• Sonuç bulunamadı

Epilepsi hastalar›nda valproik asid kullan›m›n›n serum lipid profilleri üzerine etkisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Epilepsi hastalar›nda valproik asid kullan›m›n›n serum lipid profilleri üzerine etkisi"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

Valproik asit (VPA), çocuklarda ve yetiflkinlerde, dün- yada çok yayg›n olarak kullan›lan antiepileptik bir ilaç- t›r. Çeflitli nöbet tiplerinde monoterapi ya da adjuvan te- rapi fleklinde kullan›lmaktad›r. Uzun süreli kullan›m ge- rektiren bu ilac›n etkinli¤i kadar, ilaca ba¤l› oluflabile- cek yan etkilerin bilinmesi ve bu yönde takibi önemli- dir. Son y›llarda antiepileptik ilaçlar›n bilinen yan etki- lerinin yan› s›ra, özellikle uzun dönemde tiroid fonksi- yonlar›, lipid ve kemik metabolizmas› üzerine etkileri- nin oldu¤u tan›mlanm›flt›r (1-3).

Antiepileptik ilaçlar›n uzun süreli kullan›lmas›n›n se-

rum lipid ve lipoprotein profilinde de¤iflikliklere sebep oldu¤u bildirilmektedir. Fenitoin (PHT), fenobarbital (PB) ve karbamazepinin (CBZ) uzun süreli kullan›m›- n›n, hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu yaparak se- rum lipid profilinde de¤iflikliklere sebep oldu¤unu gös- teren çal›flmalar mevcuttur (4,5). Literatüre bak›ld›¤›nda antiepileptik ilaçlardan VPA'in, serum lipid profilleri üzerine etkilerini gösteren çal›flmalarda farkl› sonuçlar bildirilmifltir (4-7).

Bu çal›flma VPA kullan›m›n›n serum lipid profili üzeri- ne etkisinin belirlenmesi amac› ile yap›ld›.

Epilepsi hastalar›nda valproik asid kullan›m›n›n serum lipid profilleri üzerine etkisi

Faruk ‹NCEC‹K (*), Özlem SANGÜN (*), ‹smet MELEK (**), Taflk›n DUMAN (**)

Mustafa Kemal Üniversitesi, Pediatri Departman›*; Nöroloji Departman›**

KL‹N‹K ARAfiTIRMA Pediatri

ÖZET

Antiepileptik ilaçlar›n serum lipid konsantrasyonlar›n› etkile- di¤i bilinir. Biz de valproik asid (VPA) kullan›m›n›n lipid pro- filine etkisini araflt›rd›k.

Epilepsi nedeniyle izlenen ve monoterapi olarak VPA kulla- nan 25 epileptik hasta ve yafl-cins olarak benzer 25 kontrol grubunda serum lipid profilleri seviyeleri ölçüldü.

VPA kullanan ve kontrol gurubundaki olgular yafl ve cinsiyet aç›s›ndan incelendi¤inde anlaml› bir fark yoktu. Kontrollerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, VPA kullan›m›n›n serum lipid profili üze- rinde de¤iflikli¤e neden olmad›¤› saptand›. VPA tedavisi alan grupta, TK, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, TG, TK/HDL ve LDL/HDL de¤erlerinin yafl, cinsiyet, VPA'in serum düzeyi, dozu ve kullan›m süresinden etkilenmedi¤i saptand›

Epilepsi tedavisinde uzun süreli kullan›lmas› gereken VPA'in, serum lipid profili üzerine etkilerini gösteren farkl› sonuçlar bildirildi¤inden henüz bir fikir birli¤i yoktur. Bundan dolay›, VPA kullanan hastalar›n serum lipidlerinin belirli aral›klarla kontrol edilmesi gerekti¤i kan›s›nday›z.

Anahtar kelimeler:Valproik asid, serum lipid profili, epilepsi

SUMMARY

Effect of valproic acid usage on serum lipid profile in pati- ents with epileps

The effect of antiepileptic drugs on serum lipid concentrations is well known. We investigate the effect of VPA usage on lipid profile.

Serum lipid profiles of 25 epileptic patients followed with the VPA mono treatment and a control group consisting of 25 ca- ses with similar sex ratio and ages were measured.

The age and sex ratio of the cases in VPA using group and control group were not significantly different. According to control group it is detected that VPA usage has no effects on lipid profile. In the group of patients on VPA treatment, TK, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, TG, TK/HDL and LDL/HDL levels were not affected from age, gender, serum level of VPA and the dose and duration of VPA treatment.

Conclusion: Because different results were reported in several reports about the effect of VPA on serum lipid profile, which must be used in long term period for the treatment of epilepsy, no consensus has been made. So that we agreed that serum li- pid profile must be regularly measured in patients using VPA Key words: Valproic acid, serum lipid profile, epilepsy Göztepe T›p Dergisi 21(3):142-144, 2006

142

ISSN 1300-526X

(2)

MATERYAL ve METOD

Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› poliklini¤inde epilepsi tan›s› ile izlenen 25 hasta çal›flmaya al›nd›. Olgular›n tamam› monoterapi ola- rak VPA tedavisi almaktayd›. Çal›flmaya kontrol grubu olarak sa¤l›kl› olan 25 çocuk dahil edildi. Hastalar›n öykü, klinik, elektroensefalografi (EEG) ve serebral görüntüleme bulgular›

de¤erlendirilip epilepsi tans› konularak, ILAE 1989 s›n›flama- s›na (8)göre de epilepsi ayr›m› yap›ld›.

Epilepsi nedeniyle takip edilen hastalar, en az 6 ayd›r düzenli olarak VPA tedavisi alan hastalard›. Kontrol grubunda yer olan olgular, sa¤l›kl› olup herhangi bir tedavi almamaktayd›- lar. Çal›flmaya dahil edilen tüm hastalar, serum lipid düzeyini etkileyebilecek diabetes mellitus, nefrotik sendrom, kronik ka- raci¤er hastal›¤›, hipotiroidi ve ilaç kullan›m› aç›s›ndan de¤er- lendirildi. Çal›flma ve kontrol grubunda, kan TK (total koles- terol), HDL-C (yüksek dansiteli lipoprotein), LDL-C (düflük dansiteli lipoprotein) , VLDL-C (çok düflük dansiteli lipopro- tein), TG (trigliserit) düzeyleri ve VPA alan hastalardan efl za- manl› olarak VPA serum düzeyleri sabah saatlerinde aç karn›- na incelendi. Serum TK, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, TG dü- zeyleri colorimetric assay yöntemi ile çal›fl›ld›. Çal›flmaya al›- nan hastalarda kan TK, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, TG, TK/HDL ve LDL/HDL de¤erlerinin yafl, cinsiyet, VPA kulla- n›m süresi, dozu ve ilaç seviyesi ile iliflkisi araflt›r›ld›.

VPA kullanan ile kontrol grubunun özelliklerinin karfl›laflt›r›l- mas› ve yafl, cinsiyet, süre, doz, düzey aras›ndaki iliflki için MannWhitney U testi, Fisher testi ile Pearson korelasyon ana- lizi kullan›ld›.

BULGULAR

Çal›flmaya dahil edilen VPA kullanan 25 olgunun 15'i erkek, 10'u k›z idi. Olgular›n yafllar› 2-13 yafl (ort.:

6.48±3.44) aras›nda de¤iflmekteydi. Çal›flmaya al›nan 25 sa¤l›kl› kontrol olgunun ise 14'ü erkek, 11'i k›z ve yafllar› 2-13 yafl (ort.: 7.00±3.08) aras›nda idi. VPA kul- lanan olgular›m›z›n 17'sine jeneralize tonik klonik nö- bet, 6's›na kompleks parsiyel nöbet, 1'ine tonik nöbet ve 1'ine de petit male nöbet tan›s› konulmufltu. VPA kulla- nan ve kontrol gurubundaki olgular yafl ve cinsiyet aç›- s›ndan incelendi¤inde istatistiksel olarak anlaml› bir fark yoktu (P>0.05).

VPA tedavisi alan ve kontrol grubunun kan TK, HDL- C, LDL-C, VLDL-C, TG, TK/HDL ve LDL/HDL de-

¤erleri aras›nda istatistiksel olarak fark bulunmad›

(P>0.05). VPA tedavisi alan ve kontrol grubunun lipid profil sonuçlar› Tablo 1'de gösterildi. 25 olgunun VPA kullan›m süresi 6-21 ay (ort.: 9.72±3.89) ve kullan›m dozu 18-40 mg/kg (ort.: 25.72±6.96) idi. VPA tedavisi alan grupta, TK, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, TG, TK/HDL ve LDL/HDL de¤erlerinin yafl, cinsiyet,

VPA'in serum düzeyi, dozu ve kullan›m süresinden et- kilenmedi¤i saptand›.

TARTIfiMA

Epilepsi, uzun süreli ilaç kullanmay› gerektiren bir has- tal›kt›r. Kullan›lan antiepileptik ilaçlar›n karaci¤er fonk- siyonlar›n›, kemik metabolizmas›n›, immün sistemi ve endokrinolojik sistemi etkiledi¤i bilinmektedir. Epide- miyolojik, klinik ve deneysel araflt›rmalar serum lipid düzeylerindeki de¤iflikliklerin aterosklerozla yak›n ilifl- kili oldu¤unu göstermifltir. Baz› serum lipid ve apopro- teinleri aterojenik özellik gösterirken, baz›lar› da anti- aterojenik özellik göstermektedir. Yüksek serum HDL- C düzeyleri, koroner kalp hastal›¤› riskini azalt›rken, yüksek serum TK ve LDL-C düzeyleri bu riskin artma- s›na neden olmaktad›r (9-10). Bununla birlikte, TK/

HDL-C ve LDL-C/HDL-C aras›ndaki oranlar da ate- roskleroz geliflimi aç›s›ndan takip edilecek iyi bir para- metredir (11).

Epilepsi tedavisinde önemli yeri olan antiepileptik ilaç- lar›n bilinen yan etkileri d›fl›nda, lipid profillerini etkile- di¤ini bildiren çeflitli çal›flmalar mevcuttur (3-7). PHT, PB ve CBZ'nin hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu yaprak serum lipid profilinde de¤iflikliklere neden oldu-

¤u bildirilmifltir (4,5). Literatürde hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu yapmayan VPA'n›n serum lipid pro- filleri üzerine etkilerini gösteren farkl› sonuçlar bildiri- len çal›flmalar bulunmaktad›r (4-7).

Zeitlhoper ve ark. (11), 6 ay ve üstünde CBZ, PHT ve VPA tedavisi gören olgularda serum lipidlerinde de¤i- fliklikleri inceledikleri çal›flmalar›nda, bütün gruplarda HDL-C'nin anlaml› düflük, TK'ün anlaml› yüksek oldu-

¤unu bildirmifllerdir. Verrotti ve ark. (3), tedavi öncesi ve tedavinin 2.5 y›l›nda CBZ, VPA ve FB'in uzun dö- nem etkilerini inceledi¤i çal›flmas›nda, CBZ kullanan-

Parametreler

TK HDL-C LDL-C VLDL-C TG TK/HDL-C LDL-C/HDL-C

Tablo 1. VPA tedavisi alan ve kontrol grubunun lipid profilleri.

VPA kullanan grup (n=21) 135.04±23.57 (96-174)

49.56±12.12 (29-74) 90.80±14.90 (60-120)

18.96±5.58 (8-35) 92.04±27.55 (51-176) 2.88±0.85 (1.55-5.03) 1.91±0.48 (1.16-2.82)

Kontrol grubu (n=21) 148.84±20.55 (108-190)

48.56±6.09 (37-61) 93.08±20.05 (56-129)

16.80±6.07 (7-29) 91.80±24.67 (56-142) 3.09±0.45 (2.42-4.78) 1.95±0.52 (1.14-3.18) F. ‹ncecik ve ark., Epilepsi hastalar›nda valproik asid kullan›m›n›n serum lipid profilleri üzerine etkisi

143

(3)

larda kolesterol, TG, HDL-C ve LDL-C'de art›fl, VPA kullananlarda ise TG ve LDL-C'de seviyelerinde düfl- me, HDL-C seviyesinde ise art›fl saptam›fllard›r. Eiris ve ark.(4) ise VPA kullanan hastalarda TK, LDL-C, TK/

HDL-C ve LDL-C/HDL-C de¤erlerinde kontrol grubu- na göre düflüklük saptad›klar›n› bildirmifllerdir. Nikolas ve ark.’n›n(12) çal›flmas›nda, VPA kullanan hastalarda TK, LDL-C ve TG düzeyinde düflüklük, HDL-C düze- yinde de¤ifliklik olmad›¤› saptanm›flt›r. Bu çal›flmalar›n aksine, Sözüer ve ark.(13), Y›lmaz ve ark.(14), Demirci- o¤lu ve ark.(6), Franzoni ve ark. (5)ile Reddy (7) VPA tedavisi alan hastalarda yapt›klar› çal›flmalarda, VPA kullan›m›n›n lipid profilini etkilemedi¤ini bildirmifller- dir. Biz de çal›flmam›zda VPA kullan›m›n›n serum lipid profilleri üzerinde de¤iflikli¤e neden olmad›¤›n› sapta- d›k.

TK/HDL ve LDL/HDL oranlar›ndaki art›fl ateroskleroz için yüksek risk faktörleridir. Antiepileptik ilaçlar›n, aterojenik özellik gösteren TK/HDL ve LDL/HDL oranlar› üzerine etkilerini gösteren farkl› sonuçlar mev- cuttur (4,6,15). CBZ tedavisinin TK/HDL ve LDL/HDL oran›nda art›fla neden olarak ateroskleroz riskini art›rd›-

¤› bildirilirken (6), baflka bir çal›flmada TK/HDL ve LDL/HDL oran›n› etkilemedi¤i bildirilmifltir (15). Sözü- er ve ark. (13), yapt›klar› çal›flmada VPA kullan›m›n›n TK/HDL ve LDL/HDL oran›n› etkilemedi¤ini bildir- mifllerdir. Bizde çal›flmam›zda literatürle uygun olarak VPA kullan›m›n›n TK/HDL ve LDL/HDL oran› üzerin- de etkili olmad›¤›n› belirledik.

Antiepileptik ilaçlar›n seviyeleri ve serum lipid profille- ri aras›ndaki iliflkinin araflt›r›ld›¤› çal›flmalarda CBZ kullanan hastalarda, serum HDL-C seviyelerinin serum ilaç konsantrasyonuna orant›l› oldu¤u ve PHT ile tedavi edilen olgularda düflük plazma HDL-C seviyelerinin, düflük antiepileptik ilaçlar›n konsantrasyonlar› ile iliflkili oldu¤u bildirilmifltir (16). Çal›flmam›zda VPA ilaç kan düzeyleri ile serum lipidleri aras›nda bir korelasyon gözlenmedi. VPA tedavisi alan grupta, TK, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, TG, TK/HDL ve LDL/HDL de¤erle- rinin yafl, cinsiyet, VPA'in serum düzeyi, dozu ve kulla- n›m süresinden etkilenmedi¤i saptand›.

Literatür bilgileri göz önüne al›nd›¤›nda, epilepsi teda-

visinde uzun süreli kullan›lmas› gereken antiepileptik ilaçlar›n, serum lipid profili üzerine etkilerini gösteren farkl› sonuçlar bildiren çal›flmalar mevcut olup, henüz bir fikir birli¤i yoktur. Bundan dolay›, antiepileptik ilaç kullanan hastalar›n serum lipidlerinin belirli aral›klarla kontrol edilmesi gerekti¤i kan›s›nday›z.

KAYNAKLAR

1. EirisPunal J, Del R›o Garma M, Del R›oGarma MC, et al:

Longterm treatment of children with epilepsy with valproate or carba- mazepine may cause subclinical hypothyroidism. Epilepsia 40:1761- 1766, 1999.

2. Feldkamp J: Long-term anticonvulsant therapy leads to low bone mineral densityevidence for direct drugs effects of phenytoin and car- bamazepine on human osteoblastlike cells. Exp Clin Endocrinol Di- abetes 108:3743, 2000.

3. Verotti A, Domizio S, Angelozzi B, et al: Changes in serum lipids and lipoproteins in epileptic children treated with anticonvulsants. J Pediatr Child Health 33:2425, 1997.

4. Eiris JM, Lojo S, Del Rio MG, et al: Efects of long-term treat- ment with antiepileptic drugs on serum lipid levels in children with epilepsy. Neurology 45:1155-1157, 1995.

5. Franzoni E, Descovich GC, Salvioli GP: Total cholesterol, high density lipoprotein and triglycerides in children receiving antiepileptic drugs. Epilepsia 33:932-935, 1992.

6. Demircio¤lu S, Soylu A, Dirik E: Carbamazepine and valproic acid: Effects on the serum lipids and liver functions in children. Pedi- atric Neurology 23:1426, 2000.

7. Reddy MN: Effect of anticonvulsant drugs on plasma total choles- terol, high-density lipoprotein cholesterol, and apolipoproteins A and B in children with epilepsy. Proc Soc Exp Biol Med 180:359-363, 1985.

8. Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy. Proposal for revised classification of epi- lepsies and epileptic syndromes. Epilepsia 30:389-399, 1989.

9. Newman WP, Friedman DS, Voors AW: Relation of serum li- poprotein levels and systolic blood pressure to early atherosclerosis:

the Bogalusa Heart Study. New Engl J Med 314:138-144, 1986.

10. Muuronen A, Kaste M, Nikkila EA, et al: Mortality from ische- mic heart disease among the patients using anticonvulsant drugs: A case control study. BMJ 291:1481-1483, 1985.

11. Zeilthoper S, Doppelbauer A, Tribl G, et al: Changes in serum lipid pattern during long term anticonvulsant treatment. Clin Invest 71:574-578, 1993.

12. Nikolaos T, Stylianos G, Chryssoula N, et al: The effect of long-term antiepileptic treatment on serum cholesterol (TC, HDL, LDL) and triglyceride levels in adult epileptic patients on monothe- rapy. Med Sci Monit 10:50-52, 2004.

13. Sozuer DT, Atakil D, Dogu O, et al: Serum lipids in epileptic children treated with carbamazepine and valproate. Eur J Pediatr 156:565-567, 1997.

14. Yilmaz E, Dosan Y, Gurgoze MK, et al: Serum lipid changes during anticonvulsive treatment in epileptic children. Acta Neurol Belg 101:217-220, 2001.

15. Anju Aggarwal, Manish Kumar and M.M.A Faridi: Effect of Carbamazepine on Serum Lipids and Liver Function Tests. Ind›an Pe- d›atr 42:913-918, 2005.

16. Luoma PV, Myllyla VV, Hokkanen E: Relationship between plasma high-density lipoprotein cholesterol and anticonvulsant levels in epileptics. J Cardiovasc Pharmacol 4:1024-1027, 1982.

Göztepe T›p Dergisi 21(3):142-144, 2006

144

Referanslar

Benzer Belgeler

Changes in serum total cholesterol (TC), high density lipid-cholesterol (HDL-C), low density lipid-cholesterol (LDL-C), triglycerides (TG), lipid peroxidation levels

Köşe- lere gelen odalar iki kişiliktir..

Am ma aç ç:: Bu çal›flmada serum yüksek yo¤unluklu lipoprotein-kolesterol (HDL-K) düzeyi düflük bireylerde simvastatin tedavisine, farkl› antioksidan vitaminlerin

Objectives: Many studies have shown that extremely low high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels (mean ~36 mg/dl in men; ~42 mg/dl in women) constitute a prime coronary

Bununla birlikte çevresel konulara yönelik işletme yaklaşımları ile çevre muhasebesi alt faktörleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan korelasyon

Generally, the percentage of teachers of all the categories of teaching experience is much higher at below average and low levels of emotional intelligence and

Working with happiness at workplace with spirituality will discover the way to be happy and to make the work done faultless will further lead to increase the

Valproik asit grubunda yaflla IgA ve IgM düzeyleri aras›nda anlaml› bir iliflki yoktu (p>0.05), yaflla IgG düzeyi aras›nda ise pozitif yönde ve istatistiksel olarak

Müşteri memnuniyeti odaklı üretim anlayışı, satış sonrası sunulan hizmet kalitesi, güler yüzlü ve insan odaklı firma politikamızla VRL Mobilya olarak, biz işimizi

Ekolojik faktörler; klimatik faktörler (›fl›k, s›cakl›k, bas›nç, rüzgâr, nem ve ya¤›fl), fizyografik faktörler (enlem, boylam, yükselti, bak›, yeryüzü flekli

Dolayısıyla Kral Oidipus tragedyasında, karşılıklı olarak konumlanan öğeler arasındaki çatışmada ortaya çıkan ve oybirliğine dayalı kolektif

1994 yılı çalışması ile bugünkü durum karşılaştırıldığında, o tarihte kâgir özgün bir tarihi yapı olarak görünen bu örnek, 2013 yılına kadar geçen süre

Orhan Bey oğlunun sürekli pazara gidip Holofira’yla buluşmasına alışmış ve mutludur. Çünkü Orhan ulaşılmazı elde etmek hırsındadır. Buluşmalar iyice artınca

DALI intelligent control is available, mobile phone-specific APP can be used to adjust the brightness, color temperature and control specific light and can be created several

Birçok kanser hastas› konvansiyonel teda- vilerle birlikte, tedavi olma/sa¤lama, tedaviye destek olma, kanserin tekrarlamas›n› önleme, konvansiyonel tedaviler ye- rine kullanma

On the other hand, multivariate logistic regression analysis indicated that uric acid concentration was a protective factor for 30-day mortality (OR, 0.694; 95% Cl,

göstergesi olan R 2 açısından kadın hastalarda; Kolesterol değerleri için uyum iyiliği ölçütleri en iyi büyüme modeli Kuadratik model ve R 2 değeri % 54, LDL değerleri

Koltuğun sportif tasarımı yeni rekorların peşinde koşmakla kalmayıp aynı zamanda bir yarış koltuğu için harika bir ikame görevi görür ve her oyun odasına şık ve modern

Mikroorganizma say lar n n belirlenmesinde ekimler 0,1’er ml yap l rsa, bulunan de erler seyreltim faktörü yan nda 10 ile çarp larak örne in gram veya mililitresindeki

Sonuç olarak, aerobik egzersiz uygulanan ve domates suyu takviyesi yapılan sporcularda, serum HDL düzeylerinde artış, LDL düzeylerinde düşüş olduğu tespit edilmiştir..

Sonuç olarak akut iskemik inmede önemli risk faktörü olan aterosklerozun patogenezinde rol oyna- yan dislipidemik süreçte, non-HDL kolesterol (Total kolesterol-HDL-K) ve

Verilen alan dı¸sında yazılan yazılar cevap olarak puanlamada dikkate alınmayacaktır.. O zaman bu dizinin

The value of pleural HDL/LDL ratio that best differentiated between transudates and exudates was 0.6 (sensitivity 89%, and specificity of 79%).. Measurement of HDL and LDL in PF