ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRM E SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 H asta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi?

Tam metin

(1)

1 POLİKLİNİKLER P.1 H asta kayıt birim i, uygun düzenlenmiş mi?

P.1.1

Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır.

P.1.2 Hasta ile iletişimi sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.

P.1.3

Hasta kayıt birimi görevlisine, uyum eğitimi, hasta hakları, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda eğitim verilmelidir.

P.1.4

Hasta kayıt görevlisi kurum hizmet süreçleri ve mevcut uygulamalar hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır.

P.1.5

Poliklinik muayenesi için kayıt işlemi yapılan hastanın hangi saat diliminde muayene olacağı belirlenerek hastaya bu hususta bilgi verilmelidir.

P.1.6 Hekim seçme uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

2 POLİKLİNİKLER P.2 Polikliniklerde karşılam a ve yönlendirm e hizmeti için düzenlemeler yapılmış mı?

P.2.1 Poliklinik girişlerinde sağlık tesisi krokileri bulundurulmalıdır.

P.2.2

Sağlık tesisinde yönlendirme levhaları bulunmalı ve yönlendirmeler işlevsel olmalıdır.

P.2.3

Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan görevli, diğer personelden ayırt edilebilecek kıyafet giymeli ve yaka kartı takmalıdır.

P.2.4

Karşılama ve yönlendirme hizmetlerinde yer alan görevlilere, hasta hakları, iletişim becerileri ve kişilerarası ilişkiler gibi konularda eğitim verilmelidir.

3 POLİKLİNİKLER P.3 Polikliniklerde bekleme salonlarında uygun düzenlemeler yapılmış mı?

P.3.1 Yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.

P.3.2 Yeterli ışıklandırmaya sahip olmalıdır.

P.3.3

Bekleme salonlarında hasta sayısına göre yeterli oturma grupları bulundurulmalıdır.

4 POLİKLİNİKLER P.4 Poliklinik hizm etlerinde öncelik gru b una giren h astalara yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

P.4.1

Poliklinik hizmeti almak için hastaneye başvuran öncelikli hastalar grubu ilan edilmelidir.

P.4.2

Hasta kayıt kabul birimi tarafından kayıt işlemleri öncelikli olarak gerçekleştirilmelidir.

P.4.3

Y aşlı ve engelli vatandaşların öncelikli oturmalarını sağlayacak (ayrılmış oturma grupları veya önceliği belirten uyarı levhaları vb.) düzenlemeler olmalıdır.

5 POLİKLİNİKLER P.5 Hekimlerin günlük ve aylık çalışma listeleri poliklinik danışm a birim lerinde bulunuyor mu?

P.5.1 Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri oluşturulmalıdır.

P.5.2

Günlük ve aylık hekim çalışma listeleri hasta kabul/poliklinik sekreterliği, santral, danışma ve halkla ilişkiler gibi bilgilendirme birimlerinde

bulunmalıdır.

6 POLİKLİNİKLER P.6 Poliklinik m uayene başlam a ve bitiş saatleri belirlenerek hastaların görebileceği b ir şekilde ilan edilmiş mi?

P.6.1 Poliklinik muayene başlama ve bitiş saatleri belirlenmelidir.

P.6.2

Hastaların görebileceği bir şekilde ilan edilmelidir (poliklinikte, hastane girişinde, web vb.)

7 POLİKLİNİKLER P.7 M uayene odası girişlerinde uygun düzenleme yapılmış mı?

P.7.1

Muayene odalarının girişlerinde hekimlerin isimleri ve uzmanlık alanları yazılmalıdır.

(2)

P.7.2

Her muayene odası girişinde, hastanın ismi veya sıra numarasını görebilmesi için, uygun elektronik sistem kurulmalı ve çalışır durumda olmalıdır.

P.7.3

isminin açıklanmasını istemeyen hastalar için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

8 POLİKLİNİKLER P.8 Sağlık tesisinde görev yapan her diş hekimine ait b ir diş üniti v a r mı?

P.8.1 Aktif olarak poliklinik yapan her diş hekimine bir diş üniti tahsis edilmelidir.

9 POLİKLİNİKLER P.9 Poliklinikte muayene ve tedavi alanlarında m ahrem iyete yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

P.9.1

Diş muayene ve tedavi alanlarında mahremiyete yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

P.9.2

Diş hekimi muayene veya tedavi sırasında ünitesine ikinci bir hastayı almamalıdır.

P.9.3

Diş ünitesinde hasta varken, odada görevli personel dışında kimse (hasta yakını hariç) bulunmamalıdır.

10 POLİKLİNİKLER P.10 Polikliniklerde el hijyeni sağlam aya yönelik lavabo, el antiseptiği, sabun, kâğıt havlu bulunuyor mu?

P.10.1 Polikliniklerde el hijyenini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

11 POLİKLİNİKLER P.11 Poliklinik süreçlerine ait tüm işlemler, H astane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden yapılıyor m u?

P.11.1

Poliklinikte muayene işlemleri ( ağız şeması, teşhis ve planlama bilgileri, tetkik istemleri, reçete, rapor, sistemik hastalık ikazı v b ...) HBYS üzerinden oluşturulmalıdır.

P.11.2

Hekimler devam eden MHRS işlem randevularını HBYS üzerinden verebilmelidir.

12 POLİKLİNİKLER P.12 Niteliklere uygun bebek bakım ı ve emzirme odası v a r mı?

P.12.1 Poliklinik alanında bebek bakımı ve emzirme odası olmalıdır.

P.12.2 Mahremiyete yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

P.12.3 Emzirmeyi özendirici, doğru emzirmeyi anlatan afiş ve broşürler olmalıdır.

P.12.4 Lavabo, sabun, kâğıt havlu ve alt değiştirme alanı bulunmalıdır.

P.12.5 iklimlendirmesi yeterli seviyede olmalıdır.

13 POLİKLİNİKLER P.13 M H RS'den randevu alan hastaların, m uayene zam anları muayene oldukları saat ile uyumlu mu?

P.13.1

MHRS den randevu alan hastaların muayene oldukları saat ile randevu saati arasında 30 dakikadan fazla gecikme olmamalıdır.

14 POLİKLİNİKLER P.14

Yapılan protezlerin safhaları (özellikle ölçüler) HBYS'ye zam anında ve eksiksiz kayıt ediliyor mu?

P.14.1 Protez işlemlerinin safhaları HBYS'ye zamanında eksiksiz kayıt edilmelidir.

15 POLİKLİNİKLER P.15 Uygulanan tedavi süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapılıyor mu?

P.15.1

Konservatif tedavi, endodontik tedavi, protez randevu süreleri sağlık tesisi tarafından belirlenmelidir.

P.15.2 Sağlık tesisi tarafından belirlenen sürelere uyulmalıdır.

P.15.3

Gecikme süreleri ile ilgili analiz yapılmalıdır. DÖF ve analiz kayıtları olmalıdır.

16 POLİKLİNİKLER P.16 Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu ile ilgili düzenleme v a r mı?

(3)

P.16.1

Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu ile ilgili yazılı düzenleme olmalıdır.

P.16.2

Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu ile ilgili personele eğitim verilmelidir.

P.16.3

Poliklinikte alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonu, yazılı düzenlemeye uygun yapılmalıdır.

17 POLİKLİNİKLER P.17 Poliklinikte alınan protez ölçülerinin transferi ile ilgili düzenleme v ar mı?

P.17.1

Poliklinikte alınan protez ölçülerinin, laboratuvara transferini kimin yapacağı tanımlanmış olmalıdır. (Transfer hasta tarafından yapılmamalıdır).

P.17.2

Ölçüler dezenfeksiyonu yapılmış halde ağzı kapalı hastaya özel kap ya da kilitli poşetlerde yapılmalıdır.

P.17.3

Ölçü kaplarının üzerinde hasta kimlik bilgilerinin olduğu etiketler bulunmalıdır.

P.17.4

Transfer personeline süreç hakkında eğitim verilmeli ve eğitim kayıtları bulunmalıdır.

P.17.5

Transfer sağlık tesisi tarafından hazırlanan yazılı düzenlemeye uygun olarak yapılmalıdır.

18 POLİKLİNİKLER P.18 Polikliniklerde kullanılan ilaç ve sa rf malzemelerine ait düzenleme yapılmış mı?

P.18.1

Kullanılan ilaç ve sarf malzemeler prospektüsüne uygun ortamda saklanmalıdır.

P.18.2

Kullanılan ilaç ve sarf malzemenin miad ve miktar kontrolleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

P.18.3

Kullanılacak lokal anestezikler, diğer ilaçlar ya da kimyasal maddeler hastaya özel hazırlanmalıdır.

19 POLİKLİNİKLER P.19 H astalar tedavi öncesi diş hekimi tarafın dan uygulanacak tedavi konusunda bilgilendirilerek onayı alınıyor m u?

P.19.1

Hastalar tedavi öncesi diş hekimi tarafından uygulanacak tedavi konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

P.19.2

Tedavi öncesi tedavi konusunda ayrıntılı olarak diş hekimi tarafından bilgilendirilen hastanın onayı her işleme özel olmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

P.19.3 Alınan onaylar arşivlenmelidir.

20 POLİKLİNİKLER P.20

Tedavi yapılan her hasta sonrası diş üniti ve kullanılan ekipm anlar çapraz kontam inasyonu önleyecek şekilde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu?

P.20.1 Diş ünitesinin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

P.20.2

Her hastadan sonra tedavide kullanılan ünit üzerindeki çıkarılabilen başlıklar (aeretör başlığı, anguldruva, kavitron vb.) sterilize edilmelidir.

21

DENTAL

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

DG.1 Dental görüntülem e hizm etlerinin sorum luları tanım lanm ış mı?

DG.1.1 Radyoloji Birimi Sorumlusu tanımlanmış olmalıdır.

DG.1.2 Görevlendirme yazıları ilgili kişiler tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır.

22

DENTAL

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

DG.2 Radyoloji ünitelerinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

DG.2.1

Sağlık tesisinde bulunan radyoloji ünitelerinin TAEK lisansı güncel olmalıdır.

DG.2.2 Radyoloji ünitelerinin girişlerinde radyasyon uyarı levhaları bulunmalıdır.

(4)

DG.2.3

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlarda aspirasyon sistemi bulunmalıdır.

DG.2.4

Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi pencere veya merkezi havalandırma sistemi ile sağlanmalıdır.

DG.2.5

Dental görüntüleme ünitelerinin girişlerinde sağlık tesisinin HBYS ile entegre çalışan hastanın sırasını bildiren elektronik sistem düzenlenmelidir.

DG.2.6 Dental görüntüleme ünitesinde bekleme alanları oluşturulmalıdır.

23

DENTAL

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

DG.3 Radyoloji ünitelerinde çalışan ve hasta güvenliğine yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

DG.3.1

Radyoloji ünitesinde çalışan personel kişisel dozimetre taşımalı ve ölçüm kayıtları kontrol edilmelidir.

DG.3.2

Radyoloji ünitesinde çalışan personelin periyodik olarak hemogram,

periferik yayma (6 ayda bir), göz ve dermatolojik muayeneleri (yılda bir kez) yapılmalıdır.

DG.3.3

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.

DG.3.4

Kişisel koruyucu ekipmanlar uygun şekilde muhafaza edilmeli ve yılda en az bir defa floroskopi, skopi veya röntgen filmi ile kontrol edilmelidir.

24

DİŞ PROTEZ LABORATUVARL ARI

DPL.1 Protez L aboratuvarının sorum lusu tanım lanm ış mı?

DPL.1.1

Protez Laboratuvarının sorumlusu tanımlanmalıdır. (Diş hekimi ya da Diş Teknisyeni/Teknikeri).

DPL.1.2

Görevlendirme yazısı personelin özlük dosyasında bulundurulmalı, güncel olmalı ve ilgili sorumlu personel tarafından da tebellüğ edilmelidir

25

DİŞ PROTEZ LABORATUVARL ARI

DPL.2 Protez laboratuvarı alt yapısı, çalışan güvenliği ve hizmet kalitesi açısından uygun şa rtla rd a mı?

DPL.2.1

Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.

DPL.2.2

Akril işlemi sırasında ortamda oluşan gazların bertarafına yönelik kabin veya vakum sistemi olmalıdır.

DPL.2.3

Vakum sistemi diş protez teknisyeninin inhalasyonunu engelleyecek seviyede yapılandırılmış olmalıdır.

DPL.2.4 Emilen hava filtre edilerek direkt dış ortama atılmalıdır.

DPL.2.5

Kişisel koruyucu ekipmanlar laboratuvarda bulunmalı ve

kullanılmalıdır.(kimyasal maruziyeti engelleyecek iş güvenliği eldiveni, güvenlik gözlükleri,TS EN 149 standartına uygun endüstriyel toz maskeleri, vakumlu toz emicili çalışma masası)

26

DİŞ PROTEZ LABORATUVARL ARI

DPL.3 Protez ölçülerinin alçı döküm süreci ve lab o ratu v ara kabul red kriterleri belirlenmiş mi?

DPL.3.1 Protez ölçülerinin laboratuvara kabul red kriterleri belirlenmelidir.

DPL.3.2

Red edilen ölçüler kayıt altına alınmalı, analiz edilmeli ve DÖF'ler uygulanmalıdır.

27

DİŞ PROTEZ LABORATUVARL ARI

DPL.4 L ab o ratu v ara gelen ölçülerin bekletilmeden alçı dökülmesi için gereken önlemler alınıyor m u?

DPL.4.1

Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü arasında geçecek azami süre sağlık tesisi tarafından belirlenmelidir.

DPL.4.2

Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü arasında geçecek azami süreye uyum HBYS’ de izlenebilmelidir.

(5)

DPL.4.3

Ölçü alımı ile model oluşturmak amacıyla alçı dökümü arasında geçecek azami sürenin aşılması durumlarında gerekli DÖF’ ler uygulanmalıdır.

28

DİŞ PROTEZ LABORATUVARL ARI

DPL.5 Protezlerin a ra safha ve teslim süreleri belirlenmiş mi?

DPL.5.1 Protezlerin ara safha ve teslim süreleri belirlenmelidir DPL.5.2 Protezlerin ara safha ve teslim sürelerine uygun çalışılmalıdır.

DPL.5.3 Protezlerin teslim süreleri konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

DPL.5.4

Protezlerin teslim sürelerindeki gecikmeler takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

DPL.5.5

Protezlerin teslim sürelerindeki gecikmeler analiz edilmeli ve DÖF ler düzenlenmelidir.

SERVİS BÖLÜM ÜNDEKİ SORULAR ADSH'DE D EĞ ER LEN D İR İLECEK TİR.

29 SERVİS S.1 Servis sorum luları tanım lanm ış mı?

S.1.1 Servis sorumlu hemşiresi tanımlanmış olmalıdır.

S.1.2 Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır.

30 SERVİS S.2 Yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı kullanılıyor mu?

S.2.1 Y atışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

S.2.2

Kimlik tanımlayıcı ad soyad, protokol numarası ve doğum tarihi (gün/ay/yıl) içermeli okunaklı ve matbu şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

S.2.3 Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

31 SERVİS

S.3

Güvenli C errahi K ontrol listesinin "Klinikten A yrılm adan Ö nce”

bölümü eksiksiz dolduruluyor m u?

S.3.1

Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.

32 SERVİS S.4 Servislerde el hijyenini sağlam aya yönelik düzenlemeler bulunuyor mu?

S.4.1

Servislerde el hijyeni sağlamaya yönelik lavabo, el antiseptiği, sabun, kâğıt havlu bulunmalıdır.

33 SERVİS

S.5

H astanın beslenme, rehabilitasyon, düşme, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçlarını içeren değerlendirm e sonuçları, hasta dosyasına kaydedilmiş mi?

S.5.1

Hastanın beslenme, rehabilitasyon, düşme, ağrı ve psikolojik destek ihtiyaçları değerlendirilmelidir.

S.5.2

Düşme riski olan hastaların, düşme riskinin azaltılması için önlemler alınmış olmalıdır

S.5.3 Değerlendirme sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

34 SERVİS S.6 H asta ve hasta yakınlarına hekim tarafından hastalığı hakkında bilgilendirm e yapılıyor m u?

S.6.1

Hasta ve hasta yakınlarına hekim tarafından hastalığı hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

35 SERVİS S.7 H astanın tıbbi değerlendirm eleri, günlük takip ve tedavileri kayıt altına alınıyor m u?

S.7.1 Hastanın tıbbi değerlendirmeleri ve günlük takipleri kayıt altına alınmalıdır.

S.7.2

Her hastaya günlük olarak, hekimin adı soyadı, tarihi, imzası, ilaç ismi, ilaçların kullanım şekli, veriliş süresi, dozu, hızı, hastanın yatış yapılmadan önce kullandığı ve kullanmaya devam edeceği ilaçlar ve bakım planı içeren order verilmelidir.

36 SERVİS S.8 H asta m ahrem iyetini sağlam ak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

(6)

S.8.1

Hasta mahremiyetini sağlayacak düzenlemeler (perde, paravan vb.) bulunmalıdır.

S.8.2

Hasta transferi sırasında ve hasta üzerinde yapılan tüm uygulamalarda hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

S.8.3

Hasta dosyalarındaki bilgilere ilgili görevliler dışında ulaşımın engellenmesi için hekim, hemşire, tıbbi sekreter tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

37 SERVİS S.9 Sözel o rder form u kullanılıyor mu?

S.9.1 Sözel orderler kayıt altına alınmalıdır.

S.9.2

İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, geri okunmalı, istemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır.

S.9.3

Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.(günü birlik operasyonlarda değerlendirilmeyecektir.)

38 SERVİS

S.10

Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili diş hekimi ve anestezi doktoru tarafın d an hasta am eliyattan çıktıktan sonra ve ilgili birim e nakledilmeden önce tarih ve saat belirtilerek yazılmış mı?

S.10.1

Post operatif bakım ve tedavi planı, ilgili diş hekimi ve anestezi doktoru tarafından yazılmalıdır.

S.10.2

Post operatif bakım ve tedavi planı hasta ameliyattan çıktıktan sonra ve ilgili birime nakledilmeden önce yazılmalı; tarih ve saat belirtilmelidir.

39 SERVİS S.11 Acil m üdahale seti kullanım a hazır durum da bulunuyor m u?

S.11.1 Acil müdahale seti kolay ulaşılabilecek konumda olmalıdır.

S.11.2 Acil müdahale seti içindeki tıbbi cihazların kontrolleri yapılmış olmalıdır.

S.11.3

Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemelerin son kullanım tarihlerinin ve miktarlarının kontrolü yapılmış olmalıdır.

40 SERVİS

S.12

H areket kısıtlam a k a ra rı alınan h astalard a tedavi planında uygulam a başlangıç ve sonlandırm a zam anı, takip aralıkları belirtilmiş mi?

S.12.1

Hareket kısıtlama kararı alınan hastalarda tedavi planında uygulama başlangıç ve sonlandırma zamanı, takip aralıkları belirtilmiş olmalıdır.

S.12.2

Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir tekrar gözden geçirilmelidir.(günü birlik operasyonlarda değerlendirilmeyecektir.) 41 SERVİS

S.13

Eczaneden servise gelen ilaçlar, tedavi odasında h er hasta için ayrı olarak m uhafaza ediliyor m u?

S.13.1

Eczaneden hasta bazlı çıkışı yapılan ilaçlar servislerde de hasta bazlı olarak muhafaza edilmelidir.

S.13.2

İlaçlar kullanımı esnasında hastaya özel, hastanın kimlik tanımlayıcı bilgilerini içeren kapalı kaplarda verilmelidir.

42 SERVİS S.14 İlaçların uygulanm a zam anı, dozu, uygulam a şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınıyor m u?

S.14.1

İlaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan personelin ismi kayıt altına alınmış olmalıdır.

S.14.2

İ.V. olarak ilaç infüzyonu uygulanıyorsa, verilen ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati, veriliş süresi ve hastanın adı mayi üzerine etiketlenmiş olmalıdır.

43 SERVİS S.15 H asta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip mi?

S.15.1 Hasta odaları uygun fiziki düzenlemelere sahip olmalıdır.

S.15.2 Hemşire çağrı sistemi çalışır durumda ve işlevsel olmalıdır.

44 SERVİS S.16 Serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları mevcut m u?

S.16.1

Serviste görev yapan personele ait giyinme ve dinlenme odaları bulunmalıdır.

(7)

45 SERVİS

S.17

Sağlık tesisi tarafından hasta ve yakınlarına genel sağlık ve tab u rcu luk sonrası bakım hakkında bilgi veriliyor mu?

S.17.1

Her hastaya ve yakınlarına genel sağlık ve taburculuk sonrası bakım hakkında bilgi verilmelidir.

S.17.2 Bilgilendirme kayıtları dosyada bulunmalıdır.

46 SERVİS

S.18

Bilgilendirilmiş onam form ları h er hastaya girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak düzenlenmiş mi?

S.18.1

Bilgilendirilmiş onam formları her hastaya girişimsel işlem ve tedavi için ayrı olarak düzenlenmelidir.

S.18.2

Bilgilendirilmiş onam formlarında tarih, sorumlu hekim ve hasta / hasta yakını imzası bulunmalıdır.

47 SERVİS

S.19

H asta bakım alanlarında gerekli kişisel koruyucu m alzemeler mevcut mu?

S.19.1

Hasta bakım alanlarında, gerekli ve yeterli kişisel koruyucu ekipman olmalıdır. (Eldiven, yüz-göz koruyucu maske, gözlük, önlük)

48 SERVİS S.20 Epikriz eksiksiz dolduruluyor m u?

S.20.1

Epikrizde;

1- Yatış sebebi,tanılar ve eşlik eden hastalıklar, 2-Önemli fiziksel ve diğer bulgular,

3-Uygulanan diagnostik ve iyileştirici işlemler, 4-Taburcu sonrası kullanacağı ilaçlar,

5-Taburcu edilme esnasındaki sağlık durumu,

6-Hastanın taburculuğu sonrası bakımına yönelik bilgilendirme /planlama yazılmış olmalıdır.

49 SERVİS S.21 Serviste ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor m u?

S.21.1

Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri kullanım alanlarında olmalı ve karışmamasına yönelik özel bir düzenleme yapılmalıdır.

S.21.2

Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış olmalı ve diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.

S.21.3 Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır S.21.4 Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt altına alınmalıdır.

S.21.5

ilaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır.

S.21.6

İlaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.Yarım kalması durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır.

AM ELİYATHANE BÖLÜM ÜNDEKİ SORULAR ADSH'DE D EĞ ER LEN D İR İLECEK TİR.

50 AMELİYATHANE A.1 Am eliyathane sorum luları tanım lanm ış mı?

A.1.1 Ameliyathane sorumlu hekimi tanımlanmış olmalıdır.

A.1.2 Ameliyathane sorumlu hemşiresi tanımlanmış olmalıdır.

A.1.3 Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır.

51 AMELİYATHANE A.2 Am eliyathane giriş/çıkış koşulları uygun şekilde düzenlenmiş mi?

A.2.1 Personel ve hasta giriş/çıkışı ayrı olarak düzenlenmelidir.

A.2.2

Personel girişinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantısı engellenerek kontrollü geçişi sağlanmalıdır.

A.2.3 Ameliyathane girişinde sedye değişimi yapılmalıdır.

A.2.4

Lokal ameliyatlar için gelen hastalar da, transfer ve ameliyathane giriş/çıkış kurallarına uymalıdır.

(8)

52 AMELİYATHANE A.3 H astanın ameliyathaneye transferi uygun koşullarda sağlanıyor mu?

A.3.1

Hasta ameliyathaneye uygun kıyafet ile gelmelidir. (Lokal anestezi alacak hastalar da dâhil.).

A.3.2 Hastanın ameliyathaneye geliş ve gidişi sağlık personeli eşliğinde olmalıdır.

53 AMELİYATHANE A.4 H asta yakınları için bekleme ve bilgilendirm e koşulları sağlanmış mı?

A.4.1

Hasta yakınlarının bekleme alanı/odasında, hastalarıyla ilgili bilgi alabilmelerini sağlayacak düzenlemeler bulunmalıdır.

A.4.2 Bilgilendirme hasta mahremiyeti dikkate alınarak yapılmalıdır.

54 AMELİYATHANE A.5 Steril olmayan alan, yarı steril alan ve steril alanlar tanım lanm ış mı?

A.5.1

Steril olmayan alan, yarı steril alan ve steril alanlar tanımlanmış olmalıdır.

Bu alanların görsel ve fiziksel olarak (bariyer) ayırımı yapılmalıdır.

A.5.2

Steril olmayan alandan yarı steril alana geçerken terlik/galoş ve uygun kıyafet giyilmelidir.

A.5.3 Steril alana geçişte, terlik değiştirilmeli, bone ve maske takılmalıdır.

55 AMELİYATHANE A.6 Güvenli C errahi K ontrol listesinin ameliyathanede yapılması gereken bölümleri eksiksiz uygulanıyor m u?

A.6.1

Güvenli cerrahi kontrol listesi ameliyatın safhasına göre doldurulmuş olmalıdır. (Mental retardasyon olan hastalarda anestezi verilmeden önceki kısımda ameliyat bölgesi değerlendirilmeyecektir.)

56 AMELİYATHANE A.7 Am eliyathanede uygun fiziksel koşullar oluşturulm uş m u?

A.7.1

Ameliyathanenin steril alan yüzeyleri pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte, derzsiz(silikon esaslılar hariç) malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

A.7.2 Alt yapı ve donanımı oluşturulmuş uyandırma odası olmalıdır.

A.7.3

Uyandırma odasında hasta mahremiyetine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

A.7.4 Ameliyathane personeline uygun alanda dinlenme odası düzenlenmelidir.

57 AMELİYATHANE A.8 Anesteziye ait form lar uygun şekilde dolduruluyor mu?

A.8.1

Hasta ameliyat öncesi anestezi uzmanı tarafından muayene edilmeli ve anestezi değerlendirme formu doldurulmalıdır.

A.8.2 Anestezi güvenlik kontrol listesi doldurulmalıdır.

A.8.3

Anestezi uygulaması sırasında, hastanın fizyolojik durumu izlenerek, izlem sonuçları anestezi kayıt formuna yazılmalıdır

58 AMELİYATHANE A.9 C errah i hekim tarafından hasta ameliyathaneden çıkm adan önce ameliyat notu ve postoperatif order yazılıyor m u?

A.9.1

Cerrahi hekim tarafından hasta ameliyathaneden çıkmadan önce ameliyat notu ve postoperatif order yazılmalıdır.

59 AMELİYATHANE A.10 Am eliyathanede ilaç yönetimi uygun olarak yapılıyor m u?

A.10.1

Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri kullanım alanlarında olmalı ve karışmamasına yönelik özel bir düzenleme yapılmalıdır.

A.10.2

Yüksek riskli ilaçlar tanımlanmış ve diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.

A.10.3 Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır A.10.4 Narkotik ilaçların devir teslim tutanakları kayıt altına alınmalıdır.

A.10.5

ilaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır.

(9)

A.10.6

ilaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.Yarım kalması durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır.

60 AMELİYATHANE A.11 Dezenfektan solüsyonların son kullanm a tarihleri ve etkinlikleri kontrol ediliyor mu?

A.11.1 Hazırlanan dezenfektan solüsyonlarının son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

A.11.2

Yüksek düzey dezenfektan solusyonların etkinlikleri etkinlik indikatörleri ile kontrol edilmelidir.

61 STERİLİZASYON ST.1 Sterilizasyon ünitesi sorum luları tanım lanm ış mı?

ST.1.1 Sterilizasyon ünitesi sorumluları tanımlanmalıdır.

ST.1.2 Görevlendirme yazıları ilgili kişilerce tebellüğ edilmiş olmalıdır.

62 STERİLİZASYON ST.2 Sterilizasyon ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç bölümden oluşmuş m u?

ST.2.1

Sterilizasyon ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır.

ST.2.2 Oluşturulan üç bölüm gerekli teknik nitelikleri sağlamalıdır.

63 STERİLİZASYON ST.3 Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte edilebilir nitelikte mi?

ST.3.1

Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, yıkamaya dayanıklı ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır.

64 STERİLİZASYON ST.4 K irli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılıyor m u?

ST.4.1 Kirli ve steril malzeme giriş çıkışı ayrı alanlardan yapılmalıdır.

65 STERİLİZASYON ST.5 Steril edilen m alzemeler uygun şekilde depolanıyor mu?

ST.5.1 Steril edilen malzemeler uygun koşullarda depolanmalıdır.

66 STERİLİZASYON ST.6

Steril olan her malzemenin üzerinde sterilizasyon tarih i, sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde yapıldığı, son kullanm a tarih i, malzemenin içeriği ile ilgili bilgiler bulunuyor mu?

ST.6.1

Depodaki steril malzemeler üzerinde sterilizasyon tarihi, sterilizasyonu yapan cihaz, hangi döngüde yapıldığı, son kullanma tarihi, malzemenin içeriği ile ilgili bilgiler olmalıdır.

67 STERİLİZASYON ST.7 Sterilizasyon işlemi indikatörler ile kontrol edilerek kayıt altına alınıyor mu?

ST.7.1 Sterilizasyon işleminde kullanılan indikatörlerin kayıtları bulunmalıdır.

ST.7.2

işleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde maruziyet bantları olmalıdır.

68 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.1 Biyomedikal Depo yönetimine ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi?

BD.1.1

Depo sorumluluk alanlarına ilişkin mevzuata uygun Biyomedikal Depo yapısı bulunmalıdır.

BD.1.2

Bu organizasyon yapısında, Sağlık Kurumu, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı ile iletişim kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır.

69 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.2 Biyomedikal Depo T aşınır Kayıt K ontrol Yetkilileri m evzuata uygun şekilde görevlendirilmiş mi?

BD.2.1

Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin görevlendirmesi tebliğ edilmiş ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır.

70 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.3 Sağlık K urum larındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları istatistik birim lerindeki verilerle uyumlu mu?

(10)

BD.3.1

Sağlık Kurumlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları istatistik birimlerindeki verilerle uyumlu olmalıdır.

BD.3.2

Sağlık Kurumlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlarının depo kayıtları mevcut biyomedikal dayanıklı taşınırlarla uyumlu olmalıdır.

71 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.4 Biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmış mı?

BD.4.1

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depoda kayıtlı olan ancak biyomedikal dayanıklı taşınır niteliğinde olmayan demirbaşların uygun depolara devirleri yapılmalıdır.

BD.4.2

Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depoda kayıtlı olan ancak tüketim malzemesi niteliğinde olan malzemelerin uygun depolara devirleri yapılmalıdır.

72 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.5

Evde sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı mevcut m u? (Evde sağlık aracı bulunm ayan sağlık kurum ları m uaf tutulacaktır.)

BD.5.1

Evde sağlık araçlarındaki biyomedikal dayanıklı taşınırların MKYS üzerinde taşınır kaydı bulunmalıdır.

73 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.6 Tüm yazılım/bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı mevcut m u?

BD.6.1

Tüm yazılım/bilgi yönetim sistemlerinin MKYS üzerinde taşınır kaydı olmalıdır.

74 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.7 Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait fatu ra içeriği depo kayıtlarına uygun mu?

BD.7.1

Biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır.

BD.7.2

Biyomedikal tüketim malzemelerine ait fatura içeriği depo kayıtlarına uygun olmalıdır.

75 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.8

Biyomedikal tüketim malzemelerinin istem belgelerinde istenilen malzemenin tanım ı ve kullanılacağı taşın ıra ait künye bilgisi mevcut mu?

BD.8.1

Biyomedikal tüketim malzemesi istemi yapılırken, yazılım üzerinden düzenlenen ve/veya matbu formdaki istem belgelerinde künye bilgisinin doldurulacağı alanbulunmalıdır.

BD.8.2 Bu istem belgelerinde künye bilgisi alanı doldurulmuş olmalıdır.

BD.8.3

istem belgesinde bulunan malzeme tanımı MKYS Biyomedikal Tüketim Malzemeleri Sınıflandırma Sistemi ile uyumlu olmalıdır.

76 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.9 Sağlık K urum u dışında teknik hizmet uygulanan biyomedikal dayanıklı taşın ırlar için donanım teslim tu tanak ları düzenleniyor mu?

BD.9.1

Sağlık Kurumu dışında teknik hizmet uygulanan biyomedikal dayanıklı taşınırlar için donanım teslim tutanakları düzenlenmelidir.

BD.9.2

Bu biyomedikal dayanıklı taşınırların Sağlık Kurumuna iade edildiğine ilişkin ikinci bir tutanak düzenlenmeliyada teslim alındığı kayıt altına alınmalıdır.

77 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.10 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uyarı Sistemine yönelik yazılı düzenleme mevcut m u?

BD.10.1

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uyarı Sistemine yönelik yazılı düzenleme olmalıdır.

78 BİYOMEDİKAL

DEPO BD.11 Sağlık kurum larında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmetli olduğu personel bilgisi M KYS’de mevcut mu?

(11)

BD.11.1

Sağlık kurumlarında bulunan her bir biyomedikal dayanıklı taşınırın zimmetli olduğu bir personel ya da kullanım yeri bulunmalıdır.

BD.11.2

Biyomedikal dayanıklı taşınırların zimmetli olduğu personel ya da kullanım yeri bilgisi güncel olmalıdır.

79

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.1 Klinik M ühendislik Hizm etleri’ne ilişkin organizasyon yapısı ve iletişim kanalları belirlenmiş mi?

KM.1.1

Klinik Mühendislik hizmetlerinden sorumlu personele görev tanımı tebliğ edilmiş ve sorumlu personel tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır.

KM.1.2

Klinik Mühendislik Hizmetleri’ne ilişkin mevzuata uygun organizasyon yapısı bulunmalıdır.

KM.1.3

Bu organizasyon yapısında, Sağlık Kurumu, Genel Sekreterlik ve Kurum Başkanlığı ile iletişim kanalları ve bilgilerinin yer aldığı bir organizasyon yapısı yazılı olarak bulunmalıdır.

80

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.2 Biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde M KYS’den üretilen kare kod ve künye num arasının yer aldığı etiket mevcut m u?

KM.2.1

Sağlık Kurumu bünyesinde demirbaş olarak bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS’den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.

KM.2.2

Sağlık Kurumu bünyesinde hizmet alımı olarak kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS’den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.

KM.2.3

Sağlık Kurumu bünyesindeki evde sağlık araçlarında bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların üzerinde MKYS’den üretilen kare kod ve künye numarasının yer aldığı etiket olmalıdır.( Evde sağlık aracı bulunmayan sağlık kurumlan için bu alan boş bırakılacaktır.)

81

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.3 M KY S'de Dayanıklı T aşınır Yönetimi E kranı üzerinden yapılan veri girişleri doğru şekilde yapılıyor m u?

KM.3.1

MKYS'de Dayanıklı Taşınır Envanter Yönetimi Ekranı üzerinden yapılan idari ve teknik veri girişleri doğru şekilde yapılmalıdır.

82

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.4

T edarik edilen biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik muayene ve kabul, hizmeti ifa ve teslim tu tan ak ları uygun şekilde düzenleniyor m u?

KM.4.1

Sağlık Kurumu tarafından temin edilen biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik muayene ve kabul ve teslim tutanakları en az bir üyesi Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim personeli ve/veya

Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olacak şekilde düzenlenmelidir.

KM.4.2

Hizmet alım yoluyla temin edilen biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine yönelik hizmeti ifa tutanakları en az bir üyesi Klinik

Mühendislik Hizmetleri Birim personeli ve/veya Biyomedikal Depo Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olacak şekilde düzenlenmelidir.

83

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.5 Biyomedikal dayanıklı taşın ırlara yönelik kullanıcı eğitimleri veriliyor m u?

KM.5.1

Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik kullanıcı eğitimlerinin dokümanları bulunmalıdır.

KM.5.2

Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik kullanıcı eğitimlerinin kayıtları tutulmalıdır.

KM.5.3

Biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik kullanıcı eğitimlerine ait yıllık plan olmalıdır.

(12)

84

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.6 Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif çalışma(uptime) süreleri kayıt altına alınıyor m u?

KM.6.1

Biyomedikal dayanıklı taşınırların aktif çalışma süreleri kayıt altına alınmalıdır.

KM.6.2

Aktif çalışma süresi %95 oranının altına düşen sözleşme kapsamındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlar hakkında tedarikçilere sözleşme

hükümlerince yaptırım uygulanmalıdır.(Sözleşme kapsamında biyomedikal dayanıklı taşınırı bulunmayan sağlık kurumları için bu alanı boş

bırakılacaktır.) KM.6.3

Aktif çalışma süresi yıllık olarak belirlenen sözleşme kapsamı dışındaki biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik DÖF dokümanları olmalıdır.

85

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.7

Özellikli biyomedikal dayanıklı taşın ırlara yönelik elektrik dalgalanm aları ve şebeke kesintilerine karşı ted bir alınmış m ı??(ADSM ler bu sorudan m uaf tutulacaktır.)

KM.7.1

Ameliyathanelerde bulunan yaşam destek ve sinyalizasyon-monitörizasyon sistemlerine yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı tedbir alınmalıdır.

86

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.8 Biyomedikal D epolarda takip edilen malzemelerin H E K ’e ayrılm asına yönelik yazılı düzenleme v a r mı?

KM.8.1

Biyomedikal Depolarda takip edilen malzemelerin HEK’e ayrılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

KM.8.2

Biyomedikal dayanıklı taşınırların HEK’e ayrılmasına ilişkin talimatlarda kaynak geliştirme süreci bulunmalıdır.

87

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.9 Biyomedikal Depo T aşınır Kayıt K ontrol Yetkililerinin teknik eğitimine ilişkin eğitim planı, talim atı ve eğitim doküm anları mevcut m u?

KM.9.1 Teknik eğitimlere ait yıllık planlar bulunmalıdır.

KM.9.2 Teknik eğitimlere katılım sağlayan personel kayıtları bulunmalıdır.

KM.9.3

Teknik eğitimlere ait eğitim dokümanları (sunum, kitap, eğitim notu gibi) bulunmalıdır.

88

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.10 Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanm asına ilişkin biyomedikal tü r bazlı yazılı düzenleme ve yıllık plan mevcut m u?

KM.10.1

Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin biyomedikal tür bazlı yazılı düzenleme olmalıdır.

KM.10.2 Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin yıllık plan olmalıdır.

KM.10.3

Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin kurum içi hizmet talimatı olmalıdır.

KM.10.4

Biyomedikal teknik hizmetlerin uygulanmasına ilişkin kurum dışı hizmet talimatı olmalıdır.

89

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.11 Biyomedikal teknik hizmetlerin M KY S'de Teknik Hizmet Yönetim E kranı üzerinden veri girişleri yapılıyor mu?

KM.11.1

Biyomedikal teknik hizmetlerin MKYS'de Teknik Hizmet Yönetim Ekranı üzerinden veri girişleri yapılmalıdır.

90

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.12 Biyomedikal teknik hizm etlere ait fatu ra içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi E k ran ına yapılan veri girişleriyle uyumlu m u?

KM.12.1

Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi ekranında yer alan teknik hizmet türleriyle uyumlu olmalıdır.

(13)

KM.12.2

Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi ekranında yer alan biyomedikal cihaz bilgileriyle uyumlu

olmalıdır.

KM.12.3

Biyomedikal teknik hizmetlere ait fatura içeriği Biyomedikal Teknik Hizmet Yönetimi ekranında yer alan ödeme bilgileriyle uyumlu olmalıdır.

91

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.13 Teknik hizmet uygulanan biyomedikal dayanıklı taşın ırlara ait künye num araları teknik servis form larında yer alıyor m u?

KM.13.1

Teknik servis formları ve ölçümleme raporlarında biyomedikal dayanıklı taşınırlara ait künye numarası bulunmalıdır.

92

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.14 Sağlık K urum u dışından alınan biyomedikal teknik hizmet faaliyetleri süresince tedarikçiye refakat ediliyor m u?

KM.14.1

Sağlık Kurumu dışından alınan biyomedikal teknik hizmet faaliyetleri süresince tedarikçiye refakat edilmeli ve kurum personelinin tedarikçiye refakat ettiğine ilişkin kayıt bulunmalıdır.

93

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.15

Biyomedikal M etroloji Faaliyetleri m evzuata uygun yapılıyor m u?

KM.15.1

Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında raporlama işlemi mevzuata uygun olmalıdır.

KM.15.2

Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında etiketleme işlemi mevzuata uygun olmalıdır.

KM.15.3

Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında çalıştırılan personel mevzuata uygun nitelikte olmalıdır.

KM.15.4

Biyomedikal metroloji faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayan referans donanımlar standartlara uygun olmalıdır.

94

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.16 Teknik ve/veya idari sözleşmesi bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların yönetimi sözleşme hüküm lerine uygun yapılıyor m u?

KM.16.1

Teknik ve/veya idari sözleşmesi bulunan biyomedikal dayanıklı taşınırların yönetimi sözleşme hükümlerine uygun yapılmalıdır.

95

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.17

M erkezi gaz sistemine bağlı gaz dağıtım panolarında rutin kontroller yapılıyor m u?(M erkezi gaz sistemi bulunm ayan sağlık kurum ları m uaf tutulacaktır.)

KM.17.1

Medikal gazların rutin kontrollerinin yapılmasına yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

KM.17.2

Medikal gazların basınç ve akış kontrolleri günlük olarak yapılmalı ve ölçülen/gözlemlenen değerler kayıt altına alınmalıdır.

KM.17.3

Merkezi ünitelerde olumsuz durumlarda işitsel ve görsel uyarı veren kontrol yapıları bulunmalıdır.

96

KLİNİK

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

KM.18

İşçi Sayısı Tespit Sisteminde (İSTS) bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı Personeline yönelik görev tanım ı ve iş em ri listesi mevcut m u? (Bu alanda hizmet alım personeli bulunm ayan sağlık kurum ları m uaf tutulacaktır.)

KM.18.1

Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı ile edinilen insan kaynağı dönemsel olarak işçi Sayısı Tespit Sistemine bildirilmelidir.

KM.18.2

Bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı her personel için görev tanımı bulunmalı, sorumlu personele tebliğ edilmiş olmalıdır.

KM.18.3

Bildirilen Biyomedikal Teknik Hizmet Alımı her personele yönelik iş emri kayıtları tutulmalıdır.

97 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.1 Eczane sorum lusu tanım lanm ış mı?

(14)

EH.1.1

Sorumlu eczacı tanımlanmış olmalıdır. (Eczacının olmadığı durumlarda sağlık personeli olmalıdır.)

EH.1.2 Görevlendirme yazısı ilgili kişiler tarafından tebellüğ edilmiş olmalıdır.

98 ECZACILIK HİZMETLERİ

EH.2

Soğuk zincire tabi olan ilaç ve lab oratu var kitlerinin yönetimi uygun olarak yapılıyor m u? (Sağlık tesisinde soğuk zincire tabi ilaçlar veya kitler bulunm uyor ise m uaf tutulur.)

EH.2.1 Soğuk zincir süreci ile ilgili yazılı düzenleme olmalıdır.

EH.2.2 Soğuk zincire tabi ilaçların ve laboratuvar kitlerinin listesi bulunmalıdır EH.2.3 Listelenen bu malzemeler uygun koşullarda muhafaza edilmelidir.

EH.2.4 Soğuk zincirin takibi için indikatörlü etiketler kullanılmalıdır.

99 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.3

G örünüşü ve okunuşu benzer ilaçların depolanm asına yönelik özel b ir düzenleme yapılmış mı?

EH.3.1

Görünüşü ve okunuşu benzer ilaç listeleri hazırlanmalı ve kullanım alanlarında olmalıdır.

EH.3.2

Eczane deposunda görünüşü ve okunuşu benzer ilaçlar ayrı raflarda saklanmalıdır.

100 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.4 Sağlık tesisinde ilaçlar ve tıbbi malzemelerle ilgili çalışan tüm sağlık personeline eczacı tarafınd an eğitim verilmiş mi?

EH.4.1

Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi malzemelerle ilgili çalışan tüm sağlık personeline eczacı tarafından eğitim verilmelidir.(Sağlık tesisinde eczacının olmadığı durumlarda Genel Sekreterlikte veya yakın bir sağlık tesisinde çalışan eczacı tarafından eğitim verilmelidir.)

EH.4.2

Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi malzeme depo sorumluluk alanlarında çalışan personelin eğitim durumu en az lise mezunu olmalıdır.

EH.4.3

Sağlık tesisinde ilaç ve tıbbi malzeme depo sorumluluk alanlarında çalışan personele eczacı tarafından eğitim verilmelidir.(Sağlık tesisinde eczacının olmadığı durumlarda Genel Sekreterlikte veya yakın bir sağlık tesisinde çalışan eczacı tarafından eğitim verilmelidir.)

EH.4.4 Eğitimin dökümanları ve eğitim kayıtları olmalıdır.

101 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.5

İlaçlarda advers etki bildirimi ve tıbbi sa rf malzemelerde beklenmeyen etkilerin ve hatalı ürünlerin takip edilmesi ile ilgili yazılı düzenleme oluşturulm uş m u?

EH.5.1

Sağlık tesisindeki ilaçlar için farmokovijilans sorumlusu belirlenmelidir.

EH.5.2 Advers etki bildirimine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

EH.5.3

Sağlık tesisinde tıbbi sarf malzemeler için materyovijilans sorumlusu belirlenmelidir.

EH.5.4

Tıbbi sarf malzemelerden kaynaklanan olumsuz olayların uyarı sistemine bildirimi hakkında yazılı düzenleme bulunmalıdır. (PGD Yönetmeliğine ve Formuna uygun olarak)

102 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.6 Sağlık hizmeti sunum unda gerekli olan temel ilaç listesi oluşturulm uş mu?

EH.6.1 Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan temel ilaç listesi bulunmalıdır.

103 ECZACILIK HİZMETLERİ

EH.7

Am eliyathanelerde inhaler anestezikler ve insülinlerin faturalandırılm ası kullanılan doz m iktarına göre yapılıyor mu?

(ADSM 'ler m uaf tutulur.) EH.7.1

İnhaler anestezikler ve insülinlerin faturalandırılması kullanılan doz miktarına göre yapılmalıdır.

104 ECZACILIK HİZMETLERİ

EH.8

İlaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenerek, ilaçların adı, dozu, son kullanm a tarih i ve hasta bilgisi belirtilmiş mi?

(ADSM 'ler m uaf tu tu lu r. )

(15)

EH.8.1 ilaçlar eczanede her hasta için ayrı olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

EH.8.2

Paket üzerinde ilaçların adı, dozu, son kullanma tarihi ve hasta bilgisi belirtilmiş olmalıdır.

105 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.9

Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı b ir alanda m uhafaza ediliyor mu?

EH.9.1

Yüksek riskli ilaç listesi hazırlanıp, yazılı düzenlemeleri yapılmalıdır. ilgili düzenleme ve listeler tüm kullanım alanlarında bulundurulmalıdır.

EH.9.2 Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı bir alanda muhafaza edilmelidir.

106 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.10 Eczanede ilaç yönetimi uygun şekilde yapılıyor m u?

EH.10.1

ilaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir.

EH.10.2

Tüm ilaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.Yarım kalması durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir.

107 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.11 N arkotik ilaç yönetimi uygun şekilde yapılıyor m u? (Sağlık tesisinde narkotik ilaç bulunm uyor ise m uaf tutulur.)

EH.11.1 Narkotik ilaçlar erişimi kısıtlanarak uygun şekilde saklanmalıdır.

EH.11.2

Narkotik ilaçların kırılması, kaybolması veya miadının geçmesi durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir.

EH.11.3

Narkotik ilaçların kullanılmayan yarım dozları takip edilmelidir.Yarım kalması durumunda yapılacaklar ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalı ve tüm birimlerden ulaşılabilmelidir.

108 ECZACILIK HİZMETLERİ

EH.12

Am eliyathane birim ine ve servislere verilecek ilaçlar (N arkotik ilaçlar da dahil olmak üzere) sorum lu sağlık personeline teslim edilirken kayıt altına alınıyor m u?

EH.12.1

Ameliyathane birimine ve servislere verilen ilaçlar (Narkotik ilaçlar da dahil olmak üzere) sorumlu sağlık personeline teslim edilirken kayıt altına alınmalıdır.

109 ECZACILIK

HİZMETLERİ EH.13

Tüm medikal depo malzemeleri için son kullanm a tarih i yakın olanın daha önce kullanılmasını sağlam ak için gerekli tedb irler alınmış mı?

(ilaç, tıbbi sarf vb.) Son kullanm a tarih ve m iktar kontrolleri yapılıyor mu?

EH.13.1

Tüm medikal depo malzemelerinin (ilaç, tıbbi sarf vb.) son kullanım tarihi ve miktar kontrolleri yapılmalıdır.

110 MEDİKAL DEPO MD.1 Medikal depolarda bulunan tehlikeli m addelerin yönetimine yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

MD.1.1

Tehlikeli malzemelerin yönetimine ilişkin yazılı doküman ve tehlikeli maddelerin listesi bulunmalıdır.

MD.1.2 Tehlikeli maddeler uygun koşullarda depolanmalıdır.

MD.1.3

Tehlikeli maddelerin üzerinde tehlikeli madde sınıfını gösteren etiketler bulunmalıdır.

111 MEDİKAL DEPO MD.2 Medikal depoda stok düzeyi iki ayın (60 gün) altında mı?

MD.2.1 Medikal depoda stok düzeyi iki ayın (60 gün) altında olmalıdır.

112 MEDİKAL DEPO MD.3 M edikal depo alanları uygun fiziki koşullara sahip mi?

MD.3.1 Depo yerleşim planı bulunmalıdır.

MD.3.2 Yer, duvar ve tavanlarda rutubet olmamalı, boyanmış olmalıdır.

MD.3.3

Depolardaki atık su boruları açıkta görülmeyecek şekilde kapatılarak yalıtımı yapılmalıdır.

(16)

MD.3.4

Depo raflarında bulunan malzemelerin duvar ve zemin ile teması bulunmamalıdır.

MD.3.5 Haşerelere karşı önlem alınmalıdır.

MD.3.6

Depo, hastane ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte fiziki yapıya sahip olmalıdır.

113 MEDİKAL DEPO MD.4 Depoların güvenliğini sağlanm ak amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

MD.4.1 Hırsızlık için gerekli tedbirler alınmalıdır.

MD.4.2 Y angın tehlikesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

MD.4.3

Deprem, su basması ve sel felaketlerine karşı gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

MD.4.4

Elektrik kablosu gibi açıkta aktif kaynak bırakmamak vb. elektriğe bağlı yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem alınmalıdır.

114 MEDİKAL DEPO MD.5 F a tu ra d a UBB (Ulusal Bilgi Bankası) barkod ve UBB etiket adı, seri/lot n um araları mevcut m u?

MD.5.1

Tıbbi sarf malzemelerin faturalarında UBB ( Ulusal Bilgi Bankası) barkodu bulunmalıdır.

MD.5.2

Tıbbi sarf malzemelerin faturalarında UBB etiket adı, seri / lot numaraları bulunmalıdır.

115 MEDİKAL DEPO MD.6 Tıbbi S arf malzemelerin MKYS veri girişlerinde doğru sınıflandırm a tanım ı seçiliyor mu?

MD.6.1

Tıbbi Sarf malzemelerin MKYS veri girişlerinde doğru sınıflandırma tanımı seçilmelidir.

116 MEDİKAL DEPO MD.7 Medikal depolarda ilaç ve tıbbi sarf m alzemeler uygun koşullarda saklanıyor mu?

MD.7.1

Medikal depolarda ilaçlar uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanmalıdır.

MD.7.2

Medikal depolardaki tıbbi sarf malzemeler uygun sıcaklıkta ve nem koşullarında saklanmalıdır.

MD.7.3

Medikal depolarda, sıcaklık ve nemin referans değerlerin dışına çıkması halinde, ilgili yetkiliye mesaj ve/veya e-posta yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgilendirme yapacak sistemler bulunmalıdır.

MD.7.4

Işıktan korunması gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

117 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.1

Sağlık Tesisi genelinde tem izlik k u ralların a uyuluyor mu?

GD.1.1 Genel ve bölüm bazında temizlik kuralları belirlenmelidir.

GD.1.2 Temizlik kurallarının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmelidir.

GD.1.3

Sağlık tesisinde yer alan tuvalet ve banyoların temizlikleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır.

118 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.2 K urum çalışanlarının kimlik kartı v a r mı?

GD.2.1 Sağlık tesisi çalışanları kimlik kartı takmalıdır 119 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.3 Çalışan sağlığına yönelik düzenlemeler yapılmış mı?

GD.3.1 Çalışan sağlığına yönelik risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

GD.3.2

Bölüm bazında belirlenen risklere yönelik ve uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda tüm personele sağlık tarama programı hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

(17)

GD.3.3 Sağlık tarama sonuçlarının kayıtları olmalıdır.

120 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.4 Sağlık tesisinde acil afet yönetimine ait düzenleme v a r mı?

GD.4.1 Sağlık tesisinin tüm birimlerini kapsayan acil afet planı bulunmalıdır.

GD.4.2 Plana uygun görevlendirmeler yapılmalıdır.

GD.4.3 Görevlendirmeler güncel olmalıdır.

GD.4.4 Konu ile ilgili eğitim kayıtları bulunmalıdır.

121 GENEL

DEĞERLENDİRME G.5 H asta bilgilerinin m ahrem iyeti ve gizliliğinin korunm ası için yazılı düzenleme v a r mı?

GD.5.1

Bilgilerin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması hakkında yazılı düzenleme oluşturulmalıdır.

122 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.6 Çalışan memnuniyeti konusunda iyileştirici faaliyetlerde bulunulm uş mu?

GD.6.1

Çalışanların memnuniyetleri ölçülmeli, sonuçları yönetim tarafından değerlendirilmelidir.

GD.6.2 Çalışan memnuniyeti ile ilgili yapılan faaliyetlerin kayıtları olmalıdır.

123 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.7 Kesici delici alet yaralanm aları ve kan vücut sıvıları ile tem aslar bildiriliyor m u?

GD.7.1 Olay bildirimleri ve DÖF kayıtları olmalıdır.

GD.7.2

Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalan personellerin takipleri yapılmalıdır.

124 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.8 Nöbet hizm etleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

GD.8.1 Nöbet hizmeti verimlilik karne kriterlerine uygun verilmelidir.

GD.8.2 Hemşireler nöbet hizmetine katılmalıdır.

125 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.9 Evde sağlık hizm etleri ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

GD.9.1 Evde sağlık birimi oluşturulmalıdır ve sorumlu hekim belirlenmelidir.

GD.9.2 Evde sağlık ekibine araç tahsis edilmelidir.

GD.9.3 Evde sağlık ekibi yeterli mobil donanıma sahip olmalıdır.

126 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.10 Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmış mı?

GD.10.1 Uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

GD.10.2 Mavi kod yönetimine ait sorumlular belirlenmelidir.

GD.10.3 Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti oluşturulmalıdır.

127 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.11

Tıbbi atık yönetimi kapsam ında kaynağında ayrıştırm a işlemi uygun yapılıyor m u?

GD.11.1 Tıbbi atıklar tehlikeli ve evsel atıklardan ayrı toplanmalıdır.

GD.11.2

Tıbbi atıklar uluslararası biyotehlike amblemi ve DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan torbalarda taşınmalıdır

GD.11.3

Kesici ve delici özelliği olan atıklar için kullanılan kutu veya konteynırlar uluslararası biyotehlike amblemi ve DİKKAT KESİCİ ve DELİCİTIBBİ ATIK ibaresi taşımalıdır.

(18)

GD.11.4

Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam ve ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar kesici delici alet kutu veya konteynırında toplanmalıdır.

GD.11.5

Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları / oranında dolduğunda yenisi ile değiştirilmelidir.

128 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.12 Tıbbi atıkların ünite içinde taşınm a işlemi uygun yapılıyor mu?

GD.12.1

Atıklar üretildiği yerden uygun taşıma araçları ( tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal ya da plastik, keskin kenarları olmayan, dezenfeksiyonu kolay,atık üretme kapasitesine uygun büyüklükte) ile geçici depolama birimlerine götürülmelidir.

GD.12.2

Temizlik ekipmanları,koruyucu giysiler,atık torbaları ve taşıma araçları geçici atık deposuna yakın bir yerde bulundurulmalı, taşıma araçları temiz olmalı ve zemininde talaş bulunmalıdır.

GD.12.3

Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili personele özel giysiler ve koruyucu

ekipman sağlanmalıdır.( Tıbbi atık taşıma eldiveni, koruyucu gözlük, maske, çizme ve yedeği olan özel koruyucu turuncu renkli elbise)

GD.12.4

Kullanılan giysilerin vardiya devrinden sonra farklı çamaşır makinesinde yıkanması sağlanmalıdır.

GD.12.5

Tıbbi atık taşıma personeline tıbbi atık yönetimi ile ilgili eğitim verilmeli ve verilen eğitimin kayıtları olmalıdır

129 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.13

Evsel ve Tıbbi atık yönetimi kapsam ında geçici depolam a işlemi uygun yapılıyor m u?

(Geçici depolam a işlemi konteynerda yapılan sağlık tesislerinde bu soru m uaf tutulacaktır.)

GD.13.1

Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilmeli, birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar

depolanmalıdır.

GD.13.2

Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır.

GD.13.3

Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunmalı ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulmalıdır.

GD.13.4

Depo kapıları dışarıya doğru açılmalı veya sürmeli yapılmalıdır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanmalı ve üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır

GD.13.5 Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalıdır.

GD.13.6

Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin zemininde talaş bulundurulmalı, temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmalıdır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenmeli,dezenfekte edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır.

GD.13.7

Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunmalıdır.

GD.13.8

Tıbbi Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla depolarda bekletilmemelidir. (Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4

°C nin altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir.)

(19)

GD.13.9

Tıbbi atıkların alınması sırasında verici ünite ile alıcı kurum/kuruluş arasında

"Ulusal Atık Taşıma Formu" düzenlenmelidir.

130 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.14

Evsel ve Tıbbi atık yönetimi kapsam ında geçici depolam a işlemi uygun yapılıyor m u?

( Depolama işlemi konteynerda gerçekleştirilen sağlık tesisinde değerlendirilecektir.)

GD.14.1

Konteynerler ünitenin en az iki günlük tıbbi atığını alabilecek boyutta ve sayıda olmalıdır.

GD.14.2

Konteynerler, kullanıldıkları ünitenin bulunduğu parsel sınırları içinde, doğrudan güneş almayan, hastane giriş-çıkışı, otopark ve kaldırım gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzağa yerleştirilmelidir.

GD.14.3

Konteynerlerin kapakları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulmalı, yetkili olmayan kişilerin açmasına izin verilmemelidir.

GD.14.4

Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-boşaltma sırasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik köşeler içermemelidir.

GD.14.5

Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renkte olmalı, üzerlerinde

görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike”

amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunmalıdır.

GD.14.6

Konteynerler daima temiz ve boyanmış durumda olmalı ,zemin talaşlanmalı, atıkların boşaltılmasını müteakiben veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

131 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.15 Tehlikeli atıkların yönetimi uygun yapılıyor mu?

GD.15.1

Sitotoksik, sitostatik, kemoterapi ilaçları ve bu ilaçlarla kontamine olmuş atıklar,

miadı dolmuş ilaçlar,

Tehlikeli madde içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar(Ksilen, formaldehit, gluteraldehit vb.)

Tehlikeli madde kalıntıları içeren veya tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar,

Amalgam atıkları, Kartuj ve tonerler,

Flourosan ve diğer civa içeren atıklar,

Tehlikeli maddeler ile kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysi,

Elektrik ve elektronik ekipman atıkları, Eski aküler,

Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları, Yağ katran ve diğer maddeler içeren kablolar, Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar

Röntgen banyo suları

Piller diğer atıklardan kaynağında ayrı toplanmalıdır.

GD.15.2

Tehlikeli atıklar tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz (zemin ve çatı izolasyonuna sahip), emniyetli uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza edilmeli ve taşınabilir yangın tüpü olmalıdır.

GD.15.3

Tehlikeli atık geçici deposu bölmelere ayrılmalı, her bölmede farklı atıklar olmalı, EWC kodlamaları, tehlike amblemleri her bölmede olmalıdır.

(20)

GD.15.4

Depoda toplanmış olan tehlikeli atık kaplarının üzerinde atığın çeşidi, kaynağı, miktarı ve depoya giriş tarihi ile ilgili bilgiler açık olarak yazılmalıdır.

GD.15.5

Tehlikeli atık taşıma personeline ve tüm personele tehlikeli atık yönetimi ile ilgili eğitim verilmeli ve verilen eğitimin kayıtları olmalıdır.

GD.15.6

Sağlık tesisisinde üretilen tehlikeli atıkların depolanma süresi 180 günü aşmamalıdır.

GD.15.7

Geçici depolanan tehlikeli atıklar Ulusal Atık Taşıma Formu ile lisanslı bertaraf firmasına teslim edilmelidir.

GD.15.8

Her yıl ocak ve mart ayları arasında Tehlikeli Atık Beyan Sistemine (TABS) bir önceki yılın atık beyanı yapılmalıdır.

132 GENEL

DEĞERLENDİRME GD.16

Acil çıkış yolları uygun olarak düzenlenmiş mi?

GD.16.1 Acil çıkışları gösteren çıkış levhaları olmalıdır.

GD.16.2

Yangın merdivenleri boş bulundurulmalıdır ve kaymayı önleyici malzemeden yapılmalıdır.

GD.16.3 Y angın merdivenlerinin havalandırma ve aydınlatması uygun olmalıdır.

GD.16.4

Kaçış yolu kapıları; kilitli olmamalı, ısıya dayanıklı, duman sızdırmaz ve kaçış yönüne doğru açılabilir olmalıdır.

133 GENEL

DEĞERLENDİRME

GD.17

Yangın söndürm e sistemlerinin yerleşimi uygun mu ,kontrolleri ve genel bakım ları yapılıyor mu?

GD.17.1 Söndürme cihazları kolay ulaşılabilir ve görülebilir yerlerde bulunmalıdır.

GD.17.2

Yangın söndürme tüplerinin zeminden olan yüksekliği 90 cm’yi aşmayacak şekilde olmalı ve sabitlenmelidir.

GD.17.3

Yangın uyarı butonları yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilmeli,kolayca görülebilir ve erişilebilir olmalıdır.

GD.17.4

Yangın söndürme tüpleri ve yangın hortumları altı ayda bir kontrol edilmelidir.

GD.17.5

Yangın söndürme tüplerinin yıllık genel bakımları yapılmalı, standartlara uygun toz kullanılmalı ve dört yıl sonunda tozu değiştirilmelidir.

GD.17.6 Test ve kontrol sonuçları kayıt altına alınmalıdır.

134 GENEL

DEĞERLENDİRME

GD.18

Sağlık tesisinde yangın tatbikatı ile ilgili düzenlemeler yapılmış mı?

GD.18.1

Sağlık tesisinin yangın ile ilgili plan/krokileri olmalı ve kolay ulaşılabilmelidir.

GD.18.2

Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri oluşturulmalı ve ilgili görevlilerce tebellüğ edilmelidir.

GD.18.3

Sağlık tesisinde senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmalıdır.

GD.18.4 Y apılan tatbikatla ilgili görsel ya da yazılı dökümanlar mevcut olmalıdır.

135

GENEL

D EĞERLEND İR M E

GD.19

Sağlık Tesisinin ‘’Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme Form u ‘’na göre son 6 ayda yaptığı düzenlemeler ku rum a bildirilen verilerle uyumlu m u?

GD.19.1

Sağlık tesisinin "Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Tesisleri Denetleme

Formuna göre son 6 ayda yapılan düzenlemeler Kuruma bildirilen veriler ile uyumlu olmalıdır.

136

GENEL

D EĞERLEND İR M E

GD.20 Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için yeterli tekerlekli sandalye mevcut m u?

(21)

GD.20.1

Yaşlı ve yürüyemeyen hastalar için ilgili bölümlerde yeterli tekerlekli sandalye bulunmalıdır.

137

GENEL

D EĞERLEND İR ME

GD.21 K urum da güvenliği sağlam ak amacıyla kam era takip sistemi kurulm uş mu?

GD.21.1

İlgili bölümlerde güvenliği sağlamak amacıyla kurulan kamera takip sistemi olmalıdır.

GD.21.2 Güvenlik kamera kayıtları en az 2 ay süre ile saklanmalıdır 138

GENEL

DEĞERLEND İR ME

GD.22 Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri, güvenlik açısından sabitlenmiş mi?

GD.22.1 Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüpleri güvenlik açısından sabitlenmelidir.

139

GENEL

D EĞERLEND İR ME

GD.23 Su deposunun periyodik kontrolleri yapılıyor m u?

GD.23.1

Su deposunda haftalık klor ölçümü yapılmalıdır.Ölçülen klor oranı kayıt edilmelidir.

GD.23.2

Su deposunda yılda en az 2 (iki) kez su numunesi alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizler yapılmalıdır.

GD.23.3

Su deposu periyodik olarak yılda 1 kez boşaltılmalı , temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

140

GENEL

DEĞERLEND İR ME

GD.24 Jeneratörlerin 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakım ları yapılıyor m u?

GD.24.1 Jeneratörlerin kabul belgesi olmalıdır.

GD.24.2 Jeneratörlerin 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakım kayıtları olmalıdır.

141

GENEL

D EĞERLEND İR ME

GD.25 İklim lendirm e sistemlerinin bakım ı ve kontrolü düzenli olarak yapılıyor mu?

GD.25.1 İklimlendirme sistemlerinin bakım ve kontrollerinin kayıtları olmalıdır.

142

GENEL

D EĞERLEND İR ME

GD.26 A sansörlerin güvenli kullanım ına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

GD.26.1 Asansörlerin uygunluk belgesi olmalıdır.

GD.26.2 Aylık ve yıllık bakımları yapılmalıdır. Kayıtları tutulmalıdır.

143

GENEL

D EĞERLEND İR ME

GD.27 Arşiv bölüm ünün işleyişine yönelik yazılı düzenleme belirlenmiş mi?

GD.27.1 Arşiv bölümünün işleyişini anlatan yazılı düzenleme olmalıdır.

GD.27.2

Arşivde yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın tahriplerine karşı tedbirler alınmalıdır.

144

GENEL

D EĞERLEND İR ME

GD.28 Sağlık tesisi binasında ve bahçesinde yer alan yönlendirme levhaları yardım cı ve açıklayıcı mı?

GD.28.1

Yönlendirme levhaları hasta ve yakınlarının rahatça görebilecekleri yerlerde, yeterli ve açıklayıcı olmalıdır.

145

GENEL

DEĞERLEND İR ME

GD.29 H asta m emnuniyetine yönelik düzenlemeler mevcut mu?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :