Yttrande över Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel DS 2017-29

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-10-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-207 0.7

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Anders Bergström

Yttrande över Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel DS 2017-29

Dnr 03003-2017

Förslag till beslut

1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning

Promemorian föreslår ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner så att läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förut- sättningar ska kunna bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i för- månerna.

Region Norrbotten ställer sig positiv till förslagen.

Ärendet

Promemorian föreslår ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna. Utbytet ska i huvudsak ske enligt samma principer som utbyte av läkemedel som ingår i förmånerna. Det föreslås en särskild bestämmelse i lagen om läkemedelsförmåner m.m. om att inköpspris och försäljningspris som har fastställts av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket (TLV) enligt 7 § ska gälla även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen (2004:168).

Förslagen syftar till att fler läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att prispressen ska öka. Tydligare reglerad prissättningen av smittskyddslä- kemedel och större tillgång till kostnadseffektiva läkemedel ökar genom att utbyte av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen också kan bytas ut till ett läkemedel som ingår i förmånen.

Bilagor:

Remissyttrande ”Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel” DS 2017:29 Remissen Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel DS 2017:29

Protokollsutdrag skickas till:

s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :