Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-05-02 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-360 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Dnr 443-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Ärendet

Regionens revisorer har gjort en samlad uppföljning av åtta tidigare utförda revisionsgranskningar från åren 2012 och 2014. Uppföljningen har syftat till att besvara frågan om regionstyrelsen vidtagit åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar, samt om den interna kontrollen inom området varit tillräcklig.

Revisorernas sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del vidtagit åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar, samt att den in- terna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.

Revisorerna har överlämnat uppföljningen för regionstyrelsens kännedom.

Bilagor:

Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektören Verksamhetsdirektören

Ekonomi- och planeringsdirektören Regionutvecklingsdirektören

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :