• Sonuç bulunamadı

KONGRE TAKVİMİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONGRE TAKVİMİ"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

KONGRE TAKVİMİ

27-29 Nisan 2006 1.Congress of the Int.Dermoscopy NNaappoollii

3-6 May›s 2006 II.Pediatrik Dermatoloji Günleri KKaayysseerrii

15-18 May›s 2006 II. Ege Dermatoloji Günleri FFeetthhiiyyee

1-3 Haziran 2006 6. Çukurova Dermatoloji Günleri AAddaannaa

31 A¤ustos-2 Eylül 2006 26. Uluslararas› Dermatoloji Cerrahi Kongresi ‹‹ssttaannbbuull

5-10 Eylül 2006 XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi AAnnttaallyyaa

21-23 Eylül 2006 12. Prague Dermatology Symposium PPrraagg

4-7 Ekim 2006 15.EADV Congress RRooddooss

16-20 May›s 2007 16.Congress EADV VViiyyaannaa

8-11 Haziran 2007 11.World Congress on Cancers of the Skin AAmmsstteerrddaamm

14-17 Haziran 2007 12. Congress of the Eur.Soc.for Dermatol&Psychiatry PPoolloonnyyaa

1-5 Ekim 2007 21.World Congress of Dermatology BBuueennooss AAiirreess

15-17 May›s 2008 9.Congress Eur.Soc.Pediatric Dermatology AAttiinnaa

20-24 May›s 2009 10.Int.Congress of Dermatology PPrraagg

Referanslar

Benzer Belgeler

Şirketin %20 paya sahip olduğu ve Tüpraş yatırımını finanse eden Enerji Yatırımları şirketinde oluşan finansal zarar, 50.6 milyon doları ikinci çeyrekte

Yapılan çalışmada genel olarak psoriasisteki artrit insidansı olarak tespit edilen :0/o7.5 oranı da klasik literatür bilgilerindeki 0/o5 oranından fazla

Kurumlar: 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, SAMSUN * 2 Akademi Hayvan Hastanesi, Samsun, TÜRKİYE EN Kurumlar: 1 Ondokuz Mayıs University,

Kurumsal ya da bireysel olarak KalDer'den hizmet alıyor musunuz?’ sorusun anket dolduranlardan 56 kişi EVET, 27 kişi HAYIR yanıtını vermiştir. ‘2023

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendine göre uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında

- Etkinlik mobil uygulamasında sponsorlar bölümünde firma logosu ve 100 kelimelik sponsor firma profili.. - Sanal platform lobisinde “Ana Sponsorlar” kısmında firma logosu

13.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’nde bildiri sunmak isteyenler, bildiri özetlerini, bildiriyi tanımlayan anahtar kelimeleri, yazışma adreslerini, telefon,

The aim of this study was to test the hypothesis that gabapentin, which has analgesic and anxiolyt- ic properties, reduces the postoperative 24th hour total analgesic consumption

tında günübirlik laparaskopik jinekolojik cerrahi olgularında plasebo kontrollü olarak, ameliyattan bir saat önce 75 ve 150 mg pregabalin uygulamış, 150 mg alan grupta

Uzm.Dr., Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara, Türkiye 2.. Uzm.Dr., Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim

Birinci basamakta hastaların kendi tespiti ya da aile hekiminin fizik muayenesi sırasında tiroid nodülü saptanabilir.. Tiroid nodüllerinde ayırıcı tanının amacı

5-7 Haziran 2009 Summer School for Pediatric Dermatology ‹stanbul 2009 ‹‹s stta an nb bu ull www.pediatricdermatology2009.org. 5-7 Haziran 2009 Pediatrik Dermatoloji Uluslaras›

20-22 Haziran 2007 ‹nt.Cosmetics Symposium ‹‹s stta an nb bu ull. 29

Spring Symposium ‹‹s st ta an nb

[r]

Dünyanın en önemli İş Makinası kurumları arasında gösterilen ve sektöre ışık tutan Off-Highway Research İş Makinaları Araştırma Firması’nın sahibi, 2023’e 10

P9 Ka u Bi aları da LED ve Flüoresa Aydı lat a Ele a ları ı Kulla ıl ası ve Karşılaştır alı Perfor a s A alizi Yasi De iröz, Bora A

Kurumsal ya da bireysel olarak KalDer'den hizmet alıyor musunuz?’ sorusun anket dolduranlardan 64 kişi EVET, 28 kişi HAYIR yanıtını vermiştir. ‘2023

Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 10...

Bu çalışmada tescilli haşhaş (Papaver somniferum L.) çeşitlerinin hafif (%80 sulama) ve orta (%40 sulama) su stresine maruz kalan bitkilerde CAT aktiviteleri kontrol grubuna göre

Birim maliyeti hesaplamak için, işçilik, hammadde ve genel maliyetlerden oluşan maliyet türleri belirlenerek, ilgili maliyetler bulunmuş ve toplam maliyet, sağlanan istek

Katılımcılar tarafından teknik önlemlerin alınmasına ilişkin olarak ifade edilen sorumlulukların bazıları; kişisel verilerin işlendiği bilgisayarlar üzerindeki güvenlik

Irkç ılığın Bugünü İçerisinde Eğitimin Rolü: Eğitim ve Zekâ Irkçılığı (özet) - (bildiri) C-6 Oturumu: Gündelik Hayatın DÖnüşümü II. Yürütücü: Barış