• Sonuç bulunamadı

Homojen bir levhada veya telde ağırlık merkezi ile

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Homojen bir levhada veya telde ağırlık merkezi ile "

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

3. AĞIRLIK MERKEZİ ve GEOMETRİK MERKEZ Bir rijit cismin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına molekül adı verilir. Böyle bir parçaçığa etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü o molekülün ağırlığına eşdeğerdir. Rijit cismin ağırlığı ise, moleküllerin ağırlıklarının toplamına eşittir.

Buna göre dünyanın bir cisme uyguladığı yer çekimi kuvvetine o cismin ağırlığı denir. Cismin ağırlık kuvvetinin uygulama noktası, o cismin ağırlık merkezi olarak adlandırılır.

Ağırlık merkezi, cismin döndürülmesi ile değişmez.

(2)

Yüzeysel şekiller veya eğriler cisim olmadıklarından bunlar için ağırlık merkezi ifadesinin kullanılması anlamsız olabilir. Bunlar ancak bir levha veya teli ifade ediyorlarsa, ağırlık merkezi terimi bir anlam kazanabilir. Bu nedenle düzgün ve homojen özellikteki yüzeysel şekillerin ağırlık merkezi geometrik merkez (sentroid) terimi ile ifade edilir.

Homojen bir levhada veya telde ağırlık merkezi ile

geometrik merkez aynıdır. Aksi durumda bu iki

merkez ayrı yerlerdedir.

(3)

DÜZLEMSEL ALANLARIN AĞIRLIK MERKEZİ

Düzlem üzerinde bulunan sabit kalınlıkta ve sabit özgül ağırlıkta homojen bir plağı dikkate alalım. Bu plak n sayıda diferansiyel elemente ayrılabilir. Plağın ağırlığını ifade eden W bileşke kuvvetinin büyüklüğü, plağı oluşturan n sayıdaki elementin ağırlıkları toplamına eşittir. Bu aşağıdaki biçimde formüle edilebilir.

W = ΔW

1

+ ΔW

2

+ ……… + ΔW

n

(4)

Bileşke kuvvetin uygulama noktasının diğer bir deyişle ağırlık merkezinin x

G

ve y

G

koordinatlarını bulmak için bileşke kuvvet W nin x ve y eksenlerine göre momentleri, elementlerin ağırlıklarının aynı eksenlere göre momentleri toplamlarına eşitlenir. Ağırlık merkezinin x

G

ve y

G

koordinatları;

x

G

= ∑ x

i

ΔW

i

/ ∑ ΔW

i

ve y

G

= ∑ y

i

ΔW

i

/ ∑ ΔW

i

dir.

Bu durumda, yassı plağı oluşturan elementlerin sayısı artırılır, yani her bir elementin ağırlığı azaltılırsa limitte aşağıda verilen eşitlikler elde edilir.

W = ∫ dW

x

G

. W = ∫ x dW x

G

= ∫ x dW / ∫ dW

y

G

. W = ∫ y dW y

G

= ∫ y dW / ∫ dW

(5)

Diğer taraftan kalınlığı sabit olan bir homojen plağın ağırlık merkezi, yüzey alanı cinsinden aşağıdaki şekilde yazılabilir.

x

G

= ∑ x

i

Δ A

i

/ ∑ Δ A

i

y G = ∑ y i Δ A i / ∑ Δ A i

Söz konusu A yüzeyinde bu x ve y koordinatlarının belirttikleri noktaya aynı zamanda A yüzeyinin geometrik merkezi (setroidi) adı da verilir. Yukarıda verilen eşitliklerde A yüzeyini oluşturan ΔA elementlerinin sayıları artırılır, yani her bir elementin alanı küçültülürse limitte aşağıda verilen eşitlikler yazılabilir.

x

C

. A = ∫ x dA x

C

= ∫ x dA / ∫ dA

y

C

. A = ∫ y dA y

C

= ∫ y dA / ∫ dA

(6)

BİLEŞİK ŞEKİLLERİN AĞIRLIK MERKEZİ

Uygulamada karşılaşılan yassı bir plak, çoğunlukla dikdörtgen, kare, üçgen, yarım daire gibi bilinen geometrik şekillere ayrılabilir. Böyle bir cismin ağırlık merkezi;

x

G

= (x

1

. W

1

+ x

2

. W

2

+ ……+ x

n

. W

n

) / (W

1

+W

2

+ …..+ W

n

) y

G

= (y

1

. W

1

+ y

2

. W

2

+ …… + y

n

. W

n

) / (W

1

+W

2

+ ….+ W

n

) şeklinde yazılabilir.

Söz konusu plak homojen ve aynı kalınlıkta ise, ağırlık merkezi ile geometrik merkez aynı nokta üzerinde çakışacağından bileşik şeklin alanının geometrik merkezinin x

C

ve y

C

koordinatları;

x

C

= (x

1

. A

1

+ x

2

. A

2

+ ……+ x

n

. A

n

) / (A

1

+ A

2

+ ……+ A

n

)

y

C

= (y

1

. A

1

+ y

2

. A

2

+ ……+ y

n

. A

n

) / (A

1

+ A

2

+ ……+ A

n

)

olacaktır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Beş basamaklı 26 000’den küçük en büyük doğal sayı Altı basamaklı 600 000’den büyük en küçük doğal sayı Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan

Bu sonuçlar yine daha önce elde edilen (grafik yöntem) sonuçlar ile aynıdır.. Uç noktaların yolu, aşağıdaki şekildeki

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

Devredeki direnç 10 ohm, indüktör 0:5 henry ve ilk ak¬m 0 oldu¼ guna göre, herhangi bir t an¬nda devreden geçen

Seyreltme: Bazı durumlarda elde bulunan yüksek konsantrasyondaki bir çözeltiden daha düşük konsantrasyonlu başka çözeltiler

Tenzihen Mekruh 4 Alkol, uyuşturucu, sigara ve kumar gibi kötü alışkanlıklarla mücadele?. eden

A) Trafik kurallarına uymak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını korumaktır. B) Trafik kurallarına uymak sadece sürücülerin sorumluluğudur. C)

Aşağıda verilen bütün portakalı kutuda iki yarım portakal haline getirelim.. Aşağıda verilen daireyi iki yarım