2016-2017 1. Dönem TEOG Çıkmış İnkılap Soruları ve Cevapları

Download (0)

Full text

(1)

A

T.C. İNKILAP T ARİHİ VE AT ATÜRKÇÜLÜK 2016

8. SINIF 1. DÖNEM

T.C. İNKILAP TARİHİ VE

ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

MERKEZÎ ORTAK SINAVI

24 KASIM 2016 Saat: 10.10

Adı ve Soyadı : ...

Sınıfı : ...

Öğrenci Numarası : ...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞIT.C.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.

3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.

4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

SORU SAYISI : 20

SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE

KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

(2)
(3)

3

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV A

A(ÖDSGM)

1.

Atatürk’ün çocukluk döneminde Selanik’te fark- lı inanç ve milletler bir arada yaşamaktaydı.

Bu bilgide Selanik şehrinin, I. Dinî

II. İktisadi III. Askerî IV. Sosyal

özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır?

A) I ve II. B) I ve IV.

C) II ve III. D) II ve IV.

2.

Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Mektebinden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesine de- vam etmiştir. Ancak daha sonra kendi iradesi ile Askerî Rüştiye sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur.

Bu bilgi Mustafa Kemal’in, aşağıdaki özel- liklerinden hangisine örnek gösterilir?

A) Karar alma ve uygulamasına B) Çevresinin etkisinde kalmasına C) Ülkesinin geleceğini düşünmesine D) Başkalarının fikirlerine saygı göstermesine

3.

Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar:

“Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmaya- caktır...”

Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır?

A) Ordu mensupları cemiyette aktif görev almalıdır.

B) İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri ordu komutanlarından atanmalıdır.

C) İttihat ve Terakki Cemiyeti kapatılmalıdır.

D) Ordu ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır.

4.

Mustafa Kemal’in yaşadığı şehirler ve bu şehir- lerdeki bazı faaliyetleri aşağıda verilmiştir.

Selanik: Buradaki zengin kültürel birikimden faydalanmış, kente ulaşan yayınları takip etmiştir.

Manastır: Bu şehirde Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış; onların hürriyet, özgürlük, cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.

İstanbul: Burada ülke sorunları üzerine arka- daşlarıyla toplantılar yapmış, günlük gazeteleri takip etmiştir.

Sofya: Bu şehirde Avrupa devletlerinin temsil- cileriyle görüşmüş, bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal bu şehirlerin hangisinde diplomatik faaliyetlerde bulun- muştur?

A) Selanik B) Manastır C) İstanbul D) Sofya

(4)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

5.

Yarbay Mustafa Kemal, 2 Şubat 1915’te 19. Tümen Komutanlığına atanmış ve bu tümenle düşmanın iki büyük saldırısını başarı- sızlığa uğratmıştı. Böylece Çanakkale’de İtilaf Devletleri’nin bozguna uğramasında büyük bir rol üstlenmişti.

Mustafa Kemal’in bu görevde kazandığı tecrübe Millî Mücadele liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlamıştır?

A) Başarılı bir dış politika yürütmek B) Ülke ekonomisini güçlendirmek C) Orduyu savaşta iyi yönetmek D) Kültürel yenilikler yapmak

6.

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı önce- sinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalar- dan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir?

A) Kapitülasyonları kaldırmaya çalışması B) Bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi C) Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri

almak istemesi

D) Ordusunu yeniden yapılandırmaya gitmesi

7.

Mustafa Kemal’in askerî faaliyetleri ile kişilik özellikleri aşağıdaki tabloda eşleştirilmiştir.

Askerî Faaliyetleri Kişilik Özellikleri

I.

7. Ordu Komutanlığı görevine yeniden dönen Mustafa Kemal, eskiye göre daha kötü durumla karşılaştı. Üstün İtilaf kuv- vetlerinin Kudüs’ü alarak Suriye’ye doğru saldırı- ya geçmesi karşısında Mustafa Kemal birliklerini Halep’e kadar geri çekti.

Burada kuvvetlerini yeni- den düzenleyerek Halep’in kuzeyinde düşmanı yenil- giye uğrattı.

Askerî yeteneklilik

II. Trablusgarp’ta yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara

karşı mücadele etti. Teşkilatçılık III.

Çanakkale Cephesi’nde düşmanın çıkarma yapaca- ğı yeri tahmin edip gerekli hazırlıkları yaparak başarı elde etti.

İleri görüşlülük

IV.

Suriye Cephesi’nde Alman komutanla fikir ayrılığına düşmesi sonucunda ko- mutanlığın yabancılardan alınmasını savundu.

İnkılapçılık

Bu tablodaki numaralanmış eşleştirmeler- den hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

8.

“Kuvayımilliye birlikleri yöresel kuvvetler oldu- ğu için sadece kendi bölgelerinde etkili oluyor- lardı.” diyen bir kişi, bu kuvvetlerin hangi yönünü eleştirmiştir?

A) Ülke genelini savunamayışlarını B) Gönüllü halk hareketi oluşlarını

C) Emir komuta zincirine göre hareket etme- yişlerini

D) Askerî disiplinden yoksun oluşlarını

(5)

5

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A

9.

30 Ekim 1918 7. Madde:

tehdit edecek bir durum ortaya çıkması hâetme hakkına sahip olacaktır.

DAYANAK

Bu dayanak ve gelişmeler ilişkilendirildiğin- de İtilaf Devletleri ile ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisine ulaşılamaz?

A) İşgal bölgelerinde asayişi sağlamışlardır.

B) Yapacakları işgallere zemin hazırlamışlar- dır.

C) Osmanlı topraklarını parçalamayı amaçla- mışlardır.

D) Osmanlı Devleti’ne karşı ortak hareket etmişlerdir.

10.

“... Yabancı bir milletin himaye ve efendiliğini kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunlu- ğu, acizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir.”

ATATÜRK

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerin hangisin- den ödün verilmesini eleştirmektedir?

A) Çağdaşlık B) Bağımsızlık C) Batıcılık D) Laiklik

11.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülke- nin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarıl- ması için bazı kurtuluş çareleri ortaya atılarak çalışmalar yapılmıştır.

Bu doğrultuda kurulan

İngiliz Muhipleri

Wilson Prensipleri

Kilikyalılar

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk

cemiyetlerinin amaçları arasında aşağıdaki kurtuluş çarelerinden hangisi yoktur?

A) İngiliz himayesine girmek B) Amerikan mandasını istemek C) Topyekûn millî mücadeleye girişmek D) Bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak

12.

Mustafa Kemal’in şiddetle karşı çıktığı Sevr Barış Antlaşması’nın kararlarından bazıları şunlardır:

Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.

Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.

Bu kararların, I. Bağımsızlık II. Ülke bütünlüğü III. Egemen devlet IV. Millî eğitim

anlayışlarından hangilerine aykırı olması, Mustafa Kemal’in antlaşmaya karşı çıkışın- da etkili olmuştur?

A) Yalnız II B) II ve IV.

C) I, II ve III. D) I, II, III ve IV.

(6)

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

13.

Erzurum Kongresi’nin kararlarından bazıları şunlardır:

Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parça- lanamaz.

Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.

Manda ve himaye kabul olunamaz.

Kongre’nin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

A) Millî bağımsızlığın kazanılması B) Toplumsal eşitliğin sağlanması C) Toprak bütünlüğünün korunması D) Millî egemenliğin gerçekleştirilmesi

14.

Misakımillî’nin kabulü ile millî ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir.

Buna göre Misakımillî ile I. Ulusal egemenlik II. Tam bağımsızlık III. Vatanın bütünlüğü IV. Çağdaşlık

anlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenir?

A) Yalnız I B) I ve IV.

C) II ve III. D) III ve IV.

15.

Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. Meclis, bu ayaklanma- ları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu’nu çıkarmış ve İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.

Bu bilgiye göre meclisin ayaklanmaları ön- lemede aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir?

A) Eşitlik B) Bağımsızlık

C) Barışçılık D) Hukukun üstünlüğü

16.

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin ku- ruluş amacı Mustafa Kemal’in topyekûn mücadele fikrine uygundur?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti: Trakya’nın Yu- nanlılar tarafından işgalini önlemek amacıy- la kurulmuştur.

B) Kilikyalılar Cemiyeti: Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgalini önlemeyi amaçlamıştır.

C) Millî Kongre Cemiyeti: Türklere yönelik gerçek dışı yayınlara belgelerle cevap vermeyi ve millî kuvvetleri bir çatı altında toplamayı hedeflemiştir.

D) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in Yunanlılar tarafından haksız işgaline karşı silahlı direnişi örgütlemiştir.

(7)

7

A(ÖDSGM)

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

A

17. •

Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayak- lanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.

Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olum- suz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.

Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dö- nemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşanan sorunlara çözüm yolları bulunmuş- tur.

B) Ortaya çıkan sorunlar mücadeleyi yavaşlat- mıştır.

C) Düzenli orduya önem verilmiştir.

D) Pek çok sorunla karşılaşılmıştır.

18.

TBMM, Sevr Antlaşması’na şiddetle karşı çıkmış ve bu antlaşmayı yok sayarak tanıma- dığını ilan etmiştir.

TBMM’nin Sovyetler Birliği ile imzaladığı Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki madde- lerinden hangisi, Sovyetlerin Sevr Antlaş- ması konusunda TBMM ile aynı düşüncede olduğunu göstermektedir?

A) Sovyetler Birliği, Batum’un Gürcistan’a bırakılması şartıyla TBMM’nin Gürcistan ve Ermenistan ile imzaladığı antlaşmaları tanıyacaktır.

B) Sovyetler Birliği elinde bulunan bütün esirleri üç ay içerisinde iade edecektir.

C) Taraflar arasında ekonomik ve kültürel ilişki- ler sıklaştırılacaktır.

D) İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.

19.

Kuvayımilliye birlikleri tek merkezden yönetil- meyen, dağınık halk hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliyenin bu özelliğini değiştirmeye yönelik bir faali- yettir?

A) Burdur Askerlik Şubesi başkanının, halkı silahlandırarak Kuvayımilliye birliği oluştur- mak için izin istemesi

B) Erkan-ı Harp Başkanı Cevat Paşa’nın hazır- ladığı raporda “Kuvayımilliye kurulmalıdır.”

önerisinde bulunması

C) Ali Fuat Paşa’nın, Batı Anadolu Kuvayımilliye Genel Komutanlığına atanması

D) Yörük Ali Efe’nin, Aydın’da ilk Kuvayımilliye birliğini kurması

20.

I. İnönü Zaferi’nden sonra Mehmet Akif Ersoy’un Türk ordusuna ithafen yazdığı İstiklal Marşı, TBMM’de ulusal marş olarak kabul edilmiştir.

Bu durum, TBMM’de aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşeceğine olan inancın güçlendiğini göstermektedir?

A) Demokrasinin B) Bağımsızlığın C) Akılcılığın D) Eşitliğin

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

(8)

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.

2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;

kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

3. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.

4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/

veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.

8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.

Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.

11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.

12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.

13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen eşlik edecektir.

15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.

16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

T.C. İNKILAP T ARİHİ VE AT ATÜRKÇÜLÜK 2016

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza

cevap verilmeyecektir.

● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya

(9)

24 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF 1. DÖNEM

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1.

B

2.

A

3.

D

4.

D

5.

C

6.

B

7.

D

8.

A

9.

A

10.

B

11.

C

12.

C

13.

B

14.

C

15.

D

16.

C

17.

A

18.

D

19.

C

20.

B

Figure

Updating...

References

Related subjects :