/ Technological Growth and Development / Technological Growth and Development GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Tam metin

(1)

2021 - 2022 / 9204095382015 - Technological Growth and Development / Technological Growth and Development

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION

Ders Adı / Course Name Technological Growth and Development / Technological Growth and Development Ders Kodu / Course Code 9204095382015

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Second Cycle / Second Cycle

Ders Akts Kredi / ECTS 6.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / Course Hours For Week (Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course

Hours For Week (Objected) 0.00 Haftalık Laboratuar Saati / Course

Hours For Week (Laboratory) 0.00 Dersin Verildiği Yıl / Year 1

Öğretim Sistemi / Teaching System Face to Face / Face to Face Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) /

Precondition Courses Yok None

Amacı / Purpose Dersin amacı; öğrencilerin modern büyüme ve kalkınma kuramlarında teknolojinin önemini anlamalarını ve ülkelerin teknoloji politikalarını analiz ederek yeni politika geliştirme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.

The aim of the course is to ensure that students understand the importance of technology in modern growth and development theories and those countries will acquire new policy development skills by analyzing technology policies.

İçeriği / Content Teknolojinin tarihsel süreç içerisinde incelenmesi.

Neoklasik, İçsel büyüme ve evrimci kuramın teknolojik büyüme ve kalkınma yaklaşımlarının açıklanması.

Tekno-ekonomik paradigmanın öğrenilmesi.

Teknolojik büyüme ve kalkınmada devletin değişen rolünün değerlendirilmesi.

Ulusal, bölgesel, sektörel yenilik sistemi ve teknolojik sistemleri ile büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkilerin belirtilmesi.

Türkiye’nin bilim, teknoloji, yenilik, sanayi, kalkınma ve rekabet politikalarının entegre olarak değerlendirilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapılması.

Examination of technology in historical process. Neoclassical, Inner growth and explaining technological growth and development approaches of evolutionist theory.

Learning the techno-economic paradigm. Evaluation of the changing role of the state in technological growth and development. Relation between national, regional, sectoral innovation system and technological systems and growth and development.

To evaluate Turkey's science, technology, innovation, industry, development and competition policies as integrated and to compare with other countries.

Önerilen Diğer Hususlar / Recommended Other Considerations

Yok None

Staj Durumu / Internship Status Yok None

Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar / Books / Materials / Recommended Reading

ABROMOWITZ, M. (1986), “Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind”, The Journal ofEconomic History, 26, pp.385-406.

AGHION, P. and P. HOWITT (1992), “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, Vol. 60, No.2, pp.323-351.

ABROMOWITZ, M. (1986), “Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind”, The Journal ofEconomic History, 26, pp.385-406.

AGHION, P. and P. HOWITT (1992), “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, Vol. 60, No.2, pp.323-351.

(2)

AGHION, P. and P. HOWITT (1994), Endogenous Technical Change: The Schumpeterian Perspective”, In: Economic Growth and The Structur of Long-Term Development, Pasinetti, L. L. And R. M. Solow(Eds), Matrin’s Press,New York.

AGHION, P. and P. HOWITT (1998), Endogenous Growth Theoryi MIT Press, Cambridge, MA.

Bart VAN ARK, Robert INKLAAR and Robert H. McGUCKIN, (2003), The Contribution of ICT-Producing and ICT-Using Industries to Productivity Growth: A Comparison of Canada, Europe and the United States, Numbe rs 6 , Spring.

Carnoy, M., M.,Castells, S.S. ,Cohen Ve F. H., Cardosa (1996) The New Global Economy In The Information Age, Second Printig,The Pennsylvania State University Press.

Chris FREEMAN ve L. SEOTE (2003), Yenilik İktisadı, Çev: Ergun Türkcan, TÜBİTAK Yayınları Akademik Dizi, Ankara.

GROSSMAN, G. M. And HELPMAN, E. (1994), “Endogenous Innovation in the Thory of Growth”, Journal of Economic Perspectives, Volume8, Number 1, Winter, 1994, 23-44.

GROSSMAN, G. M. And HELPMAN, E. (1991), “Innovation and Growth in the Economy”,MIT Press.

KAYA, A. A. (2007) ”Information And Communication Technology And Development: Case of Turkey”, Regional Studies Association International Conference (RSA), Region In Focus?, 2nd-5th April 2007, Lisbon/ Portugal.

ROMER, p. M., (1990) Endogenous Tecnological change”, Journal of Political Economy, 98-5, Spring Issue, pp. 71-102

ROSENBERG, Nathan (1990) Inside the Blackbox: Technology and Economics.

Cambridge University Press.

ALTIN O., ve KAYA, A. A., (2009) “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi”, Ege Akademik Bakış, 9 (1), ss.251-259.

OECD (2006),Working Party on the Information Economy Digital Broadband Content Digital Content Strategies and Policies.

OECD (2003) The Sources of Economic Growth, Paris.

OECD (2014), Green Growth Indicators 2014, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-en.

OECD “Towards Green Growth”

http://www.oecd.org/dataoecd/37/34/48224539.pdf OECD (2002) Measuring the Information Economy, Paris.

AGHION, P. and P. HOWITT (1994), Endogenous Technical Change: The Schumpeterian Perspective”, In: Economic Growth and The Structur of Long-Term Development, Pasinetti, L. L. And R. M. Solow(Eds), Matrin’s Press,New York.

AGHION, P. and P. HOWITT (1998), Endogenous Growth Theoryi MIT Press, Cambridge, MA.

Bart VAN ARK, Robert INKLAAR and Robert H. McGUCKIN, (2003), The Contribution of ICT-Producing and ICT-Using Industries to Productivity Growth: A Comparison of Canada, Europe and the United States, Numbe rs 6 , Spring.

Carnoy, M., M.,Castells, S.S. ,Cohen Ve F. H., Cardosa (1996) The New Global Economy In The Information Age, Second Printig,The Pennsylvania State University Press.

Chris FREEMAN ve L. SEOTE (2003), Yenilik İktisadı, Çev: Ergun Türkcan, TÜBİTAK Yayınları Akademik Dizi, Ankara.

GROSSMAN, G. M. And HELPMAN, E. (1994), “Endogenous Innovation in the Thory of Growth”, Journal of Economic Perspectives, Volume8, Number 1, Winter, 1994, 23- 44.

GROSSMAN, G. M. And HELPMAN, E. (1991), “Innovation and Growth in the Economy”,MIT Press.

KAYA, A. A. (2007) ”Information And Communication Technology And Development:

Case of Turkey”, Regional Studies Association International Conference (RSA), Region In Focus?, 2nd-5th April 2007, Lisbon/ Portugal.

ROMER, p. M., (1990) Endogenous Tecnological change”, Journal of Political Economy, 98-5, Spring Issue, pp. 71-102

ROSENBERG, Nathan (1990) Inside the Blackbox: Technology and Economics.

Cambridge University Press.

ALTIN O., ve KAYA, A. A., (2009) “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi”, Ege Akademik Bakış, 9 (1), ss.251- 259.

OECD (2006),Working Party on the Information Economy Digital Broadband Content Digital Content Strategies and Policies.

OECD (2003) The Sources of Economic Growth, Paris.

OECD (2014), Green Growth Indicators 2014, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202030-en.

OECD “Towards Green Growth”

(3)

THE WORLD BANK INSTITUTE (2008) KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies”, Knowledge Assessment Methodology And Knowledge Economy Index”,Knowledge For Development Porgram, Oxford Universty Press.

TÜBİTAK, www.tubitak.gov.tr, erişim: 2 Eylül, 2013.

TÜBİTAK (2012) H2020 Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Kapsamı ve İçeriğindeki Yenilikler 2014-2020,

www.Horizon_2020_BTYK_Bilgi_Notu_26062012_v06.pdf.

TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği İnovasyon Politikası Kapsamında Oluşturulan Yenilikçilik Birliği Girişimi, Mayıs, 2011.

Viviane Reding, (2005), Information and Communication Technology Research and its impact on Growth And Job Creation, Commissioner for Information Society and Media, Communicating European Research Conference Brussels, Heysel, 14 November.

Innovation Union Communication, 2010:2, http://ec.europa.eu/research/innovation- union/index_en.cfm?pg=keydocs.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, www. ius-2013_en.pdf. Erişim: 02/09/ 2013.

and Measurement Synthesis Report.

OECD (1999), Towards Knowledge Based Economy, Paris.

THE WORLD BANK INSTITUTE (2008) KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies”, Knowledge Assessment Methodology And Knowledge Economy Index”,Knowledge For Development Porgram, Oxford Universty Press.

TÜBİTAK, www.tubitak.gov.tr, erişim: 2 Eylül, 2013.

TÜBİTAK (2012) H2020 Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Kapsamı ve İçeriğindeki Yenilikler 2014-2020,

www.Horizon_2020_BTYK_Bilgi_Notu_26062012_v06.pdf.

TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği İnovasyon Politikası Kapsamında Oluşturulan Yenilikçilik Birliği Girişimi, Mayıs, 2011.

Viviane Reding, (2005), Information and Communication Technology Research and its impact on Growth And Job Creation, Commissioner for Information Society and Media, Communicating European Research Conference Brussels, Heysel, 14 November.

Innovation Union Communication, 2010:2, http://ec.europa.eu/research/innovation- union/index_en.cfm?pg=keydocs.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

European Commission, Innovation Union Scoreboard 2013, www. ius-2013_en.pdf. Erişim: 02/09/ 2013.

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty

Member (Members) Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya

(4)

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 1-Teknolojiyi tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme. 1- To be able to interpret the technology in a historical perspective.

2 2-İçsel büyüme kuramlarında Ar-Ge, bilgi ve teknoloji yaklaşımını analiz edebilme. 2- To be able to analyze R & D, knowledge and technology approach in internal growth theories.

3 3-Teknolojik gelişme ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri test edebilme. 3- To be able to test causality relationships between technological development and growth.

4 3-Teknolojik gelişme ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri test edebilme. 4- To be able to synthesize techno-economic paradigms.

5 5-Teknolojik gelişmede ve kalkınmada devletin değişen rolünü yorumlayabilme. 5- To be able to interpret the changing role of the state in technological development and development.

6 6-Bölgesel, Ulusal, Sektörel ve Teknolojik yenilik sistemlerinin bölgesel rekabet ve kalkınma

üzerindeki etkisinin sentezini yapabilme. 6- To be able to synthesize the effects of Regional, National, Sectoral and Technological innovation systems on regional competition and development.

7 7-Türkiye’deki teknoloji alanındaki bölgesel ve ulusal politikaları analiz edebilme ve politika önerileri

yaratabilme. 7- To be able to analyze regional and national policies in the field of technology in Turkey and to

create policy recommendations.

8 8-Teknolojik büyüme, yenilik ve kalkınma ile ilgili ekonomik göstergeleri takip edebilme, istatistiki

verileri kullanabilme ve yorumlayabilme 8- To follow economic indicators related to technological growth, innovation and development, to be able to use and interpret statistical data.

9 9-Farklı ülkelerin uyguladığı bilim, teknoloji, bölgesel kalkınma, rekabet ve yatırım politikalarını

karşılaştırabilme ve tartışabilme. 9- To be able to compare and discuss the science, technology, regional development, competition and investment policies applied by different countries.

10 10-Teknolojik büyüme ve kalkınma ile ilgili proje hazırlayabilme, sunabilme ve grup tartışması

yapabilme. 10- To be able to prepare and present projects related to technological growth and development and

make group discussion.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE

(5)

Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Teknolojin Tarihsel Süreç İçerisinde Büyüme ve Kalkınmaya Etkileri Okuma

The Effects of Technological Growth and Development on the

Historical Process Reading

2

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Büyüme ve Kalkınmada Teknoloji: Neoklasik Büyüme Kuramı Okuma

Technology in Growth and Development: Neoclassical Growth

Theory Reading

3

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Büyüme ve Kalkınmada Teknoloji: İçsel Büyüme Kuramı Okuma

Technology in Growth and Development: Endogenous Growth

Theory Reading

4

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Büyüme ve Kalkınmada Teknoloji: Evrimci Kuram Okuma

Technology in Growth and Development: Evolutionary Economics Reading

5

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Endüstriyel Paradigmalar: Yeni Smithçi Okul ve Düzenleme Okulu Okuma

Industrial Paradigms: New Smithian School and Regulation School Reading

(6)

6

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Tekno-ekonomik Paradigma: Yeni Schumpeterci Okul Okuma

Techno-economic Paradigm: The New Schumpeterian School Reading

7

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ar-Ge Faaliyetlerinin Büyüme Üzerine Etkileri Okuma

The Effects of R & D Activities on Growth Reading

8

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Ara Sınav Reading

Midterm Exam Reading

9

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Teknolojik Büyüme ve Kalkınmada Devletin Değişen Rolü: Yenilikçi

ve Girişimci Üniversite Modeli Okuma

Technological Growth and Development: Innovative and

Entrepreneurial University Model Reading

10

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Yenilik Sistemleri ve Kalkınma: Bölgesel, Sektörel ve Teknolojik

Sistemler Okuma

Innovation Systems and Development: Regional, Sectoral and

Technological Systems Reading

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

(7)

12

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bilgi ve Dijital Ekonomi ve Büyüme ve Kalkınmaya Etkileri: Seçilmiş

Ülke ve firma Uygulamaları Okuma ve ödev sunumu

Information and Digital Economy and its Effects on Growth and

Development: Selected Country and Company Practices Reading and Homework Presentation

13

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bilgi ve Dijital Ekonomi ve Büyüme ve Kalkınmaya Etkileri: Seçilmiş

Ülke ve firma Uygulamaları Sınıf tartışması

From Industry 1.0 to Industry 4.0 Discussion

14

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bilim, Teknoloji, Yenilik, Rekabet, Sanayi ve Kalkınma Politikaları:

Seçilmiş Ülke Uygulamaları Okuma ve ödev sunumu

Science, Technology, Innovation, Competition, Industry and

Development Policies: Selected Country Applications Reading and Homework Presentation

15

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi, Rekabet ve Kalkınma Politikaları:

Türkiye Uygulaması Sınıf tartışması ve ödev sunumları

Science, Technology, Innovation, Industry, Competition and

Development Policies: Turkey Implementation Discussion and Homework Presentation

16

Teorik Dersler / Theoretical Öğretim Yöntem ve

Teknikleri/Teaching Methods Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama Lab

Final Sınavı

Final Exam

(8)

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı /

Number

Katkı Yüzdesi / Percentage of Contribution (%)

100 1

Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

(9)

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 1.00 1.00

Final Sınavı / Final Examination 1 1.00 1.00

Derse Katılım / Attending Lectures 16 3.00 48.00

Seminer / Seminar 1 1.00 1.00

Bireysel Çalışma / Self Study 16 3.00 48.00

Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma / Individual Study for Homework Problems 16 3.00 48.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 10 1.00 10.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 20 1.00 20.00

Sayı / Number

Süresi (Saat) / Duration

(Hours)

Toplam İş Yükü (Saat) / Total

Work Load (Hour) Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 81 14.00 177.00

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 30.00 (Saat/AKTS) = 177.00/30.00 = 5.90 ~ / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 30.00 (Hour / ECTS) = 177.00 / 30.00 = 5.90 ~

(10)

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1-Teknolojiyi tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme. / 1

- To be able to interpret the technology in a historical perspective. 3 4

2.2-İçsel büyüme kuramlarında Ar-Ge, bilgi ve teknoloji yaklaşımını analiz edebilme. / 2- To be able to analyze R & D, knowledge and

technology approach in internal growth theories. 4 5

3.3-Teknolojik gelişme ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri test edebilme. / 3- To be able to test causality relationships

between technological development and growth. 4 4

4.3-Teknolojik gelişme ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri test edebilme. / 4- To be able to synthesize techno-economic

paradigms. 3 5

5.5-Teknolojik gelişmede ve kalkınmada devletin değişen rolünü yorumlayabilme. / 5- To be able to interpret the changing role of the

state in technological development and development. 3 4

6.6-Bölgesel, Ulusal, Sektörel ve Teknolojik yenilik sistemlerinin bölgesel rekabet ve kalkınma üzerindeki etkisinin sentezini yapabilme. / 6- To be able to synthesize the effects of Regional, National, Sectoral and Technological innovation systems on regional competition and development.

4 4 4

7.7-Türkiye’deki teknoloji alanındaki bölgesel ve ulusal politikaları analiz edebilme ve politika önerileri yaratabilme. / 7- To be able to analyze regional and national policies in the field of technology in Turkey and to create policy recommendations.

5 5 4

8.8-Teknolojik büyüme, yenilik ve kalkınma ile ilgili ekonomik göstergeleri takip edebilme, istatistiki verileri kullanabilme ve yorumlayabilme / 8- To follow economic indicators related to technological growth, innovation and development, to be able to use and interpret statistical data.

5 5

9.9-Farklı ülkelerin uyguladığı bilim, teknoloji, bölgesel kalkınma, rekabet ve yatırım politikalarını karşılaştırabilme ve tartışabilme. / 9- To be able to compare and discuss the science, technology, regional development, competition and investment policies applied by different countries.

3 5 5

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :