Revisionsrapport Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner avseende kundfakturering

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-02-28 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-183 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Revisionsrapport Granskning av

tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner avseende kundfakturering

Dnr 00298-2018

Förslag till beslut

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat regionens hantering av sin kundfakturering. Revi- sorernas sammanfattade bedömning är att regionstyrelsens interna kontroll inom området till övervägande del är tillräcklig.

Ärendet

Revisorerna har granskat regionens hantering av sin kundfakturering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll i samband med kundfakturering är tillräcklig.

I granskningen har dokumentstudier och intervjuer genomförts vid ett urval av regionens verksamheter. Granskningen har begränsats till inomlänsvård och verifiering har bland annat gjorts genom stickprov av kundfakturor un- der 2017.

Revisorernas sammanfattade bedömning är att regionstyrelsens interna kon- troll inom området till övervägande del är tillräcklig.

Revisorernas bedömning baseras på följande:

 Regionens regler och rutiner för fakturering är i stort ändamålsenliga.

 Det finns system ute i verksamheterna som säkerställer att alla utförda tjänster/produkter som skrivs in i verksamhetssystemen blir fakturerade, att faktureringen baseras på överenskomna villkor och att upprättade fak- turor överensstämmer med underlag. Vidare bedöms fakturering ske utan dröjsmål och att betalningsbevakning och kravrutin fungerar.

 De granskade verksamheterna inom regionen har till övervägande del säkerställt att känsliga patientuppgifter hanteras på ett ändamålsenligt sätt i samband med kundfaktureringen.

Bilagor:

Revisionsrapport PWC - Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner avseende kundfakturering

Revisorernas skrivelse – Revisionsrapport ” Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner avseende kundfakturering”

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-183 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Division Service, Administrativt stöd och utveckling

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :