• Sonuç bulunamadı

T.C VAN İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C VAN İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Karar Tarihi: 02.01.2006 Karar No : 1

Konu : Mevzii İmar planı

İlimiz Merkez Çitören Köyü sınırları içerisinde bulunan ve tapunun Van K50d 15/d pafta ile 7-8-9-224-226 nolu parsellerde Mevzi İmar Planı yapmak amacıyla Valiliğimize müracaatta bulunan mal sahiplerinin talepleri üzerine hazırlattırılan söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Halihazır haritası 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesi gereğince Valiliğimizce onaylanmış ve 3621 sayılı kıyı kanunu gereğince Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından 18.11.2004 tarih ve 14382 sayılı yazılarıyla kıyı kenar çizgisi onaylanmıştır.

Onaylı hali hazır harita üzerine kamu kuruluşlarının uygun görüşleri doğrultusunda çizdirilen 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ; 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin “İmar Yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmeliğin ilgili Maddelerinde belirtilen şartları sağlandığından, 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin c bendi gereğince Mevzili İmar Planın uygunluğunun İl Genel Meclisinde görüşülerek karar bağlanması Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 28.11.2005 tarih ve 65/5628 sayılı yazıları ile Valilik Makamınca teklif edilmiştir.

Konu Aralık 2005 tarihli toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Bayındırlık ve İmar komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyon başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş ve 2006 Ocak ayı gündemine alınmıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen gerekçeler ve Komisyon raporu doğrultusunda, İlimiz Merkez Çitören Köyü sınırları içinde bulunan ve Van K50d-15-d-4-d, Van K50d-20-a-l-a, Van K50d-14-c-3-c, Van K50d-20a-1-b nolu imar paftalar ile 7,8,9,98,224 ve 226 nolu parselleri havi Mevzii İmar Planının konut alanlarının ayrık nizam 2 kat ile sınırlı olmak koşulu ile uygunluğuna,

Gereği için kararın bir suretinin dosyasıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

Meki ARVAS İsmail GÖKTAŞOĞLU Seyfettin YAĞIZ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

(2)

Karar Tarihi: 02.01.2006 Karar No : 2

Konu : Mevzii İmar planı

İlimiz Merkez Mollakasım Köyü sınırları içerisinde bulunan ve tapunun Van K50d- 09-d pafta ile 583 nolu parselde Mevzi İmar Planı yapmak amacıyla Valiliğimize müracaatta bulunun mal sahibinin talebi üzerine hazırlanan söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Halihazır haritası 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesi gereğince Valiliğimizce onaylanmış ve 3621 sayılı kıyı kanunu gereğince Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 15.05.2003 tarih ve 5602 sayılı yazılarıyla kıyı kenar çizisi onaylanmıştır.

Onaylı Halihazır harita üzerine Kamu Kuruluşlarının uygun görüşleri doğrultusunda çizdirilen 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ; 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin “ İmar Planı yapılması ve değişikliklerine ait Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağladığından, 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin c bendi gereğince Mevzi İmar Planının uygunluğunun İl Genel Meclisinde görüşülerek karar bağlanması Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 28.11.2005 tarih ve 65/5629 sayılı yazıları ile Valilik Makamınca teklif edilmiştir.

Konu Aralık 2005 tarihli toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Bayındırlık ve İmar komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyon başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş ve 2006 Ocak ayı gündemine alınmıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen gerekçeler ve Komisyon raporu doğrultusunda, İlimiz Merkez Mollakasım Köyü sınırları içinde bulunan ve Van K50d-09-d-4-a, Van K50-d-09-a4-b nolu imar Paftaları ile 583 nolu parselli havi Mevzii İmar Planlarının konut kesiminin ayrık nizam 2 kat ile sınırlı olmak koşulu ile uygunluğuna,

Gereği için kararın bir suretinin dosyasıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

Meki ARVAS İsmail GÖKTAŞOĞLU Seyfettin YAĞIZ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

(3)

Karar Tarihi: 02.01.2006

Karar No : 3 Konu : Mevzii İmar planı

İlimiz Merkez Mollakasım Köyü sınırları içerisinde bulunan ve tapunun Van K50c- 14-a pafta ile 1292 nolu parsel ile Van K50c-14-a pafta 1293 nolu parseller de Mevzi İmar Planı yapmak amacıyla Valiliğimize müracaatta bulunan mal sahibinin talebi üzerine hazırlattırılan söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Halihazır haritası 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesi gereğince Valiliğimizce onaylanmış ve 3621 sayılı kıyı kanunu gereğince Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 25.02.2005 tarih ve 446/1621 sayılı yazılarıyla kıyı kenar çizgisi onaylanmıştır.

Valiliğimizce onaylı halihazır harita üzerine Kamu Kuruluşlarının uygun görüşleri doğrultusunda çizdirilen 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ; 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin “ İmar Planı yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağlandığından, 5302 sayılı yasanın 10.maddesinin c bendi gereğince Mevzi İmar Planının uygunluğunun İl Genel Meclisinde görüşülerek karar bağlanması Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 28.11.2005 tarih ve 65/5630 sayılı yazıları ile Valilik Makamınca teklif edilmiştir.

Konu Aralık 2005 tarihli toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Bayındırlık ve İmar komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyon başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş ve 2006 Ocak ayı gündemine alınmıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen gerekçeler ve Komisyon raporu doğrultusunda, İlimiz Merkez Mollakasım Köyü sınırları içinde bulunan ve Van K50d-14-a-1-a, Van K50-d-09-d-4-d nolu imar paftaları ile 1292-1293 nolu parselleri havi Mevzii İmar Planlarının konut alanlarının ayrık nizam 2 kat ile sınırlı olmak koşulu ile uygunluğuna,

Gereği için kararın bir suretinin dosyasıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

Meki ARVAS İsmail GÖKTAŞOĞLU Seyfettin YAĞIZ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

(4)

Karar Tarihi : 02.01.2006 Karar No : 4

Konu : Mevzii İmar planı

İlimiz Merkez Mollakasım Köyü sınırları içerisinde bulunan ve tapunun Van K50d- 14-a pafta ile 666 nolu parselde Mevzi İmar Planı yapmak amacıyla Valiliğimize müracaatta bulunan mal sahibinin talebi üzerine hazırlanan söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Halihazır haritası 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesi gereğince Valiliğimizce onaylanmış ve 3621 sayılı kıyı kanunu gereğince Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 25.02.2005 tarih ve 446/1621 sayılı yazılarıyla kıyı kenar çizgisi onaylanmıştır.

Onaylı Halihazır harita üzerine Kamu Kuruluşlarının uygun görüşleri doğrultusunda çizdirilen 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ; 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin “ İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şartları sağlandığından, 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin c bendi gereğince Mevzii İmar Planının uygunluğunun İl Genel Meclisinde görüşülerek karar bağlanması Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 28.11.2005 tarih ve 65/5631 sayılı yazıları ile Valilik Makamınca teklif edilmiştir.

Konu Aralık 2005 tarihli toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Bayındırlık ve İmar komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyon başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş ve 2006 Ocak ayı gündemine alınmıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen gerekçeler ve Komisyon raporu doğrultusunda, İlimiz Merkez Mollakasım Köyü sınırları içinde bulunan ve Van K50d-14-a-1-a, nolu imar paftası ile 666 nolu parseli havi Mevzii İmar Planlarının konut alanlarının ayrık nizam 2 kat ile sınırlı olmak koşulu ile uygunluğuna,

Gereği için kararın bir suretinin dosyasıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

Meki ARVAS İsmail GÖKTAŞOĞLU Seyfettin YAĞIZ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

(5)

Karar Tarihi : 02.01.2006 Karar No : 5

Konu : Mevzii İmar planı

İlimiz Merkez Çitören Köyü sınırları içerisinde bulunan ve tapunun Van K50d-14-c pafta ile 291-297 ve 298 nolu parsellerde Mevzi İmar Planı yapmak amacıyla Valiliğimize müracaatta bulunan mal sahiplerinin talepleri üzerine hazırlattırılan söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Halihazır haritası 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesi gereğince Valiliğimizce onaylanmış ve 3621 sayılı kıyı kanunu gereğince Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 18.11.2004 tarih ve 14382 sayılı yazılarıyla kıyı kenar çizgisi onaylanmıştır.

Valiliğimizce onaylı Halihazır harita üzerine Kamu Kuruluşlarının uygun görüşleri doğrultusunda çizdirilen 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ; 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin “ İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmeliğin ilgili Maddelerinde belirtilen şartları sağlandığından, 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin c bendi gereğince Mevzi İmar Planının uygunluğunun İl Genel Meclisinde görüşülerek karar bağlanması Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 28.11.2005 tarih ve 65/5632 sayılı yazıları ile Valilik Makamınca teklif edilmiştir.

Konu Aralık 2005 tarihli toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Bayındırlık ve İmar komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyon başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş ve 2006 Ocak ayı gündemine alınmıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen gerekçeler ve Komisyon raporu doğrultusunda, İlimiz Merkez Çitören Köyü sınırları içinde bulunan ve Van K50-d-14-c-3-a, Van K50d.14-c-2-c ve Van K50-d-14-c-2-d, K50-d-14-c-3-b nolu imar paftaları ile 291,297 ve 298 nolu parsellerde yapılan Mevzii İmar Planlarının konut kesiminin ayrık nizam 2 kat ile sınırlı olmak koşulu ile uygunluğuna,

Gereği için kararın bir suretinin dosyasıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

Meki ARVAS İsmail GÖKTAŞOĞLU Seyfettin YAĞIZ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

(6)

Karar Tarihi : 02.01.2006 Karar No : 6

Konu : Mevzii İmar planı

İlimiz Gürpınar İlçesine bağlı Çavuştepe köyü sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 4 pafta 218 parsel numarasında kayıtlı parsel üzerine Dinlenme Tesisi ve Akaryakıt satış istasyonu yapmak amacıyla Valiliğimize müracaatta bulunan mal sahibi Abdülkerim Kulaz’ın talebi üzerine hazırlattırılan söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Halihazır haritası 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesi gereğince Valiliğimizce onaylanmıştır. Ancak 08.11.2005 tarihinde Müdürlüğümüze dilekçe vererek Akaryakıt ve LPG istasyonu yapmaktan vazgeçtiğini Sadece Dinlenme Tesisi yapacağını beyan etmiştir.

Dinlenme tesislerinin yapılacağı parsele ait Valiliğimizce onaylı Halihazır harita üzerine Kamu Kuruluşlarının uygun görüşleri doğrultusunda çizdirilen 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı ; 3194 Sayılı İmar Kanununun uygulanmasına ilişkin “ İmar planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara göre çizdirilen Mevzi İmar Planının , 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin c bendi gereğince Mevzi İmar Planının uygunluğunun İl Genel Meclisinde görüşülerek karar bağlanması Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 28.11.2005 tarih ve 65/5633 sayılı yazıları ile Valilik Makamınca teklif edilmiştir.

Konu Aralık 2005 tarihli toplantı gündemine alınmış ve incelenerek rapora bağlanmak üzere Bayındırlık ve İmar komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyon başkanı yasal süresi içinde raporunu hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmuş ve Meclisimizin 2006 Ocak ayı gündemine alınmıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler neticesinde;Yukarıda belirtilen gerekçeler ve Komisyon raporu doğrultusunda, İlimiz Gürpınar ilçesi Çavuştepe Köyü sınırları içinde bulunan ve 150b 15 d 3 a, 150 b 15 d 3 b Nolu imar paftaları ile tapunun 4 pafta ve 218 nolu parseli üzerinde Dinlenme tesisi ile Akaryakıt istasyonu açmak isteyen Abdülkerim Kulaz’ın, İmar komisyonuna gösterdiği yerin diğer akaryakıt istasyonları ile arasındaki mesafenin 10 km.’de az olması nedeni ile Akaryakıt ve LPG İstasyonu açma talebinin REDDİNE, bahse konu taşınmaz üzerinde Dinlenme tesisi kurma talebinin dosyada mevcut mevzi imar planının Dinlenme tesisi sahası olarak kabulüne ve uygunluğunun verilmesine;

Gereği için kararın bir suretinin dosyasıyla birlikte Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

Meki ARVAS İsmail GÖKTAŞOĞLU Seyfettin YAĞIZ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

(7)

Referanslar

Benzer Belgeler

o)Belde halkının Meclis Toplantılarını izlemesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, ö)Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereği görev, yetki ve sorumluluk alanına

Parselasyon işlemine gelince; Dosyanın incelenmesinden, davacının, dava dilekçesinde 14.2.1996 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yanı sıra bu plana dayalı

Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü Mahallesi, 1777 ada 172 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-21-c-2-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği

Gündem maddesini oluĢturan; Ġlçemiz Köprülü Mahallesi,2245 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-4-a halihazır paftasında Ġmar Planı

Ömer Avni Mahallesi, 3 ada, 15, 17, 18 parselde bulunan Çakır Dede Mektebi ile ilgili 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda

2 inci Fıkrada; Ruhsat alınmak- sızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykı- rı olarak yapılan yapının sahibine, yapı

İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Şubat toplantısının, 04.02.2013 tarihli birinci birleşim, birinci oturum gündemine ait Valilik Makamından sunulan; Aile ve So

Bu haliyle yeniden düzenlenecek İl Özel İdaresi 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısının; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45 ile Mahalli İdareler Bütçe ve