• Sonuç bulunamadı

EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EĞİTİM SİSTEMİNİN ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne; Millî Eğitim Bakanlığı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir.

Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”

1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”

1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”

1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”

1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”

1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”

1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”

1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Örgün eğitim

Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.

Örgün eğitim; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Okul öncesi

Okul öncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş, 3 yaş (36 ayını dolduran, 2014 yılının 1. ve 9. ayları arasında doğan çocuklar), 4 yaş ve 5 yaş (66 aydan küçük olan 2012 yılının 4. ve 12. ayları arasında doğan çocuklar) grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız ana okulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılmaktadır.

Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı sağlanmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız ana okulları olarak, örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde uygun fiziksel kapasiteye göre ana sınıfları ve uygulamalı sınıflar olarak açılmaktadır.

Gezici sınıf

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla, maddi imkanları yetersiz ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarına devam edemeyen 36-66 aylık çocukları için kuruma dayalı okul öncesi eğitimi uygulamasıdır.

(2)

İlköğretim(ilkokul ve ortaokul)

İlköğretim Kurumları: Mecburi ilköğretim çağı 5 yaş (66 ayını dolduran, 2012 yılının 1. ve 3.

ayları arasında doğan çocuklar) -13 yaş grubundaki çocukları kapsar. (Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını dolduran çocuklar ile 13 yaşını bitirip öğretim yılı sonunda 14 yaşına giren çocukları kapsar.) İlköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur.

Açık Öğretim Ortaokulu

İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş 14 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ortaokulu tamamlama olanağı sağlayan kurumdur. Sistem gereği şube ve öğretmen bulunmamaktadır. 2009-2010 öğretim yılından itibaren Açık İlköğretim Okulu´nu bitirme süresi üç yıldan bir yıla düşürülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulunda bir öğretim yılı üç dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 3 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

Orta öğretim

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

Genel Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime veya geleceğe hazırlayan eğitim öğretim sürecidir.

Açık Öğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim verilmektedir. Sistem gereği şube, öğretmen

bulunmamaktadır. 2006 yılında tüm liselerin eğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş

(3)

dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı üç dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 3 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır.

Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim sürecidir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi

24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı, Resmi Gazete´ de yayımlanan Yönetmelikte Meslekî Açık Öğretim Lisesi´nin kurulmasına ilişkin hükümler yer almıştır. Meslekî Açık Öğretim Lisesine 2006 yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Meslekî Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

Yükseköğretim

Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.

Yükseköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;

2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;

3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;

4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;

5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları

yapmak;

6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

Yükseköğretim kurumları;

* Üniversiteler

* Fakülteler

(4)

* Enstitüler

* Yüksekokullar

* Konservatuarlar

* Meslek yüksekokulları

* Uygulama ve araştırma merkezleridir Yaygın Eğitim

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan, ya da bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında;

*Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak, *Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı sağlamak,

Yaygın Eğitim

Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte eğitim yapmak,

*Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak,

*Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak,

*Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzını benimsetmek,

*Çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,

*Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak.

MEB ÖRGÜT VE YÖNETİM YAPISI

Bu bölümde, Türkiye eğitim sisteminin örgüt yapısı ve bunu oluşturan birimler üzerinde durulmuştur.

Bu bölümde eğitim sisteminin örgütlenme ve yönetimini örgüt ve yönetimle ilgili öğrendiğiniz çeşitli model ve yaklaşımlar ışığında yeniden düşünmeniz beklenmektedir.

MEB’in temel görevi, bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki eğitim-öğretim kurumlarının çalışanlarına ve öğrencilerine ilişkin hizmetleri planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmektir. Bakanlığın görevleri, 10/7/2018 – 30474 tarih ve sayılı Yayımlandığı Resmî Gazetenin Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi belirtilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri

a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek;

öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,

(5)

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek,Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim düzeyinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek,

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,

d) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek,

f) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek,

g) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek, ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak, h) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

ı) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlığın Olması Öngörülen Temel Görevleri

Stratejik planlama, Müfredat programları, Araştırma ve geliştirme, Denetleme ve koordinasyon.

Türkiye Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı

MEB’in örgüt ve yönetim yapısı, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a göre:

merkez örgütü, taşra örgütü ve yurt dışı örgütü.

(6)

İlgili yasada çeşitli yönetim görevlerine atanma ilkelerinin yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez teşkilâtı

Taşra teşkilâtı Yurt dışı teşkilâtı Bağlı kuruluşlar

olmak üzere dört bölümden ya da alt sistemden meydana gelmektedir.

Merkez Teşkilâtı Bakanlık Makamı Bakan

Bakan Yardımcıları

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ana Hizmet Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler

Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Ana Hizmet Birimleri

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

.Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

(7)

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Danışma ve Denetim Birimleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği

Bakanlık Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Yardımcı Birimler

Personel Genel Müdürlüğü Yayımlar Dairesi Başkanlığı

Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı

Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Yardımcı Birimler

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başk.

Savunma Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü

Sürekli Kurullar Millî Eğitim Şûrası Müdürler Kurulu Meslekî Eğitim Kurulu Öğrenci Disiplin Kurulları Özel İhtisas Komisyonları

Sürekli Kurullar

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Şurası,

Müdürler Kurulu, Mesleki Eğitim Kurulu, Öğrenci Disiplin Kurulları, Özel İhtisas Komisyonları.

(8)

MEB Taşra Örgütü İl milli eğitim müdürlüğü İlçe milli eğitim müdürlüğü

MEB, 81 il ve 850 ilçede teşkilâtlanmıştır.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin Görevleri

Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, ve çeşitli mevzuatla müdürlüğe verilen hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek…….

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yetkileri

MEB’e bağlı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, işlerini İLSİS (İl Milli Eğitim

Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi) yazılımı ile yürütmektedirler. Bu yazılımda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yetkileri şöyle sıralanmaktadır:

İl içi yer değiştirme işlemleri, İl içi sıra tayin işlemleri,

Vekil ve belletici öğretmen görevlendirmeleri, Personel il içi görevlendirme işlemleri,

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yetkileri Müdür yardımcısı atama işlemleri,

Atölye şefi, bölüm şefi, müdür başyardımcısı atama işlemleri, MEB merkez örgütünün onayıyla dal değişikliği işlemleri, Denetim işlemleri,

Terfi işlemleri,

Ödül ve ceza işlemleri,

İzin, Stajyerlik, Askerlik, Emeklilik işlemleri.

Millî Eğitim Müdürlüklerinde Bulunan Birimler Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü Destek Şube Müdürlüğü

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Hukuk Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü

Millî Eğitim Müdürlüklerinde Bulunan Birimler Ortaöğretim Şube Müdürlüğü

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

(9)

Özel Kalem & Özel Büro

Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumlan Şube Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürlüğü

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğünde Kurullar ve Komisyonlar

Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunması gereken kurullar ve komisyonlar şunlardır:

İl Milli Eğitim Danışma Kurulu, İlköğretim Müfettişleri Kurulu, İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, Milli Eğitim Komisyonu.

Bunlardan ilk üçü sadece il milli eğitim müdürlüklerinde kurulmaktadır.

İl Milli Eğitim Danışma Kurulu

Milli Eğitim Danışma Kurulu; valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında şunlardan oluşur:

İl milli eğitim müdürü,

Belediye başkanı (Büyükşehirlerde belediye başkanı veya genel sekreter) İl özel idare müdürü,

Bir milli eğitim müdür yardımcısı, İlköğretim müfettişleri kurulu başkanı,

İlçe milli eğitim müdürlerince kendi aralarında seçecekleri iki temsilci,

İl Milli Eğitim Danışma Kurulu İl genel meclisince seçilen iki üye,

İl idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür,

İlde en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları yönetim kurullarınca seçilecek birer üye, eğitim fakültesi veya yüksekokulu bulunan illerde bu öğretim kurumlarının birinden

yönetimce görevlendirilecek iki öğretim elemanı,

Dışardan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilk ve orta öğrenim düzeyindeki iki okulun öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen,

Aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurullarınca seçilecek ikişer öğrenci velisinden oluşur.

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı

İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişler Kurulu Yönetmeliği’nde öngörülen görevler ile verilen inceleme ve soruşturma hizmetlerini yürütür.

İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu

(10)

İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.

Milli Eğitim Komisyonları

İl Milli Eğitim komisyonu; milli eğitim müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

İlköğretim müfettişleri kurulu başkanı,

Milli eğitim müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısı, Bir şube müdürü,

Merkez ilçede (Büyükşehir hariç) bulunan okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını temsilen dört okul ve kurum müdürü,

İl Milli Eğitim Komisyonu

Öğrenci sayısı fazla olan bu tür okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, Rehberlik ve araştırma merkezi müdürü,

Eğitim araçları ve donatım merkezi (akşam sanat okulu) müdürü,

İlköğretim müfettişleri kurulu başkanının belirleyeceği köyde çalışan üç ilkokul öğretmeni ve sağlık eğitim merkezi baştabibi.

İlçe Milli Eğitim Komisyonu

Milli eğitim müdürünün başkanlığında, milli eğitim müdürünce görevlendirilecek bir şube müdürü, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını temsilen dört okul ve kurum müdürü, öğrenci sayısı fazla olan bu tür okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürünce seçilecek köyde çalışan üç ilkokul öğretmeninden oluşur.

Milli Eğitim Komisyonları,

İl Milli Eğitim Danışma Kurulunca alınan tavsiye kararlarını inceler, bu kararlardan mevcut mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesi mümkün olanlara ait somut uygulanabilir olan programları hazırlar. Kararlardan merkez teşkilatı birimlerini ilgilendirenlerle mevzuat değişikliğini gerektirenlerin merkez teşkilatı birimlerine bildirilmesine yönelik önerilerde bulunur.

MEB Yurt Dışı Örgütü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışı örgütü, bazı ülkelerdeki eğitim müşavirlikleri ile eğitim ataşeliklerinden oluşur.

Bakanlık yurt dışında, 15 tanesi müşavirlik, 18 tanesi de ataşelik olarak örgütlenmiştir.

Bunlar söz konusu ülkelerdeki Türk çocuklarının eğitimiyle ilgili konularda bazı görevleri yerine getirir.

Türkiye’den yurt dışında eğitim görmek üzere öğrenci gönderilen bazı ülkelerde de eğitim ataşelikleri bulunmaktadır. Bunlar da söz konusu öğrencilerin eğitimiyle ilgili bazı hizmetleri yerine getirmektedir.

Ayrıca başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bazı ülkelerde açılan okullar da bakanlık denetimindedir.

(11)

Referanslar

Benzer Belgeler

Enderun mektebinde gençler (iç oğlanlar), Büyük ve Küçük oda, Doğancı Koğuşu, Şerefli Koğuşu, Kiler Koğuşu, Hazine Odası ve Has Oda olmak üzere, altı

32 DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ FEYZA YÜKSEL ġ.VAROL TOSUN ORTAOKULU 6 ġ.VAROL TOSUN ĠLKOKULU 10 16.. 33 DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ RAMAZAN ÜÇER ġ.GÖKHAN

• Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşur.. • Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki

• Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri

Gelişimsel geriliği olan, gelişimsel gerilik riski olan ya da tanılanmış bir yetersizliği olan çocuklara • gelişimin erken dönemlerinde müdahale edilmesi,.. • risk

 Abbâsîler zamanında kitapçılık mesleği, ticari akitler ve kitap satışı çerçevesinde kalmamış, o devirde son derece önemli olan kültür alışverişine

Kamuya yararlı gönüllü bir kuruluş olan Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulumuz Çocuk ve Eğitimi gibi başlı başına geniş ve kapsamlı olan iki konuyu

Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağını (EBA) kullanım amaçları ve EBA’ya ilişkin görüşleri ile cinsiyetleri, evlerinde internet bağlantısı olup olmama durumu