Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 4 juni 2019 Sida 58 (59)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-51, 0.6

§ 168

Reviderade bolagshandlingar för Norrbotniabanan AB

Dnr 1811-2019

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att:

1. Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbotniabanan AB enligt bi- laga.

2. Godkänna reviderat ägardirektiv för Norrbotniabanan AB enligt bilaga.

3. Godkänna reviderat aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB enligt bi- laga.

Sammanfattning

Med anledning av att regionförbundet Region Västerbotten avvecklats och verksamheten överförts till landstinget 1 januari 2019 behöver bolagsord- ning, ägardirektiv och aktieägaravtal för det delägda bolaget Norrbotniaba- nan AB justeras gällande nödvändig formalia för att bolaget ska kunna över- tas av den nya organisationen.

För att dokumenten ska bli bindande för parterna behöver Region Norrbot- ten, liksom övriga delägare, fatta beslut om att godkänna reviderade bolags- dokument för Norrbotniabanan AB.

Ärendet

Bakgrund

Region Norrbotten är en av delägarna av Norrbotniabanan AB tillsammans med Region Västerbotten samt ett antal kommuner och näringsliv.

Från 1 januari 2019 har landstinget Region Västerbotten det regionala ut- vecklingsansvaret i och med att regionförbundet Region Västerbotten av- vecklades. Regionförbundets ägande i samtliga bolag och regionförbundets aktier överlåts därmed till landstinget Region Västerbotten.

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal omfattar end- ast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna över- tas av den nya organisationen. Det handlar om ändring av namn, organisat- ionsnummer samt hur revisor utses.

Bilagor:

Bolagsordning för Norrbotniabanan AB Ägardirektiv för Norrbotniabanan AB Aktieägaravtal för Norrbotniabanan AB

(2)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 4 juni 2019 Sida 59 (59)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-51, 0.6

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :