARIMIZ

1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 1 Zorunlu eğitimde devamsızlık 2 Oryantasyon çalışmaları

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

1 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 2 Okuma kültürü ve sınav kaygısı

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 1 Okul sağlığı ve hijyen 2 Taşıma ve servis

(40)

39

BÖLÜM 3

GELECEĞE BAKIŞ

(41)

40 MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

Ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu bilinçli, sorumluluk sahibi, benlik saygısı kazanmış, dürüst, hoşgörülü, sağlam karakterli, öğrenmeyi öğrenen, geleceği düşünen ve sorgulayan, yaratıcı ve kuvvetli bir vatan ve millet sevgisi olan bireyler yetiştirmek

Doğru eğitimle, kaliteli bireyler yetiştireceğiz

1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 2. Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 3. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık 4. Analitik ve Bilimsel Bakış

5. Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik

6. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri 7. Meslek Etiği ve Mesleki Beceri

8. İnsan ve çocuk odaklı olmak

9. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik 10. Etkili iletişim ve iş birliği

11. Eğitimde kalite

12. Öğrenci merkezli eğitim

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

TEMEL DEĞERLERİMİZ

(42)

41

…………..

BÖLÜM 4

AMAÇ, HEDEF VE

EYLEMLER

(43)

42 TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Stratejik Amaç 1. Okulun kayıt bölgesinde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gidermek öğrencilere yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamalarını sağlayan etkin bir yapı kurmak ve Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile okulumuzun her sınıfında olan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamak

Stratejik Hedef 1.1. Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları giderilecektir, EBA Ders portalı kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilçemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023 PG.1.1.a. Okula yeni başlayan öğrencilerden

oryantasyon eğitimine katılanların oranı

%70 %75 %76 %78 %79 %80

PG.1.1.b. Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı

%6 %5 %5 %4 %3 %2

PG.1.1.c. EBA Ders Portalı aylık ortalama ziyaretçi

sayısı 60 60 61 62 63 63

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

1.1.1.

Okula yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon eğitimine katılımlarını artırmak için çalışmalar yapılacaktır.

Rehberlik Servisi Eylül

1.1.2.

Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve görüşmeler

yapılacaktır.

Rehberlik Servisi Her ayın son haftası

1.1.3.

EBA Ders Portalının ders başarılarına katkısı konusunda bilişim öğretmeni tarafından öğretmen ve öğrencilere seminer verilecektir.

Bilişim Öğretmenleri Ocak-Haziran

(44)

43

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Stratejik Amaç 2. Öğrencilerimizin günümüz dünyasına uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların, özgüven ve sorumluluk bilincinin kazandırmak

Stratejik Hedef 2.1. Öğrencilerin hem akademik anlamda, hem de sosyal ve kültürel ve sportif anlamda yeterliliklerinin artırılması amacıyla, velilerin de sürece etkin katılımını sağlayan bir yönetim anlayışı ile daha etkin bir eğitim öğretim ortamı oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PG.2.1.a. Ortaöğretim kurumuna sınavla yerleşen öğrenci oranı (%)

%25,72 %17 %15 %12 %10 %9 PG.2.1.b. Sınav kaygısına yönelik gerçekleştirilen

rehberlik toplantı sayısı

8 11 11 8 8 8

PG.2.1.c. Ulusal/uluslararası ve yerel projelere katılan öğrenci oranı (%)

2 3 3 3 4 4

PG.2.1.d. Okul bünyesinde yürütülen proje sayısı 2 3 3 4 4 5 PG.2.1.e. Okul bünyesinde yürütülen sosyal ve

kültürel faaliyet sayısı

11 12 13 14 15 15

PG.2.1.f. Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%)

%70 %75 %78 %85 %90 %100

PG.2.1.g. Öğrenci başına okunan kitap sayısı 5 5 6 6 7 8

PG.2.1.h. Destek eğitime katılan öğrencilerden hedeflenen başarıya ulaşan öğrencilerin oranı (%)

%45 %70 %75 %80 %85 %93

PG.2.1.k. Yabancı dil dersi yıl sonu puan ortalaması 69 70 71 72 73 74 PG.2.1.l Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına katılan

öğrenci oranı (%)

0 35 36 40 42 50

PG.2.1.m Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve mahalle spor kulüplerinden yararlanan öğrenci oranı (%)

0 0 1 2 3 4

(45)

44 Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

2.1.1. Öğrencilerin akademik alandaki bireysel

gelişimleri sürekli takip edilecektir. Tüm öğretmenler Plan Dönemi Boyunca 2.1.2. Sınav kaygısını ortadan kaldırabilmek için

rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Rehberlik Servisi Her Dönem 2.1.3.

Okulda yürütülen sosyal ve kültürel etkinlikler çeşitlendirilecek, öğrencilerin bu etkinliklere katılımları artırılacaktır.

Tüm öğretmenler Plan Dönemi Boyunca

2.1.4.

Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları artırılarak, ihtiyaç duyan tüm öğrenci ve velilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanması sağlanacaktır.

Rehberlik Servisi Ekim – Ocak – Şubat – Mayıs

2.1.5.

Ulusal/uluslararası ve yerel projeler hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilecek, proje hazırlamaları yönünde motive edilecektir.

Okul Proje

Koordinatörleri Eylül

2.1.6 Okul bünyesinde her yıl en az bir proje yürütülecektir.

Tüm öğretmenler Plan Dönemi Boyunca 2.1.7. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak

için çalışmalar yürütülecektir.

Rehberlik Servisi Türkçe zümresi

Plan Dönemi Boyunca 2.1.8. Destek eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için

destek eğitimi çalışmaları yürütülecektir.

Rehberlik Servisi Okul yönetimi

Plan Dönemi Boyunca 2.1.9. Öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerini artırmak

amacı ile çalışmalar yapılacaktır.

Okul yönetimi İngilizce zümresi

Plan Dönemi Boyunca 2.1.10 Öğretmenlerin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını

yapmaları için teşvik edilecektir

Tüm öğretmenler Plan Dönemi Boyunca 2.1.11

Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve mahalle spor kulüplerinden yararlanmaları için bilgilendirme yapılacak ve teşvik edilecektir.

Tüm öğretmenler Plan Dönemi Boyunca

(46)

45

Stratejik Hedef 2.2. Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime hazır hale getiren, daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023 PG.2.2.a Öğrencilere yönelik olarak yapılan

mesleki rehberlik faaliyet sayısı 1 2 2 3 3 4

PG.2.2.b Yetiştirme kurslarındaki memnuniyet

oranı %50 %52 %53 %55 %60 %61

PG.2.2.c. Yetiştirme kurslarından yararlanan

öğrenci oranı %38 %39 %40 %41 %42 %43

PG.2.2.d. Sınav kaygısı yaşayan öğrenci oranı %8 %7 %7 %6 %5 %5 PG.2.2.e. Rehberlik servisinde görüşme yapılan

öğrenci oranı(%) %28 %32 %34 %36 %38 %39

P.G.2.2.f. Rehberlik servisinde velilerle yapılan

görüşme sayısı 150 155 165 170 180 200

Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

2.2.1.

Öğrencilerin, bilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun mesleklere yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Rehberlik Servisi Sınıf Rehber Öğretmenleri

Plan Dönemi Boyunca 2.2.2. Öğrencilere meslek tanıtım seminerleri

düzenlenecektir. Rehberlik Servisi Ocak - Mayıs

2.2.3.

Yetiştirme kurslarının niteliğinin artırılabilmesi için zümre toplantıları gerçekleştirilecektir.

Okul yönetimi Ekim – Şubat

2.2.4. Sınav kaygısını ortadan kaldırabilmek için rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Rehberlik Servisi Sınıf Rehber Öğretmenleri

Plan Dönemi Boyunca 2.2.5. Rehberlik servisinin daha çok öğrenciye

ulaşması sağlanacaktır.

Rehberlik Servisi Plan Dönemi Boyunca 2.2.6 Rehberlik servisinin daha çok veliye

ulaşması sağlanacaktır

Rehberlik Servisi Plan Dönemi Boyunca

(47)

46 TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

Stratejik Amaç 3. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alt yapı eksiklikleri gidermek öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için çalışmalar yürütmek öğretmen, öğrenci ve veli memnuniyeti artırmak

Stratejik Hedef 3.1. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesini güçlendirilecek.Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda fiziki alt yapı eksiklikleri giderilecek, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için çalışmalar yürütülecek, öğretmen, öğrenci ve veli memnuniyeti artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

No PERFORMANS

GÖSTERGESİ

Mevcut HEDEF

2018 2019 2020 2021 2022 2023 PG.3.1.a Okul servislerinden memnuniyet oranı %70 %72 %73 %74 %75 %76 PG.3.1.b Lisansüstü eğitim alan öğretmen oranı %7 %7 %8 %8 %9 %9 PG.3.1.c Öğrenci mevcudu 30’dan fazla olan

şube sayısı

4 3 3 2 1 0

PG.3.1.d Kişisel Gelişim alanında öğretmenlere verilen seminer sayısı

1 1 2 3 4 5

PG.3.1.e Personel memnuniyet oranı% %65 %70 %72 %73 %74 %80 PG.3.1.f Okul temizliğinden memnuniyet oranı %65 %67 %68 %69 %70 %72 PG.3.1.g Tasarım beceri atölyesi(0:YOK-1:VAR) 0 0 1 1 1 1 PG.3.1.h Okul internet sayfasının

görüntülenme sayısı (aylık ortalama)

270 300 320 325 350 400

PG.3.1.ı Acil durum eğitimleri (tatbikat,

seminer, planlama) yapılan faaliyetler

3 4 4 4 4 4

PG.3.1.i Mesleki gelişim faaliyetlerine katılan personel oranı %

62 55 52 50 46 43

(48)

47 Eylemler

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi

3.1.1 Okul servislerinin denetimi

sıkılaştırılacaktır. Öğrencilerle düzenli olarak görüşülerek problemler tespit edilecektir.

Okul Yönetimi Her ay

3.1.2 Temizlik konulu projeler yürütülecek, öğretmen ve öğrencilerin projede aktif yer almaları sağlanacaktır.

Okul Yönetimi

Rehberlik Servisi Kasım - Nisan 3.1.3 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerden

daha fazla yararlanması sağlanacaktır. Okul Yönetimi Plan Dönemi Boyunca 3.1.4 Yardımcı personele yönelik görüşmeler

ve eğitimler gerçekleştirilecektir. Okul Yönetimi Her ay 3.1.5 Okulumuzdaki tüm paydaşlarımıza

yönelik olarak temizlik temalı bilgilendirme toplantısı yapılması sağlanacaktır. (Sağlık İl Müdürlüğü)

Okul Yönetimi Kasım

3.1.6 Tasarım beceri atölyelerinin işlerliği ve

geliştirilmesi sağlanacaktır Bilişim Öğretmeni Plan Dönemi Boyunca 3.1.7 Acil durum eğitimleri (tatbikat, seminer,

planlama vs.) yapılacaktır Müdür Yardımcısı

Şubat-Mart 3.1.8 Okul internet sayfasında yapılan

faaliyetlere, gerekli bilgi ve dokümanlara erişim sağlanması için sürekli güncel tutulacaktır.

Bilişim Öğretmeni Plan Dönemi Boyunca 3.1.9 Personel memnuniyet anketleri

düzenlenecektir Okul Yönetimi Her Yıl

3.1.10 Okul personelinin mesleki gelişim

faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. Okul Yönetimi Plan Dönemi Boyunca

(49)

48

BÖLÜM 5

MALİYETLENDİRME

(50)

49 MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam

ÖĞRENCİ BAĞIŞLARI 20.000 22.000 24.000 27.000 30.000 123.000 KANTİN GELİRİ 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 110.000 KERMES GELİRİ 20.000 22.000 24.000 26.000 29.000 121.000 DİĞER BAĞIŞLAR 5.000 6.000 7.000 8.500 9.000 35.500

TOPLAM 65.000 71.000 77.000 84.500 92.000 389.500

(51)

50

BÖLÜM 6

İZLEME VE

DEĞERLENDİRME

(52)

51 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ve 2019-2023 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Alparslan Ortaokulu 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, görevli birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak pekiştirilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor, okul yönetimine sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; ilgili görevli birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak birleştirilecek ve değerlendirilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Şekil

Updating...

Benzer konular :