• Sonuç bulunamadı

Füzyon Makinesiyle Gökbilim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Füzyon Makinesiyle Gökbilim"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

ABD’nin New Mexico eyaleti Al-buquerque kenti yakınlarında çölde düz çatılı, gösterişsiz bir binadaki ma-kine, uzun süredir birbirine karşıt soru-lara yanıt aramaktaydı: İnsanlık nasıl yok edilebilir, ya da nasıl rahat ve mut-lu kılınabilir? Enerji Bakanlığı’nın Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndaki görkemli makine, Dünya’nın en güçlü X-ışın kaynağı. Amacı, ABD’nin ter-monükleer silah stoklarının nasıl sava-şa hazır tutulabileceğini belirlemek ve daha gelişkin silah tasarımlarına yar-dımcı olmak. Araç, aynı zamanda in-sanlığı sınırsız ve ucuz bir enerji kay-nağına kavuşturmanın yollarını da arı-yor: Yapmaya çalıştığı, yıldızları taklit etmek. Onlar gibi, merkezinde sıcak atomları birleştirip enerji sağlamak.

Şimdilerdeyse Z Makinesi yete-neklerini gökbilimin hizmetine sun-muş bulunuyor. Kara delik ya da nötron yıldızı "kılığına" girip, Chandra X-Işını uydusunun sağladığı verilerin yorum-lanmasında bilim adamlarına yardımcı oluyor. Livermore Ulusal Laboratuvarı fizikçilerinden Mark Foord’a göre so-nuçlar, kara delikler ve nötron yıldızla-rı gibi maddenin son derece sıkışık ko-numları konusundaki bilgilerimizi de-rinleştireceği gibi, Evren’in gelişimi ve sonu konusundaki araştırmalara da ışık tutacak. Gene de kimlik bunalımındaki makine, insanlığın iyiliği ya da kötülü-ğü konusunda net bir seçim yapamıyor: Sandia fizikçilerinden Jim Bailey, bu çalışmayla ilgili olarak geliştirilecek yöntemlerin, yeni silahlar üretiminde kullanılabileceğini de vurguluyor!…

Gökbilimcileri Z Makinesi’ne baş-vurmaya iten neden, Evren’de çokça bulunan maddeler arasında en

karma-şıklarından biri olan demir. Chandra teleskopunun gönderdiği görüntüler içinde demirin imzasını çok farklı bi-çimlerde yorumlamak olanaklı. Bu du-rumda gökbilimciler kendilerini, usta aşçının yemek tariflerini, eyleme ken-dileri katılmadan boş mutfaklarda te-levizyon başında izlemeye çalışan ace-mi yamaklara benzetiyorlar. Yakından gözleyemedikleri süreçler için ancak bazı varsayımlarda bulunabiliyorlar.

Sonunda Chandra görüntülerini in-celeyen beş ayrı ekipte görevli araştır-macılar, Z-Makinesi’nin de, kara delik ya da nötron yıldızlarından gelenler gi-bi güçlü X-ışınları yayımlayagi-bildiğini hatırlamışlar ve Sandia yetkililerine başvurmuşlar. Böylelikle maddenin uç yoğunluklarda bulunduğu bu gökci-simleri konusundaki kuramlarını de-neylerle sımama olanağına kavuşuyor-lar. Gökbilimciler, örneğin nötron yıl-dızındaki yoğunluğun demir üzerinde-ki etüzerinde-kisiyle ilgili kuramsal hesaplarını bilgisayarlara yüklüyorlar ve bunlar da Chandra’dan gelen sinyalleri bu kod-lara göre yorumluyorlar. Sandia’daki deneylerin sonunda bu kodların kök-ten değiştirilmesi gerekebilir.

Deneyler için 1 cm2 alanında ve

birkaç yüz angstrom kalınlığında de-mir parçacıkları, makinenin merkezin-deki Z-sıkıştırma ekseni yakınlarına yerleştirilecek. Z-ekseni, manyetik alanın simetri ekseni anlamına geliyor ve güçlü manyetik alanlarla reaktör duvarına değmeden boşlukta tutulan sıcak iyonlaşmış gaz (plazma) bu ek-sen boyunca sıkışıyor. Z-sıkıştırması, enerjisini iyonları (elektronların bazı-larının ya da tümünün çekirdek çevre-sindeki yörüngelerinden kurtulmuş

atomlar) ışık hızının büyükçe kesirle-rine eşit hızlarla çarpıştırarak üretiyor. Eksen yakınına yerleştirilen küçük demir plakalar, reaksiyon sonunda 1 milyon derecenin üzerinde sıcaklıkla-ra maruz kalıyor. Saniyenin birkaç mil-yarda biri kadar süren bu sıcaklık, me-tali de iyonize ediyor.

