Yttrande Avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer Ds 2018:25

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-10-03 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-445 0.4

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Ingegerd Morian Andersson

Yttrande Avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer Ds 2018:25

Dnr 02747-2018

Förslag till beslut

Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning

I promemorian föreslås att avgiftsfrihet för screening av livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning införs.

Region Norrbotten delar uppfattningen att det är viktigt att alla kvinnor ska ha rätt till del av det förebyggande arbetet oavsett ekonomisk situation och ställer sig därför positiv till förslaget.

Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i Region Norrbotten från och med 1 januari 2018

Ärendet

Regeringen föreslår i en promemoria avgiftsfrihet för screening av livmo- derhalscancer. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i gynekologiska cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

Förslaget har aviserats i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). I propositionen föreslås att landstingen/regionerna ska kompenseras med totalt 141 mnkr per år för kostnader och intäktsbortfall som satsningen på avgifts- frihet medför.

Bilagor:

Avgiftsfrihet för screening av livmodershalscancer Ds 2018:25

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör Ekonomidirektör

Divisionschef närsjukvård Divisionschef länssjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :