Alkol ve derin dondurulmuş ürün soğutucusu

Tam metin

(1)

Alkol ve derin dondurulmuş ürün soğutucusu

700.075H

V1/1209

(2)

1. Genel bilgiler 128

1.1 Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler 128

1.2 Sembol tanımı 128

1.3 Mükellefiyet ve Garanti 129

1.4Telif hakkın korunması 129

1.5 Uygunluk açıklaması 129

2. Emniyet 130

2.1 Genel bilgiler 130

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri 130-131

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı 131

3. Nakil, Paketleme ve Kullanılışı 132

3.1 Nakil Kontrolü 132

3.2 Paketleme 132

3.3 Depolama 132

4. Teknik Veriler 133

5. Kurulması ve Kullanılması 133

5.1 Emniyet bilgileri 133-134

5.2 Kurulması ve Bağlanması 134

5.3 Kullanımı 135

6. Temizliği ve Bakımı 136

6.1 Emniyet bilgileri 136

6.2 Temizliği 136

6.3 Bakımına işilkin emniyet bilgileri 137

7. Muhtemel arızalar 137-138

8. Arındırma 139

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

(3)

1. Genel bilgiler

1.1 Kullanma klavuzuna ilişkin bilgiler

Bu Kullanma klavuzu kuruluşu, kullanımı ve bakımı ile igili bilgiler vermekte olup çok önemli bilgi kaynağı ve başvuru kitabı olarak sayılmaktadır.

İçeriğindeki tüm emniyet bilgilerin ve kullanma talimatlarının anlaşılması ve dikkate alınması cihazla yapılacak olan çalışmanın emniyetli ve kurallarına uygun ön şartını yerine getirmektedir.

Bunun ötesinde cihazın kullanma alanı için geçerli olan yerel kaza önleme kuralları ve genel emniyet yönergelerine uyulmalıdır.

Kullanma klavuzu ürünün bir parçası olup her zaman cihazın kurma, kullanma, bakım ve temizleme personelinin ulaşabileceği şekilde yakınında muhafaza edilmelidir.

1.2 Sembol tanımı

Önemli emniyet ve cihazın teknik bilgileri kullanma kılavuzunda semboller vasıtasıyla işaretlenmiştir. Bu bilgilere kazaları, personel ve mal zararını önlemek için muhakkak uyulmalıdır.

UYARI!

Bu sembol yaralanmalara sebebiyet verebilecek tehlikelere işaret eder.

Belirtilen bu bilgilere çalışma güvenliği için muhakkak uyunuz ve bu tür durumlar karşısında özellikle dikkatli davranınız.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Bu sembol elektrikten dolayı tehlike durumlarına dikkat çeker. Emniyet bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda yaralanma, hatta hayati tehlike mevcuttur.

DIKKAT!

Bu sembol, dikkate alınmadıkları taktirde arızalara, cihazın hatalı çalışmasına sebep olan yada kapanmasıyla sonuçlanabilecek bilgilere işaret etmektedir.

TALİMAT!

Bu sembol cihazın etkili ve arızasız kullanımına ilişkin bilgi ve tavsiyeleri işaretlemektedir.

(4)

1.3 Mükellefiyet ve Garanti

Kullanma kılavuzunun içeriğindeki tüm bu belirti ve işaretler güncel olan mühendislik tekniksel gelişim durumunun geçerli kurallarını kaide alarak yanı sıra yıllar yılı edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizden oluşturulmuştur.

Aynı zamanda kullanma kılavuzunun tercümesi de en iyi şekilde oluşturuldu. Ancak tercüme hatasına ilişkin bir mükellefiyeti üstlenemeyiz. Salahiyetli olan kullanma kılavuzunun beraberindeki Almanca versiyonudur.

Gerçek teslimat içeriği özel yapımlarda, ilave sipariş opsiyonlardan yararlanma yada en yeni teknik değişiklikler nedeniyle değişen şartlar altında burada tanımlanan

açıklamalardan ve çizimlerden sapma gösterebilir.

TALİMAT!

Bu kullanma kılavuzu cihazda yada cihazla yapılacak çalışmalardan, özelliklede çalıştırmaya başlamadan evvel dikkatlice okunmalıdır. Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından dolayı oluşacak zarar ve arızalardan üretici mükellef değildir.

Kullanma kılavuzu cihazın hemen yakınında ve cihazla yada cihazda çalışma yapacak tüm personelin elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kullanma özellikleri ve gelişmenin devamı çerçevesinde üründeki teknik değişiklikleri saklı tutarız.

1.4 Telif hakkın korunması

Kullanma kılavuzu ve içeriğindeki metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır. Her tür şekil ve biçimdeki çoğaltma – kısmi alıntı da dahil olmak üzere – içeriğinin kullanımı ve/veya aktarılması üreticinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Aksi hareket tazminatı gerektirir. Başkaca talepler saklı tutulur.

TALİMAT!

İçeriğindeki bilgiler, metinler, çizimler, resimler ve başkaca tanımlamaların hakları saklı tutulmaktadır ve başkaca esnaflık koruma haklarının altında yer almaktadır.

Kullanımının her türlü suiistimali cezalandırılır.

1.5 Uygunluk açıklaması

Cihaz AB'nin güncel norm ve direktiflerine uygundur.

Bunu AT-Uygunluk açıklamasıyla belgelemekteyiz. Gereksinim duyulduğu taktirde büyük bir zevkle size ilgili uygunluk açıklamasını göndeririz.

(5)

2. Emniyet

Bu bölüm bütün önemli emniyet noktaları ile ilgili genel bakış sunmaktadır.

İlaveten tek tek her bölümde tehlikelerden korunmak için kesin emniyet bilgileri verilmiş ve sembollerle işaretlenmiştir. Bunun ötesinde cihazda bulunan piktogram, tabela ve yazılar dikkate alınmalıdır ve sürekli okunabilir durumu da muhafaza edilmelidir.

Bütün emniyet bilgilerinin dikkate alınması tehlikelere karşı uygun koruma ve cihazın emniyetli ve arızasız çalışmasını sağlamaktadır.

2.1 Genel bilgiler

Cihaz tekniğin bu zamanda geçerli kurallarına uygun imal edilmiştir. Ancak uygunsuz kullanımı veya kullanma kurallarının dışında kullanımı cihazın tehlike teşkil etmesine sebep olabilir.

Kullanma kılavuzunun içeriğinin öğrenilmesi tehlikelerin yanı sıra hataları önlemek ve bu şekilde cihazı emniyetli ve arızasız kullanmak için bir ön koşuldur.

Tehlike durumlarını önlemek ve uygun çalışmayı kesin sağlamak için cihaz üzerinde üretici tarafından izni alınmadıkça herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır.

Cihaz sadece teknik bakımından mükemmel ve çalıştırılma hususunda emniyetli durumundaysa çalıştırılabilir.

2.2 Makinenin çeşitli kullanılışlarına ait güvenlik direktifleri

İş emniyetine ilişkin bilgiler cihazın üretildiği zamandaki geçerli olan Avrupa Birliği direktiflerini baz almaktadır.

Cihaz iş yerinde kullanılacak olursa, iş yeri sahibi cihazın tüm çalıştırıldığı zaman içerisinde sözü geçen iş güvenliği önlemlerini çalışma kurallarının güncel durumuna uyarlamak ve yeni kuralları dikkate almakla yükümlüdür. Avrupa Birliği’nin dışında cihazın kullanılacağı yerin iş güvenliği kanunları ve bölgesel kurallar dikkati nazara alınmalıdır.

Bu kullanma kılavuzundaki iş güvenliği talimatlarının yanı sıra cihazın kullanma alanlarına ilişkin genel olarak geçerli olan emniyet ve kaza önleme kurallarından başka geçerli çevre koruma kaideleri de dikkate alınmalı ve bunlara uyulmalıdır.

(6)

DİKKAT!

o Cihaz, fiziksel, zihinsel ve algılama engelli kişilerin (ve çocukların) yanı sıra yeterli derecede deneyime ve/veya yeterli bilgiye sahip olmayanların kullanımı için tasarlanmamıştır. Önceki cümlede anılan kişiler kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan bir kişinin gözetiminde ve ondan bu cihazın nasıl kullanılacağına yönelik olarak aldıkları talimatla kullanabilirler.

o Çocukların bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

o Bu kullanma kılavuzunu iyi saklayınız. Cihaz üçüncü bir kişiye verilecek olursa bu kullanma kılavuzu da beraberinde verilmelidir.

o Bu cihazı kullanacak olan her kişi bu kullanma kılavuzundaki bilgilere uymalı ve emniyet bilgilerini dikkate almalıdır.

o Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanılmalıdır.

2.3 Kullanış şartlarına uygun kullanımı

Çalışma emniyeti cihazın sadece kullanış şartlarına uygun kullanımıyla mümkündür.

Tüm tekniksel girişimler, hatta montajı ve bakımı sadece ve sadece kalifiyeli müşteri hizmetleri tarafında yürütülecektir.

Soğutucu, sadece alkol ve derin dondurulmuş ürünleri soğutmak içindir.

DİKKAT!

Her türlü kuralına uygun kullanımdan sapan kullanımı ve/veya cihazın değişik amaçlı kullanımı yasaktır ve kurala uygun olmaması ile nitelendirilir.

Cihazın kuralına uygun olmayan kullanımından ötürü ortaya çıkmış hasarlara ilişkin yapılacak hiçbir talebi ne üretici nede vekilleri karşılayacaktır.

Kurallarına uygun olmayan kullanımlardan ortaya çıkan hasarlardan sadece kullanan kişi sorumludur.

(7)

3. Nakil, Paketleme ve Depolama 3.1 Nakil Kontrolü

Malı teslimatta zaman geçirmeden eksiksizliğine ve nakil hasarlarının olup olmamasına ilişkin kontrol edin.

Dıştan görülebilir nakil hasarlarında teslimatı ya hiç yada kaydı tutulması şartıyla teslim alınız. Hasar bilgilerini teslimatçının nakil belgelerine/sevk irsaliyesine işleyin.

Reklamasyonu başlatın.

Üstü örtülü eksiklerin fark eder etmez reklamasyonunuzu yapın, çünkü zararın karşılanmasına ilişkin talep sadece geçerli kılınan reklamasyon süresinde geçerliği sağlanabilmektedir.

3.2 Paketleme

Cihazınızın kartonunu atmayınız. Kartona büyük bir olasılıkla taşınırken yada başka bir olasılıkla Servis-Yerimize göndermek zorunda kaldığınızda tekrar gereksinimini duyabilirsiniz. Çalıştırmaya başlamadan önce dışındaki ve içindeki paketleme malzemesini cihazdan tamamen uzaklaştırınız.

TALİMAT!

Şayet paketi arındırmak isterseniz bunu ülkenizde geçerli olan kurallar

çerçevesinde gerçekleştiriniz. Tekrar kullanılabilir paketleme malzemelerini geri dönüşümlü çöpe sevk ediniz.

Lütfen cihazın ve buna ait parçalarının eksiksiz olduğunu kontrol edin. Şayet herhangi bazı parçalar eksik ise müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurun.

3.3 Depolama

Paketlenmiş parçayı kurulmasına kadar geçen zamanda kapalı ve dış tarafında belirtilmiş olan dikme ve depolama ibaresini dikkate alarak muhafaza edin.

Paketlenmiş parçayı sadece aşağıdaki şartlar yerine getirilmişse depolayın:

- Açık havada muhafaza etmeyin.

- Kuru ve tozdan arınmış muhafaza edin.

- Agresif maddelere maruz bırakmayın.

- Güneş ışınlarından koruyun.

- Mekanik sarsılmaları önleyin.

- Uzun süreli depolamada (> 3 Ay) düzenli olarak tüm parçaların genel durumunu ve paketlemeyi kontrol edin. Gerektiğinde tazeleyin veya yenileyin.

(8)

4. Teknik Veriler

Adı: Alkol ve derin dondurulmuş ürün soğutucusu

Ürün no:

700.075H

Soğutucu etken: R600a

Brüt hacmi: 30 litre

Sıcaklık alanı: -15° C ile -25° C arası

Kullanma hacmi: 8 şişe (0,7l) durmuş vaziyette;

3 şişe (0,7l), yatay vaziyette

Besleme: 230 V ~ 50 Hz 60 W

Ebadı: genişliği: 470 x gł. 445 x yüksekliği: 492 mm

Ağırlığı: 16,9 kg

Teknik değişiklikleri yapma hakkımız mahfuzdur!

5. Kurulması ve Kullanılması 5.1 Emniyet bilgileri

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Makine, sadece teknik şartlara uygun olarak tesis edimiş ve emniyet kontağı olan tekli fişlere bağlanabilir.

Fişi kablosundan çekerek elektrik prizinden çıkarmayınız.

Kablo sıcak parçalarla temas etmemelidir.

Kablonun ısı yayan kaynaklarla, ayrıca keskin kenarlarla temas etmemesine dikkat ediniz. Kabloyu masa yada tezgahtan aşağıya sarkıtmayın.

Bu cihazı, doğru düzgün çalışmadığı, arızalı olduğu yada yere düştüğü taktirde kullanmayınız.

Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuar ve yedek parça kullanılmamalıdır.

Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilmekte yada cihazda arızalara ve yaralanmalara sebebiyet verebilmektedir, buna ilaveten garantisinin hükmü kalmamaktadır.

Kablo halı veya başkaca ısı izolesi olan maddelerin üzerinde döşenmemelidir.

Kablonun üzeri örtülmemeli ve çalışma alanından uzak tutulmalıdır. Cihaz suya batırılmamalıdır.

Cihazı çalışırken hareket ettirmeyiniz ve devirmeyiniz.

(9)

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz su ile temas etmemeli, yağmur, damlayan su ya da nem etkisi altında

bırakılmamalı. Aksi halde cihaz bozulabilir ya da elektrik çarpması medyana gelebilir.

UYARI! Elektrikten dolayı tehlike!

Cihaz kuralına uygun olmayan kuruluşundan dolayı yaralanmalara sebep olabilir!

Kurmadan önce yerel elektrik şebekesinin verilerini cihazın teknik bilgileri ile karşılaştırılmalıdır (tip levhasına bakınız).

Cihazı sadece verilerin uygunluğu tespit edilmişse bağlayın!

Emniyet bilgilerine uyunuz!

5.2 Kurulması ve Bağlanması

İlk olarak cihazı ambalajından çıkarınız ve ardından tüm ambalaj malzemesini uzağa alınız.

Makineyi, yassı, sağlam – ağırlığını çekebilecek ve devrilmesine neden olmayacak bir yere koyunuz.

Cihazı ASLA yanıcı olan zeminlere koymayınız (örneğin: Masa örtüsü, halı, vs. gibi).

Makineyi, açık ateş, elektrikli ocak, soba ya da diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyiniz (güneş ışınlarına maruz olan yerler gibi). Isıdan dolayı makinenin yüzeyi bozulabilir, ısı, soğutma performansını olumsuz şekilde etkileyebildiği gibi enerji tüketimini de artırabilir.

Kompresörün bozulmaması için cihaz yerleştirilirken ya da nakliyesi esnasında eğim derecesi 45°’den fazla olmamalıdır. Kondansatör ya da kapak ile temas esnasında özellikle dikkat ediniz çünkü bu parçaların hasarlanması halinde cihaz çok hatalı işler.

Ayar ayaklarını, stabil bir konum sağlayacak şekilde ayarlayınız.

Cihazı, hava sirkülasyonunun olması için cihaz ile duvarlar ya da diğer nesneler arasındaki mesafe en az 10 santimetre olacak şekilde kurunuz.

Cihazı, nem oranı yüksek ya da sıcaklık yüksek olan yerlere kurmayınız. Bu tür nedenlerden dolayı cihaz bozulabilir.

Cihazda delik açmayınız, cihazın üzerine başka nesneleri kurmayınız.

Cihazda ağır, zehirleyici ya da pasa yüz tutan nesneleri bulundurmayınız.

Prizdeki elektrik devre, hiç olmazsa 16A ile korunmalıdır. Makine direkt olarak duvardaki prize bağlanmalı.Çoklu fiş ya da prizler yasaktır.

Makineyi, prize kolay ulaşacak ve acil durumlarda cereyandan çabuk kesecek şekilde yerleştiriniz.

(10)

5.3 Kullanımı.

• İlk kullanıştan önce cihazı, su ve yumuşak deterjan karışımı ile yıkayınız. Sonra temiz su ile silip kurulayınız.

• Cihazı tekli ve amacınıza uygun prize bağlayınız.

Sıcaklık ayarı

• Sıcaklık, akıcı bir şekilde (aşamasız) çalışan ısı regülatörü vasıtası ile ayarlanabilir.

Regülatör, cihazın içinde, arka taraftadır.

• Soğutucuda ısıyı şaraba göre ayarlamak için sıcaklık regülatörünü saat ibresi istikametine doğru dilediğiniz dereceye çeviriniz.

• Regülatördeki „MIN“, „NORMAL“, „MAX“ i „OFF“

işaretleri çeşitli sıcaklıklara tekabül eder.

• „MIN“ konumunda ısı en yüksektir, „MAX“ konumunda ise en düşüktür.

• Normal kullanım için sıcaklık ayarının „NORMAL”

konumunda olması tavsiye edilir. Eğer kanınızca

„NORMAL” konumunda hava fazla sıcak ya da fazla soğuksa başka bir konum seçebilirsiniz.

• Cihazı devre dışı etmek için sıcaklık regülatörünü „OFF“ konumuna getiriniz.

• İlk kullanıştan önce ya da defrosttan sonra içine şişe ya da meşrubat kutusu koymadan önce cihazı hiç olmazsa 2 saat boyunca „MAX“ konumunda bekletiniz.

• Sonra dilediğiniz sıcaklığı ayarlayınız.

Cihaz kullanma direktifleri

• Soğutucunun ne kadar çok dolu şişe varsa ya da kapak ne kadar uzun süre açıksa enerji tüketimi o kadar büyüktür ve cihaz o kadar sık arızalanabilir.

• Soğutma performansının kaybını azaltmak için kapak açma süresini mümkün olduğu kadar kısaltınız. Kapağı sık sık açmayınız.

• Enerjinin ani kesintisi durumunda mümkünse kapağı açmayınız. Bu şekilde soğutma havasının kaybını önlemiş olursunuz.

• Cihaz, elektrik enerjisi ile beslenmesiz 10 dakikadan fazla asla kalmamalıdır.

• Elektrik enerjisi kesintisi bitince ya da soğutucunu devre dışı ettikten sonra (fişi prizden çektikten sonra) cihaza hiç olmazsa 5 dakika elektrik vermeyiniz.

(11)

6. Temizliği ve Bakımı 6.1 Emniyet bilgileri

o Temizlemeden evvel tıpkı tamirde başlamadan önceki gibi cihazı prizden çekin (fişi çekin) ve soğumasını bekleyin.

o Aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın ve cihazın içine suyun kaçmamasına dikkat edin.

o Kendinizi elektrik çarpmalarına karşın korumak için ASLA cihazı, kablosunu ve prizi suya yada başkaca sıvı maddelere bandırmayın.

DİKKAT!

Cihaz üzerine doğrudan su püskürtülmemelidir. Bu yüzden cihazın temizliği için basınçlı su kullanılmamalıdır!

6.2 Temizliği

o Cihazı muntazam bir şekilde temizleyiniz.

o Soğutucunun içini ve dışını sıcak su, nemli bir bez ve yumuşak deterjan ile temizleyiniz.

o Sonra cihazı temiz su ile siliniz.

o Kapak contalarını muntazam temizleyiniz. Bu iş için yumuşak bez ve yumuşak deterjan kullanınız. Sonra kapak contasını yumuşak bir bezle siliniz.

DİKKAT!

Cihazı temizlemek için çok sıcak suyu asla kullanmayınız!

Cihazın plastikten yapılmış kısımlarını ya da cihazın üzerindeki boya tabakasını çizebilecek ya da bozabilecek alkol, alkalik maddeler ve, tiner, benzin, agresif, çizebilen deterjan gibi maddeleri asla kullanmayınız.

o Temizlik bitince cihazın yüzeyini kurulayıp yumuşak bir bez ile parlatınız.

Defrost (Eritme)

o Cihazın fişini prizden çıkarınız.

o Cihazın kapağını açıp bütün şişeleri çıkarınız.

o Cihazın içinde birikmiş buzları plastik sıyırıcı spatül ile gideriniz. Spatül kullanmak istemiyorsanız kapağı açıp buz erinceye kadar cihazı bekletebilirsiniz. Kalan buz birikintilerini bez ile silip gideriniz.

o Soğutucunun içi ve dışını yıkayınız.

o Cihazın içini iyice kurulayınız.

o Soğutucunun kapağını, soğutucunun içi tamamı ile kuru oluncaya kadar açık bırakınız.

(12)

6.3 Bakımına ilişkin emniyet bilgileri

o Arada bir, şebeke kablosunun bozuk olup olmadığını kontrol ediniz. Kablo bozuksa makineyi kullanmayınız. Kablo bozuksa servis ya da yetkili eleman tarafından değiştirilmelidir. Bu şekilde tehlikeden korunmuş olursunuz.

o Arıza yada bozukluklarda satıcınıza yada müşteri hizmetlerimize danışın. Madde 7’de belirtilmiş hata arama direktiflerine dikkat ediniz.

o Bakım ve tamir işleri sadece mesleki kalifiye sahibi kişilerce, orijinal yedek ve aksesuar parçaların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir. Asla kendiniz cihaz üzerinde tamiratlar yapmaya kalkışmayın.

7. Muhtemel arızalar

Sorun Muhtemel nedeni Çözümü

Soğutma yok

• Fiş prize takılı değil.

• Sigorta bozuk.

• Elektrik kesintisi.

• Fişi gerektiği gibi takınız.

• Elektriğin gelip gelmediğini kontrol ediniz.

• Elektriğin gelip gelmediğini kontrol ediniz.

Soğutma gücü yetersiz

• Cihaz güneş ışınları etkisi altındadır ya da cihazın yakınında ısı kaynağı bulunur.

• Soğutucunun etrafında hava sirkülasyonu yetersiz.

• Kapak tam kapalı değil ya da kapak fazla uzun süre açık idi.

• Kapak contaları bozuk ya da deformedir.

• Soğutucunun içinde stoklanan ürünler

arasındaki mesafe yetersiz ya da soğutucuda fazla ürün bulunmaktadır.

• Sıcaklık ayarı yanlış.

• Soğutucuyu ısı

kaynağından uzaklaştırınız.

• Cihaz ile duvar(lar) ya da başka nesneler arasındaki arayı kontrol ediniz.

• Kapağı kapatınız, açma zamanı mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

• Satıcı ile temas kurunuz.

• Soğutucunun içindeki ürünler arasındaki aralıkların dar olmaması için dikkat ediniz.

• Sıcaklık regülatörünü doğru ayarlayınız.

(13)

Sorun Muhtemel nedeni Çözümü

Cihaz gürültülü çalışıyor.

• Soğutucu düz zemin üzerinde degildir.

• Soğutucu dış nesnelere ya da duvarlara değiyor.

• Soğutucuyu düz zemin üzerine yerleştiriniz.

• Soğutucu ile duvarlar ya da diğer nesneler arasında yeteri kadar mesafe sağlayınız.

Kompresör otomatikman devreden çıkmıyor.

• Soğutucu fazla doludur.

• Kapak fazla uzun süre açık idi.

• Fazla olan nesneleri soğutucudan çıkarınız.

• Kapak açma zamanı mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

Yukarıda örnekler bir fikir edinilmesi açısından verilmiştir. Böyle ya da benzeri bir problem ortaya çıktığında aleti hemen devre dışı ediniz ve çalışmasını durdurunuz.

Hiç zaman kaybetmeden uzmanla veya satıcıyla bağlantı kurunuz.

Aşağıda sıralanmış durumlar arıza sayılmaz.

1. Akan suyun sesi. Bu ses normal çalışma esnasında duyulur. Nedeni cihazdaki soğutma sistemi içinde bulunan soğutucu etkendir.

2. Soğutucunun, istenen ısıya varması için zaman lazım: eğer cihazın içindeki ısı nispeten yüksekse ya da dıştaki sıcaklık nispeten yüksekse istenilen ısıya varma zamanı oldukça uzar.

3. Kompresör yüzeyi – normal çalışmada – sıcak olabilir.

UYARI! Yanma tehlikesi!

Kompresör yüzeyine çıplak ellerle dokunmayınız.

(14)

8. Arındırma Eski cihazlar

Hizmeti tamamlanmış cihaz ömrünün sonuna geldiğinde ülkesine özgü yönergeye göre yok edilecektir. En iyisi yok etmekte uzmanlaşmış özel bir firma ile bağlantı kurmak yada belediyenizin yok etme birimiyle temasa geçmenizdir.

UYARI!

Kötüye kullanma ve buna bağlı olarak oluşacak tehlikeleri bertaraf etmek için eski cihazınızı kullanılmayacak hale getirmelisiniz. Bunun için cihazı elektrik

şebekesinden ayırıp elektrik piriz kablosunu da cihazdan sökünüz.

TALİMAT!

Cihazın yok edilmesine ilişkin dikkati nazara almanız gereken ülkenizde ve belediyenizde geçerli olan kurallardır.

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Almanya Fax: +49 (0) 5258 971-120

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :