• Sonuç bulunamadı

İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

Ölçümle belirtilen sürekli bir değişken yönünden

bağımsız iki grup arasında fark olup olmadığını test etmek için kullanılan bir önemlilik testidir.

Örnek 1: Gebe kalan ve kalmayan sığırlarda

progesteron hormonu ortalamaları arasında farklılık bulunmakta mıdır?

Örnek 2: İki farklı besi programı sonucunda canlı ağırlık artışı yönünde farklılığın araştırıldığı durumlarda

Örnek 3: İyileşme süresi bakımından uygulanan tedavi yöntemleri arasında farklılığın araştırıldığı durumlarda

(2)

Doğru kullanım için gerekli koşullar

1. İki grubun aritmetik ortalamaları karşılaştırılacağından aykırı

değerlere dikkat edilmelidir.

2. Parametrik test varsayımları sağlanmalıdır.

3. Gruplar birbirinden bağımsız olmalıdır.

4. Veri ölçümle belirtilen sürekli bir

karakter olmalıdır.

(3)

Test

İşlemleri

Varyansla r Homojen

Değil

n1=n2 n1≠n2

Varyansla

r Homojen

(4)

i-Varyanslar Homojen Olduğunda

 Yeni geliştirilen bir yemin

hindilerin canlı ağırlı üzerine etkisini incelemek için aynı hattan 60 civciv iki gruba ayrılarak 42 gün boyunca beslenmişlerdir.

Yeni Kullanılan

X 8.860kg 8.300

S 0.560 kg 0.567 kg

S

2

0.3136 0.3215

n 30 30

Kilo kazancı yönünden iki yem

arasında fark var mıdır?

(5)

Ho: X

Yeni

=X

Kullanılan

HA: X

Yeni

≠X

kullanılan

t = x

1

- x

2

o

s

2

n

1

+

o

s

2

n

2

o

s

2

= ( n

1

-1) s

12

+ ( n

2

-1) s

22

n

1

+ n

2

- 2

o

s

2

= (30-1)0.3136+(30-1)0.3215

30 +30-2 =0.31.76

t= 8.860 -8.300 0.3176

30 + 0.3176 30

= 0.560

0.1455 =3.85

(6)

Yanılma olasılığı α=0.05 seçilmiştir

 Serbestlik derecesi: n

1

+n

2

-2

 30+30-2=58

 α=0.05 düzeyinde 58 serbestlik

derecesindeki t tablo değeri=2.00’dır.

 t

hesap

=3.85 >t

tablo

=2.00 olduğundan

 Ho hipotezi red edilir.

 KARAR: kilo kazancı bakımından

yemler arasındaki fark istatistiksel

olarak anlamlı bulunmuştur.

(7)

ii- Varyanslar Homojen olmadığında n

1

=n

2

(denek sayıları eşit)

 Mastitis hastalığına yakalanan hasta hayvanlardan bir grubu A, diğeri ise B ilacı ile tedavi edilmiş, iyileşme saati ölçü olarak

kullanılmıştır. İlaçların tedavi etkinlikleri farklı mıdır?

X S

2

n

A İlacı 8.46 2.89 50

B İlacı

7.62 4.97

50

(8)

Ho: X

A

=X

B

HA: X

A

≠X

B

Yanılma olasılığı α=0.05 seçilmiştir.

Serbestlik derecesi: n-1 50-1=49

α=0.05 düzeyinde ve 49 serbestlik derecesinde t tablo

değeri 2.01’dir

t

hesap

=2.12>t

tablo

olduğundan Ho hipotezi red edilir

KARAR: Bilacının etkinliği A’ya göre daha kısa sürede

göstermektedir.

t = x 1 - x 2

1

s 2

n + 2

s 2

n

t = 8.46 - 7.62 2.89

50 + 4.97 50

= 2.12

(9)

Varyanslar Homojen Değil ve n

1

≠n

2

Zehirli bir madde farelere 2 ayrı dozda enjekte edilmiş ve ölüm süreleri saniye cinsinden

ölçülmüştür.

X S

2

n

0.50 (mg) 8.67 3.06 28

0.75

(mg)

7.33 1.00

32

(10)

Ho: X

0.50

=X

0.75

HA: X

0.50

≠X

0.75

hesap

t

=

x

1-

x

2

1

s

2

n

1 + 1

s

2

n

1

tablo

t

= (

1

s

2

n

1)

t

1+ (

s

12

n

1)

t

1

1

s

2

n

1 + 1

s

2

n

1

t

1:

n

1-1 serbestlik derecesin deki tablo degeri

t

2 :

n

2 -1 serbestlik derecesin deki tablo degeri

hesap

t = 8.67-7.33 3.06

28 + 1 32

=3.57

tablo

t = (3.0628)2.05+(132)2.04 3.06

28 +32 = 2.05

t

1

:28 -1 serbestlik derecesindeki tablo degeri = 2.05

t

2

:32 -1 serbestlik derecesindeki tablo degeri = 2.04

(11)

Yanılma olasılığı α=0.05 seçilmiştir

 thesap=3.57>ttablo=2.05 olduğundan

 Ho hipotezi red edilir.

 KARAR: Ölüm süreleri yönünden iki doz arasındaki farklılık

istatistiksel olarak anlamlı

bulunmuştur. 0.75 mg lik doz, 0.50 mg lık doza göre fareleri

daha kısa sürede öldürmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu bize bitkide bakla sayısı bakımından 11.8-7.6 adet arasında kalan tüm değerlerin birbirleri ile istatistiksel olarak farksız

Hipotez(Önemlilik) Testleri Hakkında Genel Bilgiler,Evren Ortalaması Önemlilik Testi, Evren Oranı Önemlilik Testi, İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi, İki Ortalama

Denetimlerde genel sabit bir önemlilik düzeyinin veri olarak alınama- ması nedeniyle büyük ölçüde denetçiler tarafından subjektif olarak belir- lenmekte olan önemlilik

Hastadan ilk test isteminde tPSA’nın <4 ng/ml veya >10 ng/ml olması durumunda tPSA ile birlikte sPSA istendiy- se bu sPSA istemlerini “gereksiz başlangıç test

• Normal dağılım gösteren ve ölçümle belirtilen sürekli bir değişken yönünden aynı bireylerin değişik 2 zamanda ölçümleri arasında fark olup olmadığını test

değişken yönünden ikiden çok bağımsız grup fark olup olmadığını test etmek.. için kullanılan

• Örnek: Kadın ve erkek arasında myokard infarktüsü geçirme açısından fark vardır.. Çift

Deney grubunda eğitim sonunda KKMM yapan kişi sayısı eğitim öncesinden daha yüksektir (H1 tek yönlü).