Deney ekibinden Foord, demirin binlerce tayf çizgisi bulunduğunu be-lirterek, "bu çizgilerin yerlerini biliyo-ruz; ama bunların şiddeti, nötron yıldı-zının iyonlaştırıcı sıcaklığında hangi elektronların, hangi sayılarda yörünge-lerinden koptuğuna bağlı olarak deği-şiyor" diyor. Bu göreli ışınım şiddetleri için varsayımlara dayanılarak yapılan hesaplar kesin olmuyor. Bu durumda da gökbilimciler, öteki yıldız sistemle-rinde demirin ne ölçüde iyonize oldu-ğu, ya da olması gerektiği konusunda sağlıklı öngörülerde bulunamıyorlar. Foord, "Eğer gerçek değerleri labora-tuvarda belirleyebilirsek, yıldızlardan sağlanan verileri daha kolaylıkla yo-rumlayabiliriz" diyor.

Z Makinesi’nde Ekim ayında yapı-lan iki deneyden olumlu sonuçlar alın-mış. Değerlendirmelerin tamamlan-masından sonra birkaç ay içinde yeni deneylerin başlayacağı araştırmacılarca vurgulanıyor.

Füzyon Enerjisi İçin

Umut Işığı

Bu arada Sandia araştırmacıları, termonükleer enerjinin (füzyon) barış-çı amaçlarla kullanılması çabalarına sekte vuran bir teknolojik darboğazın aşılmasını sağlayabilecek bir yöntem

76 Bilim ve Teknik

Füzyon

Makinesiyle

Gökbilim

(2)

önerdiler. Yöntem, üretilen enerjiyi aktaracak iletim hatlarının korunması-nı sağlayacak.

Füzyon enerjisi, atomların yüksek basınç ve sıcaklıklar altında birleşerek bir başka elemente dönüşmesiyle sağ-lanan enerji. Sıcaklığı bir milyon dere-ceyi aşan merkezlerinde hidrojen atomlarını birleştirip helyuma çeviren yıldızların yaptığı bu. Aynı işi gerçek-leştirip ucuz, temiz ve sınırsız bir enerji kaynağına kavuşmak da, on yıl-lardır insanlığın düşü. Ancak araştır-macılar, şimdiye değin bu işi ancak çok kısa sürelerde, termonükleer bomba denemelerinde gerçekleştire-bildiler. Oysa, düzenli bir enerji elde edebilmek için ağır hidrojen izotopla-rının, kontrollü bir biçimde ve sürekli olarak birleşmeleri gerekiyor. İşte San-dia araştırmacılarının gerçekleştirme-ye çalıştıkları da bu. Ancak Z Makine-si güçlü olduğu kadar da pahalı. ABD hükümeti, bu makineyi, daha çok si-lah araştırmaları için kullanıyor. Maki-neyle yapılan, tek bir füzyon tepkime-si sağlayıp elde edilen verileri incele-mek. Bu yolla, yeraltında yapılacak nükleer denemelere gerek kalmıyor. Oysa makinenin enerji üretiminde

kullanılabilmesi için, her birkaç sani-yede bir, ağır hidrojen izotopları döter-yum ve tritdöter-yum karışımından oluşan, bezelye tanesi büyüklüğünde bir yakıt topunun "içe doğru patlatılması" (çö-kertilmesi) gerekiyor. Birbirini izleye-cek bu seri patlamalar, bir otomobil motorunun çalışmasına benzetilebilir. Farkı, kimyasal olarak etkileşen sıkış-tırılmış benzin ve hava yerine, hidro-jen izotoplarının birleşmesi. Ancak so-run şu: Tasarlanan termonükeer patla-ma, yalnızca hedefi yani, yakıt topunu yok etmeyecek. Bu yakıt topu, zaten birkaç saniyede bir yenilenecek. So-run, hedefe bağlanan enerji iletim hat-larının iki metrelik bölümlerinin de patlamayla yok olacağının hesaplan-ması. Bu da Z Makinesi’nin bir enerji kaynağı olarak kullanılmasını olanak-sız kılıyor. Çünkü, işe yarayacak füz-yon enerjisinin kesintisiz olarak üretil-mesi gerekli. Sandia araştırmacılarının, uzun süre aşılamaz gibi görünen soru-na buldukları çözüm şu: Yenilenebilen enerji iletim hatları. Bunun için öneri-len malzeme de lityum, ya da "flibe" diye adlandırılan florin, lityum, beril-yum karışımı. Bu malzeme, ısı deği-ştirgeci işlevi görmenin yanı sıra

nöt-ron akımını da yavaşlatacak. Enerji ile-tim hatları, Noel ağacı süsleri gibi içi boş kürecikler biçiminde hazırlanmış bu kalkanların içine yerleştirilecek.

Önerilen düzenek şöyle çalışacak: İletim birimleri, teker teker tepkime odasına girecek biçimde bir kasnağın üzerine dizilecek. Odadaki her "ateş-leme" ya da tepkimeden sonra, sıvıla-şan lityum ya da flibe oda dışına atıla-cak ve ısısıyla elektrik jeneratörlerini çalıştıracak. Tepkime için gerekli hid-rojen izotopu trityum, bu erimiş talden elde edilecek. Kullanılmış me-tal daha sonra kalıplara konarak yeni enerji hatları ve "Noel süslerine" dö-nüştürülecek.

Eğer gerçekleştirilebilirse, kont-rollü füzyon yalnızca Dünya’nın ener-ji sorununu çözmekle kalmayacak. Araştırmacılar, füzyon enerjisinin olası müşterileri arasında uzay araçlarını, hatta gelecekteki uzay kolonilerini de sayıyorlar. Çünkü yakıt olarak kullanı-lan hidrojen izotopları, uzayda bolca bulunuyor.

Raşit Gürdilek

Kaynaklar

NASA basın bülteni, 11 Kasım 1999

http://www.sandia.gov/media/NewsRel/NR1999/thermo.htm

Aralık 1999 77

Referanslar

Benzer Belgeler

Spitzer K›z›lötesi Uzay Teleskopu ile yapt›klar› gözlemlerde gökbilimciler, gezegenlere sahip alt› Günefl benzeri y›ld›z›n çevresinde, oluflum halindeki

Konya ve çevresinin en köklü ve en güçlü hayır kuruluşu!. Türk

• Gönüllü Temel Eğitim Programı, (Toplumsal cinsiyet eşitliği, sporcu koruma, gençlerle çalışma ve dijital ortamda eğitim verme eğitimleri).. • Kızlar Sahada

Türkiye genelinde konut satışları 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,6 oranında gerileyerek 50 bin 936 seviye- sinde gerçekleşti.. Konut

dönüleceğine olan umuttur. Görüldüğü üzere Karaca’nın Kara Başı adlı öyküde böyle bir umuda rastlanmaz, ancak “Gözlerine Gün Düşüyor” ve “Sılaya

tahmin edicisi  için yeterlidir.. Ayrıca, gösterilebilir ki, T 1 aynı zamanda tam olup, bütün yansız tahmin ediciler arasında en küçük varyansa sahiptir.. Buradan

Çalışmada, 1991-2013 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından öğretmen atamalarına ilişkin “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

3 ürün grubu, 3 farklı bağlantı teknolojisi - Ray klemensleri makine ve tesis mühendisliği, enerji teknolojisi, bina tesisatlarında, elektrik panosu veya vidalı, yay baskılı

“büyüyememe” sorununa önemli bir çözüm adımı olarak ağırlığını koyarken, benzer deflasyonist tehditlerle savaş halinde olan Euro Bölgesi ekonomileri

Abdullah Akyüz, TÜSİAD ABD Temsilcisi ABD başkanlık seçimleri üzerine yazdığım bu son yazıda, cumhuriyetçi aday John McCain başkan seçildiği takdirde, bizimle yakından

Önümüzdeki onyılda ABD ve NATO, İran’dan (gerçekte Rusya’dan) atılacak balistik füzelere karşı Avrupa’yı (Avrupayı değil, ABD’yi) korumak için çevresine daha

yaklaşık 10 yıldır şiddet ve nefret ağına karşı bir savaş içinde olduklarını, tehditlerle karşı karşıya kaldıkça, ABD’nin güvenliğini sağlayan ve küresel

Dünya Bankası’nın 1998 tarihli “Social Capital: The Missing Link?” başlıklı Sosyal Sermaye Girişimi Çalışma Raporu içerisinde Grootaert, ekonomik kalkınma ve

Enerji verimliliğinde 2023 hedeflerimize ulaşmak için artık seferberlik ilan etmemiz gerekliliği apaçık ortadayken, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji

1439 hektarlık maden sahasında MTA’nın yapmış olduğu sondaj çalışmaları neticesinde % 0,32 tenörlü bakır ve % 0,04 tenörlü molibden olmak üzere 17,5 milyon ton

Palmiyelerle süslenmiş dünyanın en güzel sahil şeritlerinden birine sahip olan bu cennet köşesi, sporun ve kültürün buluştuğu sayılı şehirlerden biri Nice.. Yayın Tarihi :

Muhabirken de çok mutluydu şimdi de çok mutlu; değişen bir şey yok, yine aynı kişi, aynı Acun, buna yemin edebilirdi. Muhabirken de arkadaşlarıyla aynı şekilde

Canlıların yaşamı için gerekli olan oksijen bu katman olduğu için hava katmanı, kara ve su katmanıyla temas halindedir.. Örneğin: karada ve suda yaşayan canlılar solunum

Türkiye Cephesi için önemli olan, büyük ihtimalle Erdoğan’ın ya da o çıkamazsa yerine aday gösterilecek Gül’ün karşısında bir “kazanacak ortak aday”

Kanun, kiĢisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kiĢisel verilerin iĢleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından

anlamlarına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok buna ilişkin ayetler vardır. Bu ilmin bir fikri pekiştirmek, öğüt vermek, teşvik et- mek ve sakındır mak gibi

İki devlet arasındaki ilişkilerin 1930’ların başından itibaren yeni bir boyut kazanması ise Kraliçe Maria ile Prenses Ileana’nın 1930 yılı ziyaretlerini daha da anlamlı

Nitekim, kasım ayı tarım dışı istihdam artışı için daha önce bildirilenden 38 bin fazla kişiye iş sağlandığı haberi, aralık rakamlarındaki hayal