• Sonuç bulunamadı

antuhšeš aššaweš “iyiler,insanlar” →iyi insanlar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "antuhšeš aššaweš “iyiler,insanlar” →iyi insanlar "

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SIFATLAR

Önad (pronoun) da denilen temelden gelme sıfatların yanı sıra çeşitli sözcüklerden türetilen sıfatlar da bulunmaktadır. Tüm sıfatlar, cins, sayı, hal bakımından tanımladıkları isimlerle uyuşum halindedirler. Gramerde buna agreement, kongruenz denir.

antuhšeš aššaweš “iyiler,insanlar” →iyi insanlar

antahšuš mekkiuš “insanları, çokları”→ çok sayıda insanları

-ant:

1

aššu-→aššuwant- “iyi”

šuppi-→šuppiyant- “temiz, pak, arı, kutsal”

dapiya -→dapiyant- “tamamı, hepsi”

armai- “gebe olmak” →armawant- “gebe,hamile”

aššant- “geriye kalan, arta kalan”

dariyant- “bitmiş, tükenmiş”

-ala:

genzu- “dostluk, sevgi” →genzuwala- “dostça, arkadaşça”

tuwa- “uzak” →tuwala- “uzak”

irma- “hastalık” → irmala- “hasta”

lišši- “ciğer” → liššiyala- “ciğer falıyla ilgili”

-ili:

karu- “eskiden” → karuili- “eski”

dampupi- “vahşi” → dampupili- “vahşice, barbarca”

aslı bilinmeyen bir isimden → dammili- “taze”

-ya:

išpant- “gece” →išpantiya- “geceleyin, gece vakti”

ištarna- “orta yer” → ištarniya “ortanca”

1

Bu eklerden bazıları, -want ekine de ait olabilir. Ünal, 2019:158-159.

(2)

-want:

zamankur- “sakal” →zamankurwant- “sakallı”

aku- “taş” → akuwant- “taşlı (yol)”

apeniššuwant- “böyle, bu şekilde”

aššiya- “sevmek” →aššiyawant-“ aşık, seven”

huiš- “yaşam, can” → huišwant- “canlı, diri, çiğ (et)

kartimmiya- “öfke, kızgınlık” → kartimmiyawant- “öfkeli, kızgın”

kašt- “açlık” →kištuwant- “aç”

ešhar- “kan” → ešharwant- “kanlı”

-zi:

hant- “ön taraf”→ hantezzi “öndeki”

appan- “arka” →appezzi- “arkadaki”

šara- “yukarı” → šarazzi- “yukarıdaki”

Referanslar

Benzer Belgeler

Bölgede geçen yüzyılda buzulların yüzde 90'ının yok olduğuna işaret eden Copland, bugünkü küresel ısınma boyutunun yeni buzulların oluşmasına olanak

Bilim insanlar ının yeryüzündeki tüm canlı türlerini listeleme çalışmalarının altıncı yılında türlerin sayısı 1 milyonu geçti.. Araştırmacıların

PLOS bilim dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, tarihteki en büyük nükleer felakete sahne olan bölgede yaşayan kuşların iç organlarının radyasyondan çok

Bilim adamlar ı, sera etkisi yaratan gazların salımında büyük bir değişim olmadığı takdirde, 2100 yılında küresel s ıcaklığın, sanayileşme öncesine oranla

Amerikalı bilim adamları, endüstriyel sera gazının artmasından ötürü dünyanın tahmin edilenden daha hızlı ısınacağı ve bunun önemli ölçüde gelişmekte olan

Fakat son elli y ılda, yaşamak için gerekli olan belli minimum düzeyin üzerinde tüketen insan sayısı fark edilir derecede artt ı.. İnsanları elektriği daha az, enerjiyi daha

Amerikan sermayeli Newmont altın tekelinin şirketlerinden Pilot Gold’un Türkiyedeki taşeronu Truva Bakır Madencilik tarafından Bayramiç’in Muratlar köyünde yapılmak

Genetik değişikliğe uğratılmış tavukların etlerinin ve yumurtalarının tüketim aç ısından güvenli olup olmadığını saptamak için ise araştırma yapılması