Veri Toplama Yöntemlerimiz

Tam metin

(1)
(2)

Veri Toplama Yöntemlerimiz

 Bakanlıkça istenen Yazılı Formlar.

 Bilgi sistemlerine manuel girilerek

Bakanlığımıza Ulaşan Formlar. (TSİM ve Hastane Bilgi Formları)

 Bazı illerin Bakanlık bilgisi dışında ürettiği yazılı veya bilgi sistemi ile aracılığı ile topladığı ancak İlde kalan formlar.

2

(3)

Verinin Önemi

 Genel Müdürlüğümüz sağlık planlamasında.

 Yeni Hastane yapımında.

 Yeni cihaz taleplerinde.

 Hastane ve il Kapasite ölçümlerinde.

 Yatak artırım taleplerinde.

 Sağlık Müdürlükleri ve Hastanelerin taleplerinin değerlendirilmesinde.

3

(4)

Mevcut İstatistik Formları

1) Hastane Bilgi Formları

2) İlçe Hastaneleri Bilgi Formları 3) Özel Poliklinik Bilgi Formları

4) Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formları 5) Ağız Diş Sağılığı Bilgi Formu

6) Hastalık İstatistik Formu (Form 053)

7) Hasta ve Yatak izleme Formu (Form 056) 8) Laboratuvar Çalışmaları Formu (Form 057) 9) Ağız ve Diş Sağlığı Formu (Form 058)

10) Kan Çalışmaları Formu (Form 113)

11) Yoğun Bakım Bilgi Formları 12) Evde Sağlık Formu

1) Hemodiyaliz Tıbbi Bilgi Formu 2) Periton Diyalizi Tıbbi Bilgi Formu 3) Diyaliz Merkezleri Bilgi Formu

4) Diyaliz Merkezleri Ölüm Bilgi Formu

TSİM 6’şar aylık toplanıyor

Dairemizce toplanan Diğer Formlar:

TSİM modülü ve S.B. Web uygulumaları aracılığı ile toplanan ancak kaldırılacak İstatistik Formlar:

TSİM 3’er aylık toplanıyor

TSİM aylık

4

Bakanlık Web uygulamaları ile Aylık toplanıyor

Tedavi Web uygulaması aracılığıyla aylık toplanıyor

Tedavi Hiz. İnternet Sitesinde Toplanan ve Kaldırılacak Formlar:

(5)

Form Revizyon Nedenleri-1

 Mevcut Sağlık Kurum/Kuruluşlardan Genel Müdürlüğümüzce toplanan 12 farklı formun mükerrerlik içermesi,

 Aynı konuda birden fazla verinin ortaya çıkması ve buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması,

 Girilen verilerin doğruluğunun kontrol edilememesi ve İl Sağlık Müdürlüklerindeki ,kurum/Kuruluşları

denetleyen ilgili şubelerin girilen verileri onay verememesi.

 Bu nedenlerden dolayı, Kurumlar, Sağlık

Müdürlükleri ve Bakanlığımızda her alan için farklı ve

yanlış verilerin bulunması.

(6)

 Hastane ve İl Sağlık Müdürlüklerinden formun

kullanımı ile ilgili gelen yoğun şikayetler ve sistemin yapısından dolayı bu şikayetlerin çözülememesi .

 Yeni bir veri toplanması gerektiğinde, mevcut formların yapısından kaynaklı değişiklik

yapılamaması.

 Mevcut formlarda Sağlık Kurum/Kuruluşları ve İl

Sağlık Müdürlüklerinin raporlama imkanın olmaması ve geçmişe dönük veri girişinin yapılamaması.

 Mevcut formların Sağlık Müdürlüklerine büyük iş yükü getirmesi ve gereksiz kağıt ve posta israfı

oluşması.

Form Revizyon Nedenleri-2

(7)

HASTA VE YATAK İZLEME FORMU

(Üç Aylık

ve Yıllık)

ra No

SERVİSLE R

HASTA YATAĞI SAYISI AYAKTAN MUAYENE EDİLEN HASTA SAYISI

GÜNÜBİRLİK TEDAVİ Hasta Sayıları

YATAKLI TEDAVİ (Dönem/Yıl Sonu) ÇIKAN

HASTA

AMELİYATLAR DOĞUM SAYILARI

Yatak Doluluk Ora % Kemoter api Radyote rapi Diyaliz Diğer Taburcu

Olan Ölen

Yatılan Gün Sayısı

A B C D E

Normal Müdaha leli Sezarye n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOPLAM

Hasta ve Yatak İzleme Formu (Form 056)

7

(8)

Yeni formlarımız

• Yeni Hastane Bilgi Formu (aylık Tsim den)

• Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Formu (aylık Tsim den)

• Yeni Özel Tıp ve Dal Merkezi Formu (aylık Tsim den)

• Yeni Özel Poliklinik Formu (aylık Tsim den)

8

(9)

Yeni sisteme veri girişi

Toplam 3.797 Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile yaklaşık 15.000 kişi bu formları kullanmakta olup hasta kabul eden 1.395 hastanenin

tamamı Ağustos 2011 dönemi verilerini 26.09.2011 tarihinde sisteme girmiş ve onaylamıştır.

 İl Sağlık Müdürlüğü yataklı tedavi şubeleri de verileri kontrol ederek, tamamına yakını onaylamıştır.

 Hastane dışı sağlık kuruluşlarının ise %95’ine yakını, yeni sisteme Ağustos 2011 verilerini girmiş ve İl sağlık Müdürlüğünde ilgili

şubeler onaylamıştır.

 Eylül dönemi için veri girişleri devam etmektedir.

 Bundan sonraki dönemlerde de bir önceki ayın verileri, her ayın 1. ve 10. günleri arası Sağlık Kurum/Kuruluşları tarafından yeni

formlara girilecek; 11.-15. günleri arası ise İl Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şubeler girilen verileri onaylayacaktır.

 Yeni Formlara http://tsim.saglik.gov.tr/tsim adresinden ulaşılabilir.

Bu adreste mevcut olan videolardan ayrıntılı kullanım bilgiler alınabilir ve kılavuzlar okunabilir.

(10)

Yeni Sistemin Faydalar-1

Hastanelerden ve diğer Sağlık Kurum/Kuruluşlarından tek bir forma veri girmesi istenmektedir.

Girilen verilerin İldeki Kurum/Kuruluşları denetleyen ilgili şubelerin(hastaneler için yataklı tedavi şubeleri) elektronik olarak kontrolü edilip onaylanması. Bu şekilde veri giren

Kurum/Kuruluşların Sağlık Müdürlüklerin de ve Bakanlığımız her alanında aynı veriler kullanılacaktır.

Bakanlığımıza bağlı ÇKYS,İKYS,SKYS,MKYS modüllerinde

bulunan Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına ait bilgilerin otomatik olarak gelmesi ve kurumlara bilgilerin formlarda tekrar

sorulmaması.

Her şeyin elektronik ortamda olması, yazılı hiçbir bilgi istenmemesi.

(11)

Yeni Sistemin Faydalar-2

Tüm Sağlık Kurum/Kuruluşları ve Sağlık Müdürlüklerinin her türlü Excel ve pdf formatlarında rapor alabilmesi ile geçmişe yönelik veri giriş imkanı olması.

Bir ay önceki ay girilen değerden, belirlenen oranda fazla veya eksik veri girilmesi durumunda sistemin uyarı vermesi ile her alan için girilebilecek maks. ve min. değerlerin

tanımlanabilmesi.

İl Sağlık müdürlüklerinin yeni sisteme ayrıca veri girmemesi

Yeni sistemin yönetim ekranın Genel Müdürlüğümüzün yetkisinde olması. Sisteme yeni soru eklenip çıkarılabilmesi sayesinde, formlarda olmayan bilgilerin ayrıca yazılı

istenmeyecek, yeni sistem aracılığı ile bu veriler toplanabilecektir.

Bu şekilde Bakanlığımız diğer birimlerinin hastanelerden

topladığı veya toplayacağı veriler, yeni sistemle alınabilecektir.

(12)

ÇKYS VERİTABANI İKYS

VERİTABANI

TSİM VERİTABANI

SKYS VERİTABANI YENİ TSİM İSTATİSTİK

FORMLARI

MKYS VERİTABANI VERİ TABANI ŞEMASI

(13)

Veriler Elektronik Ortamda İl Sağlık Müdürlüğündeki ilgili şubeler Tarafından Kontrol

Edilip,Onaylanır

Veriler İl Onaylı Olarak Elektronik

Ortamda Bakanlığımıza Ulaşır Veri Elektronik

Ortamda Hastaneler Tarafından Girilir

HASTANELER

(S.B.,ÜNV,ÖZEL)

ÖZEL TIP/DAL MRK.

ÖZEL POLİKLİNİK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MRK.

(KAMU, ÖZEL)

İL SAĞLIK

MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK

BAKANLIĞI VERİ AKIŞ ŞEMASI

(14)

ONAY EKRANI-AĞUSTOS 2011

(15)

ONAY EKRANI-EYLÜL 2011

(16)

Maksimum 5 değerler-AĞUSTOS 2011

(17)

Sağlık Turizmi Formları-1

T.C EK : 1

SAĞLIK BAKANLIĞI

….. ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ( ………..………HASTANESĠ )

YURTDIġI HASTA BĠRĠMĠ BĠLDĠRĠM FORMU

ÜLKE HASTA SAYISI

POLĠKLĠNĠK

MÜRACAAT KARDĠYOLOJĠ

KARDĠYOVASKÜLER CERRAHĠ ORTOPEDĠ GÖZ ONKOLOJĠ PLASTĠK

CERRAHĠ DĠġ BEYĠN CERRAHĠ DĠĞER ROBOTĠK

CERRAHĠ ĠġLEM SAYISI

1

SAĞLIK TURĠZMĠ (PLANLI TEDAVĠ TUTARI TL)

TOPLAM HASTA

Ġlgili Personel ĠletiĢim Bilgileri:

SORULARINIZ ĠÇĠN :

TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü ) 1- Sağlık Turizmi kapsamında planlı tedavi için gelen hastaları kapsar.

TEL : 0 312 416 82 91-92-93

FAX : 0 312 416 81 95 E-posta : saglıkturizmi@saglik.gov.tr

(18)

Sağlık Turizmi Formları-2

T.C EK : 2

SAĞLIK BAKANLIĞI

….. ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ( ………..…….HASTANESĠ )

YURTDIġI ACĠL HASTA NAKLĠ BĠLDĠRĠM FORMU

ÜLKE HASTA SAYISI

Acil Hasta Nakli Acil Polikinliğine BaĢvuran

Hasta Acilden BaĢvurup Yatarak Tedavi Gören

Kara Ambulansı Hava Ambulansı

Sayı Tutar TL Sayı Tutar TL Sayı Tutar TL Sayı Tutar TL

Ġgili Personel ĠletiĢim Bilgileri :

SORULARINIZ ĠÇĠN :

TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü ) TEL : 0 312 416 82 91 -92-93

FAX : 0 312 416 82 95 E-posta : saglikturizmi@saglik.gov.tr

(19)

Veri Giriş Ekranı

(20)

Yönetim ekranı

(21)

www.istatistik.saglik.gov.tr

(22)

Yeni formlarımız Sağlık-Net sistemi ile uyumludur

Yeni formlarda tüm veriler Sağlık-Net

sisteminden alınabilmesi için Ulusal sağlık Veri Sözlüğüne(USVS) eklenmiştir.

Eklenen veriler USVS sisteminden alınmaya başlanıldığında TSİM modülü veri girişine

kapanarak Sağlık-Net te tüm veriler otomatik olarak Yeni formlara aktarılacak ve işleyişine devam edecektir.

Sağlık-Net

(23)

Teşekkürler…

E-mail: tedavi.istatistik@saglik.gov.tr

Web: www.istatistik.saglik.gov.tr

Şekil

Updating...

Benzer konular :