• Sonuç bulunamadı

Katı Sıvı ve Gaz Basıncı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Katı Sıvı ve Gaz Basıncı"

Copied!
37
0
0

Tam metin

(1)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı KONU ÖZETİ

Basınç → Türetilmiş ve Skaler büyüklüktür.

Basınç Kuvveti → Türetilmiş ve vektörel büyüklüktür.

Basınç birimleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.

Kuvvet (F) Yüzey (S) Basınç = F(P S) dyn cm2 dyn :Bari2

cm

newton (N) m2 N :Pascal2

m

kgf cm2 kgf : Atmosfer(atm)2 cm

BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç de- nir. Yüzeye etki eden toplam basınca ise basınç kuv- veti denir.

F S

Şekildeki S yüzeyine F kuvveti uygulandığında mey- dana gelen basınç:

P F olur.

=S

F → Dik kuvvet S → Yüzey alanı P → Basınç

Katılar ağırlıklarından dolayı, sıvılar ve gazlar hem ağırlıkları hemde hareketlerinden dolayı temas ettik- leri yüzeye basınç uygularlar.

KATILARDA BASINÇ VE BASINÇ KUVVETİ

Katılar temas ettikleri yüzeye ağırlıklarından dolayı G m g= ⋅ kadarlık bir kuvvet uygularlar.

G S

Bu durumda meydana gelen basınç P G

=S şeklinde olur.

Eğer katı üzerine dik bir F kuvveti uygulanır ise zemindeki basınç

F

G S

P G F olur.

S+

=

Eğer katı üzerine etki eden kuvvet

Şekildeki gibi yüzeye paralel ise basınca etkisi olmaz.

F

G S

Zemindeki basınç: P G

= S olur.

Eğer katı üzerine etki eden

kuvvet dik değil ise kuvvet bileşenlerine ayrılır.

Bu durumda zemindeki basınç

F α FX FY

G S

FY G F sin

P= S = + ⋅S α şeklinde alınır.

(2)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı KONU ÖZETİ

NOT:

Düzgün katılarda basınç yüzey alanına bağlı de- ğildir.

Taban alanı ile tavan alanı eşit olan paralel yüzlü ci- simlere düzgün cisim denir. Düzgün cisimlerin basın- cı sıvılarda olduğu gibi

P = h . d . g formülünden bulunabilir.

h S

r

G m g m d V V h S

= ⋅

= ⋅

= ⋅

G m g d V g d h S

P S S S

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = = g

S

P h d g= ⋅ ⋅ UNUTMA:

l. Katı cisimlerin, temas ettikleri yüzey üzerine uygu- ladığı basınç cismin ağırlığı ile doğru, temas yüzeyi ile ters orantılıdır.

ll. Katı bir cismin temas ettiği yüzey üzerinde mey- dana getirdiği basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir.

Yüzey alanına bağlı değildir.

Katılar üzerine uygulanan kuvveti uygulama doğrultu- suna aynen iletirler.

Katılar kuvveti aynen iletsede basıncı cisim düzgün- se aynen iletir, düzgün değilse değiştirerek iletir.

• Basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır.

• Yüzey alanı küçültülerek aynı kuvvete karşılık gelen basınç arttırılabilir.

F2

S2

S1

F1

1 2

1 2 1 2 1 2

1 2

F F

P , P , P P , F F

S S

= = < =

UYARI:

K h

h h

h L

M R

N A

T

A K

R L

M

N T

P 0 P h d g P P 2h d g P 3h d g P P 4h d g

=

= ⋅ ⋅

= = ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅

= = ⋅ ⋅

Bir noktanın sıvı basıncı bulunurken o noktanın sıvının en üst noktasına olan düşey mesafesi alınır.

UYARI:

l. Sıvı basıncı sıvının açık yüzeyinden olan derinliği ile doğru orantılıdır.

ll. Sıvı basıncı , sıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır.

lll. Sıvı basıncı sıvının bulunduğu yerin çekim ivmesi ile doğru orantılıdır.

lV. Sıvı basıncı sıvının bulunduğu kabın şekline bağ- lı değildir.

V. Durgun sıvılar,üzerine yapılan basıncı her tarafa aynen iletirler.

VI. Sıvılar basıncı aynen iletsede, kuvveti aynen ilet- mez. Hatırlarsanız katılarda bunun tam tersiydi.

DURGUN SIVILARIN BASINCI (HİDROSTATİK BASINÇ)

Sıvılar bulundukları kabın içinde dokunabilecekleri bütün yüzeylere kuvvet uygularlar. Sıvının ağırlığı nedeni ile birim yüzeye uyguladığı dik kuvvete sıvı basıncı denir.

h o

O noktasındaki sıvı basıncı.

PO= ⋅ ⋅h d g

d → Sıvının yoğunluğu (özkütlesi) g → Çekim ivmesi

d g⋅ → Sıvının özağırlığı h → O noktasının derinliği

(3)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı KONU ÖZETİ

Kapta birden fazla birbirine karışmayan sıvılar var ise K ve L noktalarındaki sıvı basınçları aşağıdaki gibi olur.

d1

d2 h2

h1

K

L

K 1

L 1 2

P h d g

P h d g h d g

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

UYARI:

F kuvveti ile piston h1 kadar itildiğinde, G yükü h2 kadar yükselsin, bu durumda hacim değişimleri eşit olduğundan h S11=h S olur.22

PASCAL PRENSİBİ

sıvı F

S

Kapalı bir kap pistonla kapatılıp pistona F kuvveti uy- gulandığında sıvılar sıkışamadığı için bu kuvvetin meydana getirdiği basınç F

S

  

  sıvı tarafından bütün noktalara eşit ve dik olarak iletilir.

● Sıvıların yukarıdaki özelliğinden faydalanarak su cendereleri yapılmıştır.

G S2 S1

F

(ağırlığı ve sürtünmesi önemsiz pistonlar)

Şekildeki su cenderesinde kollardaki su seviyele- ri eşit olduğundan basınç farkı oluşturmazlar.Sistem dengede olduğundan

1 2

F G olur.

S =S

Düzgün kapların tabanında sıvı basınç kuvveti sıvı- nın ağırlığına eşit olur. Düzgün olmayan kaplarda ta- bandaki sıvı basınç kuvveti kabın düzgün olduğu dü- şünülerek kıyaslamayla bulunur.

G F= 1 G F> 2 F3>G

3 1 2

F >F F>

SIVILARIN BASINÇ KUVVETİ

Sıvılar temas ettikleri yüzeylere basınç kuvveti uygu- larlar.

P F F P S h d g S

=S ⇒ = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ Basınç kuvveti: F

Yüzey alanı: S Basınç: P

Yan yüzeylerdeki sıvı basınç kuvveti bulunurken orta- lama derinlik alınır.

d

L M

N

y h

h K

x

● Tabana etki eden basınç kuvveti FLM= ⋅ ⋅ ⋅h d g SLM

● KL yan yüzeyine etki eden basınç kuvveti

KL KL

F h d g S

= ⋅ ⋅ ⋅2

● MN yüzeyine etki eden basınç kuvveti

MN h MN

F d g S

= ⋅ ⋅ ⋅2

Bir noktaya etki eden basınç kuvveti sorulmuş ise ba- sınç alınır.

● x noktasına etki eden basınç kuvveti F h d gx= ⋅ ⋅

● y noktasına etki eden basınç kuvveti F h d g olur.y= ⋅ ⋅′

(4)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı KONU ÖZETİ

AKIŞKANLARIN BASINCI

Bir noktadan başka bir noktaya akabilen maddelere

“Akışkan Madde” denir.

● Kesiti daralan boruda sıvının akma hızı ile borunun kesit alanının çarpımı sabittir.

S1.V1 = S2.V2 = S3.V3 = Sabit

● Kesit alanı daraldıkça sıvının akış hızı artar. Hızın arttığı yerde basıç azalır.

V3 > V2 > V1 olduğundan P1 > P2 > P3 olur.

Bernoulli Prensibi

● Akışkanlar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder.

AÇIK HAVA BASINCI

Atmosfer tabakasının cisimlere uyguladığı basınçtır.

P0 ile gösterilir. Deniz seviyesinde 0oC’de 76 cm - Hg olarak ölçülmüştür.

h yüksekliği nelere bağlıdır?

● Kullanılan sıvının cinsine

● Ortamın sıcaklığına

● Deniz seviyesinden yüksekliğine

● Borunun üst kısmının boş olup olmamasına bağ- lı olarak değişir.

● h yüksekliği, borunun kesitine ve eğimine bağlı de- ğildir.

UYARI:

Açık hava basıncı her 10,5 m’de bir 1 mm - Hg aza- lır. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Baromet- renin duyarlılığı kullanılan sıvının özkütlesi ile ters orantılıdır.

İki çeşit barometre vardır. Bunlar Batimetre ve Atimetre’dir.

Batimetre; basınç farkı yardımıyla denizlerin derinli- ğini ölçer. Altimetre ise bir yerin deniz seviyesenden yüksekliğini yani rakımını ölçer. Altimetrede sonuç metre cinsindendir.

Pistonlar aynı seviyede değilse en alttaki pistonun yatay hizasına göre basınç denklemi yazılır.

F1 S1

F2 S2 h

sıvı

K L

1 2

1 2

K L

F h d g F

S S

P P + ⋅ ⋅ =

=

UYARI:

Aynı tür sıvı içindeki ve aynı seviyelerdeki noktaların sıvı basınçlar eşittir.

M N

P =P ve PK = PL

Fakat farklı cins sıvılardaki yatay eksen üzerinde sıvı basınçları eşit olmaz.

X Y x y

P =P olmaz , P <P

U BORULARI

Özkütlesi bilinen bir sıvıdan yararlanarak özkütlesi bi- linmeyen bir sıvının özkütlesini bulmaya yarayan dü- zeneklerdir.

x y

d2 d1

h1 h2

N M

K L

Şekildeki U borusunda K ve L noktalarındaki sıvı ba- sınçları eşittir.

1 1 2 2

h d h d⋅ = ⋅ yazılabilir.

(5)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı KONU ÖZETİ

KAPALI KAPTAKİ GAZ BASINCI

Gazlar temas ettikleri yüzeylere bir basınç uygular.

Bunun nedeni ise;

1) Gazların ağırlığı.

2) Gaz taneciklerinin yüzeylere çarpmalarıdır.

V : Hacim T : Sıcaklık n : Gaz Miktarı P : Basınç Kapalı kaptaki gazın basıncı;

P . V = n . R . T

● V ile ters orantılıdır (T ve n sabit)

● T ile doğru orantılıdır (n ve V sabit)

● n ile doğru orantılıdır (T ve V sabit)

Gazıx P0 Psıvı h

Px

 

 

 

 

P0 g

Gazıy

h

P0 Psıvı Px

y 0

P + ⋅ ⋅ =h d g P

h2 h1

θ

Gazız



    

GazıK

Yatay tüpte basınç dengesi P0

P0

PK = P0 Psıvı

Pciva Pz

2 1 2 1

sin h h h h sin

θ =

= ⋅ θ

z 0 2

P =P +h d g⋅ ⋅

MANOMETRELER

Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen araçlardır. Açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere ikiye ayrılır.

● Açık Uçlu Manometre

● Kapalı Uçlu Manometre

(6)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 1

1.

Özdeş cisimlerin şekillerdeki konumlarında, değdikleri yüzeylere yaptıkları basınçlar, sıra- sıyla P1, P2 ve P3 olduğuna göre bunlar arasın- daki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

(sin37 = 0,6 , sin53 = 0,8)

A) P1=P2=P3 B) P1=P3>P2 C) P1=P2>P3 D) P1>P2>P3 E) P3>P2>P1

2.

Yüzey alanı 10m2 olan, küp şeklindeki K cis- minin temas ettiği yüzeye yaptığı basınç kaç pascal’dır?

(Makara sürtünmesi önemsiz ve g = 10m/s2)

A) 5 B) 10 C) 20 D) 9 E) 18

3.

Şekildeki çivi, çekiçle 2 m2 lik S1 yüzeyine 10 pascal’lık basınç uygulanarak duvara çakılıyor.

Verilenlere göre çivinin duvara değen 1m2 lik kısmına uygulanan basınç kaç pascal’dır?

A) 20 B) 10 C) 5 D) 40 E) 30

4. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

A) pascal B) bar C) kg2

m s⋅ D) kg

m s⋅ E) newton2 m

5.

Ağırlıkça özdeş K, L, M cisimlerinin yatay düz- leme uyguladıkları PK, PL, PM basınçları arasın- daki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

(A: Taban alanı)

A) PK>PL>PM B) PK>PL=PM C) PK=PL=PM D) PM>PL>PK E) PL>PK>PM

(7)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 1

11.

Şekildeki silindir yan çevriliyor.

Buna göre silindirin ilk durumdaki yatay yüze- ye yaptığı,

I. Basınç değişmez.

II. Basınç kuvveti büyür.

III. Basınç azalır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

(Silindirlerin çapı yüksekliğine eşittir.)

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

6.

Bir kenarı 2m olan 100N ağırlıklı içi dolu küp cisim sıvı yüzeyinden serbest bırakılmaktadır.

Cisim sıvı içinde şekildeki gibi dengelendiğine göre, cismin kabın tabanına yaptığı basınç kaç pascal’dır?

(dSIVI= 1kg3 , g 10m2

m = s )

A) 100 B) 25 C) 12,5 D) 5 E) 20

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüzey küçüldükçe katı basıncı büyür.

B) Katı basınç kuvveti, katının ağırlığına eşittir.

C) Pascal, kuvvet birimidir.

D) Düzgün katılar basıncı aynen iletebilir.

E) Katılar kuvveti aynen iletebilir.

8.

Şekildeki dörtgen prizmanın bulunduğu yüzeye yaptığı basınç P1, yan çevrilip K yüzeyi üzerine ko- nulduğunda bulunduğu yüzeye yaptığı basınç P2 oluyor.

Buna göre 1

2

P

P oranı aşağıdakilerden hangisi- dir?

A) 1 B) 1

9 C) 3 D) 9 E) 1

3 9.

Yarıçapları sırasıyla 3r, 2r ve r, yükseklikleri eşit, aynı maddelerden yapılmış şekildeki silindirlerin değdikle- ri yüzeylere yaptıkları basınçlar P1, P2, P3 tür.

Buna göre P1, P2, P3 arasındaki ilişki aşağıdaki- lerden hangisidir?

A) P1=P2=P3 B) P1>P2>P3 C) P3>P2>P1 D) P1>P2=P3 E) P2>P1>P3

10.

Özkütleleri sırasıyla 1g/cm3, 2g/cm3 ve 3g/cm3 olan K, L, M silindirlerinin değdikleri yüzeye yaptık- ları basınçlar PK, PL, PM dir.

Buna göre basınçlar arasındaki ilişki aşağıda- kilerden hangisidir?

(Silindirler eşit yüksekliktedir.)

A) PK=PL=PM B) PK>PL>PM C) PM>PL>PK D) PL>PK>PM E) PM>PK>PL

(8)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 1

12.

Özdeş küplerden oluşan şekildeki sistemin yatay yüzeye yaptığı basınç P1’dir. sistem ters çevrildi- ğinde basınç P2 olmaktadır.

Buna göre 1

2

P

P oranı nedir?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 1

2 E) 1 4

13.

Şekildeki sistem dengededir.

Buna göre;

I. α açısı büyürse basınç küçülür.

II. Yüzey sürtünmelidir.

III. P = FSÜR/S dir. (FSÜR= Sürtünme kuvveti) (P: Basınç S: Cismin taban alanı) ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Hepsi E) Yalnız III

14.

Aynı maddelerden yapılmış K, L, M sistemlerinden K küp, L silindir, M ise konidir.

Üç sistemin yüksekliği eşit iken, L ve M sistemleri- nin yarıçapları da eşit ve r kadardır.

Buna göre sistemlerin tabanlarına yaptıkları P1, P2, P3 basınçları arasındaki ilişki aşağıdaki- lerden hangisidir?

A) P1=P2>P3 B) P1=P2<P3 C) P1>P2>P3 D) P3>P2>P1 E) P2>P1>P3

15.

K

L

zemin

L cisminin üzerine, K cismi şekildeki gibi konul- muştur. K cismi, L cisminin üzerine P1 kadar, L cis- mi ise zemine P2 kadar basınç uygulamaktadır.

Sadece K cisminin sıcaklığı düzgünce artırılmak- tadır.

Buna göre 1

2

P

P oranı nasıl değişir?

A) Değişmez.

B) Artar.

C) Azalır.

D) Önce artar, sonra değişmez.

E) Önce artar, sonra azalır.

(9)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 2

1. I. Birim yüzeye etkiyen dik kuvvet basınç kuvveti- II. Bar basınç birimidir.dir.

III. Batimetre basınç farkı yardımıyla denizlerdeki derinliği ölçer.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız II E) Hepsi

2.

Özdeş denge halindeki K, L, M cisimlerinin bu- lundukları yüzeylere yaptıkları PK, PL, PM ba- sınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisidir?

(sin37o =0,6 , sin53o = 0,8)

A) PK>PL>PM B) PM>PL>PK C) PK>PM>PL D) PM>PK>PL E) PK=PL=PM

3.

Özdeş bardaklar şekillerdeki gibi konuldukla- rında, yatay yüzeylere yaptıkları P1, P2, P3 ba- sınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangi- si gibi olur?

A) P1>P2=P3 B) P2=P3>P1 C) P1>P2>P3 D) P3>P2>P1 E) P2>P3>P1

4.

Şekildeki mekanik sistemde, makaralar ağırlıksız ve tüm sürtünmeler önemsizdir.

Eğik düzlem üzerindeki küp cismin bir kenarı 2m olduğuna göre eğik düzleme uygulanan ba- sınç kaç pascal’dır?

(Sistem dengededir.)

o o

2

g 10m , sin37 0,6 , sin53 0,8 s

 = = = 

 

 

A) 32 B) 24 C) 16 D) 8 E) 4

(10)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 2

5.

Şekildeki düzgün türdeş katı cisim ters çevriliyor.

Buna göre;

I. Yere uygulanan basınç azalır.

II. Yere uygulanan basınç kuvveti değişmez.

III. Cismin potansiyel enerjisi değişmez.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvı basıncı, sıvı yüksekliği ile doğru orantılıdır.

B) Atimetre bir yerin deniz seviyesinden yüksekli- ğini ölçen barometredir.

C) Sıvı basıncı, özağırlık ile doğru orantılıdır.

D) Sıvı basıncı, yerçekimi ivmesi ile doğru orantılıdır.

E) Sıvı basınç kuvveti her zaman sıvının ağırlığına eşittir.

7.

Şekildeki kaplara eşit yükseklikte ve sıcaklıkta su konulmuştur.

Buna göre kapların tabanlarındaki K, L, M nok- talarına etkiyen P1, P2, P3 sıvı basınçları arasın- daki büyüklük sıralaması aşağıdakilerden han- gisidir?

A) P1>P2>P3 B) P3>P1>P2 C) P1=P2=P3 D) P2>P1>P3 E) P3>P2>P1

8.

Şekildeki kaplarda eşit yükseklikte ve sıcaklıkta su bulunduğuna göre, kapların tabanlarına uygu- lanan F1, F2, F3 sıvı basınç kuvvetleri arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) F1>F2>F3 B) F3>F1>F2 C) F1=F2=F3 D) F2>F1>F3 E) F3>F2>F1

9.

Şekildeki düzgün kap içindeki d1 ve d2 özkütleli sı- vıların ağırlıkları eşittir.

K noktasındaki sıvı basınca PK, L noktasındaki sıvı basıncı PL dir.

Sıvılar birbirine karışmadığına göre K

L

P

P oranı ne olmalıdır?

A) 2 B) 4 C) 3 D) 1

2 E) 1 4

(11)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 2

10.

Şekildeki kapta birbirine karışmayan d ve 3d öz- kütleli sıvılar bulunmaktadır.

K noktasındaki sıvı basıncı PK, L noktasındaki sıvı basıncı PL olduğuna göre K

L

P

P oranı ne ol- malıdır?

A) 1

3 B) 1

4 C) 4 D) 1 E) 3

11.

Şekildeki düzgün kapta d ve 2d özkütleli sıvılar ka- rışmadığında tabandaki K noktasındaki sıvı basın- cı P1, karıştığında ise P2 olmaktadır.

Buna göre 1

2

P

P oranı ne olmalıdır?

A) 1 B) 1

3 C) 1

7 D) 3 E) 1

4

12.

Farklı cins ve eşit ağırlıktaki sıvıların kap taban- larına uyguladıkları F1, F2, F3 basınç kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) F1=F2=F3 B) F1>F2>F3 C) F3>F1>F2 D) F2>F1>F3 E) F3>F2>F1

13.

Şekildeki kabın 3A alanlı K yan yüzeyindeki basınç kuvveti FK, A alanlı L yan yüzeyindeki basınç kuv- veti FL ve A alanlı M tabanındaki basınç kuvveti FM’dir.

Buna göre FK , FL , FM arasındaki ilişki aşağıda- kilerden hangisidir?

A) FK=FM>FL B) FK=FM<FL C) FM>FL>FK D) FM>FK>FL E) FK>FL>FM

14.

Kesitleri A ve 3A olan silindirik kabın, musluk kapalı iken K noktasındaki sıvı basınca P1, musluk açılıp sıvı dengesi sağlandığında P2 oluyor.

Buna göre 1

2

P

P oranı ne olmalıdır?

(Borunun hacmi önemsizdir.)

A) 1 B) 4

3 C) 2 D) 3

4 E) 1 4

15. P0

68 cm 14 cm civa

su

T gazı

 

 

 

Silindirik kabın içine şekildeki gibi civa ve su birbi- rine karışmayacak şekilde konulmuştur.

P0 açık hava basıncı 76cm–Hg olduğuna göre T gazının basıncı kaç cm–Hg’dır?

(dsu = 1 g/cm3 , dciva = 13,6 g/cm3)

A) 158 B) 90 C) 95 D) 142 E) 112

(12)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 3

1.

Şekildeki su cenderesinde küçük piston G1 büyük piston G2 ağırlığındadır.

A ve 2A pistonların kesitidir.

Su cenderesi, K ağırlığı ve sürtünmesiz pis- tonlarla dengelendiğine göre bunlar arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi gibidir?

(Suyun özağırlığı d’dir.)

A) GK G1 G2

A 2A

+ =

B) GK h d A = ⋅

C) GK G1 G2 h d

A 2A

+ = + ⋅

D) GK G1 h d A

+ = ⋅

E) GK G1 G2 h d 2A 2A

+ = + ⋅

2.

Yıkama yağlama istasyonunda bulunan şekildeki otomobil ağırlığı önemsiz ve sürtünmesiz piston- larla ve 100N’luk kuvvetle dengelenmiştir.

Buna göre otomobilin ağırlığı kaç N’dur?

(|KO|=2 |OL|, A ve 3A pistonların alanlarıdır.) A) 900 B) 300 C) 100 D) 1800 E) 600

3.

G1 ve G2 ağırlıklı, sürtünmesiz pistonlar F1 ve F2 kuvvetleri yardımıyla dengelenmiştir.

Pistonların alanları A ve 4A olduğuna göre, I. K noktasındaki sıvı basıncı L noktasının basın-

cından büyüktür.

II. Denge bağıntısı F G1 1 F G2 2

4A A

+ = + dır.

III. Denge bağıntısı piston ağırlıklarına bağlı değil- dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) Yalnız I

4.

Şekildeki su yoluna musluk açılarak su boşaltılıyor.

Suyun kesitlerdeki hızı (V) ve basıncı (P) ile ilgili, I. V2 > V1 dir.

II. P1 > P2 dir.

III. V1 > V2 dir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III

(13)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 3

5.

Sıvı dolu şişe tıpa ile sıkıştırılmıştır.

Tıpaya çekiçle vurulduğunda,

I. Şişenin her noktasında basınç artışı eşit olur.

II. Tıpaya çekiçle vurulduğunda tabanda basınç daha fazla artar.

III. Tabandaki toplam basınç daha büyük olur.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

6.

Sıvı dolu şekildeik kap pistonlarla dengelenmiştir.

Buna göre K, L, M noktalarındaki PK, PL, PM sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) PK>PL>PM B) PM>PL>PK C) PK=PL=PM D) PK=PL>PM E) PK>PM >PL

7.

Şekildeki kap sıvı ile doludur.

Kap ters çevrildiğinde,

I. Kap tabanındaki sıvı basıncı değişmez.

II. Yatay yüzeye etkiyen basınç değişmez.

III. Yatay yüzeye etkiyen basınç kuvveti azalır.

IV. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti azalır.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

(A1 > A2 A: alan)

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) II ve IV

8.

Düzgün ağırlıksız bir musluk açıldığında, sıvı mus- luğun ağzından itibaren daralarak akar.

Bunun nedeni,

I. Suyun hızı arttıkça etrafında hava basıncı azalır.

II. Açık hava her yere basınç uygular.

III. Yer çekimi ivmesi aşağı doğrudur.

ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Hepsi E) Yalnız III

9.

Bir kısmı sıvı dolu kabın sağ kolunun hemen üs- tünde bir pervane hızla döndürülmektedir.

Buna göre;

I. Sıvı 1 yönünde hareketlenir.

II. Tabandaki bir noktanın sıvı basıncı artar.

III. Sıvı hareketlenmez.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) I ve II B) Yalnız I C) Yalnız III D) Yalnız II E) II ve III

10.

Şekildeki kaplar içindeki sıvıların, kap tabanlarına uyguladıkları basınç kuvvetleri eşittir.

Buna göre,

I. Birinci kaptaki sıvı en ağırdır.

II. Üçüncü kaptaki sıvının özkütlesi en büyüktür.

III. İkinci kaptaki sıvı ağırlığı, kabın tabanındaki basınç kuvvetine eşit olur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız I E) Yalnız III

(14)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 3

11.

Tamamen cıva dolu tüpler şekildeki gibi cıva çana- ğına daldırılmıştır.

Denge durumunda cıvaların seviyeleri h1, h2, h3 kadar olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) h1>h2>h3 B) h3>h2>h1 C) h1=h2=h3 D) h2>h1>h3 E) h1>h3>h2

12.

Şekildeki bir bölmesi kapalı kap, dolana kadar su ile dolduruluyor. Su taşmaya başladığı an musluk kapatılıyor.

Buna göre kaplardaki sıvı seviyeleri h1, h2, h3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) h1=h2>h3 B) h1=h2=h3 C) h1=h2<h3 D) h1>h2>h3 E) h2>h1>h3

13.

Şekildeki birinci kap içinde basıncı 6P, hacmi 2V olan gaz varken V hacimli ikinci kap boştur.

Buna göre musluk açıldığında kapların ortak basıncı kaç P olur?

(Borunun hacmi önemsizdir.)

A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 E) 3

14.

Şekildeki cıva çanağı içine daldırılan cıva dolu tüp içinde, h seviyesine kadar cıva hareketi gözleniyor.

Buna göre h seviyesi aşağıdakilerden hangisi- ne bağlı değildir?

A) Sıvının cinsine

B) Sıvı üzerinde esen rüzgârın hızına C) Ortamın sıcaklığına

D) Açık hava basıncına E) Tüpün kesitine

15.

h1

d1

h2

d2

h3

d3 Şekildeki mekanik sistemde hava ok yönünde ha- reketlenmektedir. Bunun sonucu olarak alttaki kap- larda bulunan d1, d2, d3 özkütleli sıvılar şekildeki gibi yükselmektedir.

h1 > h2 > h3 olduğuna göre d1, d2, d3 özkütleleri arasındaki ilişki nedir?

A) d1>d2>d3 B) d1=d2=d3 C) d3>d2>d1 D) d1=d2>d3 E) d2>d3>d1

(15)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 4

1.

Özdeş borulardan yapılmış şekildeki kaplara, debi- leri eşit musluklar su dolduruyor.

t1, t2, t3 süreleri sonunda sıvılar taşma seviyesine geliyor.

Musluklar eşit miktarda açıldığına göre t1, t2, t3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) t1>t2>t3 B) t3>t2>t1 C) t2>t3>t1 D) t2>t1>t3 E) t1=t2<t3

2.

Açık hava basıncının 76cm - Hg olduğu bir or- tamda şekildeki cıva dolu manometrede gaz basıncı kaç cm - Hg ölçülür?

A) 86 B) 76 C) 66 D) 96 E) 10

3.

Açık hava basıncının 3000 dyn2

cm olduğu bir or- tamda, şekildeki manometredeki gazın basıncı kaç dyn2

cm olarak ölçülür?

(dCIVA = 13,6 cmg3 ve g=10ms2 )

A) 28 B) 572 C) 300 D) 280 E) 320 5.

Şekildeki kap düzgün, piston sızdırmasız ve hare- ketlidir.

Kap alttan ısıtıldığına göre;

I. Sürtünmeler önemli ise gaz basıncı azalır.

II. Sürtünmeler önemsiz ise gaz basıncı artar.

III. Sürtünmeler önemsiz ise piston 1 yönünde ilerler.

ifadelerinden hangileri doğru olur?

(Kabın ve pistonun genleşmesi önemsizdir.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III 6.

Şekildeki manometre sisteminde X gazının basıncı 50cm-Hg’dir.

Sistem dengede olduğuna göre deneyin yapıl- dığı ortamın basıncı kaç cm-Hg’dir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

4.

Şekildeki düzenekte K ve L kollarındaki cıva den- gededir. X balonundaki gazın basıncı Px, kapalı L kolundaki gazın basıncı PL, açık hava basıncı da Ph dir.

Buna göre, Px, PL, Ph arasındaki ilişki nedir?

A) Px = PL = Ph B) Px < PL = Ph C) Px < Ph < PL D) PL < Ph < Px

E) PL = Ph < Px

(16)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 4

7.

Şekildeki sistemde, G ağırlığındaki piston sızdır- masız ve hareketlidir.

Piston dengede iken iki muslukta aynı anda açlııyor.

Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre piston nereye geldiğinde yeniden denge sağlanır?

A) N-M arasında B) M’de C) M-L arasında

D) L’de E) L-K arasında

8.

Şekildeki kutu içine hava geçirmeyen ince zar sa- bit olacak şekilde konulmuştur. Kutu içine mus- luklar aracılığıyla, aynı sıcaklıkta ve eşit hacimde, aynı cins hava pompalanıyor.

Buna göre ince zarın alacağı şekil aşağıdakiler- den hangisi gibi olur?

A) B)

C) D)

E)

9.

Su kaplarına daldırılmış su dolu uzun tüplerde su yüksekliği değişimi gözlenmek isteniyor.

Buna göre şekildeki barometrelerin duyarlılık- ları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Birinci barometre en duyarlıdır.

B) İkinci barometre en duyarlıdır.

C) Üçünkü barometre en duyarlıdır.

D) Duyarlılıklar eşittir.

E) Üçüncü barometre en duyarlıdır, birinci ve ikin- ci barometrenin ise duyarlılığı eşittir.

10.

Şekildeki kap içinde gazların basınçları P1, P2, P3 tür.

Pistonlar sürtünmesiz ve sızdırmasız olduğuna göre dengedeki sistemin basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

(Pistonların ağırlığı önemsizdir.)

A) P1=P2=P3 B) P1>P2>P3 C) P3>P2>P1 D) P2>P1=P3 E) P1>P2=P3

(17)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 4

11.

Şekildeki kaplarda sıvı yükseklikleri ve muslukların yerden yüksekliği eşittir.

Buna göre, musluklar açıldığında suların yere döküldükleri X1, X2, X3 menzilleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olur?

A) X1>X2>X3 B) X3>X2>X1 C) X1=X2=X3 D) X2>X3>X1 E) X1>X3>X2

12.

Kabın birinci bölmesinde 2V hacminde 3P basınçlı, ikinci bölmesinde 6V hacimli 3P basınçlı hava varken sistem dengede tutulmaktadır.

Sızdırmasız piston K noktasına kadar itilip serbest bırakıldığında musluklar açılıyor.

Buna göre piston nerede durur?

(Sürtünmeler önemsizdir.)

A) K-L arası B) L’de C) M’de

D) N’de E) N-P arası

13.

Başlangıçta durgun olan şekildeki su şebekesi içindeki sıvı bir anda hareketlendiriliyor.

Buna göre;

I. Y kolunda sıvı yükselirken X kolunda alçalır.

II. İki kolda da sıvı seviyeleri yükselir.

III. İki kolda da sıvı seviyeleri alçalır. Son durumda Y kolundaki sıvı seviyesi daha yüksek olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) Yalnız I E) Yalnız II

14.

Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda şekildeki kaba bir miktar sıvı dökülüyor. Denge şekildeki gibi sağlandığında kabın tabanındaki toplam basınç PK, kapalı koldaki gazın basıncı PGAZ oluyor.

Buna göre P0, PK, PGAZ arasındaki ilişki aşağı- dakilerden hangisidir?

A) PK>PGAZ>P0 B) P0>PGAZ>PK C) PGAZ>P0>PK D) PGAZ>PK>P0 E) PK>P0>PGAZ

(18)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 5

1.

Şekildeki sistem dengededir.

Piston ok yönünde bir miktar çekildiğinde üst- teki pistona etkiyen sıvı basıncı (PSIVI) ve gaz basıncı (PGAZ) nasıl değişir?

PSIVI PGAZ � � A) Azalır Azalır B) Artar Artar C) Değişmez Değişmez D) Artar Azalır E) Azalır Artar

2.

K seviyesine kadar sıvı dolu silindirdeki musluk açılıyor.

Silindirin üstü kapalıdır ve üstteki havanın ba- sıncı açık hava basıncı kadar olduğuna göre;

I. Sıvı musluk seviyesine kadar boşalır.

II. Kap tabanındaki sıvı basıncı azalır.

III. Sıvı yüksekliği grafiği aşağıdaki gibi olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız I E) Yalnız II

3.

Şekildeki kap su ile doludur. Sızdırmasız piston ok yönünde itiliyor.

Esnek balon gaz ile dolu olduğuna göre;

I. K noktasındaki sıvı basıncı değişmez.

II. Gaz basıncı artar.

III. Balon küçülür.

IV. İp gerilmesi artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) III ve IV C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

4.

Şekildeki silindir sıvı ile tamamen doludur.

K, L, M noktalarından eşit büyüklükte delikler açıldığında, deliklerden fışkıran sıvıların VK, VL, VM hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden han- gisi olur?

A) VK>VL>VM B) VK=VL=VM C) VM>VL>VK D) VK=VL<VM E) VL=VM>VK

(19)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 5

5.

Yeterince dayanıklı esnemeyen iplere asılan K ba- lonu camdan, L balonu esnek lastikten yapılmıştır.

Musluk açıldığında TK, TL ip gerilmeleri nasıl değişir?

TK TL � �A) Değişmez Artar

B) Artar Değişmez C) Değişmez Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Değişmez

6.

Şekildeki katı cismin yere uyguladığı basınç kuv- veti F1 dir. Cisim ters çevrildiğinde ise basınç kuv- veti F2 olmaktadır.

Buna göre 1

2

F

F oranı nedir?

A) 1 B) 4 C) 1/4 D) 2 E) 1/2

7. I. Katı ve sıvılar yer çekimsiz ortamda basınç uy- gulayamazken, gazlar uygular.

II. Basınç vektörel bir büyüklüktür.

III. Katılar basıncı aynen iletilebilirken, sıvılar ay- nen iletemezler.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

8. I. Higrometre açık havanın nemini ölçer.

II. Sıvı basıncı her yönde ve her doğrultuda iletir.

III. Katılar basıncı hiçbir şekilde iletmez.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

9.

Şekildeki iki duvar arasına G ağırlıklı cisim konulu- yor.

Yatay yüzeye uygulanan basınç kuvveti F1 ile, düşey duvara uygulanan basınç kuvveti F2 için aşağıda yazılanlardan hangisi doğrudur?

A) F1 = G/2 F2 = G/2 B) F1 = G F2 = 0 C) F1 = 0 F2 = G D) F1 = G/2 F2 = 0 E) F1 = G/3 F2 = 2G/3

10.

A ve 3A kesitli kaplarda K noktasındaki ilk basınç P1, musluk açılıp denge sağladığında ise P2 oluyor.

Buna göre P1/P2 oranı nedir?

(Borunun hacmi önemsizdir.)

A) 8 B) 4 C) 2 D) 1/8 E) 1/4

(20)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 5

11.

Şekildeki sıvı dolu kabın K yan yüzeyi 3A, L yan yüzeyi 2A alanlıdır.

K yüzeyine etkiyen basınç kuvveti FK, L yüzeyine etkiyen basınç kuvveti ise FL’dir.

Buna göre K

L

F

F oranı nedir?

A) 3

2 B) 3

4 C) 2 D) 9

2 E) 2 9

12.

Şekildeki özdeş küplerden oluşan sistemlerin ta- banlarına yaptıkları basınçlar P1 ve P2’dir.

Buna göre 1

2

P

P oranı nedir?

A) 1 B) 2,5 C) 3,5 D) 6 E) 4

13.

Şekildeki teneke kutunun içine biraz su konup kay- natılıyor. Tenekenin üst kısmında ufak bir delik var- dır. Bu delikten bolca buhar çıktıktan sonra ağzı kapatılıyor.

Teneke soğumaya bırakıldıktan bir süre sonra aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) Değişiklik gözlenmez.

B) İç basınç büyüyeceğinden teneke dışa doğru yamulur.

C) İç basınç küçüleceğinden teneke içe doğru ya- mulur.

D) Teneke önce küçülür sonra büyür.

E) Teneke fazla büyümeden patlar.

14.

Şekildeki kap, musluk açılarak su ile dolduruluyor.

Buna göre kabın tabanına uygulanan sıvı ba- sıncının zamana bağlı değişimi aşağıdakiler- den hangisi gibi olur?

(P: Basınç t: Zaman)

A) B) C)

D) E)

(21)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 6

1.

Şekildeki kabın içindeki usta, köprü yapımı için su içine sütun duvar örmektedir.

Kabin yukarıdaki gemiye dayanıklı bir halat ve ustanın hava alabilmesi için boru ile bağlantılı olduğuna göre, teknik olarak kabin içine su gir- memesi için,

I. Usta oksijen tüpü kullanmalıdır.

II. Borudan su basıncını dengeleyecek kadar hava gönderilmelidir.

III. Usta kabin içinde bitki yetiştirmelidir.

hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I veya II E) I veya III

2.

Şekil-1’deki balonların, Şekil-2’deki gibi sola hareketlenebilmesi için aşağıdakilerden hangi- si yapılmalıdır?

A) K bölgesine düşey yönde hava üflenmelidir.

B) L bölgesine düşey yönde hava üflenmelidir.

C) M bölgesine düşey yönde hava üflenmelidir.

D) K ve M bölgelerine aynı şiddette ve aynı mesa- feden düşey yönde hava üflenmelidir.

E) L ve M bölgelerine düşey yönde hava üflenme- lidir.

3.

Şekildeki kaplara sıvılar doldurulduğunda, hangi kaplarda tabandaki sıvı basınç kuvveti, sıvının ağırlığından büyük olur?

A) Yalnız K B) L ve N C) Yalnız M

D) M ve N E) K ve N

4.

Şekildeki 0,5 g3

cm özkütleli esnek lastik top su içinde kalmaya zorlanıyor.

Top serbest bırakılıp su yüzeyine gelinceye ka- dar hava basıncı (Ph) ve tabandaki K noktasının su basıncı (PSU) nasıl değişir?

(dSU = 3

1g cm )

Ph PSU

� A) Artar Azalır B) Değişmez Azalır C) Azalır Azalır D) Artar Artar E) Değişmez Değişmez

(22)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 6

5.

Şekildeki kapta, üstte hava altta su bulunmaktadır.

Cisimler su yüzeyinde dengelenmiştir.

Kaptaki hava miktarı arttırıldığnıda cismin sıvı içinde batan hacmi (VBAT) ve K noktasındaki toplam basıncı (PTOP) nasıl değişir?

VBAT PTOP � �A) Artar Artar B) Artar Azalır C) Değişmez Azalır D) Değişmez Artar E) Değişmez Değişmez

6.

Şekildeki dikdörtgen prizması cisim için yazılan, I. Cisim düşey olarak kaça bölünürse bölünsün

parçaların basınçları eşit olur.

II. Cisim yeterince fazla sıvıya K ve L yüzeyleri üzerine konulduğunda eşit hacimde batar.

III. Cisim yere K yüzeyi üzerine konulduğunda ba- sınç daha küçük olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

(A ve 3A cismin alanlarıdır.)

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I ve III E) Yalnız III

7.

Demir parçasının bağlı olduğu ip koparılıyor.

Buna göre, M noktasındaki sıvı basıncı (P), kap tabanındaki basınç kuvveti (F) ve gaz basıncı PGAZ nasıl değişir?

P F PGAZ � � � A) Artar Artar Artar B) Artar Azalır Azalır C) Azalır Azalır Artar D) Artar Artar Değişmez E) Artar Artar Azalır

8.

Sızdırmasız ve sürtünmesiz piston şekilde- ki seviyede iken deney seti daha soğuk bir or- tama götürüldüğünde, açık hava basıncı sabit kaldığına göre,

I. Balonun hacmi küçülür.

II. X gazının basıncı sabit kalır.

III. Piston 2 yönünde hareketlenir.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

(Kabın ısı sığası önemsizdir ve balon esnektir.) A) I ve II B) II ve III C) I ve III

D) Yalnız II E) I, II ve III

(23)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 6

9.

Şekildeki esnek balonun hacmi küçültülmek isteni- yor.

Piston sızdırmasız, sistem sürtünmesiz oldu- ğuna göre,

I. Musluk açılıp biraz sıvı dökülür.

II. Deney açık hava basıncı daha büyük olan bir yerde yapılabilir.

III. Sıcaklık azaltılmalıdır.

seçeneklerinden hangileri ayrı ayrı yapıldığın- da balonun hacmi küçülür?

A) I ya da II B) II ya da III C) I ya da III D) Yalnız II E) Yalnız III

10.

Şekildeki sistem dengede iken musluk açılıp bir miktar Y gazı dışarı atılıyor.

Buna göre,

I. Y gazının basıncı azalır.

II. X gazının basıncı artar.

III. Y gazının kütlesi azalır.

IV. Balonun hacmi azalır.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

(Balon esnektir ve sıcaklık sabittir.)

A) I ve II B) II ve III C) I ve III

D) II ve IV E) Hepsi

11.

İçinde gaz bulunan camdan yapılmış K balonu ile esnek bir maddeden yapılmış L balonu sıvı içinde dengededir.

Musluk açılarak bir miktar Z gazı boşaltılıyor.

Sıfırdan farklı TK, TL ip gerilmeleri ve Z gazının basıncı nasıl değişir?

(Sıcaklık sabit, piston sürtünmesiz ve sızdırmasız- dır.)

TK TL PZ

� A) Azalır Artar Artar B) Azalır Değişmez Artar C) Değişmez Değişmez Değişmez D) Artar Değişmez Azalır E) Azalır Azalır Azalır

12.

Şekildeki tüp içindeki gazların basınçları PK ve PL, tabandaki M noktasının toplam basıncı ise PM dir.

Bu basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) PK>PL>PM B) PM>PK>PL C) PK=PL=PM D) PK>PM>PL E) PM>PK=PL

(24)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 6

13.

Sıvı içinde askıda olan top zorla dibe batırıldı- ğında K noktasındaki sıvı basıncı (PK), gaz ba- sıncı (PGAZ) ve topun hacmi (V) nasıl değişir?

(Sıcak sabit, top esnektir.)

PK PGAZ V � � � A) Azalır Artar Artar B) Azalır Değişmez Artar C) Değişmez Değişmez Değişmez D) Artar Değişmez Azalır E) Azalır Azalır Azalır

15. M

L

K

Boş kap şekildeki gibi sabit debili musluk açılarak M hizasına kadar sıvı ile doldurulmaktadır.

Kap bir süre sonra L borusu nedeniyle dışarıya sıvı kaçırmaktadır.

Buna göre kabın tabanındaki K noktasının sıvı basıncının (P), zamana (t) göre değişimi aşağı- dakilerden hangisi gibi olur?

P

t

A) P

t

B) P

t C)

P

t

D) P

t E)

14.

İçinde Y gazı bulunan esnek balonun, bağı çözüle- rek dışarıya bir miktar gaz gönderiliyor.

Sonra yeniden denge sağlandığına göre, I. X gazının basıncı azalır.

II. Y gazının basıncı azalır.

III. X gazının özkütlesi değişmez.

olaylarından hangileri gerçekleşmiş olur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız III E) I, II ve III

(25)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 7

1.

Yakup Bera yaptığı deney düzeneğinde boruya hızla üflemektedir.

Esnek bir zarla kapatılan kap içinde, gaz ve es- nek bir balon bulunduğuna göre, gaz basıncı (PGAZ), gazın kütlesi (mGAZ) ve ip gerilmesi (T) nasıl değişir?

PGAZ mGAZ T � � �

A) Azalır Değişmez Artar B) Azalır Azalır Artar C) Değişmez Değişmez Değişmez D) Artar Değişmez Azalır E) Artar Artar Artar

2.

Şekildeki kapta musluk açılıyor ve dışarıya bir mik- tar gaz gönderiliyor.

Denge yeniden sağlandığına göre, L gazının basıncı (PL), cam balon içindeki K gazının ba- sıncı (PK) ve ip gerilmesi (T) nasıl değişir?

(Cam balon yeterince dayanıklıdır, sıcaklık sabittir.) PL PK T

� � � A) Azalır Azalır Artar B) Azalır Artar Azalır C) Azalır Değişmez Değişmez D) Artar Değişmez Değişmez E) Azalır Değişmez Artar

3.

Şekildeki kap alttan ısıtılarak sıcaklığı arttırıldı- ğında K gazının basıncı (PK), esnek balon için- deki L gazının basıncı (PL) nasıl değişir?

(Kap genleşmiyor.) PK PL � �

A) Azalır Azalır B) Artar Artar C) Artar Azalır D) Artar Değişmez E) Değişmez Artar

4.

İçinde L gazı bulunan, pistonu sürtünmesiz ve sız- dırmasız olan kap alttan ısıtılarak sıcaklığı arttırılı- yor.

L gazının basıncı (PL), esnek balon içindeki K gazının basıncı (PK) nasıl değişir?

( Kap ve piston genleşmiyor.) PL PK � �A) Artar Artar

B) Azalır Azalır C) Değişmez Değişmez D) Değişmez Azalır E) Artar Azalır

(26)

SIRADIŞIANALİZ YAYINLARI

Katı – Sıvı ve Gaz Basıncı TEST 7

5.

Şekildeki buz kalıpları su içinde dengede durmak- ta iken ısıtılarak tamamen eritiliyor.

İp gerilmeleri sıfırdan farklı olduğuna göre h1, h2, h3 sıvı seviyeleri nasıl değişir?

(Buharlaşma önemsiz ve su sıcaklığı değişme- mektedir.)

h1 h2 h3 � � � A) Azalır Artar Değişmez B) Artar Artar Artar C) Artar Azalır Değişmez D) Azalır Azalır Değişmez E) Değişmez Değişmez Değişmez

6.

Sürtünmesiz ve sızdırmasız piston ok yönünde çe- kiliyor.

K cisminin sıvıya batan kısmının yüksekliği (h1), sıvı yüksekliği (h2) ve sıvının kaynama noktası (KN) nasıl değişir?

h1 h2 (KN) � � �A) Değişmez Değişmez Düşer B) Azalır Azalır Düşer C) Artar Artar Düşer D) Artar Azalır Yükselir E) Azalır Artar Yükselir

7.

Şekildeki sistem dengede iken musluk açılıyor ve yeniden denge sağlanıyor.

Buna göre kollardaki yeni sıvı seviyeleri nasıl olur?

1. Kol 2. Kol 3. Kol � � �A) Şerit hizasında Şerit üstünde Şerit hizasında B) Şerit hizasında Şerit hizasında Şerit hizasında C) Şerit altında Şerit üstünde Şerit hizasında D) Şerit altında Şerit üstünde Şerit altında E) Şerit hizasında Şerit üstünde Şerit altında

8.

Şekildeki bileşik kapta birinci ve üçüncü bölmelerin üstü açık, ikincisinin ise kapalıdır.

Musluk açıldığında,

I. Birinci bölmede sıvı seviyede yükselir, üçüncü de ise alçalır.

II. Son durumda sıvı yükseklikleri arasında h2 > h1= h3 bağıntısı vardır.

III. Gaz basıncı artar.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III

D) Yalnız I E) Hepsi

Referanslar

Benzer Belgeler

Lukács’ın eleştirisi de bu bütünlüğün yitirilmesine yöneliktir; görsel bir teknik olarak tasvir, metin içinde karakter ve olaylar arasındaki etkilenişleri

Alfa-1 antitripsin eksikliği, çocukluk çağı karaciğer hastalıklarının ve erişkinlerdeki akciğer amfizeminin en sık görülen genetik nedenidir.. AAT geni, 14q32.19

Bu yazıda kardiyak rezervi düşük, çok ileri yaştaki bir olguda uygulanan epidural anestezi sonrası karşılaşılan kardiyak arrest ve perioperatif anestezi yönetimi

İhtisas Kurulu’na gönderilerek, trafik kazası sonucu taşıt içinde yaralananların taşıt içindeki konumları (sürücü olup olmadıkları) sorulan 18 dos­ ya,

Hemşirelerin cinsiyeti, eğitim durumu, mesleki kıdemi, çalıştığı birim, konu ile ilgili daha önce eğitim alma durumu, ağrı kontrolü hakkında kitap-makale okuma

Günlük enerji ve besin öğeleri alımı incelendiğinde gerek R a­ mazan ’da gerekse bayram da en yetersiz alman besin öğesinin kalsiyum olduğu saptanm

Malzeme toplama sistemi için geliştirilen heterojen filolu rota oluşturma algoritması, ayrık dağıtımı gözeten rota iyileştirme algoritması ve araç atama ve rota çizelgeleme

Deney grubunun yapılan eğitimin meme kanseri ve KKMM inançlarına etkisinin değerlendirmesinde; bu çalışmada girişim öncesi deney ve kontrol grubunun KKMM’ ye

[r]

• Kapa lı Sistem: Sınırlarından kütle giri ş çıkışı olmayan ancak enerji ( ısı) alışverişi olabilen sistemdir. • Sıcak su bardağının üzeri kapatıldığında açık

Bu nedenle kritik hastalarda, yalnızca hastaların önceki yükünün belirlenmesinin yanı sıra sıvı tedavisine ya- nıt verme oranını (yani hastanın sıvı yüklemeyle atım

In [11], Lie algebra versions of quadratic modules was de…ned, and the connections between 2-crossed modules ,quadratic modules and simplicial Lie algebras were explored by

According to the investigated traits, grain yield, grain weight per panicle and 1000- grain weight traits were more promising than grain number per panicle,

At this stage, we analyzed the mediating role of intolerance of uncertainty (prospective anxiety, inhibitory anxiety) and DAS (depression, anxiety, and stress) regarding the extent

Araştırmada elde edilen bulgulara göre erkek öğrencilerin şiddet eğilim düzeyleri puan ortalamaları kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu, şiddet eğiliminin;

Balta cıoğlu, Darülfünundan çıkarıl­ dığı zaman ödün kabul etmez bir bilim adamıydı.. Yoksa za­ manla yumuşadı

- Farklı sınıflardan diüretikleri kombine etmek, additif veya potansiyel olarak sinerjik etkilere yol açabilir.... Aldosteronun yarışmalı

Gıda sektöründeki ana üretimlerinden biride süt endüstrisidir. Türkiye’de de üretim endüstrilerinde önemli bir yere sahiptir. Bu sektörün üretimde önemli bir yer

臺北醫學大學今日北醫: 生命轉角 遇到愛 北醫附設醫院安寧緩和病房啟用典禮 生命轉角 遇到愛

3470 BOYA AŞINDIRICI, ALEVLENİR (boya, vernik, emaye, renklendirici, lake, cila, parlatma sıvı dolgu ve sıvı vernik bazı dahil) veya. 3470 BOYA İLE İLGİLİ MALZEME,

Kap ters çevrildiğinde kap tabanına etki eden sıvı basıncı ve kabın zemine yaptığı basınç nasıl

Bunsen beki, bir ayak üstüne oturtulmuş metal bir borudan ve borunun alt bölümündeki üzerindeki ayar vanası da bulunabilen, bir gaz girişinden oluşur; borunun

Absorpsiyon kulelerinde akış yönü olarak çoğunlukla karşıt akım kullanılır. Yani, sıvı çözücü yukarıdan verilirken gaz akımı aşağıdan verilir.. 1) Gaz